Top

Contestatie la executare

Domeniu:Civil Tip:sentinta NR/Data:399/02.04.2009 – Autor:Judecatoria Adjud Contestatie la executare.

Contestatoarea SC C.S. SRL , a formulat in contradictoriu cu DGFP Vrancea, contestatie la executare impotriva Deciziei privind masuri asiguratirii data de DGFP Vrancea,solicitand anularea deciziei mentionate si ridicarea masurilor asiguratorii dispuse.

A solicitat in temeiul art 403 pct 1 din C.pr.civ suspendarea executarii silite pana la solutionarea contestatiei la executare.

In motivarea contestatiei a aratat ca prin Decizia privind masuri asiguratorii emisa de DGFP Vrancea si inregistrata sub nr 1191182/10.02.2009, in temeiul art 94 lit h din OG 92/2003rep.,intrucat s-a constatat pericolul ca debitorul sa se sustraga de la urmarire sau sa isi ascunda orti saisi risipeasca patrimoniul s-adispus masira asiguratorie a popririi pe conturile societatii. S-a mai retinut ca temei al luariui acestei masuri asiguratorii , si faptul ca la data controlului contestatoarea nu avea lichiditati in banca.

Contestatoarea considera ca masurile asiguratorii luate de intimata sunt nelegale si netemeinice.Astfel,nu exista nici o dovada ca contestatoarea ar fi incercat sa se sustraga urmaririi ,ci dimpotriva aceasta a achitat tot timpul obligatiile fiscale catre bugetul de stat, si are o activitate comerciala intensa, contracte in derulare , si o cifra de afaceri buna, lipsa de lichiditati fiind o situatie temporara.Contestatoarea a mai mentionat ca in mod neintemeiat s-au stabilit in sarcina sa obligatii de plata la bugetul de stat in baza unor facturi fiscale emise de diverse societati, care nu intrunesc toate elementele de identificare prevazute de lege ,dispunandu-se nededeductibilitatea cheltuielilor si a TVA aferent.apreciindu-se in mod neintemeiat a fi fictive.Intrucat nu exista nici o proba din care sa rezulte pericolul sustragerii de la plata obligatiilor fiscale stabilite prin raportul de inspectie fiscala din 05. 02 .2009 a solicitat admiterea contestatiei si anularea Deciziei privind masurile asiguratorii si ridicarea masurilor asiguratorii dispuse.

Cererea a fost motivata in drept potrivit art 172-173 din OG 92/2003 ,

In aparare contestatoarea a depus inscrisuri.

Intimata DGFP Vrancea,legal citata in cauza a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea contestatiei ca neintemeiata si nu s-a prezentat in fata instantei prin reprezentant.

In fapt a aratat ca in urma inspectiei fiscale s-au stabilit ca obligatii suplimentare suma de 82 988 lei ca urmare a incalcarii unor prevederi legale in materie fiscala ,fapte care imbraca pericolul social al unei infractiuni pentru care s-a dispus luarea masurilor legale ce se impun. S-a avut in vedere la luarea acestei masuri premergatoare procedurii de executare silita si faptul ca, contestatoarea nu detinea in proprietate bunuri mobile sau imobile urmaribile, fiind evidenta posibilitatea sustrageri cu usurinta a contestatoarei de la plata sumelor datorate bugetului de stat ,si avertizarea potentialilor clienti in efectuarea eventualelor plati in alte conturi decat cele cunoscute in mod operativ de organele fiscale.Luarea masurii asiguratorii a fost nu o optiune , ci o obligartie,in conditiile in care contestatoarea nu a prezentat nici o garantie organelor fiscale. Chiar daca contestatorarea a contestat Decizia de Impunere prin care au fost stabilite masurile de plata suplimentare, aceasta nu are nici o relevanta intruct decizia de luare a masurii asiguratorii este un act premergator procedurii de executare silitasi nu suspenda executarea acestuia.Instanta de executare este competenta sa examineze doar legalitatea intocmirii actelor prin care s-au instituit masurile asiguratorii.

In drept intimata a invocat disp.C.pr.fiscala si c.pr.civ.

Analizând actele şi lucrările cauzei, instanţa reţine următoarele :

Ca urmare a efectuarii inspectiei fiscale , s-au stabilit ca obligatii suplimentare de plata catre bugetul de stat in sarcina contestatoarei suma de 82988 lei.Instanta nu va analiza legalitateasi temeinicia Raportutului de inspectie fiscala nr 119/05.02.2009 si a deciziei de impunere astfel emise,intrucat nu este de competenta materiala a instantei de executare-JUdecatoria Adjud ,ci potrivit titlului IX din OG 92/2003 ,de competenta organelor administrative fiscale si ulterior contestatia impotriva deciziei astfel pronuntate de acestea,de competenta instantelor de contencios administrativ.

Prin decizia privind masurile asiguratorii nr 119/10.02.2009, s-a dispus instituirea popririi pe conturile debitoarei,decizia fiind motivata in fapt pe lipsa lichiditatilor.

Potrrivit art 129 din OG 92/2003 se dispun măsuri asigurătorii sub forma popririi asigurătorii asupra veniturilor debitorului, când există pericolul ca acesta să se sustragă, să îşi ascundă ori să îşi risipească patrimoniul, periclitând sau îngreunând în mod considerabil colectarea.

Aceste măsuri pot fi luate şi înainte de emiterea titlului de creanţă, inclusiv în cazul efectuării de controale sau al antrenării răspunderii solidare. Măsurile asigurătorii dispuse atât de organele fiscale competente, cât şi de instanţele judecătoreşti ori de alte organe competente, dacă nu au fost desfiinţate în condiţiile legii, rămân valabile pe toată perioada executării silite, fără îndeplinirea altor formalităţi.

In ceea ce priveste sustinerea contestatoarei conform careia nu exista nici o dovada din care sa rezulte ca există pericolul ca acesta să se sustragă, să îşi ascundă ori să îşi risipească patrimoniul ,astfel ca masura asiguratorie dispusa ar fi nelegala si netemeinica,instanta retine ca aceasta este nejustificata. Astfel, insasi contestatoarea recunoaste ca in momentul luarii masurii ,asiguratorii ,nu existau lichiditati in conturile sale, insa sustine ca aceasta este o situatie temporara,ceea ce nu si dovedeste.Astfel din inscrisurile depuse la dosar de contestatore,nu rezulta ca in momentul luarii masurii asiguratorii a popririi exista in conturile sale lichiditati,sau ca in prezent exista lichiditati la nivelul creantei fiscale a bugetului consolidate al statului ,in sumade82 988 lei.

Astfel instanta retine ca masura asiguratorie astfel dispusa, s-a luat cu respectarea legii,fiind totodata si temeinica.Masura a fost astfel necesara in scopul garantarii executarii creantei bugetului consolidat al statului,in conditiile in care aceasta era singura masura posibila in acest sens intrucat contestatoarea nu detinea la acel moment bunuri mobile sau imobile urmaribile,.Din punct de vedere formal,fata de disp.art 129 OG 92/2003 ,decizia a fost emisă de organul fiscal competent, fiind motivată şi semnată de către conducătorul organului fiscal competent, cu respectarea dispozitiilor legale .

Faţă de considerentele arătate, instanţa va respinge contestaţia formulată de către contestatoare, ca nefondata.

Etichete: