Top

COMERCIAL : Insolvenţă. Antrenarea răspunderii administratorului debitoarei în temeiul dispoziţiilor art.138 lit . a) şi d) din Legea nr. 85/2006 . Închiderea procedurii

COMERCIAL : Insolvenţă. Antrenarea răspunderii administratorului debitoarei în temeiul dispoziţiilor art.138 lit . a) şi d) din Legea nr. 85/2006 . Închiderea procedurii

Prin cererea introdusă la această instanţă la data de 18 august 2009 şi înregistrată sub nr.X/X/2009,creditorul ADMINISTRAŢIA FINANŢELOR PUBLICE A MUNICIPIULUI X, a solicitat instanţei deschiderea procedurii insolvenţei debitorului SC U SRL, în vederea recuperării unei creanţe totale în sumă de 209 534,00 lei.

Prin Sentinţa nr. X/2009 pronunţată în dosarul nr.X/X/2009 judecătorul-sindic a admis cererea creditorului şi a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenţei debitorului SC U SRL,fiind desemnat administrator judiciar provizoriu SP B & A SPRL.

Ulterior,prin Sentinţa nr.X/ 2010,judecătorul-sindic a admis cererea administratorului judiciar şi a dispus intrarea în faliment în procedură simplificată a debitorului SC U SRL.

La data de 12 aprilie 2010,lichidatorul judiciar a formulat cerere de atragere a răspunderii fostului administrator al societăţii debitoare, I.R., pentru întregul pasiv al societăţii debitoare,în sumă de 220 792,00 lei,din care suma de 220 532,00 lei este datorată Administraţiei Finanţelor Publice a municipiului X, iar suma de 260,00 lei este datorată ITM B, în condiţiile art.138 alin.(1) lit.a) şi d) din Legea nr.85/2006.

În motivarea cererii sale,lichidatorul judiciar a arătat că din bilanţul contabil încheiat la data de 31 decembrie 2007,se constată că societatea are în evidenţă active fixe imobilizate în valoare de 20 165,00 lei,activele circulante sunt în sumă de 385 194,00 lei şi deţine stocuri de marfă şi creanţe în sumă de 328 109,00 lei. La momentul depunerii bilanţului contabil aferent anului 2007,debitorul deţinea suma de 57 085,00 lei,ca şi disponibilităţi băneşti în casă şi conturi la bănci,cu care puteau fi achitate creanţele către AFPM R.S. şi ITM B.

Prin urmare,administratorul statutar a folosit bunurile persoanei juridice în folosul propriu sau al unei alte persoane,întrucât nu a achitat datoriile bugetare. De asemenea,ea nu a respectat dispoziţiile Legii contabilităţii nr.82/1991,ultimul bilanţ contabil fiind întocmit în anul 2007.

Prin sentinţa nr. X/2010 s-a admis cererea lichidatorului judiciar SP B&A SPRL; a fost obligat administratorul societăţii debitoare I.I.R. la plata întregului pasiv al debitorului,în sumă de 220 792,00 lei,din care suma de 220 532,00 lei este datorată Administraţiei Finanţelor Publice a municipiului X, iar suma de 260,00 lei este datorată ITM B, în condiţiile art.138 alin. (1) lit.a) şi d) din Legea nr.85/2006 ; s-a dispus închiderea procedurii insolvenţei debitorului şi radierea acestuia din registrul comerţului unde a fost înregistrat sub nr. X/2007 ; s-a dispus descărcarea lichidatorul judiciar de orice îndatoriri şi responsabilităţi ,precum şi plata către acesta a onorariului cuvenit ; s-a dispus notificarea prezentei sentinţe debitorului,tuturor creditorilor, D.G.F.P. Buzău şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Buzău, pentru efectuarea menţiunilor de închidere a procedurii şi de radiere,precum şi publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă

Pentru a hotărî astfel , instanţa fondului a reţinut :

Potrivit dispoziţiilor art.138 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei,la cererea administratorului judiciar sau a lichidatorului,judecătorul-sindic poate dispune ca o parte a pasivului debitorului,persoană juridică,ajuns în stare de insolvenţă,să fie suportată de membrii organelor de conducere şi/sau de supraveghere,precum şi de orice altă persoană care a cauzat starea de insolvenţă a debitorului prin una din faptele enumerate de acest text de lege,lit.a) a acestui articol statuând că „au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice în folosul propriu sau în cel al unei alte persoane”,iar lit.d) a acestui articol statuând că „au ţinut o contabilitate fictivă,au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au ţinut contabilitatea în conformitate cu legea”.

Răspunderea instituită de art.138 din Legea nr.85/2006 este o răspundere civilă delictuală,în cadrul căreia operează două reguli,una fiind faptul că intervine pentru cea mai uşoară culpă,iar cealaltă că obligaţia de reparare a prejudiciului cauzat este integrală,indiferent de gravitatea vinovăţiei;cuantumul despăgubirii depinde de întinderea prejudiciului,nu însă şi de gradul de vinovăţie.

Pentru antrenarea răspunderii în temeiul textului de lege menţionat este necesară întrunirea condiţiilor art.998-999 din Codul civil,respectiv fapta ilicită,prejudiciul şi legătura de cauzalitate dintre fapta ilicită şi prejudiciu.

În cauză,pârâta I.R. , fostul administrator al societăţii debitoare, şi-a încălcat obligaţia legală de a întocmi evidenţa contabilă a societăţii,cu consecinţa imposibilităţii urmăririi activităţii acesteia şi a folosit bunurile societăţii în interes propriu. Aceste împrejurări au fost cauza încetării plăţilor şi constituie condiţii favorabile apariţiei stării de insolvenţă a debitorului.

În această situaţie,judecătorul-sindic a apreciat că sunt îndeplinite în sarcina pârâtei condiţiile răspunderii civile delictuale,motiv pentru care,văzând şi dispoziţiile art.1 din Legea nr.82/1991,art.72,art.83 alin.(1) lit.c) şi art.144 din Legea nr.31/1990, a admis cererea lichidatorului judiciar SP B & A SPRL şi a obligat fostul administrator statutar, I.R., la plata întregului pasiv al debitorului,în sumă de 220 792,00 lei lei,din care suma de 220 532,00 lei este datorată AFPM X, iar suma de 260,00 lei este datorată ITM B, în condiţiile art.138 alin. (1) lit.a) şi d) din Legea nr.85/2006.

La data de 7 iunie 2010,lichidatorul judiciar a propus închiderea procedurii insolvenţei debitorului SC U SRL,în condiţiile art.131 din Legea privind procedura insolvenţei,radierea acestuia din registrul comerţului şi descărcarea lichidatorului judiciar de orice îndatoriri şi responsabilităţi.

Constatând că,în cauză,debitorul SC U SRL nu deţine bunuri care să poată fi valorificate,în temeiul art.131 din Legea nr. 85/ 2006 judecătorul-sindic a dispus închiderea procedurii insolvenţei debitorului SC U SRL.

În temeiul art.136 din Legea privind procedura insolvenţei, instanţa a descărcat lichidatorul judiciar SP B & A SPRL de orice îndatoriri şi responsabilităţi şi a dispus plata către lichidatorul judiciar,din fondul de lichidare, a sumei de 5 300,81 lei,din care suma de 3 042,40 lei reprezintă onorariul cuvenit acestuia,în calitate de administrator judiciar,pentru perioada 29 octombrie 2009 şi până la 10 martie 2010,suma de 2 142,00 lei reprezintă onorariul cuvenit acestuia,în calitate de lichidator judiciar,pentru perioada 10 martie 2010 – 10 iunie 2010,iar suma de 116,41 lei reprezintă cheltuieli de procedură.

În temeiul art.135 din Legea privind procedura insolvenţei instanţa a dispus notificarea prezentei sentinţe debitorului,tuturor creditorilor,Direcţiei Generale a Finanţelor Publice şi Oficiului Registrului Comerţului, pentru efectuarea menţiunilor de închidere a procedurii şi de radiere,precum şi publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă.

Potrivit dispoziţiilor art.12 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei,hotărârile judecătorului-sindic sunt definitive şi executorii,ele putând fi atacate separat cu recurs în termen de 10 zile de la comunicare.

Etichete: