Top

COMERCIAL : Admiterea excepţiei de netimbrare a contestaţiei la executare silită. Depunerea la dosar a taxelor de timbru după rămânerea în pronunţare de către instanţă. Casarea soluţiei cu trimitere

Deliberând asupra recursului comercial de faţă,în condiţiile art.256 din Codul de procedură civilă,

În baza actelor şi lucrărilor dosarului,constată şi reţine următoarele :

I. Circumstanţele cauzei

1.Obiectul acţiunii

Prin cererea introdusă la Judecătoria Buzău la data de 20 noiembrie 2009 şi înregistrată sub nr.12595/200/2009,contestatorul M S a formulat în contradictoriu cu intimata Primăria comunei Poşta Câlnău, judeţul Buzău,contestaţie împotriva Titlului executoriu nr.1 din 10 noiembrie 2009 şi a Somaţiei de plată nr. 5986 din 10 noiembrie 2009, încheiate de Primăria comunei Poşta Câlnău şi care i-au fost comunicate la data de 11 noiembrie 2009.

2.Motivele de fapt şi de drept care au stat la baza formulării cererii de către contestatorul M S

În motivarea cererii sale,contestatorul a arătat că,în fapt,a contestat toate cele trei procese-verbale emise de Primăria comunei Poşta Câlnău, cu nr.5,6 şi 7 din 5 februarie 2007, la Judecătoria Buzău.

Amenzile aplicate au fost stabilite cu încălcarea legii şi în urma unor abuzuri săvârşite de primarul în funcţie al comunei Poşta Câlnău, L G care a emis titlul executoriu fără a avea în vedere că procesele-verbale încheiate au fost contestate în anul 2007,respectiv la data de 16 februarie 2007,fiind înregistrate sub nr.2292,2293 şi 2294,nefiind dată o sentinţă definitivă până la această dată.

Contestatorul nu a precizat temeiul juridic al cererii sale.

3.Apărările formulate de intimata Primăria comunei Poşta Câlnău

Intimata Primăria comunei Poşta Câlnău a formulat întâmpinare,în cuprinsul căreia a invocat excepţia netimbrării contestaţiei la executare,solicitând anularea acesteia ca netimbrată.

În ceea ce priveşte fondul cauzei,intimata a solicitat respingerea contestaţiei la executare,invocând următoarele motive :

Titlul executoriu a fost emis în baza documentaţiei existente la sediul instituţiei,în conformitate cu care contestatorul era înregistrat în evidenţele fiscale cu un debit de 300 000 lei,aferent unor amenzi aplicate cu mai multe procese-verbale de contravenţie. Aceste procese-verbale de contravenţie nu au fost contestate în instanţă de către contestator,astfel că sancţiunile au rămas definitive şi nu mai pot fi anulate. Deşi contestatorul afirmă că aceste procese-verbale ar fi fost contestate la Judecătoria Buzău,Primăria comunei Poşta Câlnău nu a fost înştiinţată niciodată de existenţa unui astfel de proces şi ca atare punerea în executare a amenzii aplicate era obligaţia sa.

Pe de altă parte,chiar şi în condiţiile existenţei unei contestaţii, executarea silită poate începe,existând apoi posibilitatea întoarcerii executării.

Nu există nici un motiv pentru care la acest moment să fie anulate actele de executare,acestea fiind emise în mod legal.

4.Soluţia instanţei de fond

Prin Sentinţa civilă nr.1689 din 5 martie 2010 pronunţată în dosarul nr.12595/200/2009 Judecătoria Buzău a admis excepţia de netimbrare,invocată din oficiu şi a anulat ca netimbrată contestaţia la executare formulată de contestatorul MS, în contradictoriu cu intimata Primăria comunei Poşta Câlnău .

Pentru a pronunţa această sentinţă,instanţa de fond a reţinut că, potrivit art.20 alin.(1) din Legea nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru, taxele judiciare de timbru se plătesc anticipat,iar dacă taxa judiciară de timbru nu a fost plătită în cuantumul legal în momentul înregistrării cererii ori dacă pe parcursul procesului apar elemente care determină o valoare mai mare instanţa va pune în vedere petentului să achite suma datorată până la primul termen de judecată,iar potrivit art.20 alin.(3),neîndeplinirea obligaţiei de plată,la termenul stabilit,se sancţionează cu anularea acţiunii sau cererii.

Instanţa a constatat că la termenul de judecată din data de 5 martie 2010 contestatorul nu s-a conformat celor dispuse de instanţă,în sensul că nu a achitat taxa de timbru în valoare de 194,00 lei şi timbru judiciar în valoare de 3,00 lei,deşi i s-a pus în vedere consemnarea sumelor menţionate,sub sancţiunea anulării cererii ca netimbrată.

Este adevărat că,prin cererea depusă la fila 18 din dosar,contestatorul a făcut dovada achitării taxei de timbru de 194,00 lei şi timbrul judiciar de 3,00 lei,dar acestea s-au depus după rămânerea cauzei în pronunţare.

5.Recursul declarat de contestator

Împotriva acestei sentinţe,în termenul prevăzut de art.301 din Codul de procedură civilă,contestatorul M S a declarat recurs,criticând-o pentru nelegalitate şi pentru netemeinicie,invocând următoarele motive :

Prin citaţie, instanţa a dispus achitarea unei taxe judiciare de timbru în valoare de 194,00 lei şi a unui timbru judiciar în valoare de 3,00 lei,pentru termenul din 5 martie 2010.La acest termen s-a prezentat pentru a depune taxa judiciară de timbru achitată cu chitanţa seria PMB nr.55537 din 4 martie 2010 şi timbrul judiciar rugând instanţa să ia act că s-a prezentat. Preşedintele instanţei i-a spus că s-a discutat dosarul şi a rămas în pronunţare pe excepţia lipsei timbrajului,astfel încât nu mai poate relua dosarul. Imediat a depus prin Serviciul registratură al instanţei taxa judiciară de timbru şi timbrul judiciar,deci până la sfârşitul şedinţei din acea zi. Cu toate acestea,instanţa a reţinut că nu şi-a îndeplinit obligaţia de timbrare şi a respins cererea pe acest motiv.

Recurentul a precizat că dosarul său a avut numărul 1 la ordine,fiind cerut la amânare de apărătorul Primăriei comunei Poşta Câlnău, deoarece acesta se grăbea să plece la o altă instanţă.

Având în vedere aceste aspecte, recurentul a solicitat admiterea recursului, casarea sentinţei recurate şi trimiterea cauzei la Judecătoria Buzău,pentru soluţionare pe fond.

Cererea de recurs formulată de contestatorul M S a fost înregistrată la Secţia civilă a Tribunalului Buzău,dar prin Încheierea din 4 iunie 2010 s-a dispus scoaterea cauzei de pe rol şi trimiterea dosarului la Secţia comercială şi de contencios administrativ,spre competentă soluţionare,fiind înregistrată la data de 9 iunie 2010,sub nr.2870/114/2010.

6.Apărările formulate de intimată

Intimata Primăria comunei Poşta Câlnău nu a formulat în scris întâmpinare, iar în recurs nu au fost administrate probe noi.

II. Considerentele instanţei de recurs

Prin decizia nr. 905 din 10.12.2010 pronunţată de Tribunalul Buzău s-a admis recursul declarat de contestatorul M S, în contradictoriu cu intimata Primăria comunei Poşta Câlnău, împotriva Sentinţei civile nr.1689 din 5 martie 2010 pronunţată de Judecătoria Buzău în dosarul nr.12595/ 200/2009, s-a casat hotărârea atacată şi s-a trimis cauza aceleiaşi instanţe pentru judecarea fondului.

Hotărând astfel , tribunalul a reţinut în fapt şi în drept :

1.Argumentele corespunzătoare motivelor de recurs

Examinând înscrisurile depuse la dosarul de fond,tribunalul a reţinut că, la primirea cererii,prin rezoluţie,nu s-a pus în vedere contestatorului să achite taxa judiciară de timbru şi timbrul judiciar.

Discuţii în referire la achitarea taxei judiciare de timbru şi a timbrului judiciar s-au purtat la termenul de judecată în şedinţă publică din 22 ianuarie 2010, când instanţa a pus în vedere contestatorului să procedeze la timbrarea cererii de chemare în judecată,cu taxa judiciară de timbru în sumă de 194,00 lei şi cu timbru judiciar în valoare de 3,00 lei,sub sancţiunea anulării cererii ca netimbrată.

Aşa cum rezultă din Chitanţa pentru creanţe ale bugetului local seria PMB nr.55537 din 4 martie 2010,emisă de Direcţia Economică a Primăriei municipiului Buzău,contestatorul a achitat taxa judiciară de timbru,iar din menţiunile Serviciului registratură al Judecătoriei Buzău rezultă că acesta a depus personal chitanţa de plată la data de 5 martie 2010,orele 9,30.

De asemenea,în practicaua sentinţei recurate s-a consemnat că,”după strigarea cauzei şi rămânerea acesteia în pronunţare,s-a depus la dosar,prin intermediul compartimentului registratură,Chitanţa seria PMB nr.55537 din 4 martie 2010,pentru suma de 194,00 lei şi timbre judiciare în valoare de 3,00 lei, reprezentând timbrajul corespunzător cererii de chemare în judecată”.Cu toate acestea,instanţa a admis excepţia de netimbrare,invocată din oficiu şi a anulat ca netimbrată contestaţia la executare formulată de contestatorul M S.

În aceste condiţii,tribunalul a apreciat că,procedând astfel,instanţa de fond a nesocotit principiul contradictorialităţii şi dreptul la apărare,ambele părţi fiind private de posibilitatea de a-şi susţine şi dovedi drepturile,de a combate susţinerile părţii potrivnice sau de a-şi exprima poziţia faţă de măsurile pe care instanţa le poate dispune în exercitarea rolului său activ,conferit de art.129 din Codul de procedură civilă.

Ori, respectarea şi aplicarea principiului contradictorialităţii,cât şi a dreptului la apărare se circumscriu noţiunii consfinţite de art.6 din Convenţia europeană a drepturilor omului privind dreptul la un proces echitabil,drept care în cauză a fost încălcat.

2.Soluţia instanţei de recurs

În raport de cele arătate,reţinându-se incidenţa în cauză a motivului de recurs prevăzut de art.304 pct.5 din Codul de procedură civilă,în temeiul art.312 alin.(5) prin decizia nr. 905 din 10.12.2010 s-a admis recursul declarat de contestatorul M S, în contradictoriu cu intimata Primăria comunei Poşta Câlnău, împotriva Sentinţei civile nr.1689 din 5 martie 2010 pronunţată de Judecătoria Buzău în dosarul nr.12595/ 200/2009, s-a casat hotărârea atacată şi s-a trimis cauza aceleiaşi instanţe pentru judecarea fondului, dispunându-se ca instanţa de rejudecare să pună în dezbaterea părţilor fondul pricinii, şi să aprecieze asupra necesităţii administrării de probe şi asupra oricăror alte măsuri care în opinia sa se impun a fi luate,toate acestea însă numai după ce fiecare parte va avea posibilitatea de a-şi susţine propriile cererii şi de a combate susţinerile părţii adverse.

Etichete: