Top

CONT.ADM. Contravenţie prevăzută de art. 110 alin.1 lit.a) din Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar. Practică neunitară la nivelul comisiilor locale şi judeţene în oferta făcută pentru cel de al doilea amplasament al terenului

Prin plângerea înregistrată la Judecătoria Buzău sub nr. 2084/200/2008 din 19.03.2008, petentul O.Ş. a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa în contradictoriu cu intimata A.N.R.P. să se dispună în principal anularea procesului verbal de contravenţie nr. 2425 din 21.02.2008 , în baza căruia a fost sancţionat cu 30.000 lei amendă pentru pretins comiterea contravenţiei prevăzute la art.110 lit. a ) din Legea nr. 18/1991, iar în subsidiar înlocuirea amenzii aplicate cu avertisment.

În motivarea plângerii, petentul a învederat că nu a săvârşit contravenţia reţinută în sarcina sa prin procesul verbal contestat. În realitate: respingându-li-se cererile de reconstituire în natură a dreptului de proprietate privată nu erau libere, pentru unele terenuri cultivate cu viţă de vie, întrucât amplasamentele respective nu s-ai liberat, cei patru petiţionari au obţinut câştig de cauză la instanţă, iar C.L. Verneşti a înaintat C.J. Buzău, sentinţele judecătoreşti însoţite de referate aferente cu propunerea de soluţionare favorabilă a cererilor .

Pe fondul acestui demers, C.J. Buzău a emis hotărârile nr. 342/2005, nr. 344/2006 şi nr. 348/2006, în baza cărora au fost întocmite ulterior protocoale de predare – primire a terenurilor necesare reconstituirii, între A.D.S. şi C.L. Verneşti. Prin aceste protocoale terenurile au fost predate comisiei nominal pentru fiecare din cei patru petenţii, nepunându-se în discuţie aplicarea dispoziţiilor legale referitoare la ofertele făcute de comisie.

Convocând petenţii la comisie pentru a fi puşi în posesie aceştia au refuzat să primească suprafeţele de teren respective. Întrucât comisia locală nu mai avea în patrimoniu un alt amplasament, nu era posibilă aplicarea dispoziţiilor art.10 din HG nr. 890/2005 cu privire la efectuarea unei a doua oferte, astfel că în cauză nu sunt întrunite elementele constitutive ale contravenţiei reţinute în sarcina sa în calitate de primar, preşedinte al comisiei locale.

În cazul în care instanţa nu primeşte apărările formulate, consideră că fapta pretins săvârşită prezintă o gravitate redusă, impunându-se înlocuirea cu avertisment a amenzii aplicate la limita maximă.

Intimata a formulat întâmpinare în condiţiile art.115 -118 din Codul de procedură civilă, solicitând respingerea plângerii ca neîntemeiată.

A susţinut că petentul, în calitate de preşedinte al comisiei locale a înaintat documentaţia în vederea eliberării titlurilor de proprietate pentru patru persoane, fără să se facă o propunere pentru un al doilea amplasament şi fără să fie semnate procesele verbale de punere în posesie de către petenţi,existând chiar refuzul acestora, exprimat în scris (filele 8-9 dosar).

Prin sentinţa civilă nr. 3453 din 11.06.2008 pronunţată de Judecătoria Buzău s-a respins plângerea ca neîntemeiată.

Pentru a hotărî astfel, instanţa fondului a reţinut în baza probatoriului administrat că petentul, în calitate de preşedinte al Comisiei Comunale Verneşti pentru Stabilirea dreptului de proprietate privată se face vinovat de săvârşirea contravenţiei prevăzute de art.110/1 alin.1 lit. a) în referire la art. 110/2 lit. a) din Legea nr. 18 /1991.

Întrucât a înaintat documentaţia în vederea eliberării titlurilor de proprietate pentru patru persoane îndreptăţite la reconstituirea dreptului de proprietate în fizic pe vechile amplasamente şi anume: Ş.N., L.M., F.J. şi P.C., fără să facă o propunere pentru un al doilea amplasament şi fără să fie semnate procesele verbale de punere în posesie de către persoanele îndreptăţite, existând chiar refuzul acestora exprimat în scris.

Înlăturând punctual apărările formulate de petent, cu referiri exprese la înscrisurile administrate în cauză, instanţa a apreciat că sancţiunea a fost în mod corect individualizată, în raport de prevederile art.21 alin.3 din OG nr. 2/2001.

Împotriva sentinţei a declarat recurs petentul în termen legal conform art. 34 alin.2 din OG nr. 2/2001 , criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie potrivit motivelor de recurs depuse la dosar.

În expunerea motivelor de recurs petentul a invocat în esenţă că fapta reţinută în sarcina sa nu întruneşte elementele constitutive ale unei contravenţii, întrucât nu a fost săvârşită cu vinovăţie. În condiţiile în care prin protocoalele întocmite între ADS şi comisie, terenurile au fost predate nominal pentru fiecare dintre cele patru persoane, iar pe raza comunei nu mai există teren disponibil nu se mai putea pune în discuţie aplicarea dispoziţiilor legale referitoare la pretinsa ofertă pentru cel de-al doilea amplasament.

Intimata a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului declarat de petent sub motivaţia în esenţă că era necesară obţinerea acordului persoanelor îndreptăţite pentru amplasamentele oferite înainte de încheierea protocolului de predare –primire cu ADS astfel cum s-a comunicat prefecţilor, în principiu, cu circulara nr. 48.217 din 26.09.2008.

În sprijinul întâmpinării formulate, intimata a ataşat la dosar circulara invocată (filele 13-15,16-18).

Prin decizia nr. 946 din 3.12.2008 s-a admis recursul declarat de petentul O.Ş., modificându-se sentinţa atacată în sensul admiterii plângerii în parte şi înlocuirii cu avertisment a amenzii în sumă de 30.000 lei aplicată prin procesul verbal de contravenţie contestat.

Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reţinut în fapt şi în drept:

În baza probatoriului administrat, instanţa fondului a reţinut în mod corect şi motivat că petentul se face vinovat de săvârşirea contravenţiei prevăzute de art.110/1 alin.1 lit. a) din Legea nr. 18/1991, întrucât în calitate de preşedinte al Comisiei Locale Verneşti a înaintat documentaţia în vederea eliberării titlurilor de proprietate pentru patru persoane îndreptăţite la reconstituirea dreptului de proprietate în fizic pe vechile amplasamente şi anume: Ş.N., L.M., F.J. şi P.O., fără să facă o propunere pentru un al doilea amplasament şi fără să fie semnate procesele verbale de punere în posesie de către persoanele îndreptăţite, existând chiar refuzul acestora exprimat în scris.

Avându-se, însă, în vedere împrejurările în care a fost săvârşită fapta în sensul că:

a) prin protocoalele întocmite cu ADS au fost predate către comisie, nominal pentru fiecare dintre cele patru persoane terenul necesar reconstituirii dreptului lor de proprietate,

b) în patrimoniul comunei nu mai există teren disponibil astfel încât să se poată face cea de-a doua ofertă de către comisie, şi că

c) la nivelul comisiilor locale şi judeţene practica uzitată în realizarea procedurii în materie nu era unitară, context în care ANRP prin D.C.C.A.L.D.R.P.F. a fost nevoită să trimită în teritoriu Circulara nr. 48217/26.09.2008 (care oricum se plasează ulterior încheierii procesului verbal de contravenţie:21.02.2008).

Tribunalul a apreciat că fapta săvârşită de petent prezintă o gravitate redusă, aspect de natură să justifice înlocuirea cu avertisment a amenzii în sumă de 30.000 lei (aplicată la limita maximă prevăzută de lege, contrar circumstanţelor concrete şi dovedite în cauză), în aplicarea prevederilor art.7 din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.

Etichete: