Top

Contestaţie în anulare.Tardivitate

Hotărârea judecătorească prin care s-a constatat nulitatea absolută a certificatului de moştenitor nu este susceptibilă de executare silită, astfel că termenul în care poate fi introdusă contestaţia în anulare împotriva unei astfel de hotărâri este de 15 zile de la data când contestatorul a luat cunoştinţă de hotărâre, dar nu mai târziu de 1 an de la data când hotărârea a rămas irevocabilă.

Prin decizia civilă nr. 2175 din 13 decembrie 2005 a Curţii de Apel Suceava a fost respins ca nefondat recursul declarat de T. E., B. I. şi B. N., în contradictoriu cu V.V. şi P.V., împotriva deciziei civile nr. 905 din 6 aprilie 2004 a Curţii de Apel Suceava.

Pentru a hotărî astfel, instanţa de recurs a reţinut că în mod corect a fost menţinută soluţia de constatare a nulităţii absolute parţiale a certificatului de moştenitor nr. 1100 din 1 iulie 1994, eliberat de fostul Notariat de Stat Judeţean Iaşi, după defunctul T.O.M. şi a contractelor de vânzare – cumpărare autentificate sub nr. 11951 din 29 noiembrie 1994 şi nr. 5635 din 15 mai 1995, pentru cauză ilicită. În certificatul de moştenitor a fost inclusă în mod eronat şi cota parte a Statului Român, vânzătoarea cunoştea acest aspect încă din anul 1991 (când s-a dispus ieşirea din indiviziune după autorul său), iar cum pârâtorul cunoştea situaţia juridică reală a imobilului, aspect confirmat la termenul de judecată din 7 octombrie 2003.

La data de 25 ianuarie 2007, B.I. şi B.N. au solicitat curţii revizuirea deciziei civile pronunţate în recurs, arătând, în esenţă, că au fost de bună credinţă la încheierea contractului de vânzare – cumpărare, că instanţele nu au avut în vedere toate actele depuse la dosar şi că au intrat în posesia adresei nr. 15666 din 22 ianuarie 2007 a Primăriei Rădăuţi, pe care o vor prezenta instanţei la prima zi de înfăţişare.

Prin decizia civilă nr. 110 din 28 februarie 2007, Curtea de Apel Suceava şi-a declinat competenţa de soluţionare a cererii în favoarea Judecătoriei Rădăuţi, cu motivarea că fondul pricinii deduse judecăţii a fost soluţionat de această instanţă, prin sentinţa civilă nr. 2740 din 8 octombrie 2003.

Prin sentinţa civilă nr. 2365 din 15 iunie 2007, Judecătoria Rădăuţi şi-a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea acestei instanţe, reţinând că pârâţii, asistaţi de avocat, au precizat că cererea lor nu este una de revizuire, ci o contestaţie în anularea hotărârii pronunţată în recurs, întemeiată pe disp. art. 318 din Codul de procedură civilă.

Investită astfel, Curtea a constatat tardiv formulată contestaţia.

În conformitate cu disp. art. 319 alin. 2 din Codul de procedură civilă, contestaţia se poate face oricând înainte de începerea executării silite, iar în timpul ei, până la împlinirea termenului stabilit de art. 401 alin. 1 lit. b sau c. Împotriva hotărârilor irevocabile care nu se aduc la îndeplinire pe cale de executare silită, contestaţia poate fi introdusă în termen de 15 zile de la data când contestatorul a luat cunoştinţă de hotărâre, dar nu mai târziu de un an de la data când hotărârea a rămas irevocabilă.

În speţă, decizia atacată este din cele care nu se aduc la îndeplinire pe calea executării silite şi a fost pronunţată la data de 13 decembrie 2005.

Prin urmare, termenul de un an prevăzut de dispoziţiile legale citate s-a împlinit la 13 decembrie 2006, or, cererea pârâţilor a fost adresată Curţii de Apel la 23 ianuarie 2007 (data poştei).

Etichete: