Top

Plângere soluţie procuror

R O M A N I A

JUDECĂTORIA ONEŞTI

JUDEŢUL BACĂU

Dosar nr. 1503/270/2009

Din 23.03.2009 plângere soluţie procuror

SENTINŢA PENALA NR. 268

Şedinţa publică din data de 06.04.2009

COMPLETUL DE JUDECATĂ FORMAT DIN:

Preşedinte – DANIELA POPA

Grefier – GILIOLA-RAMONA AVRAM

Ministerul Public reprezentat de procuror – VASILE UŢOIU

Astăzi a fost pe rol judecarea plângerii la soluţia procurorului formulată de petenta SC „S…” SRL BACĂU.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au lipsit părţile.

Procedura completă.

S-a făcut referatul oral al cauzei de grefierul de şedinţă, după care, Nefiind cereri de formulat instanţa declară terminată cercetarea judecătorească şi acordă cuvântul pe fond.

Procurorul, având cuvântul, consideră că soluţia este temeinică şi solicită respingerea plângerii, menţinerea soluţiei procurorului, obligarea petentei la cheltuieli judiciare.

Dezbaterile în cauza de faţă s-au desfăşurat în conformitate cu dispoziţiile art. 304 Cod pr. pen, în sensul că au fost înregistrate cu ajutorul calculatorului pe suport magnetic şi fiind terminate, cauza a rămas în pronunţare.

I N S T A N Ţ A

Deliberând,

Asupra cauzei penale de faţă,

Constată că prin plângerea formulată în termen legal şi înregistrată la această instanţă sub nr. 1503/23.03.2009, petenta S.C. ,,S…SRL a solicitat desfiinţarea rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale dată de procuror în dosarul nr. 3035/P/2008 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Oneşti, faţă de D.C.B.

În motivarea plângerii sale petenta arată în esenţă că în luna octombrie 2008, a livrat făptuitorului D.C.B., asociat şi administrator al S.C. ,,A…,, SRL Tg.Ocna, o cantitate importantă de mărfuri pentru care a declarat că va plăti cu bilet la ordin, cu o scadenţă de câteva zile de la data livrării.

Fiind introduse la plată, la data scadenţei, au fost refuzate, din cauza lipsei totale de disponibil în cont, făptuitorul acţionând cu scopul de a obţine un folos material injust, prin prejudicierea sa.

Cercetările efectuate în dosarul penal nr. 3035/P/2008 au fost superficiale, nestabilind intenţia reală a lui D.C.B.şi nici nu s-au administrat toate probele necesare cunoaşterii adevărului.

Astfel, nu s-a efectuat o expertiză contabilă care să constate dacă societatea lui avea un astfel de rulaj de mărfuri şi încasări zilnice din care s-ar fi putut efectua plăţile exigibile sau dacă, dimpotrivă, solicitările de mărfuri au fost atât de mari, într-un interval extrem de scurt, încât oricum nu s-ar fi putut achita la scadenţă, cu toată diligenţa de care ar fi dat dovadă, nu a fost audiat L.L., cu toate că s-a solicitat această probă; s-a reţinut o situaţie de fapt neconformă cu realitatea.

În cauză s-a administrat proba cu înscrisuri şi s-a consultat dosarul penal nr. 3035/2008 al Parchetului Oneşti.

Din analiza actelor şi lucrărilor dosarului, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

La data de 24.11.2008, S.G., administrator la S.C.,,B…,, SRL Oneşti, a sesizat Poliţia Oneşti că la data de 20.10.2008 a introdus la plată biletul la ordin emis de către D.C.B., administrator la S.C.,, A…,, S.R.L. Tg.Ocna, scadent la data de 16.10.2008, în valoare de 45650,00 lei, şi a fost refuzat la plată din lipsă totală de disponibil.

La data de 26.11.2008, S.C.,,S…,,SRL Bacău, a sesizat Poliţia Oneşti despre faptul că la data de 23.10.2008, 27.10.2008 şi 28.10.2008 a introdus la plată biletele la ordin emise de către D.C.B., acestea fiind refuzate din lipsă totală de disponibil.

Prin rezoluţia din 08.01.2009, dată de procuror în dosarul nr. 3035/P/2008, s-a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de D.C.B., cercetat pentru art.215 al.1,2 Cod penal.

S-a considerat că în speţă nu ne aflăm în prezenţa infracţiunii de înşelăciune, întrucât reprezentanţii celor două societăţi petente au acceptat primirea biletelor la ordin doar semnate şi şi-au asumat un risc ca în momentul scadenţei să nu se poată îndestula din provizioanele S.C. A…Tg. Ocna.

Nu a rezultat în mod indubitabil că numitul D.C.B. a intenţionat să înşele aceste societăţi, el declarând organelor de poliţie că ţigările în cauză le-a dat unor alte persoane, însă nu a mai primit contravaloarea acestora, situaţie în care a fost în imposibilitate de a achita sumele restante (filele 16,17 dosar urmărire penală).

S-a apreciat ca urmare că, în speţă nu ne aflăm în prezenţa infracţiunii reclamante ci a unui litigiu comercial, între societăţi.

Instanţa apreciază că plângerea formulată este întemeiată, pentru motivele ce vor fi expuse în continuare:

Între cele două societăţi au existat relaţii comerciale încă din anul 2007, acestea derulându-se corect fără a se înregistra incidente în achiziţionarea de marfă şi de achitare a acesteia la timp.

Însă, la data de 20.10.2008, administratora societăţii S.C.,,B…,, SRL Oneşti a introdus la plată biletul la ordin emis la data de 09.10.2008, scadent la data de 16.10.2008.

Totodată, conform contractului încheiat în luna septembrie 2008, în luna octombrie 2008, la datele de 07.10, 09.10 şi 16.10.2008, D.B. a ridicat marfa de la o altă societate, respectiv S.C.,,S…,, SRL Bacău, lăsând la plată biletele la ordin BTRL 3BT 9051441, BTRL 3BT 9051442 şi BTRL 3BT 9051439 care au fost introduse la plată la datele de 23.10.2008, 27.10.2008 şi 28.10.2008, şi acestea fiind refuzate din lipsă totală de disponibil.

Este de remarcat că la data scadenţei biletului la ordin BTRL 3BT 9051323, respectiv 16.10.2008, societatea administrată de D.C.B., nu avea disponibil în cont. Or, în aceeaşi perioadă 07 – 16.10.2008, a mai achiziţionat altă marfă de la S.C.” S…,, SRL Bacău.

Într-o atare situaţie, se impunea să se stabilească dacă la data emiterii biletelor la ordin, beneficiarii acestora, aveau cunoştinţă că nu există disponibilul necesar acoperirii acestora la tras, pentru a se putea verifica îndeplinirea cerinţei textului de lege, respectiv a acţiunii de menţinere în eroare cu prilejul executării contractelor comerciale.

În acelaşi sens, se impunea şi verificări în actele contabile ale societăţii administrate de inculpat asupra modalităţii de valorificare a mărfurilor achiziţionate şi respectiv dacă din rulajul acestor mărfuri şi încasări zilnice, s-ar fi putut efectua plăţile exigibile.

Or, la urmărirea penală nu s-a administrat nici o probă, în dosar existând doar plângerile celor două societăţi şi declaraţia lui S.G., administratora S.C.,,B…,, SRL.

Nu a fost audiat reprezentantul S.C.,,S…,, SRL Bacău căreia nu i s-a oferit posibilitatea să administreze probe, această societate fiind lipsită de dreptul la un proces echitabil, consacrat de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.

Una din garanţiile procesului echitabil o constituie principiul egalităţii armelor care cere acordarea unei posibilităţi de a combate argumentele invocate de partea adversă.

În cauză, părţilor vătămate nu li s-a oferit această posibilitate, procurorul motivându-şi soluţia doar pe baza declaraţiei inculpatului care a precizat că nu a intenţionat să înşele cele două societăţi.

Un alt aspect ce se impune a fi clarificat, este şi cel al încadrării juridice, respectiv 215 al.1,2 Cod penal sau forma specială a infracţiunii, cunoscută sub denumirea de „înşelăciune în convenţii” incriminată în al. 3 al art. 215 Cod penal.

Pentru motivele arătate, în temeiul art. 2781 al.8 lit. b Cod procedură penală, se va admite plângerea, se va desfiinţa rezoluţia şi cauza va fi trimisă la procuror, în vederea redeschiderii urmării penale.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T Ă R Ă Ş T E:

În baza art. 278/1 al. 8 lit. b Cod procedură penală, admite plângerea formulată de petenta S.C. „S…” S.R.L. împotriva rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale dată de procuror la data de 18.01.2009 în dosarul nr. 3035/P/2008 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Oneşti.

Desfiinţează rezoluţia şi trimite cauza la Parchetul de pe lângă Judecătoria Oneşti în vederea redeschiderii urmăririi penale.

În baza art. 192 al. 3 Cod pr. pen. cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.

Cu recurs în 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică azi, 06.04.2009.

PREŞEDINTE GREFIER

Red. D. P. – 10.04.2009

Dact. – 10.04.2009

Etichete: