Top

Contestatie la executare

R O M Â N I A

JUDECATORIA ONESTI

JUDETUL BACAU

Dosar nr. 2078/270/2010

Înreg 22.03.2010 – contest. la executare –

SENTINTA CIVILA NR. 1663

Sedinta publica din data de 22.05.2010

COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN:

Presedinte – Aglaia Hogea

Grefier – Laureta Ionescu

Pe rol fiind judecarea contestatiei la executare formulata de contestatorul ….. în contradictoriu cu intimatii …., I.P.J. Bacau si Biroul Executorului Judecatoresc …….

La apelul nominal facut în sedinta publica a raspuns contestatorul personal, avocat …, reprezentând intimatul …., c.j. …, reprezentând intimatul BEJ …., lipsind tertul poprit.

Procedura este legal îndeplinita.

S-a facut referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta, dupa care, avocat ….. depune la dosar delegatie avocatiala si chitanta de plata a onorarului de avocat.

C.J. ….. depune la dosar împuternicire.

Contestatorul depune la dosar copia unei încheieri prin care s-a dispus suspendarea provizorie a executarii silite. Mai depune o adeverinta de la Asociatia de Proprietari prin care se învedereaza ca a parasit imobilul mentionat în contract.

La solicitarea instantei, contestatorul arata ca nu a achitat taxa judiciara de timbru de 10,3 lei, urmând a o depune.

Se înmâneaza partilor prezente câte un exemplar al actelor depuse de contestator.

Avocat … arata ca clientul sau a fost pus în posesie în apartament.

C.J. ……..arata ca se doreste recuperarea cheltuielilor.

Instanta, din oficiu, fata de împrejurarea ca este chemat în judecata si BEJ … pune în discutia partilor exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a acestuia.

Contestatorul arata ca BEJ ….. are calitate procesuala pasiva, i s-a facut poprire pe salariu pe baza actelor emise de acest birou.

C.j. ……… arata ca partea pe care o reprezinta nu are calitate procesuala pasiva.

Avocat … solicita admiterea exceptiei, BEJ P……. neavând calitate procesuala pasiva.

Avocat ….. depune la dosar întâmpinare si arata ca nu mai are alte cereri de formulat.

Contestazorul de asemenea nu mai are alte cereri de formulat,

C.j. …. nu are cereri.

Nemaifiind cereri de formulat si probe de administrat instanta declara dezbaterile închise si acorda cuvântul pe fond.

Contestatorul, având cuvântul pe fond, solicita admiterea contestatiei, a se anula formele de executare întrucât acestea sunt nelegale si netemeinice, au fost facute cu rea credinta la adresa din str. Libertatii unde se stia ca nu locuieste nimeni acolo, lucru cunoscut de cumparator si de catre executorul judecatoresc. În ceea ce priveste capatul de cerere referitor la suspendare, îl lasa la aprecierea instantei.

Avocat …., pentru intimatul ….., având cuvântul pe fond arata ca art.399 si urm. Cod procedura civila stabileste cadrul procesual, a se observa ca aceasta contestatie este facuta împotriva popririi înfiintata pe salariul contestatorului. Instanta este investita numai sub acest aspect, va trebui sa constate daca poprirea s-a facut sau nu în mod legal. Solicita respingerea contestatiei si admiterea exceptiei.

C.J. …. solicita respingerea contestatiei, admiterea exceptiei calitatii procesuale pasive a BEJ …….

Cauza a ramas în pronuntare pe exceptie si pe fond.

Dupa ramânerea cauzei în pronuntare, contestatorul depune la dosar taxa judiciara de timbru de 10 lei, conform chitantei seria PMO nr. 45600, timbru judiciar de 0,30 lei si note scrise.

I N S T A N T A

Deliberând

Asupra cauzei civile de fata;

Constata ca la data de 22.03.2010, …… a formulat contestatie la poprirea înfiintata cu ocazia executarii silite din dosarul nr. 773/2009 al Biroul Executorului Judecatoresc „….. , solicitând desfiintarea popririi si suspendarea executarii, în contradictoriu cu intimatii: ….., Inspectoratul de Politie Bacau si Biroul Executorului Judecatoresc –„…..”.

Contestatia a fost legal timbrata cu 194 lei, 10 lei taxa judiciara de timbru si 1,5 lei timbru judiciar, iar în motivare se arata ca executarea silita este nelegala.

În drept, sunt invocate prevederile art. 399 si 401 cod procedura civila. Intimatul Biroul Executorului Judecatoresc „ ..” a formulat întâmpinare (filele 31-32 dosar), prin care a solicitat respingerea contestatiei.

….. prin întâmpinarea depusa a solicitat respingerea contestatiei si obligarea la plata cheltuielilor de judecata.

La dosar s-au depus acte, din analiza carora instanta retine în fapt urmatoarele:

Între ….. ……. s-a perfectat contractul de vânzare – cumparare de la fila 7 dosar, prin care contestatorul a vândut intimatului apartamentul nr. 43 situat în ……, judetul Bacau.

La cererea intimatului …. s-a declarat procedura executarii silite prin intermediul Biroului Executorului Judecatoresc „…..” în dosarul de executare silita nr. 773/2009.

Astfel, anterior formularii contestatiei la executare, respectiv la data de 16.02.2010, asa cum arata procesul verbal de la fila 27 dosar, s-a efectuat punerea în posesie a lui ……, în imobilul cumparat conform contractului mai sus mentionat.

Desi din cuprinsul titlului executoriu (contractul de vânzare – cumparare), nu rezulta ca, contestatorul ….. ar datora vreo suma de bani intimatului – cumparator Constand Ilie ….asa cum rezulta din cuprinsul procesului – verbal contestat de la fila 5 dosar, executorul judecatoresc a stabilit în sarcina contestatorului un debit în suma de 2016 lei, reprezentând taxe judiciare de timbru (16 lei) si cheltuieli de executare (2000 lei), pentru care s-a început executarea silita prin poprire, conform art. 452-462 cod procedura civila.

Astfel, s-a solicitat tertului poprit Inspectoratul de Politie Bacau înfiintarea popririi asupra veniturilor contestatorului, mentionându-se în adresa de la fila 6 dosar, ca suma poprita sa fie virata catre Biroul Executari Silite …….

La cererea contestatorului, prin încheierea din 13.05.2010 pronuntata în dosarul nr. 3082/270/2010, s-a dispus suspendarea provizorie a executarii silite din dosarul de executare nr. 773/2009 al Biroului Executorului Judecatoresc ……” – pâna la solutionarea capatului de cerere privind suspendarea executarii din cadrul contestatiei la executare ce formeaza obiectul prezentului dosar.

Potrivit art. 3717 al. 1 cod procedura civila, partea care solicita îndeplinirea unui act sau a unei alte activitati care intereseaza executarea silita, este obligata sa avanseze cheltuielile necesare în acest scop, iar sumele ce urmeaza sa fie platite se stabilesc de catre executorul judecatoresc, prin procesul verbal în baza dovezilor prezentate de partea interesata în conditiile legii.

Acelasi articol din aliniatul ultim stabileste ca pentru sumele stabilite potrivit acestui text de lege, procesul verbal constituie titlu executoriu.

Rezulta asadar conform textelor mai sus mentionate ca principiul pe care legea îl consacra în motivarea executarii silite este cel al avansarii cheltuielilor de catre partea care solicita îndeplinirea uni acte sau al altei activitati care intereseaza executarea silita.

Cum creditorul este cel care ia initiativa declansarii executarii silite si tot el este interesat în realizare este firesc ca, în principal, cheltuielile de executare sa fie avansate de catre creditor.

În speta, la dosarul de executare desi exista procesul verbal contestator prin care s-a stabilit debitul total de 2.016 lei, în care sunt incluse si cheltuielile de executare, nu s-a facut dovada platii acestora, nefiind depuse chitante în acest sens.

Fata de cele expuse, constatând ca executorul judecatoresc nu a respectat prevederile legale în ceea ce priveste stabilirea debitului (pentru care a înfiintat poprirea), urmeaza în temeiul art. 399 cod procedura civila sa se admita contestatia fata de intimatii: …… si Inspectoratul de Politie Judetean Bacau si în consecinta se va cumula poprirea înfiintata pentru suma de 2016 lei.

Întrucât din dosarele de executare executorul judecatoresc nu poate avea calitate procesuala activa sau pasiva fiind doar mandatar al partilor, iar hotarârile obtinute de o parte împotriva celeilalte sunt opozabile si executorului care nu le poate ignora, se va respinge contestatia fata de Biroul Executorului Judecatoresc „……”, pentru lipsa calitatii procesuale pasive.

Totodata va fi respins si capatul de cerere privitor la suspendarea executarii pâna la solutionarea contestatiei, ca ramasa fara obiect.

În baza art. 23 lit. e, din Legea 146/1997 se va dispune restituirea catre contestator a taxei judiciare de timbru în suma de 194 lei, la ramânerea irevocabila a prezentei.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S T E:

Admite în parte contestatia formulata de contestatorul ….., domiciliat în ……, jud. Bacau în contradictoriu cu intimatul ….. domiciliat în comuna ….., judetul Bacau, tertul poprit Inspectoratul de Politie Bacau.

Anuleaza poprirea înfiintata pentru suma 2016 lei, din dosarul de executare nr. 773/2009 al Biroului Executorului Judecatoresc „…….

Respinge ce ramas fara obiect capatul de cerere privitor la suspendarea executarii pâna la solutionarea contestatiei.

Respinge pentru lipsa calitatii procesuale pasive, contestatia fata de intimatul Biroul Executorului Judecatoresc „……”.

În baza art. 23 lit. e din Legea 146/1997, dispune restituirea catre contestator a taxei judiciare de timbru în suma de 194 lei la ramânerea irevocabila a prezentei hotarâri.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi, 21.05.2010.

Presedinte, Grefier,

Etichete: