Top

Plangere contraventionala

ROMÂNIA

JUDECATORIA ONESTI

JUDETUL BACAU

DOSAR NR. 6469/270/2010 plângere contraventionala

SENTINTA CIVILA NR. 127

Sedinta publica din data de 18.01.2011

COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN:

PRESEDINTE – …..

GREFIER – …..

Pe rol a venit solutionarea cauzei civile privind pe petentul ……., în contradictoriu cu intimatul INSPECTORATUL TERITORIAL DE REGIM SILVIC SI DE VÂNATOARE ……. – INSPECTIA SILVICA SI DE VÂNATOARE …….., având ca obiect plângere contraventionala.

La apelul nominal facut în sedinta publica se prezinta martorul din lucrari, …….., lipsind partile.

Procedura completa.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care:

Instanta procedeaza la audierea, sub prestare de juramânt, a martorului ….., declaratia acestuia fiind consemnata si atasata la dosarul cauzei.

Instanta, din oficiu, invoca exceptia lipsei calitatii procesuale active pentru plângerea împotriva procesului verbal de confiscare si lasa cauza în pronuntare pe exceptie si pe fond.

I N S T A N T A

Deliberând,

Asupra cauzei civile de fata, constata ca:

Prin cererea adresata acestei instante la data de 1.10.2010, sub nr. 6469/270/2010, petentul ….., domiciliat în orasul …….., a formulat plângere contraventionala în contradictoriu cu intimatul INSPECTORATUL TERITORIAL DE REGIM SILVIC SI DE VÂNATOARE ….. INSPECTIA SILVICA SI DE VÂNATOARE ….., împotriva procesului-verbal de contraventie nr. 3550/13.09.2010 si a procesului verbal de predare în custodie nr. 3551/13.09.2010 încheiate de intimat.

În motivarea plângerii, petentul a aratat ca marfa apartinea SC …….., el aflându-se în Obor în calitate de simplu delegat al acesteia, neputând fi tras la raspundere pentru marfa societatii.

În drept au fost invocate dispozitiile Legii nr. 171/2010 si Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene.

Conform art. 15 lit. i din Legea 146/1997, art. 36 din O.G. 2/2001 si art. 1 al. 2 din O.G. 32/1995, plângerea este scutita de plata taxei judiciare de timbru si a timbrului judiciar.

Intimatul a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea plângerii si mentinerea ca temeinic si legal a procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, cu aplicarea amenzii si a masurii complementare a confiscarii.

În cauza, instanta a administrat, la solicitarea partilor, proba cu înscrisuri, în cadrul careia au fost depuse la dosarul cauzei, procesul verbal de contraventie contestat si procesul verbal de predare în custodie. Totodata, din oficiu, instanta a dispus audierea martorului din procesul verbal, …….

Din oficiu, instanta a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale active pentru plângerea împotriva procesului verbal de predare în custodie, careia, în temeiul art. 137 Cod de procedura civila, îi va da urmatoarea rezolvare:

Potrivit art. 31 al. 1 din O.G. nr. 2/2001, împotriva procesului verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânarii sau comunicarii acestuia.

Conform alineatului al 2-lea al aceluiasi text de lege, partea vatamata poate face plângere numai în ceea ce priveste despagubirea, iar cel caruia îi apartin bunurile confiscate, altul decât contravenientul, numai în ceea ce priveste masura confiscarii.

Prin procesul verbal de predare în custodie a bunurilor confiscate, încheiat la data de 13.09.2010, s-a dispus confiscarea cantitatii de 4,419 m.c. (vrac) cherestea R clasa B+C. Bunurile au fost predate în custodie numitului ……, administrator al ………

Asa cum a mentionat prin plângere, petentul se afla la Oborul Onesti, la data de 11.09.2010, în calitate de delegat al ………, firma de la care provenea cheresteaua. Cele sustinute prin plângere au fost confirmate si de martorul ……, care îsi aminteste ca materialul lemnos apartinea ………

Chiar daca exista neconcordanta privind numele societatii comerciale careia îi apartine materialul lemnos, exista certitudinea ca nu apartinea petentului.

Calitatea procesuala activa presupune identitatea între persoana petentului si cel care este titularul dreptului afirmat.

Din perspectiva dispozitiilor art. 31 al. 2 din O.G. nr. 2/2001, a sustinerilor din plângere si a declaratiei martorului Dima Catalin Gabriel, materialul lemnos confiscat nu-i apartine petentului, deci nu are calitate procesuala activa pentru a ataca masura complementara a confiscarii dispusa prin procesul verbal de constatare a contraventiei.

Drept urmare, plângerea împotriva procesului verbal de predare în custodie a bunurilor confiscate va fi respinsa ca fiind promovata de o persoana fara calitate procesuala activa.

Din analiza actelor si lucrarilor dosarului instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

Prin procesul verbal de contraventie nr. 3550/13.09.2010, petentul a fost sanctionat contraventional cu amenda în suma de 2000 lei pentru contraventia prev. de art. 19 lit. l din Legea nr. 171/2010.

Se retine în sarcina petentului ca la data de 11.09.2010, a vândut cantitatea de 4 m.c. cherestea R, clasa D, fara provenienta legala si detinea în curtea târgului cantitatea de 4,419 m.c. cherestea R în vederea comercializarii, fara provenienta legala.

Facând aplicarea dispozitiilor legale în materie (art. 34 din O.G. 2/2001), instanta constata ca plângerea este depusa în termenul prevazut de lege, respectiv în termen de 15 zile de la data comunicarii procesului-verbal de constatare a contraventiei (art. 31 din O.G. 2/2001).

La analiza din oficiu a legalitatii si temeiniciei procesului-verbal contestat, conform art. 34 al. 1 din O.G. 2/2001, nu au fost identificate cauze de nulitate expresa a acestuia, fiind respectate, la completarea sa, dispozitiile art. 17 din O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, sanctiunea contraventionala fiind individualizata în concordanta cu dispozitiile art. 21 al. 3 din acelasi act normativ.

Astfel, cu privire la fapte retinuta în sarcina contestatorului, în drept, art. 19 lit. l din Legea nr. 171/2010 prevede ca vânzarea si/sau cumpararea materialelor lemnoase fara provenienta legala sau fara aviz de însotire ori documentele echivalente acestora, prevazute în normele privind circulatia materialelor lemnoase în vigoare, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2000 lei la 5000 lei si confiscarea materialelor lemnoase în cauza.

Asemenea unei infractiuni, contraventia este fapta tipica si antijuridica, comisa cu vinovatie si care este prevazuta de lege. De asemenea, contraventia are ca obiect juridic, un obiect material, un subiect activ, un subiect pasiv, o latura obiectiva si o latura subiectiva. În ceea ce priveste latura obiectiva, aceasta consta în actiunea sau inactiunea descrisa în norma de stabilire si sanctionare a contraventiei, în urmarea pe care comportamentul ilicit îl produce si în raportul de cauzalitate care trebuie sa existe între cele doua elemente. Textul legal desemneaza exact fapta care constituie contraventie.

În speta, analizând materialul probator administrat în cauza, instanta constata ca situatia de fapt retinuta în sarcina contestatorului prin procesul-verbal de contraventie corespunde realitatii.

În conformitate cu art. 3 alin. 1 din normele referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund, din H.G. nr. 996/2008, documentele de provenienta a materialelor lemnoase sunt: actul de punere în valoare, avizul de însotire, declaratia vamala de import, documentele intracomunitare, registrul de intrari-iesiri material lemnos.

Avizul de însotire este si document de provenienta, conform art. 3 alin. 7 din normele la H.G. nr. 996/2008, numai atunci când în baza lui se emite alt aviz de însotire, si anume:

a) la transbordarea materialelor lemnoase dintr-un mijloc de transport în altul;

b) la achizitionarea materialelor lemnoase de catre achizitori;

c) la expedierea materialelor lemnoase cumparate din piete, târguri, oboare, precum si din centre de sortare si prelucrare.

Cum în speta de fata nu suntem în nici unul dintre cazurile enumerate mai sus, avizul de însotire secundar nr. 1400382 pe care contravenientul l-a prezentat agentilor constatatori nu este completat conform dispozitiilor legale la rubrica nr. 3 „Document de provenienta”.

Contrar celor sustinute de contravenient în plângere, conform art. 42 alin. 8 din Legea nr. 171/2010 „pâna la confectionarea si distribuirea formularelor prevazute la alin. 7, agentii constatatori folosesc în activitatea de constatare a contraventiilor silvice formularele utilizate anterior intrarii în vigoare prezentei legi de catre institutiile din care fac parte agentii constatatori”. Pâna la data încheierii procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei silvice nr. 3550/13.09.2010 nu au survenit noile documente cu regim special, astfel ca agentul constatator a încheiat contraventia pe modelul aflat în uz la data respectiva, respectând astfel dispozitiile art. 42 alin. 8 din Legea nr. 171/2010.

Instanta de judecata, potrivit rolului activ, trebuie sa aprecieze prevederile art. 6 din CEDO, ca nefiind în favoarea petentului-contravenientului. Cu privire la situatia de fapt retinuta în procesul verbal de contraventie, desi CEDO a decis în cauza Anghel împotriva României ca si în materie contraventionala se aplica prezumtia de nevinovatie prevazuta de art. 6, paragraf 2 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului potrivit careia orice persoana acuzata de o infractiune este prezumata nevinovata pâna ce vinovatia sa va fi legal stabilita, orice instanta trebuie sa aprecieze în mod corect si legal constatarile personale ale agentului constatator consemnate în cuprinsul contraventiei.

Trebuie aratat si faptul ca procesul verbal de contraventie fiind un act administrativ beneficiaza de prezumtia de legalitate, Curtea Europeana a Drepturilor Omului stabilind în cauza Salabiaku contra Frantei, ca prezumtia de nevinovatie nu este una absoluta, fiind permise unele prezumtii de fapt si de drept. Într-o alta cauza, respectiv Blum împotriva Austriei, CEDO a decis ca nu s-a încalcat prezumtia de nevinovatie atunci când autoritatea administrativa a invitat petentul sa dovedeasca contrariul celor sustinute de ofiterul inspectoratului de munca. De altfel, în materie penala, atunci când exista probe care sa dovedeasca vinovatia inculpatului, acesta are dreptul de a propune probe care sa demonstreze contrariul, principiu care se aplica si în materie contraventionala, având în vedere interpretarea data de dispozitiile art. 6 de catre CEDO, de extindere a prezumtiei de nevinovatie aplicabila în cazul infractiunilor si a contraventiilor. Instanta, în mod corect si legal, trebuie sa retina ca petentul nu a dovedit prin probele propuse si administrate ca nu a savârsit contraventia retinuta în sarcina sa, precum si faptul ca procesul verbal constituie un înscris autentic, care se bucura de prezumtia de validitate si veridicitate. Procesul verbal face dovada deplina a situatiei de fapt consemnate, pâna la proba contrarie, conform art. 1169 Cod civil.

Având în vedere aceste aspecte, rezulta ca fapta de savârsirea careia se face vinovat petentul a fost corect retinuta de agentul constatator, fiind îndeplinita conditia tipicitatii, care reprezinta corespondenta ce trebuie sa existe între fapta concret comisa de catre contravenient si modul abstract descris prin norma de incriminare a contraventiei.

În plus, sanctiunea este corect individualizata, având în vedere situatia de fapt retinuta în procesul-verbal de contraventie, respectiv faptul ca petentul a încalcat dispozitiile legale referitoare la comercializarea materialelor lemnoase. În acest sens, sanctiunea amenzii contraventionale în cuantum de 2000 lei a fost aplicata în limitele prevazute de actul normativ si este proportionala cu gradul de pericol social al faptei savârsite. La stabilirea cuantumului amenzii contraventionale, s-au respectat dispozitiile legale de individualizare ale acesteia.

Fata de considerentele expuse si vazând si dispozitiile art. 34 din O.G. 2/2001, va respinge plângerea, mentinând procesul-verbal de mai sus.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S T E :

Respinge plângerea formulata de petentul ….., domiciliat în orasul …… împotriva intimatului Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic si de Vânatoare …. Inspectia Silvica si de Vânatoare ……

Mentine procesul verbal de contraventie nr. 3550/13.09.2010.

Respinge plângerea împotriva procesului verbal de predare în custodie nr. 3551/13.09.2010, formulata de acelasi petent, pentru lipsa calitatii procesuale active.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica azi, 18.01.2011.

Etichete: