Top

COM: Insolvenţă.Contestaţii formulate la: raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor ce au dus la starea de insolvenţă, la tabelul preliminar al creanţelor şi la procesul verbal al adunării generale a creditorilor

COMERCIAL : Insolvenţă . Contestaţii formulate la: raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor ce au dus la starea de insolvenţă, la tabelul preliminar al creanţelor şi la procesul verbal al adunării generale a creditorilor

Creditoarea O.B. România SA a formulat contestaţie împotriva Raportului privind cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia insolvenţei debitorului , depus de către administratorul judiciar la data de 04.06.2009 , prin care solicită să se dispună refacerea corespunzătoare a acestuia.

În motivarea contestaţiei se arată că prin raportul întocmit în mod sumar şi superficial , administratorul judiciar SPRL R.S. nu reţine decât că sistemul bancar este exclusiv vinovat de insolvenţa firmei , iar administratorii sociali de profesie ingineri s-au străduit să salveze firma , că la data deschiderii procedurii generale de insolvenţă debitoarea avea de recuperat suma de 1.123.459,49 lei , iar averea era în valoare de 11.725.812 lei –imobilizări corporale – constând în terenuri şi construcţii , instalaţii tehnice şi maşini în valoare de 1.752.812 lei , mijloace de transport în valoare de 2.998.708,12 lei.

Se mai arată că prin acelaşi raport administratorul judiciar a mai identificat două categorii de cauze ce au condus la apariţia stării de insolvenţă , anume unele de natură internă şi alte de natură externă.

La cauze externe , administratorul judiciar precizează că a crescut cursul euro de la 3,7 lei în septembrie 2008 la 4,3 lei în martie 2009. Fără a argumenta logic în ce fel a afectat deprecierea monedei naţionale distribuirea efectuată de către debitoare , administratorul judiciar afirmă că mărfurile din import vândute în noiembrie – decembrie 2008 au trebuit să fie plătite în februarie – martie 2009 la un curs valutar mai ridicat.

Creditoarea apreciază că administratorul judiciar trebuia să examineze situaţia juridică a debitorului , a documentelor prevăzute la art. 28 şi 25 din lege , să precizeze cauzele şi împrejurările ajungerii debitorului în stare de insolvenţă , precum şi persoanele vinovate de această stare , aspecte care au o importanţă deosebită în procedura insolvenţei.

Administratorul judiciar a formulat întâmpinare prin care solicită respingerea ca neîntemeiată a contestaţiei având în vedere că acesta examinează actele şi documentele depuse de debitor şi nu efectuează o expertiză contabilă întrucât urmează să întocmească iniţial un raport prin care , în funcţie de încadrarea în una din categoriile prevăzute la art. 1 alin. 2 lit. c şi d din Legea 85/2006 , propune fie intrarea în procedura simplificată , fie continuarea perioadei de observaţie.

Administratorul judiciar SPRL R.S. în contradictoriu cu B.R. , în temeiul art. 46 alin. 1 şi art. 82 din Legea 85/2006 a solicitat anularea transferurilor patrimoniale în sumă de 73.453 lei făcute de către creditoare după deschiderea procedurii.

În motivarea cererii se arată că , debitoarea fără respectarea prevederilor art. 49 alin. (1) lit. a) din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei şi fără ca plată să fie făcută pentru obligaţii care se încadrau în condiţiile obişnuite de exercitare a activităţii curente a achitat cu OP din 29.05.2009 suma de 24.847,64 lei şi cu OP din 30.06.2009 suma de 47.000,50 lei sume care au fost însuşite de creditoare în contul creanţei pentru care deja depusese cerere de creanţă fiind înscrisă în tabelul preliminar al creanţelor.

Creditoarea B.R. a formulat întâmpinare prin care solicită respingerea cererii administratorului judiciar motivat de faptul că dispoziţiile art. 49 alin. 1 lit. a) din Legea 85/2006 au fost respectate de către debitoarea SC UDL SRL în sensul că , cele două plăţi făcute de debitoare în contul creanţei datorate subscrisei , au primit fiecare în parte , aprobarea administratorului judiciar , potrivit adreselor depuse la dosarul cauzei.

Totodată , creditoarea B.R. a solicitat prin cererea nr. 40371/14.10.2009 diminuarea creanţei înscrisă în tabelul preliminar al creanţelor cu suma de 73.453 lei.

Creditoarea O.B. România SA a formulat contestaţie împotriva creanţei SC U.E.D. SRL , DMC D SRL şi WCSD SRL , înscrise eronat în tabelul preliminar al creanţelor.

În motivarea contestaţiei se arată că prin tabelul preliminar , administratorul judiciar SPRL R.S. a înscris în mod eronat creanţa SC U.E.D. SRL sub aspectul întinderii , cât şi al naturii creanţei , având în vedere că această creanţă nu este garantată decât în limita sumei de 305.038 lei potrivit contractului de garanţie reală mobiliară fără deposedare încheiat în 15.01.2009 , iar 90 % din facturile emise de SC U.E.D. SRL nu sunt admise la plată de către debitoarea SC U.D.L. SRL, întrucât nu sunt semnate şi nici ştampilate .

De asemenea , se arată că nici creanţa DMC D nu este una garantată, raportul comercial având la bază o simplă factură , motiv pentru care se solicită efectuarea unei expertize financiar – contabilă care să stabilească valoarea creanţei sub aspectul întinderii.

În ceea ce priveşte creditorul W.C.S.L. SRL se precizează că s-a înscris la masa credală cu suma de 155.127,66 lei , iar asupra acestui creditor este deschisă procedura insolvenţei în dosarul nr.X/X/2009 aflat pe rolul Tribunalului Buzău.

Administratorul judiciar R.S. SPRL arată că este tardiv formulată contestaţia creditoarei O.B. România la tabelul preliminar al creanţelor.

Creditoarea O.B. România SA a formulat contestaţie împotriva procesului verbal al adunării creditorilor din data de 10.06.2009 pentru următoarele motive :

Ordinea de zi a adunării creditorilor a cuprins şi desemnarea comitetului creditorilor sub aspectul numărului de membrii ce vor face parte , aspect pe care îl consideră nelegal.

Prin tabelul preliminar , administratorul judiciar SPRL R.S. a înscris în mod eronat creanţa SC U.E.D. SRL sub aspectul întinderii , cât şi al naturii creanţei , deoarece acest creditor a votat în calitate de creditor garantat cu toate că această creanţă nu este garantată decât în limita sumei de 305.038 lei potrivit contractului de garanţie reală mobiliară fără deposedare încheiat în 15.01.2009.

Creditoarea O.B. România SA contestă şi modalitatea de vot prin corespondenţă , întrucât potrivit art. 14 alin. 4 din legea insolvenţei se specifică faptul că , dacă legea nu interzice în mod expres , creditorii vor putea vota şi prin corespondenţă , însă scrisoarea prin care se exprimă votul trebuie semnată de creditor , iar semnătura trebuie legalizată de notarul public ori certificată şi atestată de către un avocat. Astfel , se apreciază ca fiind nelegală votarea din punct de vedere procedural.

R.S. SPRL , administrator judiciar al SC UDL SRL a formulat întâmpinare la contestaţia privind anularea Hotărârii Adunării Generale a Creditorilor SC UDL SRL adoptată în cadrul adunării creditorilor din data de 10.06.2009 , contestaţie formulată de creditoarea O.B. România SA în data de 15.06.2009 , prin intermediul căreia solicită respingerea acesteia ca neîntemeiată , motivat de faptul că adoptarea hotărârii atacate s-a realizat în conformitate cu voinţa creditorilor ce şi-au exercitat dreptul de vot potrivit dispoziţiilor art. 15 alin. 2 lit. a din Legea 85/2006 , iar voturile exprimate prin corespondenţă au fost certificate şi atestate de avocaţi.

Prin sentinţa X/2009 s-a respins contestaţia formulată de creditoarea O.B. Bucureşti împotriva raportului privind cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitoarei, s-a respins cererea formulată de administratorul judiciar privind anularea transferurilor patrimoniale , s-a dispus refacerea tabelului preliminar al creanţelor pentru creditoarea B.R. –Sucursala M. Bucureşti în ceea ce priveşte suma de 73.453 lei, s-au respins contestaţiile formulate împotriva creanţelor creditoarelor SC UED SRL, DMC D SRL şi WCS&D SRL, s-a respins contestaţia formulată împotriva procesului verbal al adunării generale al creditorilor din 10.06.2009.

Pentru a hotărî astfel, instanţa fondului a reţinut :

Prin sentinţa nr. Y/2009 s-a dispus deschiderea procedurii insolvenţei debitorului SC UDL SRL , fiind desemnat administrator judiciar R.S. SPRL.

Cu privire la contestaţia creditoarei O.B. ROMÂNIA SA privind Raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la starea de insolvenţă a debitorului SC UDL SRL , judecătorul sindic reţine că dispoziţiile art. 20 lit. b din Legea 85/2006 impun o „examinare a activităţii debitorului şi întocmirea unui raport amănunţit asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă” astfel că administratorul judiciar trebuie să identifice din examinarea actelor contabile şi din informaţiile administratorului debitorului , cauze şi împrejurări care au condus la apariţia stării de insolvenţă şi nu să stabilească dacă cifrele înscrise în ultima balanţă şi bilanţul din anul anterior sunt reale ori nu , sau să facă o descriere a deciziilor manageriale.

În raportul amănunţit administratorul judiciar a reţinut drept una din cauzele apariţiei stării de insolvenţă reacţia întârziată a administratorului debitorului faţă de restrângerea comenzilor pe segmentul de piaţă pe care şi-a desfăşurat activitatea. O altă cauză a insolvenţei debitorului , reţinută prin acelaşi raport , este creşterea bruscă a ratei de schimb leu/euro care a determinat înregistrarea pierderilor în activitatea societăţii dar şi majorarea dobânzilor bancare.

Având în vedere că , administratorul judiciar a identificat principalele cauze care au determinat apariţia stării de insolvenţă din examinarea documentelor contabile ale debitorului , cauze ce au fost reţinute în raportul amănunţit , judecătorul sindic urmează să respingă contestaţia creditoarei O.B. România SA.

Referitor la cererea administratorului judiciar prin care solicită anularea transferurilor patrimoniale în sumă de 73453 lei efectuate de către creditoarea B.R. Sucursala M. care este înscrisă în tabelul preliminar al creanţelor , judecătorul sindic constată că potrivit adreselor depuse la dosar –filele 275-276 , plata sumelor de 24.847,64 lei , respectiv 47.700,00 lei s-a făcut cu acordul administratorului judiciar , motiv pentru care cererea va fi respinsă.

Totodată , se va dispune refacerea tabelului preliminar al creanţelor pentru creditoarea B.R. Sucursala M privind suma de 73.453 lei , creanţa urmând a fi diminuată cu această sumă.

În ceea ce priveşte contestaţiile creditoarei O.B. România SA la tabelul preliminar al creanţelor prin care se contestă creanţele creditoarelor SC UED SRL , DMC D SRL şi WCSD SRL , sub aspectul întinderii , cât şi al naturii acestora , judecătorul sindic a constatat că potrivit procesului verbal aflat la fila 163 dosar s-a procedat la afişarea tabelului preliminar al creanţelor la data de 18.05.2009 , iar potrivit dispozitivului sentinţei nr. 439/2009 s-a stabilit termenul de depunere la tribunal a contestaţiilor la creanţe şi drepturile de preferinţă trecute de administratorul judiciar în tabelul preliminar de creanţe data de 1.06.2009 şi termenul de definitivare a tabelului creanţelor – 8.06.2009.

Cum creditoarea O.B. ROMÂNIA SA a formulat contestaţiile la tabelul preliminar al creanţelor la data de 12.06.2009 , după împlinirea termenului instituit de art. 73 alin. 2 din Legea 85/2006 , termen care se împlinea la data de 01.06.2009 potrivit sentinţei de deschidere a procedurii insolvenţei , au fost respinse aceste contestaţii ca fiind tardive.

Cu privire la contestaţia formulată de creditoarea O.B. ROMÂNIA SA împotriva procesului verbal al adunării creditorilor din data de 10.06.2009 , judecătorul sindic a constatat că adoptarea hotărârii atacate s-a realizat în conformitate cu voinţa creditorilor ce şi-au exercitat dreptul de vot potrivit dispoziţiilor art. 15 alin. 2 lit. a din Legea 85/2006 , iar voturile exprimate prin corespondenţă respectă dispoziţiile art. 14 alin. 4 din acelaşi act normativ , fiind certificate şi atestate de avocaţi , motiv pentru care va fi respinsă.

Etichete: