Top

COMERCIAL : Insolvenţă . Intrarea în procedura simplificată a falimentului , la cererea administratorului judiciar. Incidenţa art. 107 alin.1 lit.A ) pct.b) şi lit. D) raportat la art. 59 -60 din Legea nr. 85/2006

COMERCIAL : Insolvenţă . Intrarea în procedura simplificată a falimentului , la cererea administratorului judiciar. Incidenţa art. 107 alin.1 lit.A ) pct.b) şi lit. D) raportat la art. 59 -60 din Legea nr. 85/2006

În cadrul procedurii insolvenţei deschise împotriva debitorului SC A 2001 SRL, prin Sentinţa nr.X/2010,în îndeplinirea atribuţiilor sale, administratorul judiciar desemnat R.S. SPRL,a propus judecătorului sindic, în condiţiile art.59 alin.(1) din Legea nr.85/ 2006, intrarea acestuia în procedura simplificată a falimentului.

În acest sens,administratorul judiciar a arătat că,la data de 14 decembrie 2007,societatea debitoare a încheiat cu SC H.I. SA un antecontract de vânzare-cumpărare, autentificat sub nr.X de BNPA „X” Bucureşti, în vederea achiziţionării unui imobil în municipiul Bucureşti,la preţul total de 157 700,00 Euro,fără TVA. În conformitate cu dispoziţiile art.20 lit.j),raportat la art.86 lit.b) din Legea nr.85/2006,administratorul judiciar a dispus denunţarea contractului menţionat şi a notificat acest aspect societăţii promitent-vânzătoare,solicitându-i,totodată,în temeiul art.7 pct.3.4 din antecontractul de vânzare-cumpărare,restituirea în averea debitoarei a sumei de 27 670,00 Euro,în echivalent lei la cursul oficial BNR din data plăţii. De asemenea, administratorul judiciar a arătat că societatea debitoare nu şi-a declarat intenţia de reorganizare şi niciuna dintre categoriile de persoane îndreptăţite de lege nu a depus un plan de reorganizare,conform art.94 alin.(1) din Legea nr.85/2006.

Prin sentinţa nr. X/2010 s-a hotărât :

S-a admis cererea administratorului judiciar R.S. SPRL Buzău,

În temeiul art. 107 alin.(1) lit. A pct.b) şi lit.D), cu aplicarea art.59 şi art.60 alin.(3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, s-a dispus intrarea în faliment prin procedura simplificată a debitorului SC A 2001 SRL,

În temeiul art. 107 alin.(2) din Legea privind procedura insolvenţei, s-a dispus dizolvarea societăţii debitoare şi ridicarea dreptului de administrare al acesteia,constând în dreptul de a-şi conduce activitatea,de a-şi administra bunurile din avere şi de dispune de acestea,

S-a confirmat calitatea de lichidator judiciar a R.S. SPRL Buzău, care va îndeplini atribuţiile prevăzute în capitolul III secţiunea a 7-a din lege, cu un onorariu de 600 lei lunar şi 5 % din încasările din vânzarea bunurilor,dispunând încetarea atribuţiilor acestuia de administrator judiciar,

În temeiul art. 109 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, s-a dispus notificarea de către lichidatorul judiciar privind intrarea în faliment prin procedura simplificată a debitorului, ridicarea dreptului de administrare şi dizolvarea acestuia,tuturor creditorilor,debitorului şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Buzău, pentru efectuarea menţiunilor corespunzătoare,precum şi publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă,

S-a fixat termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor născute în cursul procedurii data de :16.07.2010,

S-a fixat termenul de verificare a creanţelor născute după deschiderea procedurii insolvenţei, de întocmire, afişare şi comunicare a tabelului suplimentar al creanţelor la: 27.07.2010,

S-a fixat termenul de depunere la tribunal a contestaţiilor la creanţele născute în cursul procedurii la data de: 2.08.2010,

S-a fixat termenul pentru soluţionarea contestaţiilor cu privire la creanţele născute în cursul procedurii la data de : 9.08.2010, acesta fiind şi termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor.

După rămânerea irevocabilă a prezentei sentinţe,toate actele şi corespondenţa emise de debitor şi de lichidatorul judiciar va cuprinde,în mod obligatoriu şi cu caractere vizibile,în limbile română,engleză şi franceză,menţiunea : în faliment;in bankruptcy;en faillite,

În temeiul art. 113 din Legea privind procedura insolvenţei, s-a dispus sigilarea bunurilor din averea debitorului şi îndeplinirea celorlalte operaţiuni de lichidare,

S-a stabilit termenul pentru examinarea stadiului procedurii la data de: 15 septembrie 2010,orele 11,00,cu citarea părţilor.

Pentru a hotărî astrfel instanţa fondului a reţinut :

Potrivit art.107 alin.(1) lit. A pct.b) şi lit.D din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei,judecătorul-sindic va decide,prin sentinţă sau,după caz,prin încheiere,în condiţiile art.32,intrarea în faliment,dacă debitorul nu şi-a declarat intenţia de reorganizare şi dacă a fost aprobat raportul administratorului judiciar prin care acesta propune,după caz,intrarea debitorului în faliment,potrivit art.54 alin.(5) sau art.60 alin.(3). .

Luând în considerare cererea formulată de administratorul judiciar şi constatând faptul că debitorul nu şi-a manifestat intenţia de reorganizare şi niciuna dintre categoriile de persoane îndreptăţite de lege nu a depus un plan de reorganizare în termenul prevăzut de art.94 din Legea nr.85/2006,pe de o parte,iar pe de altă parte încheierea de către debitor a antecontractului de vânzare-cumpărare în vederea achiziţionării unui imobil în municipiul Bucureşti,judecătorul-sindic va admite cererea formulată de administratorul judiciar R.S. SPRL.

În temeiul art.107 alin.(1) lit.A pct.b) şi lit.D,cu aplicarea art.59 şi art. 60 alin.(3) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei,judecătorul-sindic va dispune intrarea în faliment prin procedura simplificată a debitorului SC A 2001 SRL.

În temeiul art.107 alin.(2) din Legea privind procedura insolvenţei s-a dispus dizolvarea societăţii debitoare şi ridicarea dreptului de administrare al acesteia,constând în dreptul de a-şi conduce activitatea,de a-şi administrat bunurile din avere şi de a dispune de acestea.

S-a confirmat în calitate de lichidator judiciar A.I.,care a îndeplinit atribuţiile prevăzute în capitolul III secţiunea a 7-a din lege,cu un onorariu de 600 lei lunar şi 5 % din încasările din vânzarea bunurilor,dispunând încetarea atribuţiilor acestuia de administrator judiciar.

În temeiul art.109 alin.(1) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, s-a dispus notificarea de către lichidatorul judiciar privind intrarea în faliment prin procedura simplificată a debitorului,ridicarea dreptului de administrare şi dizolvarea acestuia,tuturor creditorilor,debitorului şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Buzău,pentru efectuarea menţiunilor corespunzătoare,precum şi publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă.

S-a fixat termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor născute în cursul procedurii la : 16 iulie 2010;termenul de verificare a creanţelor născute după deschiderea procedurii insolvenţei,de întocmire,afişare şi comunicare a tabelului suplimentar al creanţelor la 27 iulie 2010;termenul de depunere la tribunal a contestaţiilor cu privire la creanţele născute în cursul procedurii la data de 2 august 2010; termenul pentru soluţionarea contestaţiilor cu privire la creanţele născute în cursul procedurii la data de 9 august 2010,acesta fiind şi termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor.

Conform dispoziţiilor art.45 alin.(2) din Legea nr.85/2006, judecătorul-sindic a dispus ca,după rămânerea irevocabilă a prezentei sentinţe, toate actele şi corespondenţa emise de debitor şi de către lichidatorul judiciar să cuprindă în mod obligatoriu şi cu caractere vizibile,în limbile română,engleză şi franceză,menţiunea :în faliment;in bankruptcy;en faillite.

În temeiul art.113 din Legea privind procedura insolvenţei s-a dispus sigilarea şi inventarierea bunurilor din averea debitorului şi îndeplinirea celorlalte operaţiuni de lichidare a acestora.

S-a stabilit termenul pentru examinarea stadiului procedurii la data de 15 septembrie 2010,orele 11,00,cu citarea părţilor.

Etichete: