Top

COMERCIAL : Insolvenţă. Intrarea în faliment a debitorului prin procedură simplificată. Incidenţa dispoziţiilor art. 107 alin. 1 lit. A pct. b) şi c) cu aplicarea art. 59 şi art. 60 alin. 3 din Legea nr. 85/2006

Deliberând asupra acţiunii comerciale de faţă,

În baza actelor şi lucrărilor dosarului,constată şi reţine următoarele :

În cadrul procedurii insolvenţei deschise împotriva debitorului Y, prin Sentinţa nr.429 din 25 martie 2010,în îndeplinirea atribuţiilor sale,administratorul judiciar desemnat Z,a propus judecătorului sindic,în condiţiile art.59 alin.(1) din Legea nr.85/ 2006,intrarea acestuia în procedura simplificată a falimentului.

În acest sens,administratorul judiciar a arătat că societatea debitoare este în imposibilitate de a se reorganiza. Conform ultimei Balanţe de verificare aferente lunii septembrie 2010,în contabilitatea firmei figurează înregistrată suma de 114 375,99 lei,reprezentând soldul debitor al contului 542 „avansuri de trezorerie”. Mai mult decât atât,nu a fost introdus un plan de reorganizare.

Analizând materialul probator existent în cauză,judecătorul-sindic reţine următoarele :

Potrivit art.107 alin.(1) lit. A pct.b) şi c) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei,judecătorul-sindic va decide,prin sentinţă sau,după caz,prin încheiere,în condiţiile art.32,intrarea în faliment,dacă debitorul nu şi-a declarat intenţia de reorganizare şi dacă nici unul dintre celelalte subiecte de drept îndreptăţite nu a propus un plan de reorganizare,în condiţiile prevăzute la art.94.

Luând în considerare cererea formulată de administratorul judiciar şi constatând faptul că debitorul nu şi-a declarat intenţia de reorganizare şi nici unul dintre celelalte subiecte de drept îndreptăţite nu a propus un plan de reorganizare,în condiţiile prevăzute la art.94,judecătorul-sindic va admite cererea formulată de administratorul judiciar Z.

În temeiul art.107 alin.(1) lit.A pct.b) şi c),cu aplicarea art.59 şi art. 60 alin.(3) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei,judecătorul-sindic va dispune intrarea în faliment prin procedura simplificată a debitorului Y

În temeiul art.107 alin.(2) din Legea privind procedura insolvenţei se va dispune dizolvarea societăţii debitoare şi ridicarea dreptului de administrare al acesteia,constând în dreptul de a-şi conduce activitatea,de a-şi administra bunurile din avere şi de a dispune de acestea.

Va fi confirmată în calitate de lichidator judiciar Z, care va îndeplini atribuţiile prevăzute în capitolul III secţiunea a 7-a din lege,cu un onorariu de 700, 00 lei lunar şi 8 % din încasările din vânzarea bunurilor,dispunând încetarea atribuţiilor acesteia de administrator judiciar.

În temeiul art.109 alin.(1) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei,se va dispune notificarea de către lichidatorul judiciar privind intrarea în faliment prin procedura simplificată a debitorului,ridicarea dreptului de administrare şi dizolvarea acestuia,tuturor creditorilor,debitorului şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Buzău,pentru efectuarea menţiunilor corespunzătoare,precum şi publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă.

Se va fixa termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor născute după data deschiderii procedurii,în vederea întocmirii tabelului suplimentar de creanţe,la data de : 9 ianuarie 2011;termenul de verificare a creanţelor născute după deschiderea procedurii insolvenţei,de întocmire,afişare şi comunicare a tabelului suplimentar al creanţelor la 8 februarie 2011;termenul de depunere la tribunal a contestaţiilor cu privire la creanţele născute după data deschiderii procedurii la data de 28 februarie 2011; termenul pentru soluţionarea contestaţiilor cu privire la creanţele născute în cursul procedurii la data de 9 martie 2011,acesta fiind şi termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor.

Conform dispoziţiilor art.45 alin.(2) din Legea nr.85/2006, judecătorul-sindic va dispune ca,după rămânerea irevocabilă a prezentei sentinţe, toate actele şi corespondenţa emise de debitor şi de către lichidatorul judiciar să cuprindă în mod obligatoriu şi cu caractere vizibile,în limbile română,engleză şi franceză,menţiunea :în faliment;in bankruptcy;en faillite.

În temeiul art.113 din Legea privind procedura insolvenţei se va dispune sigilarea şi inventarierea bunurilor din averea debitorului şi îndeplinirea celorlalte operaţiuni de lichidare a acestora.

Se va stabili termenul pentru examinarea stadiului procedurii la data de 12 ianuarie 2011,orele 11,00,cu citarea părţilor.

Potrivit dispoziţiilor art.12 alin.(1) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei,hotărârile pronunţate de judecătorul-sindic sunt definitive şi executorii,ele putând fi atacate separat cu recurs,potrivit art.8 alin.(2) din acelaşi act normativ,în termen de 7 zile de la comunicare.

Etichete: