Top

Internare medicală

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA ONEŞTI

Dosar nr. 4457/270/2009

Înreg. 16.07.2009 internare medicală

SENTINŢA PENALĂ Nr. 603

Şedinţa publică din data de 29.09.2009

Completul de judecată format din:

Preşedinte SIMINA PURICE

Grefier ENACHE GABRIEL

Ministerul Public – reprezentat de procuror Vicenţiu Crăciunel Antohi

Pe rol pronunţarea soluţiei acţiunii penale având ca obiect sesizarea privind luarea măsurii de siguranţă a internării medicale a numitului ……………

Prezenţa părţilor şi dezbaterile au fost consemnate in încheierea de şedinţă din data de 28.09.2009 care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi când, având nevoie de timp pentru a delibera, instanţa a amânat pronunţarea la data de 29.09.2009.

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei penale de faţă Constată că la data de 16.07.2009 Biroul de executări penale a solicitat acestei instanţe înlocuirea măsurii de siguranţă a obligării la tratament medical, aplicată prin sentinţa penală nr. 936/27.11.2008 făptuitorului ………………. cu măsura de siguranţă a internării medicale.

În motivarea sesizării se susţine că făptuitorul se sustrage de la efectuarea tratamentului medical în regim ambulatoriu.

În cauză s-a dispus ataşarea dosarului penal nr. 4892/270/2008, s-a efectuat expertiza de specialitate şi a fost audiat făptuitorul ……………….. în prezenţa apărătorului desemnat din oficiu, instanţa reţinând următoarele:

Prin sentinţa penală nr. 936/27.11.2008 a Judecătoriei Oneşti, rămasă definitivă la data de 17.12.2008 s-a dispus obligarea făptuitorului ……………….. la tratament medical ambulatoriu până la însănătoşire.

Totodată i s-a atras atenţia făptuitorului că în baza art. 113 alin. 2 Cod Penal se va putea dispune internarea sa medicală în cazul în care nu se va prezenta la tratament medical de specialitate.

Pentru a dispune astfel, instanţa investită cu soluţionarea dosarului penal nr. 4892/270/2008 a reţinut că ………………. a fost cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de ameninţare, lovire şi distrugere în dauna mamei sale ………………. şi a lui …………….

Ulterior rămânerii definitive a sentinţei penale nr. 936/27.11.2008 s-a comunicat Direcţiei de Sănătate Publică Bacău copia sentinţei susmenţionate şi copia raportului de expertiză medico-legală psihiatrică nr. 2742/30.09.2008, întocmit de Serviciul de Medicină Legală Bacău cu solicitarea comunicării datei începerii tratamentului medical.

Totodată, prin adresa nr. 4892/270/2008 din 17.12.2008 i s-a adus la cunoştinţă făptuitorului obligaţia de a se prezenta la tratament medical.

………………. s-a sustras însă de la efectuarea tratamentului, astfel cum rezultă din conţinutul adresei nr. 11061/9.07.2009 a Cabinetului de psihiatrie din cadrul Spitalului …………………

În conţinutul memoriului aflat la fila 5 – dosar coroborat cu ancheta socială efectuată de Primăria comunei ………….. rezultă că făptuitorul are un comportament agresiv atât în public cât şi în familie.

Expertiza medico-legală psihiatrică efectuată de SML Bacău la data de 22.09.2009 a concluzionat că ………………. prezintă diagnosticul: tulburare psihotică organică post TCC cu agravări etanolice.

Făptuitorul nu păstrează capacitatea de discernământ, comisia de specialitate recomandând tratament medical ambulatoriu conform art. 113 Cod Penal, iar în cazul nerespectării indicaţiilor, se recomandă trecerea la măsura internării medicale până la însănătoşire.

Din conţinutul declaraţiei făptuitorului rezultă că acesta nu se va prezenta la Spitalul ……………… în vederea efectuării tratamentului medical, întrucât are o simptomatologie delirant-halucinatorie, închipuindu-şi că mai multe familii din sat s-au coalizat împotriva sa pentru a-l împiedica să se deplaseze la spital.

Boala făptuitorului s-a agravat pe fondul consumului de băuturi alcoolice, astfel că acesta manifestă agresivitate atât în relaţiile cu membrii de familie, cât şi cu terţe persoane.

Potrivit Hotărârii CEDO din 23.02.1984 – cauza Luberti contra Italiei – o persoană nu poate fi considerată ca fiind un „alienat” şi privată de libertate decât după îndeplinirea a minimum 3 condiţii astfel: boala mintală să fi fost stabilită prin probe, să aibă un caracter sau o amploare care să impună internare, iar internarea să nu se poată prelungi fără justificarea persistenţei bolii.

Starea sănătăţii mintale a făptuitorului prezintă un pericol social pentru ordinea publică întrucât acesta nu efectuează tratamentul medical obligatoriu, consumă băuturi alcoolice şi continuă să manifeste agresivitate.

Faţă de considerentele mai sus invocate, instanţa reţine că sesizarea biroului executări penale este fondată.

Pe cale de consecinţă şi în baza art. 431 Cod procedură penală cu referire la art. 113 alin. 2 Cod Penal va fi admisă sesizarea Biroului ……………….., urmând a se înlocui măsura de siguranţă a obligării la tratament medical cu măsura internării medicale până la însănătoşire.

Onorarul apărătorului desemnat din oficiu va fi suportat din fondurile Ministerului Justiţiei, în conformitate cu prevederile art. 189 cod procedură civilă.

În baza art. 192 alin. 3 Cod procedură penală vor rămâne în sarcina statului cheltuielile judiciare ocazionate de prezenta cauză, inclusiv contravaloarea expertizei medico-legale efectuate de …………. Bacău.

Pentru aceste motive,

În numele legii

HOTĂRĂŞTE

În baza art. 431 Cod procedură penală cu referire la art. 113 al.2 Cod penal, admite sesizarea Biroului ……………… – al Judecătoriei ………….. şi în consecinţă:

Înlocuieşte măsura de siguranţă a obligării la tratament medical aplicată prin sentinţa penală nr. 936/27.11.2008 a Judecătoriei Oneşti făptuitorului ……………… fiul lui …………. şi ………….., născut la data de ………………. în comuna ……………….., …………………., jud. ……….., CNP ……………….., domiciliat în comuna ……………., sat ……………., jud. ……………….. cu măsura de siguranţă a internării medicale până la însănătoşire.

În baza art. 189 Cod procedură penală dispune plata din fondurile Ministerului Justiţiei către Biroul de Avocaţi …………… a sumei de 100 lei, reprezentând onorariu minim pentru apărătorul desemnat din oficiu – avocat Basma Valentin.

În baza art. 192 al.3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.

Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la pronunţare.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 29.09.2009.

PREŞEDINTE GREFIER

SIMINA PURICE ENACHE GABRIEL

Red. S.P. 02.10.2009

Dact.E.G.06.10.2009

Ex. 4 patru

Etichete: