Top

Contestatie la executare

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA O N E Ş T I

JUDEŢUL B A C Ă U

Dosar nr. 6128/270/2010 contestaţie la executare

Înreg. 16.09.2010

Sentinţa civilă nr. 3113

Şedinţa publică din data de 04.11.2010

Completul de judecată format din:

Preşedinte – …..

Grefier – …..

La ordine a venit spre soluţionare contestaţia la executare promovată de S.C. „…… S.R.L. Oneşti împotriva intimatelor S.C. ….. S.A. Oneşti – prin lichidator judiciar I.P.U.R.L. PROFESIONAL …. şi Administraţia Finanţelor Publice Oneşti.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns: avocat … pentru contestatoare, lipsă fiind intimaţii.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de grefierul de şedinţă, după care, apărătorul contestatoarei depune sentinţa civilă nr. 709/07.03.2008 şi arată că nu are cereri noi de formulat, solicită cuvântul pe excepţie şi pe fond.

Nemaifiind cereri noi de formulat,instanţa acordă cuvântul pe excepţie şi pe fond.

Apărătorul contestatoarei arată că sentinţa civilă depusă are ca obiect contestaţie şi motivele sunt identice cu aceasta. Arată că există o ipotecă legală, sunt în procedura de insolvenţă, lichidatorul cere să execute bunurile debitoarei fără să aibă un titlu executoriu împotriva contestatoarei. Potrivit art. 36 din L. 85/2006 privind procedura insolvenţei, de la deschiderea procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare şi extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului şi bunurilor sale. Executorul judecătoresc nu este competent să facă executarea silită, eventual trebuia lichidatorul judiciar sub controlul judecătorului sindic. Există proces verbal la licitaţie prin care spaţiul deţinut de ….. SRL a fost vândut pentru 1705000 lei, creanţa fiind îndestulată: „de ce mai urmăreşti terţul dacă ţi-ai îndestulat creanţa?” mai există spaţii aflate în proprietatea debitoarei, să fie executate acestea. Solicită respingerea excepţiei inadmisibilităţii contestaţiei la executare invocată de intimata Administraţia Finanţelor Publice Oneşti, admiterea contestaţiei, anularea formelor de executare, cu cheltuieli de judecată.

Dezbaterile fiind terminate, cauza a rămas în pronunţare.

I N S T A N Ţ A

Deliberând

Asupra cauzei civile de faţă,

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Oneşti la data de 20.12.2007 sub nr. 6893/270/2007 contestatoarea SC ….SRL Oneşti, cu sediul în …., jud. Bacău a solicitat în contradictoriu cu intimatele lichidator judiciar IPURL Profesional …… pentru SC ……SA Oneşti cu sediul în ….., jud. Bacău şi Administraţia Finanţelor Publice Oneşti anularea tuturor formelor de executare silită începută în dosarul de executare nr. 151/2007 al executorului judecătoresc Băjenaru Dorin şi cheltuieli de judecată.

Cererea a fost timbrată cu 194 lei taxă judiciară de timbru şi 0,30 lei timbru judiciar, iar în motivarea acesteia se arată că din cuprinsul titlurilor executorii emise de AFP Oneşti rezultă că debitul este datorat de SC ……. SA Oneşti şi titlurile executorii nu o privesc pe contestatoare. Potrivit sentinţei civile nr. 984/31.03.2005 a Judecătoriei Oneşti, contestatoarea este proprietara spaţiului comercial, drept de proprietate ce a fost intabulat în cartea funciară.

În drept cererea este întemeiată pe prevederile art. 399 şi următoarele din Codul de procedură civilă, art. 36, art. 39 din Legea nr. 85/2006.

În dovedirea cererii contestatoarea propune orice mijloc de probă admis de lege.

Intimata Administraţia Finanţelor Publice Oneşti formulează întâmpinare invocând excepţia inadmisibilităţii contestaţiei la executare formulată de SC ………SRL având în vedere că motivele contestaţiei vizează nerespectarea unor texte de lege privitoare la procedura falimentului, iar pe fond a solicitat respingerea contestaţie ca neîntemeiată.

Intimata SC …….. SA Oneşti a formulat întâmpinare solicitând respingerea contestaţiei ca fiind nefondată, deoarece contestatoarea este chemată să răspundă civil cu spaţiul al cărei proprietară pretinde că este în temeiul sentinţei civile nr. 984/2005 a judecătoriei Oneşti şi asupra căruia a fost instituit sechestrul asigurator.

În drept sunt invocate prevederile art. 115 din Codul de procedură civilă şi art. 1790 Cod civil potrivit căruia „creditorii care au privilegiul sau ipotecă înscrisă asupra unui imobil îl urmăresc în orice mână ar trece”.

Prin sentinţa civilă nr. 682/05.03.2008 Judecătoria Oneşti a respins excepţia inadmisibilităţii invocată de intimata Administraţia Finanţelor Publice Oneşti şi a admis contestaţia la executare dispunând anularea formelor de executare.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs intimatele, iar Tribunalul Bacău prin decizia nr. 45/26.01.2010 a admis recursurile, a casat sentinţa recurată şi a trimis cauza la rejudecare.

Pentru a hotărî aşa Tribunalul a constat că instanţa de fond a arătat motivele pentru care a respins excepţia invocată, dar a indicat direct soluţia ce urmează a se da în cauza pe fond fără a arăta care au fost temeiurile care a făcut instanţa să dea acea soluţie.

La rejudecare cauza a fost înregistrată la data de 16.09.2010 cu nr. 6128/270/2010.

Instanţa a încuviinţat proba cu înscrisuri.

Din analiza probatoriului administrat în cauză, instanţa reţine în fapt următoarele:

Conform sentinţei civile nr. 984/31.03.2005 a Judecătoriei Oneşti (filele 24-26 dosar), contestatoarea SC” …….”SRL Oneşti, este proprietara spaţiului în suprafaţă de 77,9 m.p., situat în ……, jud. Bacău, pe care, l-a cumpărat de la SC” ……..SA Oneşti, imobil ce a fost înscris în Cartea Funciară prin încheierea din 19.05.2005 (fila 27 dosar).

Împotriva intimatei SC” ……. SA Oneşti, a fost declanşată procedura insolvenţei, conform L. 85/2006, iar prin încheierea din 17.05.2006 a Tribunalului Bacău, a fost numit lichidator judiciar al acesteia, I.P.U.R.L. ……

La cererea lichidatorului judiciar, s-a declanşat procedura executării silite împotriva intimatei SC „…… SA şi a contestatoarei SC …… SRL Oneşti, în calitate de deţinătoare a dreptului de folosinţă asupra spaţiului comercial situat în ….., prin Biroul executorului judecătoresc „Bejenaru Dorin”.

Astfel, la dat de 6.12.2007, s-a emis somaţia în dosarul nr. 151/E/2007, către contestatoare şi SC” ……” împreună cu procesul-verbal constatator şi procesul-verbal de sechestru din 27.11.2003 (filele 7-8 dosar).

Rezultă din cuprinsul somaţiei că, cele două societăţi, trebuiau ca în termen de o zi de la primirea actului, să plătească intimatei A.F.P. Oneşti, suma de 1.649.335, 15 lei (RON) (sumă în care au fost incluse şi cheltuielile de executare de 11.187 lei (RON)), în baza mai multor titluri executorii emise de către A.F.P. Oneşti – menţionate în somaţia de la fila 7 dosar.

Aşa cum rezultă din cuprinsul tuturor titlurilor executorii de la filele 9-23 dosar, debitul menţionat de către executor în procesul verbal constatator, era datorat de către SC” …..”SA Oneşti intimatei A.F.P. Oneşti.

Cu toate acestea, intimata A.F.P. Oneşti, nu a procedat la executarea silită a debitoarei SC” ……..”SA în conformitate cu prevederile procedurii fiscale şi nici nu a mandatat lichidatorul judiciar să solicite executarea silită.

Cererea de executare silită este făcută de către I.P.U.R.L.”…..” Oneşti, în calitate de administrator judiciar şi lichidator al debitoarei SC” ….. SA Oneşti, solicitându-se ca executarea silită să se facă asupra bunurilor imobile ale debitoarei.

În speţă, imobilul asupra căruia s-a declanşat procedura executării silite, este proprietatea contestatoarei şi nu a debitoarei SC” …….. SA. Oneşti.

Întrucât, această societate debitoare se află în procedura insolvenţei potrivit Legii nr. 85/2006, eventualii creditori ai acesteia, vor urma procedura specială prevăzută de actul normativ menţionat mai sus, pentru recuperarea creanţelor.

Potrivit art. 39 din Legea nr. 85/2006 „creditorul titular al unei creanţe garantate cu ipotecă, gaj sau altă garanţie reală mobiliară ori drept de retenţie de orice fel poate solicita judecătorului-sindic ridicarea suspendării prevăzute la art. 36 cu privire la creanţa sa şi valorificarea imediată, în cadrul procedurii, cu aplicarea corespunzătoare a dispoziţiilor art. 116 – 118 şi cu condiţia achitării din preţ a cheltuielilor prevăzute la art. 121 alin. (1) pct. 1, a bunului asupra căruia poartă garanţia sau dreptul de retenţie”.

Din actele dosarului nu rezultă că intimata AFP Oneşti a solicitat judecătorului sindic valorificarea imediată a garanţiei reale imobiliare, respectiv sechestru nr. 58655/27.11.2003.

Cum executarea silită a fost pornită fără aprobarea judecătorului sindic, instanţa în temeiul art. 399 C.pr.civ., va admite contestaţia şi în consecinţă se vor anula în totalitate actele de executare silită.

Privitor la excepţia inadmisibilităţii contestaţiei la executare invocată de intimata Administraţia Finanţelor Publice Oneşti, este de precizat că potrivit art. 399 alin. 1 din Codul de procedură civilă împotriva executării silite se poate face contestaţie de către cei interesaţi sau vătămaţi prin executare.

Din cele arătate mai sus rezultă că SC …….SRL are interes în formularea cererii contestaţiei, motiv pentru care, se va respinge excepţia inadmisibilităţii formulării contestaţiei la executare.

În conformitate cu prevederile art. 23 al. 1lit. e, din Legea 146/1997, se va dispune restituirea către contestatoare, la data rămânerii irevocabile a hotărârii, a taxei judiciare de timbru de 194 lei depusă cu chitanţa seria PMO nr. 84997/13.12.2007.

În temeiul art. 274 Cod procedură civilă, va fi obligată intimata Administraţia Finanţelor Publice Oneşti să achite contestatoarei suma de 805 lei cheltuieli de judecată reprezentând timbru judiciar şi onorariu avocat.

Pentru aceste motive

În numele Legii,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Respinge excepţia inadmisibilităţii contestaţiei la executare invocată de intimata Administraţia Finanţelor Publice …….cu sediul în …

Admite contestaţia la executare formulată de contestatoarea SC ….SRL …., cu sediul în …., jud. Bacău în contradictoriu cu intimatele SC ….. SA Oneşti prin lichidator judiciar IPURL …. cu sediul în …… şi Administraţia Finanţelor Publice ……

Anulează formele de executare silită efectuate de executorul judecătoresc Băjenaru Dorin în dosarul de executare nr. 151/E/2007.

Potrivit art. 23 lit. e din Legea nr. 146/1997 dispune restituirea către contestatoare, la data rămânerii irevocabile a prezentei, a taxei de timbru în sumă de 194 lei depusă cu chitanţa seria PMO nr. 84997/13.12.2007.

Conform art. 274 Cod procedură civilă obligă intimata Administraţia Finanţelor Publice ….. să achite contestatoarei suma de 805 lei cheltuieli de judecată reprezentând timbru judiciar şi onorariu avocat.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 04.11.2010.

Etichete: