Top

Plângere contravenţională

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PODU TURCULUI

Dosar nr. 310/829/2010

SENTINŢA CIVILĂ NR. 1386

Şedinţa publică de la 16.12.2010

Completul compus din:

PREŞEDINTE : JUDECĂTOR PANFIL SIMONA-CARMEN

GREFIER : BRADEA ANGELICA

Pe rol judecarea cauzei civile, având ca obiect „plângere contravenţională” formulată de petenta SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA – SUCURSALA ___ în contradictoriu cu intimatul INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ ___.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns reprezentantul petentei, consilier juridic Popa Simona Maria şi intervenienta P. V., lipsind intimatul Inspectoratul Teritorial de Muncă Bacău, ,

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care arată că procedura este completă cu părţile, lipsa de procedură cu pârâta fiind completă prin prezenţa acesteia, după care:

Reprezentantul petentei, depune la dosar delegaţia nr. 16704/14.12.2010.

Petenta, prin reprezentant şi intervenienta cu privire la cererea de repunere pe rol solicită admiterea cererii şi repunerea cauzei pe rol.

Instanţa, având în vedere că nu mai există temeiurile suspendării, admite cererea de repunere pe rol a cauzei.

Instanţa întreabă pe petentă dacă a înţeles că conteste atât procesul verbal de contravenţie cât şi concluziile referitoare la încadrarea evenimentului ca „accident de muncă”, aşa cum a consemnat în cererea introductivă.

Petenta precizează că a înţeles să formuleze contestaţia aşa cum a redactat-o, adică să conteste atât procesul verbal de contravenţie cât şi concluziile referitoare la încadrarea evenimentului ca „accident de muncă”.

Instanţa, având în vedere precizările petentei, pune în discuţie disjungerea celor două capete de cerere: contestarea concluziilor privind încadrarea evenimentului la categoria „accident de muncă”, de cererea având ca obiect plângerea contravenţională împotriva procesului verbal de constatarea contravenţiei şi invocă excepţia necompetenţei materiale privitor la capătul de cerere privind încadrarea evenimentului în categoria accident de muncă.

Petenta, prin reprezentant şi intervenienta arată că sunt de acord cu disjungerea celor două capete de cerere şi cu admiterea excepţiei şi declinarea către Tribunal, Secţia de Contencios a capătului de cerere privind înlăturarea concluziilor de încadrarea evenimentului în categoria accident de muncă..

Nemaifiind alte cereri de formulat şi alte probe de administrat în cauză instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul şi pe fond.

Reprezentantul petentei, având cuvântul, solicită admiterea plângerii contravenţionale, solicitând înlăturarea sancţiunii contravenţionale cu avertisment, şi depune la dosar procesul verbal nr. 9/27.08.2009 încheiat cu ocazia efectuării instruirii periodice arătând că vina accidentului este doar a defunctului, care conform atribuţiilor de serviciu nu avea atribuţii în acest sens, iar cu privire la excepţie solicită să fie înaintat dosarul instanţei competentă pentru soluţionare.

Intervenienta, având cuvântul, faţă de cele arătate de reprezentantul petentei arată că din fişa postului rezultă că soţul dumneaei avea acele atribuţii de serviciu în acea zonă şi nu se face în nici un fel vinovat de accident arătând că acesta nu a încălcat normele de protecţia muncii. Consideră că este accident de muncă deoarece soţul ei a decedat în timpul programului de lucru şi în incinta unităţii. Referitor la instructajul angajaţilor se ştie că aceştia numai au semnat tabelul fără a li se face instructajul, iar cu ocazia efectuării expertizei la faţa locului, unde a participat, a luat cunoştinţă de toate neregulile.

S-au declarat dezbaterile închise, trecându-se la deliberare:

INSTANŢA

deliberând

Asupra cauzei civile deduse judecăţii, constată următoarele:

Prin cererea adresata Judecătoriei Podu Turcului şi înregistrată la această instanţă sub nr. 310/829/2010 din 30.03.2010, petenta SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA – SUCURSALA ___ in contradictoriu cu intimatul INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ ___ a formulat plângere împotriva procesului verbal de cercetare prin care s-a stabilit sancţiunea contravenţională nr. 358/11.01.2010.

In motivarea plângerii petenta arată că a fost sancţionat cu avertisment şi s-a reţinut că evenimentului ce a avut ca urmare moartea salariatului P. G. se încadrează în categoria accident de muncă.

În motivarea plângerii petenta arată în esenţă că lucrătorul poartă întreaga răspundere a producerii accidentului, iar organul constatator nu a individualizat şi nu a prezentat concret faptele sau omisiunile de care se face vinovată societatea, invocând în mod general că nu au fost asigurate condiţiile ca fiecare lucrător să primească o instruire suficientă şi adecvată în domeniul securităţii muncii.

A mai arătat petenta care sunt susţinerile sale privind încadrarea ca greşită a evenimentului în categoria accident de muncă.

In susţinerea plângerii petenta a solicitat iar instanţa a admis si a administrat proba cu înscrisuri. Petenta a depus la dosarul cauzei fişa postului salariatului Popa Grigore, 5 procese verbale încheiate cu ocazia efectuării instruirii periodice, precum şi trei tabele cu semnături ale salariaţilor care ar fi participat la acele instruiri.

Intimata a formulat întâmpinare prin care a arătat că sancţiunea contravenţională a fost corect aplicată, iar în cazul în care petenta contestă concluziile privind încadrarea evenimentului, această contestaţie este de competenţa Tribunalului, potrivit Legii 544/2004.

Instanţa, având în vedere prevederile Legii 319/2006 şi ale Legii 544/2004, precum şi ale art. 165 C.pr.civ, a pus î discuţie disjungerea celor două capete de cerere şi a invocat excepţia necompetenţei materiale pentru soluţionarea contestaţiei privind încadrarea evenimentului.

În cauză, a formulat cerere de intervenţie în interes alăturat intimatei soţia lucrătorului popa Grigore, care a fost admisă în principiu prin încheierea din 27.05.2010.

Plângerea împotriva procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei este scutită de taxa judiciară de timbru în temeiul art. 36 din O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. Conform art. 1 alin. 2 din O.G. 32/1995, nu s-a aplicat timbru judiciar.

Din actele si lucrările dosarului instanţa retine:

Prin procesul verbal de cercetare încheiat la data de 08.01.2010, înregistrat la intimată sub nr. 358/11.01.2010, s-a efectuat cercetarea evenimentului care a dus la decesul lucrătorului P.G., s-a aplicat petentei sancţiunea avertismentului pentru săvârşirea contravenţiei prevăzute de art. 13 lit. f din Lg. 319/2006 şi s-a stabilit că evenimentul care a avut ca urmarea moartea salariatului se încadrează în categoria accident de muncă.

În ceea ce priveşte modalitate de contestarea procesului verbal de cercetare, prevăzut de art. 29 alin 2 din Lg. 319/2006, al cărui conţinut este expres prevăzut de lege, la art. 128 şi 129 din HG 1425/2006, instanţa constată că acesta nu are o cale unitară de atac. Astfel, potrivit prevederilor art. 39 şi 43 din Lg. 319/2006, menţiunile privind constatările referitoare la constatarea şi sancţionarea contravenţiilor sunt supuse prevederilor OG 2/2001, şi, pe cale de consecinţă, plângerea formulată este de competenţa judecătoriei, potrivit prevederilor art. 32, 34 din Og 2/2001.

În ceea ce priveşte contestarea concluziilor privind încadrarea evenimentului ca „accident de muncă”, având în vedere lipsa prevederilor privind instituirea unei căi speciale de atac şi emitentul actului, se reţine de către instanţă că acesta se supune căilor de atac prevăzute de Legea 544/2004, acţiunea fiind potrivit art. 2 pct. 1 lit. d din C.pr.civ de competenţa tribunalului în primă instanţă.

Pentru considerentele expuse, instanţa, potrivit art. 165 C.pr.civ, va dispune disjungerea celor două capete de cerere, şi, în temeiul art. 158 C.pr.civ, va admite excepţia necompetenţei materiale şi va dispune trimiterea cauzei către instanţa competentă.

În ceea ce priveşte temeinicia procesului verbal de cercetare privitor la contravenţia constatată şi sancţiunea aplicată, care face obiectul plângerii contravenţionale pendinte, constată următoarele:

La stabilirea sancţiunii avertismentului, de la Capitolul „o” din procesul verbal de cercetare s-a arătat la Capitolul „n” punctul 2, cu trimitere la Capitolul „m” punctul 2, că petenta nu a luat măsurile necesare în vederea asigurării condiţiilor pentru ca fiecare lucrător să primească o instruire suficientă şi adecvată în domeniul securităţii muncii, în special sub forma de informaţii şi instrucţiuni de lucru specifice locului de muncă şi postului, precum şi faptul că conţinutul materialului predat şi consemnat în cadrul „instructajului introductiv general” şi al „instructajului la locul de muncă” a lui Popa Grigore este deficitar, contrar prevederilor art. 88 şi art. 93 din HG 1425/2006, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea prevederilor Lg. 319/2006.

În susţinerea plângerii petenta a depus procese verbale încheiate cu ocazia efectuării instruirii periodice din diverse date (06.03.2009, 30.11.2009 şi 27.08.2009), precum şi trei tabele cu semnături ale salariaţilor care ar fi participat la acele instruiri. În procesele verbale ataşate, se menţionează capitolele din Lg. 319/2006 care au făcut obiectul instruirii periodice (norme cu caracter general), precum şi capitolele din instrucţiunile proprii de securitatea muncii specifice activităţii specifice de extracţie a gazelor naturale.

Prin documentaţia depusă, petenta nu a făcut contradovada celor reţinute de organul constatator, şi anume că instruirea făcută a fost „suficientă şi adecvată”, şi a îndeplinit cerinţele stabilite de art. 88 alin 1 şi art. 93 alin 2 din HG 1425/2006, potrivit cărora:

Art. 88 „(1) În cadrul instruirii introductiv-generale se vor expune, în principal, următoarele probleme:

a) legislaţia de securitate şi sănătate în muncă;

b) consecinţele posibile ale necunoaşterii şi nerespectării legislaţiei de securitate şi sănătate în muncă;

c) riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională specifice unităţii;

d) măsuri la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor.”

Art. 93 „(2) Instruirea la locul de muncă va cuprinde cel puţin următoarele:

a) informaţii privind riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională specifice locului de muncă şi/sau postului de lucru;

b) prevederile instrucţiunilor proprii elaborate pentru locul de muncă şi/sau postul de lucru;

c) măsuri la nivelul locului de muncă şi/sau postului de lucru privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor, precum şi în cazul pericolului grav şi iminent;

d) prevederi ale reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă privind activităţi specifice ale locului de muncă şi/sau postului de lucru;

e) demonstraţii practice privind activitatea pe care persoana respectivă o va desfăşura şi exerciţii practice privind utilizarea echipamentului individual de protecţie, a mijloacelor de alarmare, intervenţie, evacuare şi de prim ajutor, aspecte care sunt obligatorii. »

Or, din procesele verbale întocmite de petentă şi depuse la dosar nu reiese că instruirea nu a avut doar un caracter formal, iar materialul invocat în procesele verbale a fost predat fiecărui lucrător şi consultat de către aceştia. Din procesele verbale depuse, două privesc pe lucrătorul Mocanu Costică şi nicidecum pe lucrătorul care a decedat ca urmarea producerii evenimentului. De asemenea, în procesele verbale amintite nu se descrie cum s-a desfăşurat în concret proba practică.

Astfel, instanţa reţine că fapta descrisă de organul constatator întruneşte elementele constitutive ale contravenţiei prevăzute de art. 13 lit. f din Lg. 319/2006, sancţionată de art. 39 alin 4 din Lege.

Pentru cele expuse anterior, instanţa urmează a dispune respingerea plângerii, considerând-o nefondată, atât în ceea ce priveşte fapta reţinută cât şi sancţiunea aplicată.

Pentru considerentele expuse, instanţa urmează a dispune conform dispozitivului ce urmează, atât în ceea ce priveşte soluţionarea plângerii cât şi a celuilalt capăt de cerere.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Disjunge capătul de cerere având ca obiect contestarea concluziilor privind încadrarea evenimentului la categoria „accident de muncă”, de cererea având ca obiect plângere contravenţională împotriva procesului verbal de constatarea contravenţiei.

Respinge plângerea contravenţională formulată de petenta Societatea naţională de Gaze Natura ROMGAZ SA – Sucursala ___, cu sediul în mun. Mediaş, str. Unirii, nr. 4, jud. Sibiu în contradictoriu cu intimatul Inspectoratul Teritorial de Muncă Bacău, cu sediul în mun. ___-, str. Ioniţă Sandu Sturza, nr. 63A, ca nefondată.

Declină competenţa de soluţionare a capătului de cerere având ca obiect contestarea concluziilor privind încadrarea evenimentului la categoria accident de muncă, la tribunalul Bacău, Secţia Contencios. Dispune formarea unei copii după dosar şi înaintarea la instanţa competentă pentru soluţionare.

Cu recurs în 10 zile de la pronunţare pentru capătul de cerere privind soluţionarea plângerii contravenţionale şi irevocabilă în ceea ce priveşte capătul de cerere privind declinarea de competenţă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 16.12.2010.

Preşedinte, Grefier,

Red./Tehnored. 5 ex.

P.S/B.A

22.12.2010

Sentinţa civilă a rămas definitivă la data de 16.12.2010 şi a devenit irevocabilă la data de 18.01.2011.

Tags: