Top

Plangere contraventionala

R O M Â N I A

JUDECATORIA O N E S T I

JUDETUL B A CA U

Dosar nr. 5974/270/2010 – plângere contraventie –

Înreg. 09.09.2010

SENTINTA CIVILA NR.2737

Sedinta publica din data de 4 octombrie 2010

Completul de judecata compus din:

Presedinte – Anca Craciun

Grefier – Carmen Mihail

Pe rol se afla solutionarea cauzei civile promovate de petenta Întreprinderea Familiala ….., cu sediul în …… împotriva intimatului Inspectoratul Teritorial de Munca …., cu sediul în ….. având ca obiect plângere contraventie.

La apelul nominal facut în sedinta publica a raspuns …….reprezentând petenta, lipsa fiind intimatul.

Procedura de citare legal îndeplinita.

S-a facut referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta, care învedereaza instantei ca procedura de citare cu intimatul este legal îndeplinita.

Reprezentanta petentei – doamna ….., se legitimeaza cu Cartea de identitate seria XC nr.600812, CNP – 2770507044421.

Având cuvântul, potrivit art.34 alin.1 din O.G. nr.2/2001, sustine în fata instantei ca în data de 25.08.2010 era la magazin împreuna cu o prietena de-a ei, care a venit sa o ajute la curatenie, acea persoana era prietena, nu angajata; ea a fost nevoita sa plece dupa marfa, iar prietena ei a ramas în magazin si când a venit controlul au gasit-o pe prietena ei. La societate este doar ea angajata.

Instanta acorda cuvântul pentru formularea probatoriilor.

Reprezentanta petentei – doamna ….. arata ca nu are probe de solicitat si nici alte cereri de formulat.

Nemaifiind cereri noi de formulat, instanta constata cauza în stare de judecata si acorda cuvântul în fond.

Reprezentanta petentei – doamna …… având cuvântul solicita admiterea plângerii, sa i se transforme amenda în avertisment.

Dezbaterile fiind terminate, cauza a ramas în pronuntare.

I N S T A N T A

Deliberând asupra cauzei civile deduse judecatii constata urmatoarele:

Prin plângerea înregistrata pe rolul acestei instante sub nr. 5974/9.09.2010 petenta …., reprezentanta a întreprinderii familiale a solicitat în contradictoriu cu intimata Inspectoratul Teritorial de Munca ……. anularea procesului verbal de contraventie seria BCA nr. 054671 încheiat la data de 25.08.2010.

În motivarea plângerii petenta arata ca detine un magazin IF ……. în localitatea M. Casin si în data de 25.08.2010 a lipsit de la magazin 15 minute pentru a se duce acasa sa dea un medicament copilului sau, timp în care la magazin a ramas numita ….., care obisnuieste sa o mai ajute pe petenta la curatenie. În acest rastimp, mai arata petenta, a venit un inspector de la ITM Bacau, care a întrebat-o pe aceasta din urma daca are contract de munca, si când a declarat ca nu a semnat un asemenea contract, inspectorul a sanctionat contraventional întreprinderea familiala.

Plângerea a fost motivata în drept pe dispozitiile art. 28 alin. 4 din OUG 44/2008.

Plângerea împotriva procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiei este scutita de taxa judiciara de timbru în temeiul art. 36 din OG 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. Conform art. 1 alin. 2 din OG 32/1995, nu s-a aplicat timbru judiciar.

Intimata, legal citata, nu a depus întâmpinare si nici nu a fost reprezentata în instanta.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Prin procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor seria BCA nr. 054671 încheiat la data de 26.08.2010 petenta a fost sanctionata cu amenda contraventionala în cuantum de 3000 de lei în baza art. 276 alin. 1 lit. e din Legea nr. 53/2003 retinându-se în sarcina acesteia contraventia prevazuta de acelasi text de lege, constând în aceea ca, în calitate de angajator, a primit la lucru fara a încheia contract individual de munca în forma scrisa, pe numita ……. care a declarat în scris ca lucreaza la magazin de la 1.08.2010 dar nu a semnat nici un contract.

Facând aplicarea dispozitiilor legale în materie (art. 34 din OG 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor), instanta constata ca plângerea contraventionala formulata de petenta a fost depusa în termenul prevazut de lege, respectiv 15 zile de la data comunicarii procesului verbal de constatare a contraventiei (art. 31 din OG 2/2001).

Verificând, potrivit art. 34 alin. 1 din OG 2/2001, legalitatea si temeinicia procesului verbal de contraventie contestat, instanta retine ca acesta nu a fost întocmit cu respectarea dispozitiilor legale incidente.

Astfel, conform dispozitiilor art. 3 din OG nr. 2/2001, actele normative prin care se stabilesc contraventii vor cuprinde descrierea faptelor ce constituie contraventii si sanctiunea ce urmeaza sa se aplice pentru fiecare dintre acestea. În speta, contraventia retinuta în sarcina petentei este cea prevazuta de dispozitiile art. 276 alin. 1 lit. e din Legea nr. 53/2003 care prevede ca este contraventie primirea la munca a persoanelor fara încheierea unui contract individual de munca, potrivit art. 16 alin. 1, iar art. 16 alin. 1 dispune: „Contractul individual de munca se încheie în baza consimtamântului partilor, în forma scrisa, în limba româna. Obligatia de încheiere a contractului individual de munca în forma scrisa revine angajatorului. Angajatorul persoana juridica, persoana fizica autorizata sa desfasoare o activitate independenta, precum si asociatia familiala au obligatia de a încheia, în forma scrisa, contractul individual de munca anterior începerii raporturilor de munca.”

Instanta retine ca entitatea sanctionata este organizata sub forma întreprinderii familiale reglementata de dispozitiile OUG nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale si întreprinderile familiale, care, în art. 28 alin. 4 prevede ca „întreprinderea familiala nu poate angaja terte persoane cu contract de munca”.

Dispozitiile citate din Legea nr. 53/2003 sunt dispozitii cu caracter general fata de cele prevazute în OUG 44/2008, care sunt dispozitii speciale, aplicându-se în speta principiul „norma speciala deroga de la norma generala (specialia generalibus derogant)”. În consecinta, petenta nu are obligatia prevazuta de art. 16 alin. 1 din Legea nr. 53/2003, si anume aceea de a încheia contract de munca, fiindu-i chiar prohibit prin legea speciala sa încheie astfel de contracte, putând încheia contracte de colaborare cu alte persoane fizice sau juridice, în conditiile art. 29 alin. 3 din OUG 44/2008.

Având în vedere considerentele de fapt si de drept expuse, instanta considera ca, fata de forma de organizare a petentei, în sarcina acesteia nu poate fi retinuta contraventia mentionata în procesul verbal deoarece fapta nu întruneste elementele constitutive ale contraventiei prevazute de art. 276 alin. 1 lit. e din Legea nr. 53/2003. În consecinta, instanta va admite plângerea si va anula procesul verbal contestat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

H O T A R A S T E :

Admite plângerea formulata de petenta Întreprinderea Familiala ……, cu sediul în ……. împotriva intimatului Inspectoratul Teritorial de Munca ……, cu sediul în ……..

Anuleaza procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor seria BCA nr.054671 încheiat la data de 26.-08.2010 de Inspectoratul teritorial de Munca Bacau.

Definitiva.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica azi, 04.10.2010.

Etichete: