Top

Plangere contraventionala

R O M Â N I A

JUDECATORIA ONESTI

.

Dosar nr.905/270/2011 plângere contraventionala

Înreg. 16.02.2010

SENTINTA CIVILA NR. 1103

Sedinta publica de la 05.04.2011

Instanta constituita din:

PRESEDINTE ….

Grefier …

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe petenta SC ….. SRL, în contradictoriu cu intimatul Inspectoratul Teritorial de Munca …, având ca obiect „plângere contraventionala”.

La apelul nominal facut în sedinta publica, la ordine, au lipsit toate partile.

Procedura legal îndeplinita.

Fata de lipsa partilor instanta dispune lasarea cauzei la a doua strigare.

La apelul nominal facut în sedinta publica, la a doua strigare a cauzei, au lipsit toate partile.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefier care învedereaza:

– cauza are ca obiect „plângere contraventionala”,

– se afla la al doilea termen de judecata,

– stadiul procesual fond, dupa care,

În temeiul art. 167 alin. 1 Cod procedura civila instanta încuviinteaza pentru ambele parti proba cu înscrisurile depuse la dosar apreciind-o pertinenta, concludenta si utila solutionarii cauzei.

Nemaifiind cereri de formulat, exceptii de invocat ori probe de administrat instanta apreciaza cauza în stare de judecata, si o retine spre solutionare.

INSTANTA

Deliberând asupra cauzei civile de fata constata urmatoarele;

Prin plângerea înregistrata pe rolul instantei sub nr. 905/270/2011, petenta SC ….. SRL, în contradictoriu cu ITM … a solicitat anularea procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor seria BCA nr. 056652/2011 si în subsidiar înlocuirea amenzii contraventionale cu sanctiunea avertisment.

Plângerea contraventionala pendinte este scutita de plata taxei de timbru potrivit OG 2/2001 privind regimul contraventiilor, art. 15 lit. i din Legea 146/1997 privind taxele judiciare de timbru.

În motivare s-a aratat ca procesul verbal este nul întrucât nu s-a adus la cunostinta contravenientului dreptul de face obiectiuni si nici împrejurarea ca a fost încheiat un asemenea proces verbal care nu a fost semnat la rubrica contravenient.

Societatea contravenienta a apreciat ca intimata trebuia sa faca referire la faptul ca actul de constatare al contraventiei a fost încheiat în lipsa unui martor , iar în lipsa unei astfel de mentiuni, procesul verbal este lovit de nulitate.

Cu privire la situatia de fapt petenta a precizat ca fapta retinuta drept contraventie nu corespunde realitatii întrucât numitul ….. este angajat al societatii în baza unui contract de munca pe care urmeaza sa îl înregistreze la inspectoratul teritorial de munca.

În subsidiar, petenta solicita aplicarea sanctiunii avertisment dat fiind ca se afla la prima abatere, iar fapta contraventionala nu prezinta un pericol social atât de mare.

În dovedire s-a solicitat încuviintarea probei cu acte.

În drept s-au invocat prevederile OG 2/2001.

Analizând materialul probator administrat în cauza, instanta retine urmatoarele:

Plângerea contraventionala pendinte a fost formulata în termen legal.

SUB ASPECTUL LEGALITATII.

Petenta a invocat faptul ca procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor seria BCA nr. 056652/2011 a fost încheiat cu nerespectarea prevederilor art. 16 alin 7 din OG 2/2001 privind invitatia de a participa la sediul intimatei la încheierea procesului verbal si pe cale de consecinta i s-a încalcat dreptul la aparare, dreptul de a formula obiectiuni. Aceeasi societate petenta invoca faptul ca lipsa semnaturii de la rubrica contravenient nu este confirmata de martor.

Analizând continutul actului de constatare din prisma acestor motive, instanta apreciaza ca ele nu sunt întemeiate. Astfel, intimata a invocat faptul ca prin înstiintarea nr.1428/2011, petenta a fost invitata la sediul sau din Bacau tocmai pentru încheierea procesului verbal însa aceasta, prin administrator a refuzat sa semneze procesul verbal.

În ceea ce priveste lipsa mentiunilor cu privire la obiectiunile petentei, este adevarat ca, sub acest aspect, dispozitiile art. 16 alin 7 din OG 2/2011 statueaza sanctiunea nulitatii. Potrivit acestor prevederi legale “În momentul încheierii procesului-verbal agentul constatator este obligat sa aduca la cunostinta contravenientului dreptul de a face obiectiuni cu privire la continutul actului de constatare. Obiectiunile sunt consemnate distinct în procesul-verbal la rubrica „Alte mentiuni”, sub sanctiunea nulitatii procesului-verbal”. Sanctiunea instituita de textul de lege vizeaza nulitatea relativa asa cum a hotarât ICCJ prin decizie în interesul legii nr. XXII/2007, iar petentul nu a facut dovada vreunei vatamari.

Mai mult, în conditiile în care petenta a avut posibilitatea exercitarii prezentei plângeri si sa invoce în acest context motivele de nulitate si netemeinicie ale procesului verbal de contraventie, instanta apreciaza ca nu s-a produs nici o vatamare de natura sa îi afecteze în mod iremediabil dreptul la aparare.

Contrar asertiunilor petentei, din procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiei rezulta faptul ca au fost efectuate mentiuni privind refuzul acesteia de a semna actul constatator precum si faptul ca “ celelalte persoane prezente erau inspectori de munca si nu pot avea calitatea de martori”.

SUB ASPECTUL TEMEINICIEI.

În data de 27.01.2011 inspectorii de munca din cadrul ITM .. au efectuat un control la punctul de lucru al SC ……. SRL Onesti unde l-au identificat pe numitul ….. ca fiind angajat fara contract individual de munca.

Societatea petenta a invocat faptul ca persoana respectiva era angajata în baza unui contract de munca care însa nu fusese înregistrat la inspectoratul de munca iar în momentul în care a dat declaratia inspectorilor de munca nu ar fi înteles întrebarile adresate, facând referire la cartea de munca si nu la contractul individual de munca.

Sustinerile petentei nu sunt verosimile având în vedere ca numitul ….. a motivat lipsa contractului de munca pe faptul ca se afla în perioada de proba, iar împrejurarea ca exista un contract individual de munca (încheiat în forma scrisa, anterior începerii raporturilor de munca potrivit art. 16 din codul muncii), chiar neînregistrat la Inspectia Teritoriala de Munca nu a fost dovedita în prezenta cauza.

Dispozitiile art. 2 din HG nr. 161/2006 stabilesc conditiile de încadrare în munca sunt: ” Încadrarea în munca a unei persoane se realizeaza, potrivit prevederilor Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, numai prin încheierea unui contract individual de munca, în temeiul caruia persoana fizica, în calitate de salariat, se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridica, în schimbul unei remuneratii denumite salariu.

Fiecare angajator are obligatia de a înfiinta un registru general de evidenta a salariatilor, denumit în continuare registru, si de a-l prezenta inspectorilor de munca, la solicitarea acestora”.

De mentionat este si faptul ca petenta a fost sanctionata si pentru comiterea contraventiei de a nu fi înregistrat acest contract de munca, anterior începerii raporturilor de munca în registrul general de evidenta al salariatilor.

Pentru aceasta contraventie s-a aplicat sanctiunea avertisment iar petenta nu a contestat comiterea faptei.

Dealtfel, instanta constata ca în cauza nu exista un contract individual de munca pentru numitul ….., anterior începerii activitatii, în conditiile în care un astfel de contract nu a primit data certa prin mentionarea lui în registrul prevazut de lege.

Fata de considerentele anterior mentionate, instanta apreciaza ca actul de constatare si sanctionare a contraventiei a fost încheiat cu respectarea dispozitiilor legale iar situatia de fapt retinuta corespunde realitatii.

În ceea ce priveste solicitarea petentei de a înlocui amenda contraventionala cu sanctiunea avertisment, instanta apreciaza ca fapta contraventionala prezinta un grad ridicat de pericol social.

În conformitate cu dispozitiile art. 5 alin 5 din OG 2/2001 “Sanctiunea stabilita trebuie sa fie proportionala cu gradul de pericol social al faptei savârsite” iar prevederile art. 21 din acelasi act normativ dispun în sensul ca „Sanctiunea se aplica în limitele prevazute de actul normativ si trebuie sa fie proportionala cu gradul de pericol social al faptei savârsite, tinându-se seama de împrejurarile în care a fost savârsita fapta, de modul si mijloacele de savârsire a acesteia, de scopul urmarit, de urmarea produsa, precum si de circumstantele personale ale contravenientului si de celelalte date înscrise în procesul-verbal”.

Lipsa contractului individual de munca încalca drepturile salariatilor (dreptul la asigurari sanatate, dreptul la somaj, etc.) si reprezinta totodata o forma a evaziunii fiscale în detrimentul statului.

Pe cale de consecinta, va respinge ca nefondata plângerea contraventionala formulata de SC …….. SRL, împotriva procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor seria BCA nr. 056652/2011, în contradictoriu cu ITM ……

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTARASTE:

Respinge ca nefondata plângerea contraventionala formulata de SC … SRL, cu sediul în ….., împotriva procesului verbal de constatare a contraventiilor seria BCA nr. 056652/2011, în contradictoriu cu ITM Bacau.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica azi 05.04.2011.

Etichete: