Top

Contestaţie în anulare

Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată sub nr.6590 din 23.10.2009 d-l M. c. I. a formulat contestaţie în anulare împotriva deciziei nr.735/R/2009, contestaţie întemeiată pe dispoziţiile art.317 pct.1 cpc, arătându-se în motivare că pe data de 01.09.2009, Adunarea Generală a Magistraţilor a hotărât în baza art. 6 pct. 1 a C.E.D.O. exercitarea formelor de protest, cauzele urmând a se amâna, nefiind soluţI.ate cu unele excepţii, dar care nu se referă la speţa dedusă judecăţii. Fiind această formă de protest, nici intimatul M. C. I., nici apărătorul acestuia nu s-au prezentat în ziua de 02.09.2009, când avea loc judecarea cauzei. Totuşi, instanţa nu a ţinut cont de Hotărârea Adunării Generale a Magistraţilor şi a pornit la soluţI.area cauzei pe fond. A mai arătat că, pentru intimatul M. C.I. nu a fost un proces echitabil în recurs, în baza art. 6 al CEDO şi că aceasta cauză trebuia amânată, instanţele fiind în protest şi că procedura pentru ziua de 02.09.2009 nu a fost legal îndeplinită.

Examinând actele dosarului nr. 5475/270/2008 precum şi decizia Tribunalului Bacău nr.735/R/2.09.2009, instanţa constată contestaţia în anulare ca fiind nefondată, nefiind îndeplinite cerinţele art.317,318 cpc, urmând a fi respinsă pentru următoarele considerente:

Decizia contestată a fost pronunţată la 2.09.2009, termen avut în cunoştinţă de către d-l M. C. I., intimat-reclamant în cauză, care a şi fost prezent în instanţă la prima strigare a cauzei, asistat de avocat ales, d-l Buzdugan Vasile, dispunându-se reluarea cauzei la o a doua strigare pentru ca recurentul-pârât să achite taxa judiciară de timbru datorată, când a lipsit atât intimatul cât şi avocatul acestuia, instanţa procedând la judecarea recursului.

Prin urmare, susţinerile contestatorului privind nelegala citare sunt eronate, Adunarea generală a magistraţilor din cadrul Tribunalului Bacău hotărând ca formă de protest întreruperea activităţii de judecată începând cu 3 septembrie 2009, orele 15.

Etichete: