Top

Sentinta penala

Dosar nr. 1428/239/2009

R O M Â N I A

JUDECTORIA Hâlău.

Şedinţa publică de la 16 noiembrie.2009

Preşedinte : TAM

Grefier : CL

Ministerul Public-Parchetul de pe lângă Judecătoria Hârlău a fost reprezentat prin:

Procuror :AMI

SENTINŢA PENALĂ NR..252

Pe rol fiind amânarea soluţionării sesizării formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Hârlău privind luarea măsurii internării medicale(art. 114 C.p. şi art. 162 C.p.p.). A numitului Z

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă bolnavul asistă avocat şi curator

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, constând în:

Procedura este completă.

La dosar se află confrmarea raportului de expertiza efectuat in cauza.

A fost audiat bolnavul conform depoziţiei atasate separat la dosar. Nemaifiind alte cereri şi exceptii de ridicat instanta acordă cuvântul la fond.

Reprezentantul parchetului solicită admiterea actiunii şi dipunerea internării medicale a petentului raportat la starea in care se află şi la confirmarea raportului de expertiză de către IML.

Avocat Costan şi curator pentru bolnav solicită admiterea actiunii şi dispunerea internării fiind in interesul acestuia in a primi îngrijiri medicale de specialitate.

Bolnavul invederază instantei ca este de acord as primeasca ingrijiri medicale.

Având în vedere actele şi lucrările dosarului.

INSTANTA

Asupra sesizării de faţă;

Prin cererea înregistrată la nr. 1428/239/2009 din data de 25.09.2009 la Judecătoria Hârlău, Parchetul de pe lângă Judecătoria Hârlău a solicitat în conformitate cu disp.art. 162 al.1 cod proc.penală, să se dispună luarea măsurii de siguranţă a internării medicale, prev.de art. 114 cod proc.penală, faţă de inculpatul ZT, până la însănătoşire.

Se arată că, inculpatul Z T a fost cercetat pentru comiterea infracţiunii de loviri şi alte violente fata de numita TM in timp ce ii acorda ingrijir medicale şi cum există o cauză care înlătură caracterul penal al faptei, respectiv lipsa discernămâtului, prevăzută de art. 48 cod penal, s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală, în conformitate cu disp. Art. 11 pct. 1 lit.b şi art. 10 lit.e Cod proc.penală.

Se mai susţine că, în raport de gravitatea faptelor comise şi de afecţiunile psihice de care suferă, inculpatul prezintă pericol pentru ordinea publică, situaţie în care se impune luarea măsurii de siguranţă a internării medicale, într-un institut de specialitate, până la însănătoşire.

Au fost depuse la dosarul cauzei rezolutia şi actele in baza căruia s-a emis aceasta data în dosar 894/P/2009 şi raportul de expertiză medico legala psihiatrica apartinând făptuitorului..

În conformitate cu dispoziţiile art 171 cod procedura penala s-a dispus desemanrea unui aparator din oficiu pentru bolnav.

Bolnavul a fost audiat şi este de acord cu primirea de îngrijiri medicale de specialitate.

Conform raportului de expertiză medico-legală psihiatrică nr7702/24.07.2009, emis de IML Iaşi s-a concluzionat că numitul ZT nu are discernământ asupra faptelor sale, prezentând deficientă mintală profundă cu maniferstări discomportamentale ” şi se recomandă instituirea măsurilor de siguranţă prevăzute de art 114 cod penal.

Prin adresa 19796/04.11.2009 a Institutului de Medicină Legală Iaşi a fost confirmat rapoartul de expertiză, în conformitate cu dispozitiile art 162 alin 3 cod procedura penală, întrucât sunt ştiinţific elaborate şi bazate pe datele medicale cuprinse în raport.

Analizănd actele şi lucrările dosarului retine instantă că a fost investită cu luarea unei măsuri de sigurantă prevăzută de art 114 cod penal

Măsura internării medicale este prevăzută prin dispoziţia art. 114 Cod penal. Ca şi în cazul obligării la tratament medical , pericolul decurge din starea psihofizică anormală a persoanei care a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală.

Cele două măsuri de siguranţă se aseamănă prin cauzele lor , Dar diferă prin gradul anormalităţii psihofizice. Măsura internării se poate lua numai atunci când boala mintală sau toxicomania au căpătat forme grave, în care capacitatea de a înţelege şi de a-şi dirija voinţa sunt complet sau profund alterate.

Existenţa bolii mintale sau a toxicomaniei trebuie să fie stabilită de medicii specialişti, iar tratamentul medical va if aplicat făptuitorului în unitatea spitalicească în care va if internat va trebui să corespundă cu concluziile şi indicaţiile cuprinse în raportul medico-legal întocmit de specialişti în cursul procesului penal ( efectuarea unei expertize medicale este obligatorie în astfel de cazuri , potrivit art. 117 Cod procedură penală).

Privarea de libertate se execută prin internare într-un institut medical de specialitate. Orice încercare de rezistenţă sau sustragere de la această obligaţie atrage inevitabil folosirea mijloacelor de constrângere necesare.

Durata măsurii este nedeterminată, ea încetând la însănătoşire, ceea ce înseamnă că numai completa vindecare a pacientului, Dar şi o ameliorare serioasă, care AR putea justifica înlocuirea internării cu măsura obligării la tratament medical.

Aşadar, faţă de situaţia de fapt reţinută, instanţa constată, că sunt întrunite cumulativ cele două condiţii prevăzute de art. 114 cod penal, pe de o parte, făptuitorul este bolnav mintal, pe de altă parte acesta se află într-o stare care, constituie un pericol pentru societate, săvâşind o faptă penală(loviri şi alte violente, fată de personalul medical) pentru care a fost cercetat în dosar 894/P/2009, aceste fapte trebuie combătute prin alte sanctiuni de drept penal, prin măsuri care să ofere societătii siguranţa că faptele prevăzute de legea penală nu vor mai fi săvârşite şi prin înlăturarea cauzalităţii ori urmării lor, acestui scop răspunzându-I masurile de siguranţă.

In consecinţă, sesizarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Hârlău, urmează a fi admisă, iar în baza art. 162 cod proc.penală va dispune internarea medicală a inculpatului ZT, până la însănătoşire, conf.art.114 cod penal şi într-un institut medical de specialitate.

Despre luarea prezentei măsuri, potrivit art. 162 pct.5 cod proc.penală va fi înştiinţată Primăria oraşului Hârlău .

De asemenea, va fi sesizată comisia medicală competentă să avizeze internarea bolnavilor mintali, precum şi Direcţia de Sănătate Publică Iaşi .

Vazand dispozitiile art 192 alin 3 coroborat cu 189 cod procedura penala va dispne in consecinta .

Cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E :

Admite sesizarea formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Hârlău privind luarea măsurii internării medicale a numitului ZT

Dispune internarea medicală a numitului ZT într-un institut medical de specialitate, până la însănătoşire.

De măsura luată va fi înştiinţată Primăria oraşului Hârlău.

Copie de pe dispozitivul prezentei hotarari si o copie de pe raportul medico-legal nr. nr7702/24.07.2009, şi avizul Comisiei nr. 19796/04.11.2009 se va comunica Directiei Sanitare Iasi pentru a stabili unitatea sanitara la care urmeaza sa se prezinte bolnavul .

Cheltuielile judiciare, in care se include si onorariul avocat oficiu- avocat Costan Crenguţa -delegatie 227/30.09.2009 , rămân in sarcina statului .

In temeiul art 189 cod procedura penala onorariu avocat oficiu 200 lei va fi suportate din fondurile speciale ale Ministerului de Justitie.

Cu drept de recurs in 10 zile de pronunţare.

Pronunţată in şedinţă publică astăzi 16.11.2009.

Etichete: