Top

Plangere contraventionala

R O M Â N I A

JUDECATORIA ONESTI

Dosar nr. 7784/270/2010

Înreg. la 03.12.2010 – plângere contraventionala –

SENTINTA CIVILA NR. 80

Sedinta publica din 13.01.2011

Instanta constituita din:

Presedinte – ….

Grefier –….

Pe rol fiind judecarea actiunii civile formulata de petenta Întreprinderea Familiala ….. în contradictoriu cu intimatul Inspectoratul Teritorial de Munca ……., având ca obiect „ plângere contraventionala”.

La apelul nominal facut în sedinta publica, a raspuns ….., administrator al societatii petente asistat de avocat …….., lipsa fiind intimatul.

Procedura este legal îndeplinita.

S-a facut referatul oral al cauzei de catre grefierul de sedinta care învedereaza:

– cauza are ca obiect „ plângere contraventionala”,

– stadiul procesual fond,

– se afla la al doilea termen de judecata, dupa care,

Potrivit dispozitiilor art. 1591 alin. 4 Cod procedura civila, având în vedere obiectul cauzei si prevederile art. 32 alin. 2 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, constata ca Judecatoria Onesti este competenta material si teritorial sa judece prezenta cauza, fiind judecatoria în a carei circumscriptie a fost savârsita contraventia.

Avocat ……., pentru petent având cuvântul invoca exceptia nulitatii procesului verbal de contraventie.

Instanta califica exceptia nulitatii procesului verbal de contraventie ca fiind o apararea de fond motivat de faptul ca pe calea plângerii contraventionale se analizeaza atât motivele de nelegalitate cât si cele de netemeinicie.

Instanta da cuvântul partilor pentru formularea de probatorii.

Avocat ……. având cuvântul solicita proba testimoniala cu martorii ……… domiciliat în …… si …… domiciliat în comuna ……… pentru a se dovedi aspectele formulate prin plângerea depusa si a colaborarilor admise de lege.

În temeiul art. 167 alin. 1 Cod procedura civila instanta încuviinteaza pentru petent proba cu înscrisurile depuse la dosar apreciind-o pertinenta, concludenta si utila solutionarii cauzei. Respinge proba testimoniala formulata având în vedere ca nu este concludenta aceasta proba. Încuviinteaza pentru intimat proba cu înscrisurile depuse la dosar apreciind-o pertinenta, concludenta si utila solutionarii cauzei.

Nemaifiind cereri de formulat, exceptii de invocat, ori probe de administrat instanta considera cauza în stare de judecata si acorda cuvântul pe fond.

Avocat …….. reprezentând petentul având cuvântul arata ca acesta a fost amendat potrivit art. 276 alin. 1 lit. e din Legea nr. 53/2003 care este un articol inexistent în aceasta lege ci în Codul muncii, acesta fiind si unul dintre motivele pentru care solicita nulitatea procesului verbal de contraventie, faptul ca petentul a fost amendat potrivit art. 276 din Legea nr. 53/2003, un articol care nu este aplicabil în cazul de fata. Mai arata ca potrivit art. 24 din O.U.G. nr. 44/2008 întreprinderea familiala nu poate angaja cu contract individual de munca terte persoane, dispozitia fiind clara în acest sens, dar potrivit art. 29 alin. 3 din aceeasi ordonanta poate colabora cu persoane fizice. Solicita admiterea plângerii si anularea procesului verbal de contraventie motivat de faptul ca petenta a fost amendata în baza unui text de lege care nu exista, fara cheltuieli de judecata.

Dezbaterile fiind încheiate instanta retine cauza spre solutionare.

I N S T A N T A :

Deliberând asupra cauzei civile de fata constata urmatoarele:

Prin plângerea înregistrata pe rolul acestei instante la data de 03.12.2010 sub nr. 7784/270/2010, petenta Întreprinderea Familiala …., a solicitat în contradictoriu cu intimatul INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA ……. anularea procesului-verbal de contraventie seria BCA nr. 054231, încheiat de catre intimat în data de 19.11.2010.

În motivarea plângerii, petenta a aratat ca solicita în primul rând constatarea nulitatii procesului-verbal de contraventie, deoarece a fost sanctionata conform art. 276 alin.1 lit.e din Legea nr. 53/2003, dar aceasta lege nu are un astfel de articol, ci acesta se afla în Codul muncii. În al doilea rând petenta a sustinut ca potrivit art. 28 alin.4 din O.G. nr. 44/2008, întreprinderea familiala nu poate angaja terte persoane cu contract individual de munca, iar la art. 29 alin.3 se prevede ca întreprinderea familiala poate colabora cu persoane fizice pentru efectuarea unei activitati economice.

În drept au fost invocate dispozitiile art. 276 alin.1 lit.e din Codul muncii, art. 28 alin.4 si art. 29 alin.3 din O.G. nr. 44/2008.

În dovedirea cererii s-a depus copie dupa procesul – verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor seria BCA nr. 054231 din data de 19.11.2010, încheiat de catre intimat (filele 5-6).

În conformitate cu dispozitiile art.36 din O.G. nr.2/2001, modif., art.15 lit.i din Legea nr.146/1997 si art.1 alin.2 din O.G. nr.32/1995 cererea este scutita de plata taxei judiciare de timbru si a timbrului judiciar.

În aparare intimatul a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea plângerii contraventionale ca neîntemeiata. În motivare s-a aratat ca motivele invocate de catre contravenienta sunt neîntemeiate deoarece primirea la munca a unei persoane se face în urma întocmirii formelor legale de angajare, iar petenta nu a încheiat contract individual de munca cu numitul ……..

În drept au fost invocate dispozitiile: Legii nr. 130/1999, O.G. nr.2/2001, Legii nr. 180/2002 si art. 115-118 C.proc.civ.

În temeiul art. 242 alin.2 C.proc.civ., intimatul a cerut judecarea cauzei în lipsa.

În dovedirea celor sustinute prin întâmpinare s-au depus: fisa de identificare (fila 11) si confirmarea invitatiei la sediul ITM (fila 12).

Instanta, în temeiul art. 167 alin. 1 Cod procedura civila, a încuviintat pentru petent proba cu înscrisurile depuse la dosar, iar pentru intimat proba cu înscrisurile depuse la dosar, apreciindu-le pertinente, concludente si utile solutionarii cauzei.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

În fapt, la data de 19.11.2010 a fost întocmit de catre un agent constatator din cadrul INSPECTORATULUI TERITORIAL DE MUNCA ….. procesul verbal de constatare si aplicare a sanctiunii contraventionale seria BCA nr. 054231, prin care s-a retinut savârsirea de catre petenta Întreprinderea Familiala ……, a contraventiei prevazute de art. 276 alin.1 lit.e din Legea nr. 53/2003 (Codul Muncii), constând în aceea ca în urma controlului efectuat în data de 18.11.2010 , la punctul de lucru din ……, apartinând …… Întreprindere Familiala, a fost identificat la lucru numitul …., care a declarat în scris ca este angajat la întreprinderea familiara fara contract individual de munca din data de 16.11.2010. Fata de aspectele mentionate, s-a constatat încalcarea dispozitiilor art. 16 alin.1 din Legea nr. 53/2003 care stipuleaza obligatia acesteia de a încheia în forma scrisa contractul individual de munca, anterior începerii raporturilor de munca. Se mai specifica ca fapta a fost savârsita în data de 18.11.2010, ora 12.00, la punctul de lucru din ……., si a fost consemnata în procesul-verbal de control nr. 013775, încheiat în data de 19.11.2010, la sediul ITM ….. Pentru savârsirea acestei contraventii petentei i s-a aplicat, în temeiul art. 276 alin.1 lit. e din Legea nr. 53/2003, o amenda în cuantum de 3.000 lei.

Procesul-verbal a fost semnat de catre reprezentantul întreprinderii familiale, Silaghe Sorinel, iar la alte mentiuni reprezentantul petentei a declarat ca obiectiunile le va formula ulterior în instanta.

Conform art. 34 alin.1 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, instanta competenta sa solutioneze plângerea, dupa ce verifica daca aceasta a fost introdusa în termen, asculta pe cel care a facut-o si pe celelalte persoane citate, daca acestea s-au prezentat, administreaza orice alte probe prevazute de lege, necesare în vederea verificarii legalitatii si temeiniciei procesului-verbal si hotaraste asupra sanctiunii.

Instanta constata ca plângerea contraventionala formulata de catre petenta a fost introdusa în termenul prevazut de lege, respectiv în termen de 15 zile de la data înmânarii procesului verbal de constatare si aplicare a sanctiunii contraventionale, conform art. 31 din O.G. nr. 2/2001, procesul-verbal de contraventie a fost înmânat la data de 19.11.2010, iar plângerea fiind introdusa la instanta la data de 03.12.2010, prin urmare în termenul legal, având în vedere ca acesta este un termen procedural care se calculeaza pe zile libere.

Analizând legalitatea procesului verbal de constatare si aplicare a sanctiunii contraventionale, instanta retine ca au fost respectate dispozitiile art. 16 si art. 17 din O.G. nr.2/2001, privind mentiunile obligatorii pe care trebuie sa le cuprinda procesul – verbal de constatare si aplicare a sanctiunii contraventionale.

În ceea ce priveste motivul de nulitate conform caruia art. 276 alin.1 lit.e din Lega nr. 53/2003 nu exista, acest articol aflându-se în Codul Muncii, instanta retine ca Legea nr. 53/2003 este de fapt Codul muncii, fiind unul si acelasi act normativ.

În ceea ce priveste motivul de nulitate privind calitatea petentei Întreprinderea Familiala …., de a fi contravenienta în prezenta cauza, instanta constata ca acesta este întemeiat pentru urmatoarele considerente:

În drept, potrivit art. 276 alin.1 lit. e din Legea nr. 53/2003 (Codul Muncii) constituie contraventie si se sanctioneaza, primirea la munca a persoanelor fara încheierea unui contract individual de munca, potrivit art. 16 alin. (1), cu amenda de la 3.000 lei la 4.000 lei pentru fiecare persoana identificata, fara a depasi valoarea cumulata de 100.000 lei. Conform art. 16 alin.1 din Legea nr. 53/2003 (Codul Muncii): contractul individual de munca se încheie în baza consimtamântului partilor, în forma scrisa, în limba româna. Obligatia de încheiere a contractului individual de munca în forma scrisa revine angajatorului. Angajatorul persoana juridica, persoana fizica autorizata sa desfasoare o activitate independenta, precum si asociatia familiala au obligatia de a încheia, în forma scrisa, contractul individual de munca anterior începerii raporturilor de munca.

Art. 28 alin.4 din O.G. nr. 44 / 2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale si întreprinderile familiale, prevede: întreprinderea familiala nu poate angaja terte persoane cu contract de munca, iar potrivit art. 29 alin.3 din acelasi act normativ: în scopul exercitarii activitatii pentru care a fost autorizata, întreprinderea familiala, prin reprezentantul sau, poate colabora cu alte persoane fizice autorizate ca PFA, întreprinzatori persoane fizice titulari ai unor întreprinderi individuale sau reprezentanti ai unor întreprinderi familiale ori cu alte persoane fizice sau juridice, pentru efectuarea unei activitati economice, fara ca aceasta sa îi schimbe statutul juridic dobândit potrivit prezentei sectiuni.

Din procesul-verbal de contraventie seria BCA nr. 054231 din data de 19.11.2010 (filele 5-6) rezulta ca pentru savârsirea contraventiei de a primi la lucru o persoana fara a încheia contract individual de munca, a fost sanctionata petenta ÎNTREPRINDEREA FAMILIALA …… Ori o întreprindere familiala nu poate fi subiect activ al contraventiei prevazute de art. 276 alin.1 lit. e din Codul Muncii, deoarece nu poate încheia un contract individual de munca.

Indicarea ca si contravenient într-un proces – verbal a unei persoane care nu poate avea calitatea de subiect activ al contraventiei se sanctioneaza cu nulitatea absoluta, normele legale ce reglementeaza aceasta materie fiind imperative si edictate pentru protejarea interesului public, nu numai privat. Cum ar putea cineva sa fie sanctionat pentru ca a primit la lucru o persoana fara a încheia cu aceasta contract individual de munca, când potrivit legii, art. 28 alin.4 din O.G. nr. 44 / 2008, nu poate avea calitatea de angajator.

În consecinta, calitatea de angajator, reglementata prin norme de ordine publica si de imediata aplicare, nu poate reveni unei întreprinderi familiale, astfel ca procesul verbal de constatare si aplicare a sanctiunii contraventionale a fost întocmit în mod nelegal.

Având în vedere ca petenta nu putea avea calitatea de subiect activ al contraventiei, în raport de argumentele de fapt si de drept expuse anterior si tinând cont de dispozitiile art. 34 din O.G. nr. 2/2001, instanta va admite plângerea contraventionala dedusa judecatii, va anula procesul verbal de contraventie contestat, cu exonerarea petentei de sanctiunea aplicata.

Tinând cont de dispozitiile art. 274 C. proc. civ. va lua act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTARASTE:

Admite plângerea contraventionala formulata de catre petenta ÎNTREPRINDEREA FAMILIALA ……, cu sediul în ……, în contradictoriu cu intimatul INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA ….. cu sediul în ….., si în consecinta:

Anuleaza procesul-verbal de contraventie seria BCA nr. 054231, încheiat de catre intimat în data de 19.11.2010 si exonereaza petenta de sanctiunea aplicata.

Ia act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi, 13.01.2011.

Etichete: