Top

Contestaţie la executare

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ONEŞTI JUDEŢUL BACĂU

dosar nr. 6858/270/2009 -cont. exec.-

înreg. 21.10.2009

Sentinţa civilă nr. 3754

Şedinţa publică din data de 26.11.2009

COMPLETUL DE JUDECATĂ FORMAT DIN:

PREŞEDINTE – ………….

GREFIER – ……………..

Astăzi a fost pe rol rejudecarea cauzei civile pentru contestaţie executare formulată de contestatoarea … împotriva intimaţilor ….

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au lipsit părţile.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de grefierul de şedinţă, după care, instanţa, din oficiu, pune în discuţie excepţia de necompetenţă teritorială şi lasă cauza în pronunţare.

I N S T A N Ţ A

Deliberând

Asupra cauzei civile de faţă;

Prin cererea înregistrată sub nr. 6858/270/2009, reclamanta …, a solicitat în contradictoriu cu creditoarea … şi terţul poprit … anularea popririi înfiinţate pe conturile reclamantei deschise la Bancpost Sucursala Oneşti, precum şi toate actele de executare emise de către BEJ ….. în dosarul de executare nr. 242/2009.

Cererea a fost timbrată cu 194 lei taxă judiciară de timbru şi 3,30 leu timbru judiciar, iar în motivarea acesteia se arată că fără a aştepta termenul prevăzut în antecontractul de vânzare cumpărare, respectiv 15.01.2010, creditoarea ………..a procedat în mod abuziv la a cere punerea în executare silită a acestuia.

În drept, se invocă prevederile art. 3724 alin. 1, 376, 381 şi următoarele, 399 alin. 1, 454 din Codul de procedură civilă, anexând în copie antecontractul de vânzare cumpărare, adresa de poprire şi procesul verbal de stabilire a cheltuielilor de executare silită.

Pârâta S.C. S.R.L. nu a depus întâmpinare.

Din oficiu a fost invocată excepţia de necompetenţă teritorială a instanţei. Potrivit art. 400 alin. 1 din Codul de procedură civilă, contestaţia le executare se introduce la instanţa de executare. Judecătoria Oneşti nu este instanţa de executare. Prin Încheierea din 24 august 2009 pronunţată în dosarul nr. 13218/180/2009 Judecătoria Bacău a încuviinţat executarea silită a titlului executoriu antecontract de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 2098/17.07.2008 de BNP ………

Pe considerentele sus menţionate, în temeiul art. 158 din Codul de procedură civilă coroborat cu art. 400 alin. 1 din Codul de procedură civilă instanţa îşi va declina competenţa de soluţionare a litigiului în favoarea Judecătoriei Bacău. Va fi înaintat dosarul cauzei acestei instanţe.

Pentru aceste motive

În numele Legii

H O T Ă R Ă Ş T E

Declină competenţa de soluţionare a contestaţiei la executare formulată de contestatoarea … în contradictoriu cu creditoarea … şi terţul poprit … în favoarea Judecătoriei Bacău.

Trimite dosarul cauzei acestei instanţe.

Cu recurs în 5 zile de la pronunţare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 26.11.2009.

PREŞEDINTE, GREFIER,

Red. I.A. 30.11.2009

Tehnored. D.G. 3.12.2009

Ex. 5

Com. 3.12.2009

Etichete: