Top

Obligatie de a face

Dosar nr. 201/316/2009

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA TÂRGU BUJOR,

JUD.GALAŢI

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 173

Şedinţa publică de la 26 Februarie 2009

Pentru astăzi fiind amânată pronunţarea în cauza civilă privind pe reclamantul

Drăguş Emilian şi pe pârâtul Ivan Angelică, având ca obiect obligaţie de a face.

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de 25.02.2009 care s-au

consemnat în încheierea de şedinţă din aceeaşi zi, când instanţa având nevoie de timp

pentru deliberare, a amânat pronunţarea cauzei la data de 26.02.2009.

I N S T A N Ţ A

Asupra acţiunii civile de faţă.

Prin cererea înregistrată sub nr. 201/316/2009 din 2.02.2009 reclamantul D E a

solicitat în contradictoriu cu pârâtul I A obligarea pârâtului la întocmirea actului de

vânzare-cumpărare asupra terenului agricol de 3,30 ha situat în satul M, jud.Galaţi şi

plata daunelor materiale în sumă de 750 lei şi cheltuieli de judecată.

In motivare, arată că a primit preţul pentru 3,30 ha la 1.01.2007, însă de la acea

dată până în prezent nu s-au întocmit actele de vânzare-cumpărare din cauza pârâtului

care nu a respectat această obligaţie reglementată în art. 1305 cod civil. Arată că

pentru 1 ha/an arendat se plăteşte suma de 50 euro, iar pentru 1 ha/an se plăteşte 100

Euro dacă este vândut.

In susţinerea acţiunii reclamantul a propus proba cu înscrisuri.

Pârâtul, legal citat nu s-a prezentat.

Analizând probele administrate în cauză, instanţa constată că reclamantul a făcut

dovada neîndeplinirii obligaţiei legale prevăzute de art. 1305 cod civil potrivit cu care „

Spezele vânzării sunt în sarcina cumpărătorului, în lipsă de stipulaţie contrară”.

Vânzătorul reclamant D E a vândut la 1.01.2007 pârâtului cumpărător I A terenul agricol

de 3,30 ha, a primit preţul integral şi i-a predat şi titlul de proprietate nr. 14757-

62/4.11.1997 în vederea întocmirii actului de vânzare-cumpărare la notar pe cheltuiala

cumpărătorului, conform prevederilor legale şi înţelegerii părţilor. De la acea dată, şi

până în prezent, pârâtul cumpărător a tergiversat întocmirea actului din culpa sa, deşi a

fost şi notificat la data de 21.08.2008.

Potrivit art. 1073 cod civil „Creditorul are dreptul de a dobândi îndeplinirea

exactă a obligaţiei, şi în caz contrar are dreptul la dezdăunare.

Instanţa constată că reclamantul a notificat pârâtul în baza art. 1079 cod

civil şi pentru considerentele expuse mai sus, în baza art. 1073 cod civil şi 1305 Cod

Civil va admite în parte acţiunea civilă.

Având în vedere capătul de cerere privind daunele materiale, potrivit art.

1073 cod civil creditorul are dreptul de a dobândi îndeplinirea exactă a obligaţiei, iar

instanţa va dispune în acest sens, prin urmare, doar în caz contrar poate dispune cu

privire la daune. Instanţa nu poate să dispună şi executarea exactă a obligaţiei şi

obligarea la daune pentru neexecutare sau întârzâierea executării obligaţiei. Pentru

aceste considerente, în baza art. 1073 Cod Civil, va respinge capătul de cerere privind

daunele materiale.

In baza art. 274 C.pr.civ., va obliga pârâtul la plata cheltuielilor de judecată

reprezentând taxa judiciară de timbru şi timbrul judiciar.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite în parte acţiunea civilă privind obligaţia de a face înregistrată sub

nr. 201/316/2009 din 2.02.2009 formulată de reclamantul D E domiciliat în Galaţi,

judeţul Galaţi, în contradictoriu cu pârâtul I A domiciliat în jud.Galaţi.

Obligă pe pârâtul Ivan Angelică să întocmească actul de vânzare-

cumpărare al terenului în suprafaţă de 3,30 ha situat în, jud.Galaţi, ce face obiectul

titlului de proprietate nr. 14757-62/4.11.1997 la notarul public.

Respinge capătul de cerere privind daune materiale ca nefondat.

Obligă pârâtul la plata sumei de 110,26 RON reprezentând cheltuieli de

judecată către reclamant.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 26.02.2009.

Etichete: