Top

Contestatie la executare

R O M Â N I A

JUDECATORIA ONESTI

JUDETUL BACAU

Dosar nr. 4845/270/2010

Înreg. 20.07.2010 – contest. execut. –

SENTINTA CIVILA NR.2352

Sedinta publica din 27.08.2010

COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN:

Presedinte – Aglaia Hogea

Grefier – Gabriela Valeanu

Pe rol fiind judecarea contestatiei la executare formulata de contestatoarea ….. împotriva intimatilor: ……, …… si Executor Bancar ……

La apelul nominal facut în sedinta publica au raspuns: avocat ….. pentru contestatoare si c.j. ……. pentru intimatii …… si …….., lipsa fiind intimatul Executor Bancar ……….

Procedura de citare cu partile este legal îndeplinita.

S-a facut referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta, dupa care, avocat … precizeaza ca, debitorul principal detine în proprietate bunurile imobile si depune la dosar un set de acte cu care face dovada ca s-a început executarea împotriva sotului contestatoarei, care este si girant. Mai arata ca, nu a renuntat la beneficiul de discutiune, solicitând sa i se restituie actele, neavând alte cereri de formulat.

C.j. ….., de asemenea, precizeaza ca, nu are alte cereri de formulat.

Vazând ca nu sunt cereri noi de formulat, instanta declara dezbaterile închise si acorda cuvântul pe exceptii si în fond.

Avocat ……, pentru contestatoare, pe exceptii, precizeaza ca, ambele parti au calitate procesuala, deoarece contractul este facut cu ….., iar …… este cea care a comunicat somatia. Cu privire la calitatea procesuala a executorului, lasa la aprecierea instantei. Pe fond, solicita admiterea contestatiei, având în vedere ca prin contractul de garantie nu s-a renuntat la beneficiul de discutiune, solicitând a se lua în calcul si celelalte motive invocate. Solicita sa se constate nulitatea executarii silite datorita inadvertentei existente între …. si Onesti nefiind aceeasi titulari, iar …. nu are personalitate juridica . Solicita admiterea contestatiei, cu cheltuieli de judecata si restituirea taxe de timbru. Nu insista în capatul de cerere privind suspendarea executarii silite.

C.j. …., pentru intimatele … si …., solicita admiterea exceptiei lipsei calitatii procesuale a …, iar pe fond, solicita respingerea contestatiei.

Dezbaterile fiind terminate, cauza a ramas în pronuntare.

I N S T A N T A

Deliberând,

Asupra cauzei civile de fata;

Constata ca la data de 20.07.2010, …….., a formulat contestatie la executare nr. 2327/2010 si 2328/2010, în contradictoriu cu: intimatii: …….., …..si Executorul Bancar ….., solicitând anularea tuturor actelor de executare silita, suspendarea executarii pâna la solutionarea contestatiei si cheltuieli de judecata.

Contestatia a fost timbrata cu 100, 3 lei, iar în motivare se arata ca executarea este nelegala întrucât contestatoarea nu a renuntat la beneficiul de discutiune, ca girant pentru debitoarea ……., în contractele de împrumut în baza carora s-a declansat executarea silita.

Intimata ……., a formulat întâmpinare ( filele 22 – 26 dosar) prin care invoca exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a intimatei … si a intimatului Executor Bancar ……, iar pe fond, solicita respingerea contestatiei.

Executorul …….., prin întâmpinare ( fila 78), invoca exceptia lipsei calitatii procesuale pasive, motivat de faptul ca, Corpul executorilor bancari nu are capacitate de folosinta si în consecinta nu are calitate procesuala pasiva.

La dosar s-au depus acte din analiza carora instanta retine în fapt urmatoarele:

La data de 27.10.2006, între intimata …… si debitoarea ….. Onesti, s-a perfectat contractul de credit nr. 062214/ 27.10 2006 . pentru credite rapide ( filele 63-64 dosar) pentru suma de 35.000 lei.

Între aceleasi parti s-a încheiat si contractul nr. 062215/ 27.10.2006, pentru un credit de 20.000 lei ( filele 8-9 dosar).

În ambele contracte, printre giranti ai debitoarei …. Onesti, figureaza si contestatoarea ………, care asa cum rezulta din cuprinsul celor doua contracte, nu a renuntat la beneficiul de discutiune si nici la cel de diviziune.

Desi initial contractele au fost încheiate cu intimata ……, la 29.01.2008, asa cum rezulta din cuprinsul adresei de la fila 54 dosar – intimata …….., a fost mandatata sa desfasoare activitatile înscrise în obiectul de activitate al bancii, asa încât, contractele cu numerele 062214/ 27.10.2006 si 062215/ 27.10.2006 încheiate de ……., au fost modificate si prelungite prin acte aditionale încheiate cu ……… în baza mandatului mentionat mai sus.

Din cuprinsul actelor aditionale la cele doua contracte ce au fost puse în executare, fiind încuviintata executarea prin încheierile din 22.04.2010 (filele 2 si 59 dosar), nu rezulta vreo modificare în ceea ce priveste renuntarea de catre giranta ….. la beneficiul de discutiune.

Întrucât societatea împrumutata, respectiv …… nu a achitat la termenele stabilite în cele doua contracte debitele, la cererea intimatului ….., s-a declansat procedura executarii silite împotriva girantului ………

Este stiut ca, beneficiul de discutiune este exceptia pe care o poate pune creditorului urmaritor un fidejusor ( sau un tert dobânditor al imobilului ipotecat), cerând creditorului sa urmareasca mai întâi bunurile debitorului principal si abia apoi daca va fi nevoita sa urmareasca si bunurile fidejsorului.

Articolul 1662 cod civil stabileste ca: „ fidejusorul nu este tinut a plati creditorului decât când nu se poate îndestula de la debitorul principal asupra averii caruia trebuia mai întâi sa se faca discutie( urmarire), afara numai când însusi a renuntat la acest beneficiu sau s-a obligat solidar cu datornicul.

În speta, asa cum au fost perfectate contractele si actele aditionale la acestea, nu rezulta ca ……. în calitate de girant a debitoarei …….. Onesti, a renuntat la beneficiul de discutiune sau s-a obligat solidar cu aceasta, situatie în care, instanta constata ca executarea silita este nelegala, asa încât în temeiul art. 399 cod procedura civila se va admite contestatia si în consecinta se vor anula în totalitate formele de executare din dosarele înregistrate sub nr. 2327 si 2328/2010.

Totodata, se va respinge ca ramas fara obiect capatul de cerere privitor la suspendarea executarii pâna la solutionarea contestatiei.

În ceea ce priveste exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a executorului bancar, întrucât acesta este doar mandatar al partilor, nu poate avea calitate procesuala pasiva, asa încât se va admite exceptia si se va respinge pe exceptie contestatia.

Referitor la exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a intimatei …….., executarea silita împotriva contestatoarei s-a pornit în baza titlurilor executorii ( cele doua contracte încheiate de catre …… modificate prin acte aditionale de catre ……), instanta constata ca a fost dovedita calitatea s-a procesuala, situatie în care se va respinge exceptia.

În temeiul art. 23 al. 1 lit. e din Legea 146/1997, se va dispune restituirea catre contestatoare a taxei judiciare de timbru , la ramânerea irevocabila a prezentei.

În baza art. 274 cod procedura civila , vor fi obligate intimatele sa plateasca contestatoarei cheltuieli de judecata reprezentând onorariu avocat.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S T E :

Admite exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a intimatului Corpul Executorilor Bancari – executor bancar ….., cu sediul în ….., jud. Bacau si în consecinta respinge contestatia la executare fata de acesta.

Respinge exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a intimatei ….., invocata de catre intimata ………….

Admite contestatia la executare formulata de catre contestatoarea …….., domiciliata în ……., jud. Bacau, în contradictoriu cu intimatele: ……, str. …… si ……., str. ……..

Anuleaza în totalitate formele de executare din dosarele de executare nr. 2327/2010 si 2328/2010.

Respinge ca ramas fara obiect capatul de cerere privitor la suspendarea executarii pâna la solutionarea contestatiei.

Dispune restituirea catre contestatoare a taxei judiciare de timbru de 100 lei la ramânerea irevocabila a prezentei.

Obliga intimatele sa plateasca contestatoarei cheltuieli de judecata în suma de 500 lei, reprezentând onorariu avocat.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica azi 27.08.2010.

Etichete: