Top

Inadmisibiliate determinată de nelegala citare şi comunicare a hotărârii care se contestă

Materia: civilă. Contestaţie în anulare.

Dosar nr. 9372/231/2009

Sent. civ. nr. 4366/23.10.2009.

Autor: Judecătoria Focşani – secţia civilă

Inadmisibiliate determinată de nelegala citare şi comunicare a hotărârii care se contestă

Prin sent. civ. nr. 4366/23.10.2009 s-a respins ca inadmisibilă contestaţia în anulare formulată de contestatoare.

Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa a reţinut următoarele:

Contestatoarea a solicitat, uzitând de calea extraordinară de atac a contestaţiei în anulare, anularea unei hotărâri judecătoreşti invocând nelegala sa citare în cadrul dosarului în care s-a pronunţat hotărârea a cărei anulare o solicită.

În fapt, din analiza dosarului nr. 2601/231/2007 al Judecătoriei Focşani reiese că pârâta din acea cauză – contestatoarea din prezentul dosar – a fost citată în comuna Goleşti, jud. Vrancea, adresă de la care citaţiile au fost înapoiate la dosar cu menţiunea „necunoscut”. În aceste condiţii, reclamantul din dosarul menţionat – intimat în prezenta cauză – a depus dovada citării părţii adverse prin publicitate, într-un ziar naţional. Din acelaşi dosar mai reiese că hotărârea pronunţată i-a fost comunicată pârâtei iniţial la domiciliul indicat de reclamant, în Goleşti, iar ulterior, întrucât nu s-a putut realiza comunicarea, hotărârea s-a realizat prin afişare la Primărie.

În drept, se constată incidenţa în cauză a prevederilor art. 317 alin. 1 pct. 1 C.pr.civ., potrivit cărora hotărârile irevocabile pot fi atacate cu contestaţie în anulare, când procedura de chemare a părţii, pentru ziua când s-a judecat pricina, nu a fost îndeplinită potrivit cu cerinţele legii, numai dacă aceste motive nu au putut fi invocate pe calea apelului sau recursului.

Din dispoziţiile legale menţionate reiese că pot face obiectul contestaţiei în anulare numai hotărârile judecătoreşti care îndeplinesc cumulativ două condiţii: să fi devenit irevocabile şi pe calea apelului sau recursului să nu se fi putut invoca motivul de contestaţie în anulare.

Hotărârea care se solicită a fi anulată în prezenta cauză este una nesusceptibilă de apel, în baza art. 2821 alin. 1 C.pr.civ., astfel încât, în conformitate cu dispoziţiile art. 377 alin. 2 pct. 1 C.pr.civ., devine irevocabilă dacă nu a fost recurată. Din economia textului şi din coroborarea acestuia cu prevederile art. 301 C.pr.civ. şi art. 284 C.pr.civ. reiese că hotărârea atacată devine irevocabilă odată cu împlinirea termenului de 15 zile de la comunicarea legală a acesteia.

Având în vedere că se pretinde de către contestatoarea din prezenta cauză că nici procedura de comunicare a hotărârii (la fel ca şi citarea sa, pe parcursul întregului proces care a format obiectul dosarului nr. 2601/231/2007 al Judecătoriei Focşani) nu a fost legal îndeplinită, instanţa constată că pentru aceasta nu a început să curgă termenul de recurs, astfel încât hotărârea a cărei anulare o solicită nu a devenit irevocabilă.

Faţă de această împrejurare, ţinând cont că nelegala citare a părţii de către instanţa de fond este motiv de recurs, în temeiul art. 304 pct. 5 C.pr.civ. coroborat cu art. 105 alin. 2 teza I C.pr.civ., s-a constatat că exista pentru contestatoare posibilitatea de a ataca sent. civ. nr. 3756/01.10.2007 pronunţată de Judecătoria Focşani în dosar nr. 2601/231/2007 pe calea recursului, motiv pentru care nu are deschisă de către legiuitor calea extraordinară de atac a contestaţiei în anulare.

Etichete: