Top

Sentinţă penală

R O M A N I A

JUDECĂTORIA ONEŞTI

JUDEŢUL BACĂU

Dosar nr. 946/270/2008

Din 06.07.2007 înlocuire tratament medical

SENTINŢA PENALA NR. 827

Şedinţa publică din data de 27.10.2008

COMPLETUL DE JUDECATĂ FORMAT DIN:

Preşedinte – DANIELA BOBARU

Grefier – GILIOLA AVRAM

Ministerul Public reprezentat de procuror – VASILE UŢOIU

Astăzi a fost pe rol judecarea cauzei penale pentru obligare la tratament medical privind pe făptuitorul S.L..

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns avocat S. D. pentru făptuitor, lipsă făptuitorul.

Procedura completă.

S-a făcut referatul oral al cauzei de grefierul de şedinţă, după care, nefiind cereri de formulat instanţa declară terminată cercetarea judecătorească şi acordă cuvântul pe fond.

Procurorul, având cuvântul, solicită respingerea propunerii, faţă de concluziile raportului medico-legal, urmând să fie suportate de stat cheltuielile judiciare.

Avocat S.D. pentru făptuitor solicită respingerea propunerii, cu onorariu.

Dezbaterile în cauza de faţă s-au desfăşurat în conformitate cu dispoziţiile art. 304 Cod pr. pen, în sensul că au fost înregistrate cu ajutorul calculatorului pe suport magnetic şi fiind terminate, cauza a rămas în pronunţare.

I N S T A N Ţ A

Deliberând,

Asupra cauzei penale de faţă,

Constată că la data de 17.10.2007, Compartimentul executări penale al acestei instanţe a solicitat înlocuirea măsurii de siguranţă a obligării la tratament medical aplicată făptuitorului S. L. ca măsură de siguranţă a internării medicale, întrucât făptuitorul se sustrage de la efectuarea tratamentului.

Prin sentinţa penală nr. 1010/23.11.2007 pronunţată de Judecătoria Oneşti în dosarul nr. 5897/270/2007, s-a admis propunerea compartimentului şi în temeiul art. 113 al. 2 Cod penal şi art. 431 Cod pr. pen. s-a înlocuit măsura obligării la tratament medical cu măsura internării medicale într-un institut medical de specialitate, până la însănătoşire.

Împotriva acestei sentinţe penale a declarat recurs Parchetul de pe lângă Judecătoria Oneşti.

Prin decizia penală nr. 12/R/08.01.2008, Tribunalul Bacău a admis recursul formulat, a casat în totalitate sentinţa recurată şi cauza a fost trimisă spre rejudecare Judecătoriei Oneşti.

Se arată în considerentele deciziei că instanţa de fond a pronunţat o hotărâre lovită de nulitate întrucât au fost încălcate dispoziţiile prev. de art. 171 al. 2 Cod pr. pen. care stipulează că „asistenţa juridică este obligatorie când învinuitul sau inculpatul este minor, internat într-un centru de reeducare, când este reţinut sau arestat chiar în altă cauză, când faţă de acesta a fost dispusă măsura de siguranţă a internării medicale sau obligarea la tratament medical…”.

Cauza a fost înregistrată la instanţă sub nr. 946/R/270/2008.

În cauză s-a ataşat dosarul penal nr. 8433/2001 al Judecătorie, s-a efectuat un raport de expertiză medico-legal de către Serviciul de Medicină Legală Bacău, probatorii din analiza cărora instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

Prin sentinţa penală nr. 1036/25.10.2002 a Judecătoriei Oneşti, s-a admis propunerea compartimentului executări penale şi în temeiul art. 431 Cod pr. pen., s-a înlocuit măsura de siguranţă a obligării la tratament medical aplicată făptuitorului S.L. prin sentinţa penală nr. 1251/21.11.2001 şi s-a dispus internarea medicală într-un institut medical de specialitate până la însănătoşire.

În baza acestei sentinţe, făptuitorul a fost internat în Spitalul de Psihiatrie Pădureni – Grajduri Iaşi.

Ulterior, prin sentinţa penală nr. 5242/18.11.2005 a Judecătoriei Iaşi s-a admis cererea petentului S. L. şi în temeiul art. 434 Cod pr. pen. s-a înlocuit măsura de siguranţă a internării medicale aplicată prin sentinţa penală nr. 1036/2002 a Judecătoriei Oneşti cu măsura de siguranţă a obligării la tratament medical prev. de art. 112 lit. a şi art. 113 Cod pen.

La data de 15.09.2006, Autoritatea de Sănătate Publică a judeţului Bacău a comunicat Judecătoria Oneşti că s-a adus la cunoştinţa făptuitorului precum şi Poliţia Tg. Ocna, măsura dispusă prin sentinţa penală nr. 5242/2005 a Judecătoriei Iaşi.

Ulterior, la data de 06.03.2007, s-a comunicat de către aceeaşi instituţie că făptuitorul S.L. nu s-a mai prezentat la Spitalul Oneşti – Cabinet psihiatric, din data de 30.10.2006 când a fost prezentat de către organele de poliţie.

Ca urmare, Compartimentul executări penale din cadrul Judecătoriei Oneşti a solicitat înlocuirea acestei măsuri de siguranţă.

Potrivit art. 113 al. 2 Cod penal, în situaţia în care persoana faţă de care s-a luat măsura obligării la tratament medical nu se prezintă regulat la tratament, se poate dispune internarea medicală.

Prezent la instanţă, la termenul de judecată din data de 21.03.2008 făptuitorul a precizat că a luat lunar tratament şi a prezentat biletul de ieşire din spital din care rezultă că a fost internat la secţia psihiatrie în perioada 16.01. – 22.01.2008.

A şi fost expertizat medico-legal de către Serviciul de Medicină Legal Bacău.

Din concluziile raportului de expertiză nr. 798/07.10.2008, rezultă că făptuitorul Stănescu Lucian prezintă diagnosticul – crize comitiale pe fond de oligofrenie gr. I, comisia recomandând instituirea măsurii de tratament obligatoriu în regim ambulatoriu conform art. 113 Cod penal.

Potrivit art. 5 din convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale „orice persoană are dreptul la libertate şi siguranţă”. Nimeni nu poate fi lipsit de libertatea sa, cu excepţia cazurilor enumerate la lit. a – f, printre care la lit. e – dacă este vorba despre detenţia legală a unei persoane susceptibile să transmită o boală contagioasă, a unui alienat, a unui alcoolic, toxicoman sau a unui vagabond.

Potrivit Hotărârii CEDO din 23.02.1984, cauza Luberti contra Italiei o persoană nu poate fi considerată ca fiind un „alienat” şi privată de libertate decât după îndeplinirea a minimum trei condiţii şi anume: boala mintală trebuie să fi fost stabilită prin probe, ea trebuie să aibă un caracter sau o amploare care să justifice internarea, iar internarea să nu se poată prelungi fără justificarea persistenţei bolii.

Aşa cum sunt prezentate evenimentele în speţa dedusă judecăţii, nu s-a dovedit că boala mintală de care suferă făptuitorul are o asemenea amploare care să justifice internarea, din chiar raportul de expertiză rezultând să se impună în continuare înstituirea tratamentului în regim ambulatoriu.

Ca urmare, instanţa reţine că propunerea nu este fondată şi în temeiul art. 431 al. 3 Cod pr. pen. va fi respinsă.

În baza art. 189 Cod pr. pen., se va dispune plata din fondurile Ministerului Justiţiei a onorariului pentru avocatul desemnat din oficiu, iar în temeiul art. 192 al. 3 Cod pr. pen., cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T Ă R Ă Ş T E:

În baza art. 462 Cod pr. pen. combinat cu art. 431 al. 3 Cod pr. pen. pen. respinge propunerea compartimentului executări penale privind înlocuirea măsurii de siguranţă a obligării la tratament medical aplicată făptuitorului S. L. prin sentinţa penală nr. 1010/2007 a Judecătoriei Oneşti cu măsura de siguranţă a internării medicale.

În baza art. 189 Cod procedură penală dispune plata din fondurile Ministerului de Justiţie a sumei de 100 lei reprezentând onorariu pentru avocat S. D. desemnată din oficiu.

În baza art. 192 al. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.

Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică, azi 27.10.2008.

PREŞEDINTE GREFIER

Red. D. B. – 28.10.2007

Dact. G.A. – 28.10.2007

Etichete: