Top

COMERCIAL : Insolvenţă . Intrarea în procedura simplificată a falimentului la cererea debitoarei, societate dizolvată. Incidenţa dispoziţiilor art. 107 alin.1 lit.A.a) raportat la art. 32 din Legea nr. 85/2006

SENTINŢĂ

COMERCIAL : Insolvenţă . Intrarea în procedura simplificată a falimentului la cererea debitoarei, societate dizolvată. Incidenţa dispoziţiilor art. 107 alin.1 lit.A.a) raportat la art. 32 din Legea nr. 85/2006

Prin cererea introdusă la această instanţă la data de 30 aprilie 2010 şi înregistrată sub nr.X/X/2010,debitorul SC T SA, prin reprezentantul legal al acestuia, lichidatorul R.S. SPRL,desemnat prin Sentinţa nr.X/2010 pronunţată de Tribunalul Buzău în dosarul nr.X/X/2010,a solicitat deschiderea împotriva sa a procedurii simplificate a insolvenţei, prevăzută de Legea nr.85/2006.

În motivarea cererii sale,lichidatorul a arătat că,în fapt,prin Sentinţa nr. X/ 2009 pronunţată de Tribunalul Buzău în dosarul nr.X / X/ 2009,s-a dispus dizolvarea societăţii,în temeiul art.237 alin.(1) lit.b) din Legea nr.31/ 1990.Ulterior,prin Sentinţa nr.X/ 2010 pronunţată de Tribunalul Buzău în dosarul nr.X/X/2010,a fost desemnat lichidator al acesteia. După desemnarea ca lichidator,a verificat starea societăţii dizolvate,constatând că aceasta are expirată durata mandatului Consiliului de administraţie. Potrivit dispoziţiilor art. 270 din Legea nr.31/1990, persoana juridică dizolvată intră în lichidare.

Coroborând prevederile art.183 din Legea nr.441/2006,cu cele ale art. 253 alin.(2),art.270 indice 1 şi art.270 indice 2 din Legea nr.31/1990 şi cu cele ale art.27 alin.(1) din Legea nr.85/2006,rezultă că lichidatorul este obligat,în condiţiile legii,să ceară deschiderea procedurii insolvenţei

În cauză sunt pe deplin îndeplinite şi aplicabile prevederile actelor normative menţionate,în condiţiile în care debitorul se află în lichidare şi are obligaţii de plată neachitate către bugetul consolidat al statului.

Prin sentinţa nr. X/2010 , s-a hotărât :

S-a admis cererea formulată de debitorul SC T SA Rm. Sărat,

În temeiul art. 107 alin(1) lit.A. a), raportat la art.32 alin.(1) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, s-a dispus deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă împotriva debitorului SC T SA Rm. Sărat,

S-a dispus ridicarea dreptului de administrare al debitorului, constatându-se că este dizolvat anterior formulării cererii introductive,

S-a desemnat lichidator judiciar R.S. SPRL Buzău, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 25 din lege, cu o retribuţie de 600 lei lunar, încetând din acest moment atribuţiile lichidatorului R.S.SPRL, stabilite prin Sentinţa nr.Z/2010 pronunţată de Tribunalul Buzău în dosarul nr.W/2010 ,

S-a pus în vedere lichidatorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990, republicată şi dispune îndeplinirea formalităţilor privind menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor săi permanenţi.

În temeiul art. 109 alin.(1), raportat la art. 32 alin (2) din Legea privind procedura insolvenţei, s-a dispus ca lichidatorul judiciar să notifice, în condiţiile art. 61 alin.(3) din lege,intrarea debitorului în faliment prin procedura simplificată, ridicarea dreptului de administrare şi dizolvarea acestuia,debitorului,tuturor creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Buzău,pentru efectuarea menţiunilor corespunzătoare,precum şi publicarea într-un ziar de largă circulaţie şi în Buletinul procedurilor de insolvenţă,

S-a fixat termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitorului la data de : 16.07.2010,

S-a fixat termenul de verificare a creanţelor,de întocmire,afişare şi comunicare a tabelului preliminar al creanţelor la data de : 27.07.2010,

S-a fixat termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii la creanţe la data de: 2.08.2010,

S-a fixat termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii cu privire la creanţe la data de : 9.08.2010,acesta fiind şi termenul pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor,

S-a stabilit data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor la data de: 2.08.2010, în care sens convoacă toţi creditorii;

În temeiul art. 59 alin.(1) din legea privind procedura insolvenţei, s-a pus în vedere lichidatorului judiciar să întocmească şi să supună judecătorului sindic, până la data de:27.07.2010, un raport asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia insolvenţei debitorului, cu menţionarea persoanelor cărora aceasta le-ar fi imputabilă,

În temeiul art. 4 din Legea privind procedura insolvenţei, s-a dispus deschiderea de către debitor, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii,a unui cont la o unitate bancară, din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii ; în caz de neîndeplinire a acestei obligaţii de către debitor, contul va fi deschis de către lichidatorul judiciar,

S-a dispus ca eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar,

S-a stabilit termenul pentru examinarea stadiului procedurii la data de : 15 septembrie 2010,orele 11,00,cu citarea părţilor.

Pentru a hotărî astfel, instanţa fondului a reţinut :

Prin Sentinţa nr.Y/ 2009 pronunţată de Tribunalul Buzău în dosarul nr.X/X/2009 a fost admisă cererea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi s-a dispus dizolvarea SC T SA, în temeiul art.237 alin.(1) din Legea nr.31/1990. Ulterior, prin Sentinţa nr.X/ 2010 pronunţată de Tribunalul Buzău în dosarul nr.X/X/2010 s-a dispus numirea în calitate de lichidator al debitorului SC T SA a practicianului în insolvenţă R.S. SPRL,cu atribuţiile prevăzute de art.252 şi următoarele din Legea nr.31/1990.

În îndeplinirea atribuţiilor sale,lichidatorul a constatat că debitorul figurează cu datorii la bugetul consolidat al statului,datorii care nu pot fi plătite datorită insuficienţei fondurilor băneşti disponibile,fiind astfel în insolvenţă.

În ceea ce priveşte incidenţa dispoziţiilor art.270 indice 1 şi art.270 indice 2 din Legea nr.31/1990,invocată de debitor prin lichidator,judecătorul sindic apreciază că aceste texte sunt aplicabile în speţă,întrucât ele privesc lichidarea societăţilor comerciale pe acţiuni şi în comandită pe acţiuni.

Potrivit dispoziţiilor art.27 alin.(1) din Legea nr.85/2006,debitorul aflat în stare de insolvenţă este obligat să adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus dispoziţiilor acestei legi,în termen de maximum 30 de zile de la apariţia stării de insolvenţă;de asemenea,potrivit alin.(2) al aceluiaşi articol,va putea să adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus dispoziţiilor acestei legi şi debitorul în cazul căruia apariţia stării de insolvenţă este iminentă.

Potrivit dispoziţiilor art.1 alin.(2) lit.e) din Legea nr.85/2006, procedura simplificată prevăzută de această lege se aplică şi societăţilor comerciale dizolvate anterior formulării cererii introductive.

Văzând că cererea debitorului îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 27 din Legea nr.85/2006,în temeiul art.32,coroborat cu art.3 pct.1 lit.a) din aceeaşi lege,judecătorul-sindic a admis cererea formulată de debitorul SC T SA,prin reprezentantul său legal,lichidatorul R..S. SPRL şi,în temeiul art.107 alin.(1) lit. A.a,raportat la art.32 alin.(1) din Legea nr.85/2006, a dispus deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei împotriva debitorului,reţinând incidenţa în cauză şi a dispoziţiilor art.1 alin.(2) lit.e) din lege.

În temeiul art.107 alin.(2) din Legea nr.85/2006,judecătorul-sindic a ridicat dreptul de administrare al debitorului şi a constatat că SC T SA este dizolvată anterior formulării cererii introductive.

Pentru desemnarea lichidatorului judiciar a avut în vedere cererea debitorului,dar şi dispoziţiile art.11 alin.(1) lit.c) fraza a II-a. coroborat cu art.34 din Legea nr.85/2006,în temeiul cărora a desemnat lichidator judiciar pe R.S. SPRL, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art.25 din lege,cu o remuneraţie de 600 lei lunar,din acest moment încetând atribuţiile lichidatorului R.S. SPRL, stabilite prin Sentinţa nr. X/ 2010 pronunţată de Tribunalul Buzău în dosarul nr.X/X/2010.

Judecătorul-sindic a pus în vedere lichidatorului judiciar prevederile art.252 din Legea nr.31/1990 şi a dipus îndeplinirea formalităţilor privind menţionarea în registrul comerţului a reprezentanţilor săi permanenţi.

În temeiul art.109 alin.(1),raportat la art.32 alin.(2) din Legea nr.85/ 2006,judecătorul-sindic a dispus ca lichidatorul judiciar să notifice,în condiţiile art 61 alin.(1) din aceeaşi lege,intrarea debitorului în faliment prin procedura simplificată,ridicarea dreptului de administrare şi dizolvarea acestuia, debitorului, tuturor creditorilor,dar şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Buzău,pentru efectuarea menţiunilor corespunzătoare,precum şi publicarea într-un ziar de largă circulaţie şi în Buletinul procedurilor de insolvenţă.

Totodată,judecătorul-sindic a fixat termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitorului la data de 16 iulie 2010,termenul de verificare a creanţelor,de întocmire,afişare şi comunicare a tabelului preliminar al creanţelor la data de 27 iulie 2010;termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii la creanţe la data de 2 august 2010,iar termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii cu privire la creanţe la data de 9 august 2010, acesta fiind şi termenul pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor. A stabilit data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor la data de 2 august 2010,în care sens a convocat toţi creditorii.

În temeiul art.59 alin.(1) din Legea nr.85/2006,judecătorul-sindic a pus în vedere lichidatorului judiciar să întocmească şi să supună analizei,până la data de 27 iulie 2010,un raport amănunţit asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia insolvenţei debitorului,cu menţionarea persoanelor cărora aceasta le-ar fi imputabilă.

Pentru asigurarea fondurilor necesare acoperirii cheltuielilor aferente procedurii,în temeiul art.4 alin.(2) din Legea nr.85/2006,judecătorul-sindic a dispus deschiderea de către debitor, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii, a unui cont la o unitate bancară,din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii. În caz de neîndeplinire a acestei obligaţii de către debitor,contul va fi deschis de către lichidatorul judiciar,eventualele disponibilităţi băneşti urmând să fie păstrate într-un cont special de depozit bancar.

S-a stabilit termen pentru examinarea stadiului procedurii la data de 15 septembrie 2010,orele 11,00,cu citarea părţilor.

Etichete: