Top

Plângere contraventionala

R O M Â N I A

JUDECATORIA ONESTI

JUDETUL BACAU

Dosar nr. 4839/270/2010 – plâng. contrav. –

Înreg. 19.07.2010

SENTINTA CIVILA NR.2363

Sedinta publica din data de 27.08.2010

INSTANTA CONSTITUITA DIN:

Presedinte – Aglaia Hogea

Grefier – Gabriela Valeanu

Pe rol fiind judecarea plângerii la contraventie formulata de petentul …. .împotriva procesului verbal de contraventie întocmit de Politia Onesti.

La apelul nominal facut în sedinta publica a raspuns petentul personal, lipsa fiind agentul constatator.

Procedura este legal îndeplinita.

S-a facut referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta, dupa care, petentul, fiind întrebat de catre instanta, declara ca îsi mentine plângerea.

Instanta comunica petentului un exemplar de pe întâmpinare, iar acesta precizeaza ca, cunoaste continutul acesteia.

Instanta acorda cuvântul pentru probe.

Petentul formuleaza proba cu un martor, acesta se numeste …. si este prezent la usa instantei, pentru a dovedi ca se afla în afara localitatii si nu cum s-a consemnat în procesul verbal.

Instanta admite proba cu un martor formulata de petent, ca fiind utila cauzei.

Petentul solicita audierea martorului la termenul de azi, deoarece nu se mai poate prezenta în instanta la un alt termen.

Instanta încuviinteaza aceasta cerere si dispune audierea martorului la termenul de azi.

S-a procedat la audierea martorului prezent, sub prestare de juramânt, declaratia acestuia fiind consemnata la dosar.

Petentul precizeaza ca, nu are alte cereri de formulat.

Vazând ca nu sunt cereri noi de formulat, instanta declara dezbaterile închise si acorda cuvântul în fond.

Petentul solicita admiterea actiunii si anularea procesului verbal de contraventie.

Dezbaterile fiind terminate, cauza a ramas în pronuntare.

I N S T A N T A

Deliberând,

Asupra cauzei civile de fata;

Constata ca în termen legal patentul ….., a formulat plângere împotriva procesului verbal prin care a fost sanctionat contraventional de catre Politia Onesti, solicitând anularea acestuia.

Plângerea este legal scutita de taxa judiciara de timbru conform art. 36 din OG nr. 2/2001, iar în motivare se arata ca amenda aplicata este nejustificata.

Plângerea a fost depusa la sediul instantei spre competenta solutionare în conformitate cu prevederile art. 32 al. 2 din OG.nr.2/2001.

Agentul constatator a formulat întâmpinare prin care solicita respingerea plângerii si mentinerea procesului –verbal.

Din analiza actelor existente în cauza, instanta retine în fapt urmatoarele:

La data de 11.07.2010 petentul ….., a fost amendat contraventional cu suma de 540 lei si sanctiunea complementara a retinerii permisului de conducere în vederea suspendarii pe o perioada determinata, în baza art. 49 al. 1 din OUG. 195/2002, de catre Politia Onesti, întocmindu-se procesul verbal de constatare a contraventiei, seria CC, nr. 6938059 de la fila 4 dosar.

Se retine prin procesul verbal mai sus mentionat ca petentul a condus autovehiculul marca Audi cu numarul de înmatriculare …., pe strada ……, cu viteza de 114 km./h, viteza înregistrata de aparatul video radar marca „Audiovision” montat pe auto M.A.I. cu numarul de înmatriculare B-YZD. În urma celor constatate, petentul a fost sanctionat cu amenda în cuantum de 540 lei si sanctiunea complementara a retinerii permisului de conducere în vederea suspendarii pe o perioada determinata. Aplicarea sanctiunii si întocmirea procesului verbal s-a facut în baza înregistrarii video a aparatului radar, anexând astfel pentru veridicitate: plansa fotografica, buletinul de verificare metrologica si atestatul radar.

Cu privire la temeinicia procesului-verbal, instanta consta ca în O.G. nr. 2/2001 nu se arata în mod expres care este forta probatorie a procesului-verbal de constatare a contraventiei, dar în practica judiciara interna, plecând în principal de la prevederile art. 47 din O.G. nr. 2/2001, care trimit la prevederile Codului de procedura civila si având în vedere prevederile art. 1171 Cod civil, se retine de regula ca procesul-verbal legal întocmit face dovada pâna la proba contrarie, iar în temeiul art. 1169 Cod civil, sarcina probei revine celui care contesta realitatea consemnarilor din procesul-verbal.

Curtea Europeana a Drepturilor Omului (a carei jurisprudenta a devenit obligatorie pentru instantele interne odata cu ratificarea Conventiei Europene si care se aplica cu preeminenta fata de dispozitiile dreptului intern, potrivit art. 20 alin. 2 din Constitutia României), în cauzele Anghel contra României, din 4 oct. 2007 si Telfner contra Austriei, din 20 martie 2001, a apreciat faptul ca materia contraventionala apartine domeniului penal, acuzatul-contravenient beneficiind de prezumtia de nevinovatie, sarcina probei contrare incumbând acuzatorului, respectiv organului constatator.

Referitor la procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, instanta retine ca, în genere, fiind întocmit de un agent al statului aflat în exercitiul functiunii, trebuie sa i se recunoasca valoare probatorie sub aspectul constatarii starii de fapt.

Instanta constata drept întemeiate sustinerile petentului cu privire la contestarea realitatii împrejurarilor de fapt retinute de agentul constatator.

Astfel, din depozitia martorului audiat în cauza, rezulta ca, petentul nu a savârsit fapta mentionata în procesul – verbal, declaratie ce se coroboreaza cu restul probatoriilor administrate în cauza, situatie în care, în temeiul art. 34 al. 1 din O.G. 2/2001, se va admite plângerea.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S T E :

Admite plângerea formulata de petentul ……., domiciliat în ………., jud. ………, în contradictoriu cu intimatul I.P.J. Bacau ……., cu sediul în ………

Anuleaza procesul-verbal seria CC, nr. 6938059/ 11.07.2010, întocmit de Politia Onesti.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica azi 27.08.2010

Tags: