Top

Potrivit art. 36 alin. 3 din Legea nr. 64/1995 republicată, dacă s-a deschis deja procedura insolvenţei într-un dosar, celelalte eventuale dosare aflate pe rol, cu acelaşi obiect, vor fi conexate la primul dosar.

Prin încheierea din 01.06.2006, pronunţată de judecătorul sindic în dosarul nr. 113/LJ/2006 al Tribunalului Galaţi, s-a admis cererea creditoarei Consiliul Local Galaţi şi s-a dispus deschiderea procedurii falimentului debitoarei S.C. Filmirvio S.R.L. Galaţi.

A dispus dizolvarea societăţii debitoare şi a ridicat dreptul debitoarei de a mai conduce activitatea şi dreptul de a-şi administra bunurile din averea sa şi de a dispune de ele.

A desemnat lichidator judiciar pe S.C. Lichidator Company S.R.L. Galaţi, stabilindu-i o retribuţie de 6% din sumele realizate din valorificarea averii debitoarei, dar nu mai puţin de 500 RON lunar.

A stabilit în sarcina lichidatorului atribuţiile prevăzute de art. 29 din Legea nr. 64/1995 republicată.

A fixat termen limită de înregistrare a cererilor de admitere a creanţelor la 07.07.2006, termen de verificare a creanţelor, întocmire, afişare şi comunicare a tabelului preliminar suplimentar la 07.08.2006, precum şi termen de definitivare a tabelului suplimentar la 08.09.2006.

A dispus inventarierea averii debitoarei şi sigilarea bunurilor acesteia de către lichidatorul judiciar.

A fixat prima adunare a creditorilor la data de 07.09.2006.

A dispus notificarea acestei încheieri creditorilor, debitoarei şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Galaţi, precum şi publicarea notificării într-un ziar de largă circulaţie, pe cheltuiala averii debitoarei.

Pentru a hotărî astfel, a reţinut că, prin acţiunea înregistrată sub nr. 113/LJ/2006, creditoarea Consiliul Local Galaţi a solicitat deschiderea procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului debitoarei S.C. Filmirvio S.R.L. Galaţi, pentru o creanţă în sumă de 17.790.00 RON.

Creanţa sa, potrivit art. 164 din O.G. nr. 92/2003 republicată şi art. 122 alin. 4 din Legea nr. 64/1995, se înscrie în a patra ordine de preferinţă.

În susţinerea cererii, creditoarea s-a folosit de proba cu înscrisuri (filele 3 – 13).

A mai reţinut că debitoarea nu a formulat contestaţie împotriva cererii de deschidere a procedurii, conform Legii nr. 64/1995, potrivit art. 38 alin. 5.

Potrivit certificatului eliberat de O.R.C. de pe lângă Tribunalul Galaţi, înregistrat sub nr. E 38868/02.V.2006, societatea este în stare de faliment pentru nedepunerea bilanţului contabil pe anii 2002, 2003 şi 2004, fiind numit lichidator S.C. Salina 2000 S.R.L. Galaţi.

Potrivit disp. art. 260 alin. 1, lichidarea societăţilor comerciale potrivit legii societăţilor comerciale nu împiedică deschiderea procedurii falimentului societăţii. Judecătorul sindic a reţinut că debitoarea are o datorie de 17790.00 RON reprezentând creanţe bugetare, astfel că a constatat că sunt întrunite cerinţele prev. de art. 36 din Legea nr. 64/1995, în sensul caracterului cert, lichid şi exigibil al creanţei şi într-un cuantum superior echivalentului în lei a 3000 Euro, la data formulării cererii introductive, constatând totodată starea de insolvenţă a acesteia.

Cum debitoarea nu a contestat în termen de 5 zile de la primirea cererii formulată de reclamantă de deschiderea procedurii speciale aşa cum prevăd disp. art. 38 alin. 3, judecătorul sindic a reţinut că cererea creditoarei este fondată cu consecinţa deschiderii procedurii falimentului împotriva debitoarei, făcând aplicarea disp. art. 106 lit. b, cât şi dizolvarea acesteia.

Împotriva acestei încheieri, în termen legal, a declarat recurs debitoarea S.C. Filmirvio S.R.L. Galaţi, înregistrat sub nr. 3453/44/2006 pe rolul Curţii de Apel Galaţi – secţia comercială, maritimă şi fluvială.

Încheierea recurată a fost criticată sub aspectul nelegalităţii, pentru următoarele motive:

Judecătorul sindic a reţinut, în mod greşit, din conţinutul adresei nr. 12472/28.04.2006 emisă de O.R.C. de pe lângă Tribunalul Galaţi, faptul că recurenta ar fi în faliment, ca urmare a nedepunerii bilanţului contabil pe anul 2004, conform Legii nr. 359/2004.

Or, din această adresă rezultă că, în situaţia susarătată, se află S.C. Semenic S.R.L., iar nu societatea debitoare. Potrivit aceleiaşi adrese, S.C. Filmirvio S.R.L. este societate în funcţiune, cu certificatul de înmatriculare preschimbat.

Consideră recurenta că soluţia pronunţată de judecătorul sindic, prin care s-a dispus intrarea în faliment, este rezultatul acestei confuzii.

Curtea de Apel a admis recursul declarat de debitoarea S.C.”Filmirnio” SRL Galaţi, a casat încheierea recurată şi a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare, la aceeaşi instanţă.

Pentru a hotărî astfel, a constatat că, într-adevăr, judecătorul sindic a reţinut în mod greşit că debitoarea S.C. Filmirvio S.R.L. Galaţi, la data promovării cererii de deschidere a procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului, ar fi fost o societate aflată în faliment.

Din conţinutul adresei nr. 12472/2006 a O.R.C. de pe lângă Tribunalul Galaţi (fila 6 dosar fond) rezultă că o terţă societate, S.C. Semenis 3 S.R.L. Galaţi, se află în această situaţie, în vreme ce S.C. Filmirvio S.R.L. Galaţi era, potrivit menţiunilor referitoare la starea firmei, societate în funcţiune.

De altfel, nici eroarea referitoare la aceste aspecte nu justifică soluţia pronunţată de judecătorul sindic. Împrejurarea că cererea de deschidere a procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului, formulată de creditorul Consiliul Local al Municipiului Galaţi, viza un comerciant împotriva căruia se dispusese deja intrarea în faliment, nu îndreptăţea judecătorul sindic să dispună deschiderea procedurii falimentului, din nou, împotriva aceleiaşi societăţi comerciale. Din prevederile art. 36 alin. 3 din Legea nr. 64/1995 republicată, act normativ în vigoare la data pronunţării încheierii recurate, rezultă că, dacă s-a deschis deja o procedură într-un dosar, celelalte eventuale dosare aflate pe rol, cu acelaşi obiect, vor fi conexate la primul dosar. În acest prim dosar, cererea creditorului urma a fi considerată o cerere de înregistrare a creanţei şi soluţionată ca atare.

Numai în situaţia în care debitoarea din prezenta cauză ar fi fost o societate comercială deja dizolvată şi aflată în faza lichidării voluntare, în condiţiile art. 30 alin. 2 şi art. 31 alineatele 2 – 41 din Legea nr. 359/2004, modificată prin O.U.G. nr. 75/2004 şi O.G. nr. 28/2006, judecătorul sindic ar fi fost îndreptăţit să dispună direct intrarea în faliment sau, ceea ce se numeşte procedură simplificată, prin prevederile Legii nr. 85/2006, act normativ ce a abrogat Legea nr. 64/1995 republicată.

Însă, aşa cum s-a arătat, societatea debitoare nu se afla, la data promovării cererii de deschidere a procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului, nici în insolvenţă şi nici în faza lichidării voluntare.

Aşa fiind, judecătorul sindic, nepronunţându-se asupra condiţiilor necesare pentru ca o cerere a unui creditor să fie aptă să ducă la deschiderea procedurii generale (a perioadei de observaţie), ci asupra unei cereri de deschidere a procedurii considerată îndreptată împotriva unei persoane juridice deja dizolvate, nu s-a pronunţat practic asupra cererii cu care a fost investit.

Etichete: