Top

Rezolutie contract

ROMÂNIA

JUDECATORIA ONESTI JUDETUL BACAU

Dosar nr.4153/270/2009

Din 03.07.2009 rezol.contract

SENTINTA CIVILA NR.2459

SEDINTA PUBLICA DIN DATA DE 08.09.2010

COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN:

PRESEDINTE – ADRIAN ASAVEI

GREFIER – DORINICA LUNGU

Pe rol fiind judecarea cauzei civile pentru rezolutiune contract, formulata de reclamantii …. , .. , împotriva pârâtilor …… , …… .

La apelul nominal facut în sedinta publica a raspuns: avocat …… pentru reclamanti pârâta …… reprezentata de avocat …… , lipsa pârâtul ……. .

Procedura de citare legal îndeplinita .

S-a facut referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta, dupa care, avocat …… , solicita a se lua act ca sediul societatii este în…….. , nu are cereri de formulat .

Avocat …….. pentru reclamanti , nu are cereri noi de formulat , a se constata ca sentinta 1685/25. mai 2010 nu a fost apelata , este ramasa definitiva , solicita a se acorda cuvântul pe fondul cauzei .

Instanta constata cauza în stare de judecata , nefiind cereri noi de formulat si acorda cuvântul pe fondul cauzei .

Avocat ……. , solicita a se admite actiunea formulata de reclamanti , a se dispune rezolutiunea contractului de vânzare cumparare , restabilirea situatiei anterioare încheierii contractului , obligarea la plata cheltuielilor de judecata . Depune la dosar concluzii scrise .

Avocat ………. este de acord cu actiunea reclamantilor , a se dispune desfiintarea actului de vânzare – cumparare , restabilirea situatiei anterioare , obligarea la plata cheltuielilor de judecata .

Dezbaterile fiind terminate , cauza a ramas în pronuntare .

I N S T A N T A :

Deliberând ,

Asupra cauzei civile de fata ;

Constata ca reclamantii ….. si …. domiciliati în ….. au chemat în judecata pe pârâtii …. din ….. solicitând rezolutiunea contractului de vânzare cumparare autentificat nr. 519/24.09.2008 la Biroul Notarial Public Vrânceanu Bogdan din ….. iar în cazul în care din probatoriu va rezulta ca în momentul perfectarii contractului de vânzare – cumparare pârâtul i-a indus în eroare în privinta obiectului conventiei sa se constate nulitatea actului de vânzare cumparare.

Totodata reclamantii mai solicita restabilirea situatiei anterioare încheierii contractului de vânzare cumparare constând în revenirea în proprietate pârâtului a terenului cumparat si sa fie obligat la restituirea pretului vânzarii

Totodata reclamantii au mai chemat în judecata ……., sucursala …. care are calitatea de creditor ipotecar, pentru opozabilitate.

Actiunea a fost legal timbrata iar în motivare reclamantii arata ca au cumparat de la pârâtul …. suprafata de 4900 mp teren arabil situat în intravilanul …….. T 1, P A1/113 în baza contractului de vânzare cumparare autentificat sub nr. 519/24.09.2008 la BNP Vrânceanu Bogdan pentru care a achitat pretul d e 85.000 Euro.

Pentru achitarea integrala a pretului reclamantii au împrumutat de la ….. sucursala ……suma de 71.000 Euro cu constituirea drept garantie a unei ipoteci de rangul I asupra terenului cumparat.

Reclamantii mai arata ca au fost actionati în judecata de numitii ……, ……. si …… pentru revendicarea suprafetei de teren de 1000 mp parte din terenul sus mentionat, cauza ce constituie dosarului nr. 3646/270/2009 al Judecatoriei Onesti.

La acesta s-a mai adaugat faptul ca Primaria …….. le-a respins reclamantilor cererea pentru autorizatie lucrarile de împrejmuire a terenului cumparat de la pârât, pentru motivul ca ……. nu a avut în proprietate terenul în suprafata de 4900 mp desi în contractul de vânzare cumparare nr. 519/2008 se mentioneaza vânzatorul …… a dobândit terenul prin partaj. În continuare reclamantii arata ca în urma verificarii actelor care au stat la baza sentintei de partaj, respectiv sentinta civila nr. 5661/12.11.1996 a Judecatoriei Onesti s-a constatat ca în TP nr. 79137/1994 emis pe numele autorilor pârâtului si a celorlalti copartajanti figureaza la punctul …….numai suprafata de 3900 mp si nu 4900 mp cu cât figureaza pârâtul …….. în sentinta de partaj.

Fata de situatia expusa reclamantii considera ca se afla în fata unei evictiuni dat fiind ca pierzându-si deplina proprietate si linistita posesie pentru suprafata de 1000 mp si ramânând cu diferenta de 3900 mp le face imposibila edificarea unei constructii destinate unor activitati medicale.

Reclamantii mai sustin ca situatia creata este cu atât mai critica cu cât au garantat cu ipoteca asupra întregii suprafete de teren creditul ipotecar primit de la …….. sucursala …..

Reclamantii conchid în cererea de chemare în judecata expunându-si argumentele în ipoteza în care instanta va considera ar fi vorba de nulitatea contractului de vânzare-cumparare.

Pârâta …….. a formulat întâmpinare în care, solicitând respingerea actiunii, arata ca bancilor li se impune garantarea integrala a creditelor si ca atare dreptul de ipoteca al bancii, dobândit cu buna credinta se impune a fi consolidat din ratiuni de interes general. În situatia în care s-ar duce la desfiintarea contractului de vânzare cumparare a terenului s-ar deschide calea contractarii creditelor cu rea credinta prin garantarea creditelor cu contracte susceptibile de a fi desfiintate.

Pârâtul ……….. nu a formulat întâmpinare.

În cauza s-a administrat proba cu înscrisuri.

De asemenea în scop probatoriu a fost atasat la prezentul dosar si dosarul nr. 3646/2270/2009 al acestei instante.

Din administrarea probatoriului rezulta urmatoarele:

Prin contractul de vânzare cumparare autentificat sub nr. 519/24.09.2008 la BNP Vrânceanu Bogdan din Onesti, pârâtul … le-a vândut reclamantilor, fara nici o rezerva terenul arabil în suprafata de 4900 mp. situat în intravilanul …… cu coordonatele cadastrale T 1, P A 1/1113 si nr. cadastral 1182, la pretul de 85.000 lei euro. În contract s-a precizat ca vânzatorul a dobândit terenul prin efectul actului de partaj consfintit prin sentinta civila nr. 5661/12.11.1996 a Judecatoriei Onesti, teren care figureaza în TP nr. 79137/1994. La data perfectarii vânzarii cumpararii reclamantii cumparatori au achitat din pret suma de 14.000 euro urmând ca diferenta de 71.000 euro sa fie achitata de …… sucursala ……… în termen de 10 zile de la data autentificarii actului, suma respectiva fiind împrumutata cumparatorilor în baza unui contract de credit garantat cu ipoteca asupra terenului cumparat.

Ulterior, prin sentinta civila nr. 1685/25.05.2010 pronuntat de Judecatoria Onesti în cauza ce constituie obiectul dosarului nr. 3646/270/2009 ramasa definita si irevocabila prin nerecurare, a fost admisa actiunea în revendicare a reclamantilor ….., ….. si ……… împotriva pârâtilor ……. si …… ( reclamantii din prezenta cauza) pârâti care au fost obligati sa le lase reclamantilor în linistita posesie si deplina proprietate suprafata de 1000 mp cuprinsa în perimetrul de la punctele 2-3-17-6-7-2 din schita anexa a raportului de expertiza întocmit de expertul Apetroaie Gheorghita din dosarul sus mentionat.

Suprafata de 1000 mp este parte din suprafata de 4900 mp care figureaza în contractul de vânzare cumparare.

Potrivit motivarii din sentinta sus mentionata, suprafata de teren care figureaza în titlul de proprietate ce a stat la baza actului de partaj consfintit prin sentinta civila 5661/1996 nu este de 4900 mp ci de 3900 mp .

Fata de cele retinute, instanta apreciaza ca ne aflam în fata unei evictiuni.

Potrivit art. 1337 Cod civil vânzatorul asigura linistita posesiune a lucrului vândut în favoarea cumparatorului, raspunzând fata de acesta de evictiunea lucrului vândut.

Într-un sens restrâns evictiunea consta în pierderea totala sau partiala a lucrului vândut, prin efectul unei hotarâri judecatoresti care, în virtutea unei cauze anterioare, recunoaste unui tert asupra aceluiasi lucru un drept de proprietate.

Este drept ca reclamantilor le-a ramas în proprietate terenul în suprafata de 3900 mp indicata prin aliniamentul de la punctele 1-2-7-8-9-10-1112-13-14-15-16-1 în schita anexa 1 a raportului de expertiza aflat la dosarul nr. 3646/270/2009 (conexat) dar în situatia creata reclamantii nu se mai pot folosi în mod normal de acest teren dat fiind ca prin pierderea dreptului de proprietate asupra suprafetei de 1000 mp acestia au ramas cu o deschidere la strada de numai 9,86 mp conform expertizei sus mentionate.

Din situatia de fapt ce rezulta din probatoriu reiese faptul evident ca daca cumparatorii reclamanti ar fi cunoscut la data perfectarii actului de vânzare cumparare situatia reala nu ar mai fi cumparat terenul în cauza.

În contractul de vânzare cumparare s-a stipulat faptul ca vânzatorul garanteaza fata de cumparator de evictiune si cum evictiunea s-a produs ( art. 1337) se impune rezolutiunea contractului de vânzare cumparare încheiat între cei doi reclamanti cumparatori si pârâtul vânzator.

Fata de argumentele expuse, urmeaza ca instanta ca admita actiunea reclamantilor si ca atare se va dispune rezolutiunea contractului de vânzare cumparare autentificat sub nr. 519/24.09.2008 la BNP Vrânceanu Bogdan iar pe cale de consecinta se va dispune totodata, restabilirea situatiei anterioare încheierii contractului de vânzare cumparare în sensul ca terenul în suprafata de 3900 mp va reveni în proprietatea pârâtului, iar acesta urmeaza sa fie obligat sa le restituie reclamantilor pretul achitat de 85.000 euro.

Totodata, în temeiul art. 274 Cod procedura civila pârâtul va fi obligat sa le plateasca reclamantilor cheltuieli de judecata.

Pentru aceste motive ,

In numele legii ,

H O T A R A S T E :

Admite actiunea reclamantelor ….. si … , domiciliati în ….. în contradictoriu cu pârâtii …… , domiciliat …… si ……. cu sediul în Bucuresti , ….., prin Sucursala …….. .

Dispune rezolutiunea contractului de vânzare – cumparare nr. 519din 24.09.2008 autentificat la B.N.P. Bogdan Vrânceanu sub nr. 519.

Dispune restabilirea situatiei anterioare încheierii contractului de vânzare – cumparare autentificat sub nr.519 în data de 24.09.2008 la BNP Bogdan Vrânceanu în sensul ca suprafata de 3900 m.p. identificata conform expertizei ing. Apetroaie Gheorghita întocmita în dosarul 3646/270/2009 pe aliniamentul 1- 2-7- 8 -9 – 10- 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 1 sa revina în proprietatea pârâtului ….. iar acesta sa restituie reclamantilor pretul achitat de 85.000 Euro.

Obliga pârâtul …… sa plateasca reclamantilor suma de 8.831 lei reprezentând cheltuieli de judecata.

Cu apel în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica azi 08.09.2010 .

Etichete: