Top

CIVIL. FOND FUNCIAR. ANULARE TITLU DE PROPRIETATE- TEMEI ART. III DIN LEGEA 169/1997

Prin cererea inregistrata reclamantii BI, NA, IM ,II, MN,au chemat in judecata pe paratii NE, Comisia Locala si Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor,pentruca instanta prin hotararea ce o va pronunta sa dispuna anularea partiala a titlului de proprietate emis pe numele defunctului CV, pentru suprafata de 3328 m.p. teren, sa se constate dreptul de proprietate indiviza asupra acestei suprafete , in calitate de mostenitoare ale autorului comun IG, sa se dispuna emiterea titlului de proprietate pentru suprafata de 3328 m.p. teren .

In motivarea cererii reclamantii au invederat ca sunt mostenitorii legali ai defunctului IG,ca acesta a dobandit prin contractul de vanzare cumparare autentificat de Notariatul se Stat Raional suprafata de 3328 m.p. teren intravilan , ca acesta a fost evidentiat in rolul agricol deschis la Primaria , ca s-a inscris cu acesta in C.A.P. , însa dupa aparitia Legii 18 /1991 nu a fost trecut in titlu, eliberat pe numele defunctului , ca din 1990 si pâna in prezent l-au stapinit netulburati si au achitat impozitul legal pentru acesta .

Au mai aratat reclamantii ca in 2002 cele doua comisii au eliberat titlul de proprietate paratei NE in calitate de mostenitoare a defunctului CV , ca in acesta a fost inclusa si suprafata de teren de 3328 m.p., ca la baza reconstituitii dreptului paratei s-a aflat contractul de vanzare cumparare transcris in 1902 al grefa contract prin care bunicul paratei CC a cumparat 20 de prajini , ca aceasta nu a dovedit niciodata ce s-a intimplat cu terenul din anul 1989 si pana la intrarea in C.A.P. , ca defunctul CD. V figura inscris la rolul agricol doar cu o suprafata de 1200 m.p., in vatra satului si 1000 m.p. curti constructii .

In drept reclamantii si-au intemeiat actiunea pe dispozitiile art. III din Legea nr. 169 /1997 .

La dosar reclamantii au depus în copii xerox urmatoarele inscrisri: titlul de proprietate,adresa a Primariei , un set de chitante fiscale copia rolului agricol al defunctului CD. V ,contractul de vanzare cumparare datat 1899 ,contractul de vanzare cumparare datat 13.09.1956 , copia rolului agricol al defunctului IG, acte de stare civila .

Parata NE a depus la dosar intîmpinare prin care a solicitat respingerea actiunii invederand urmatoarele :

Reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 3328 m.p., teren s-a facut in baza cererilor depuse in termen legal , la baza reconstituirii a stat contractul de vanzare cumparare intocmit in anul 1899 si transcris in anul 1902 ,ca terenul s-a transmis prin succesiune autorilor sai ,fiind mostenit de mama sa si ulterior de ea , ca din vecinătatile inscrise in act rezulta ca terenul cumparat de autorul sau era vecin cu terenul proprietatea tatalui defunctului IG,ca reclamantii prezinta un act de proprietate din anul 1956 , insa si din act rezulta ca terenurile stapânite de autorii lor se invecinau pe una laturi .A mai aratat parata ca terenurile revedicate de reclamanti au fost stapânite anterior cooperativizarii de catre CV, ca acesta s-a inscris in C.A.P. cu acest teren , ca diferenta de suprafata dintre registrul agricol si cea din contractul de vanzare cumparare se explica prin faptul ca aceasta nu a fost declarata in scopul evitarii impozitarii , ca poate dovedii ca a detinut terenul in cauza pana la cooperativizare , iar dupa 1991 el a fost ocupat fara drept de catre reclamanti, ca acestia nu l-au solicitat niciodata in baza Legilor cu caracter funciar , ca in urma cu 2 ani au descoperit intamplator inscrisul autorului lor, ca actiune reclamantilor apare ca lipsita de interes intrucat le-au fost reconstituita intreaga suprafata de teren la care aveau dreptul ,ca acestia nu isi pot invoca propria culpa si nu se pot folosii de acte ce nu au fost puse la dispozitia comisiei de Fond Funciar anterior promovarii prezentei actiuni ,ca titlul nu este lovit de niciunul de motivele de nulitatea reglementate de art. III al.1 din Legea nr. 247/2005,ca niciodata pana la promovarea actiunii in revendicare in anul 2007 , reclamantii nu au fost interesati de teren .

In ceea ce priveste capatul de cerere prin care reclamantii solicita sa se constate dreptul de lor de proprietate indiviza asupra suprafetei in cauza, pârata a aratat ca acestaeste inadmisibil,intrucat au deschisa calea actiunii in realizare .

La dosar parata a depus in copii xerox urmatoarele inscrisuri: certificatul de mostenitor eliberat pentru defunctul CA,acte de stare civila,actul de vanzare cumparare datat 17.04.1926 , copia rolului agricol al defunctului CV.

La solicitarea instantei Comisia Locala a inaintat la dosar documentatia care a stat la baza eliberarii titlului de proprietate avand ca titular pe defunctul IG, documentatia care a stat la baza eliberarii titlului de proprietate avand ca titular pe CV, adresa a Primariei.

La solicitarea partilor,instanta a dispus efectuarea unei expertize topo-cadastrale pentru identificarea terenului in litigiu , raportul de expertiza fiind intocmit de expert OM si a procedat la audierea martorilor DG, CD,pentru reclamanti si PC ,PV, pentru parata .

Analizand probele dosarului,instanta a retinut in fapt urmatoarele:

Reclamantii sunt descendentii defunctului IG pe numele caruia s-a eliberat la data de 6.03.2003 titlului de proprietate, pentru o suprafaţă de 8,07 ha teren situat pe raza localitatii.

Conform evidentei din registrul agricol in anul 1962 defunctul IG figura inscris cu o suprafata totala de 9,52 ha teren din care in vatra satului avea o suprafata de 6000 m.p.

Urmarea a procesului de cooperativizare membrii familiei defunctului s-au inscris in C.A.P. cu urmatoarele suprafete , dupa cum urmeaza : IG cu 1 ha teren arabil , 0,50 ha faneata ,0,25 ha livezi, 1,25 ha vie si 0,32 ha teren vatra sat ( conform cererii aflate la dosar , cu o suprfata totala de 3,32 ha ); II , fiul defunctului s-a înscris in C.A.P. cu o suprafata de 2 ha arabil , 0,50 faneata , 0,25 ha livezi , 1 ha vie , 0,20 ha vatra sat ( conform cererii aflate la dosar , cu o suprafata totala de 4,95 ha ); IIa fiica defunctului s-a inscris cu o suprafata de 1,50 ha arabil , 0,25 livezi,0,35 vie si 0,20 ha vatra sat ( conform cererii aflate la dosar cu un total de 2,30 ha );

Pe numele defunctului CD .V tatal paratei paratei NE s-a eliberat la data de 6.12.2002 titlul de proprietate pentru o suprafata totala de 3,17 ha teren , situat pe raza satului L, din care 5269 m.p. teren arabil intravilan.

Conform evidentei agricole in anul 1959 defunctul CD.V figura in registrul agricol inscris cu o suprafata totala de 3,22 ha teren din care 0,12 ha arabil in vatra satului si 0,10 ha curti constructii ,iar in anul 1961 acelasi defunct avea înscris in rolul agricol o suprafata de 2,72 ha teren mai putin cu 0,50 ha decat in anul 1959 .

Din cererea aflată la fila … instanta a retinut ca sotia supravietuitoare a lui CD. V , CA s-a inscris in C.A.P. cu o suprafata de 2,62 ha teren , suprafata arabila.

Prin cererea formulata la data de 20.03.1991 CA mama paratei NE a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru o suprafata de 7, 28 ha teren , indicand si inscrisurile de care intelegea sa se foloseasca in dovedirea dreptului sau , pentru suprafetele pentru solicita reconstituirea .

Au pretins reclamantii ca in mod nelegal paratei NE i s-a reconstituit dreptului de proprietate pentru o suprafata de 3328 m.p. teren , suprafata ce a apartinut autorului lor IG, conform actului de vanzare -cumparare pe care acesta a avut-o inscrisa la rolul agricol , cu care s-a înscris in C.A.P. si care dupa anul 1990 s-a aflat in posesia lor continua .

Fata de existenta contactului de vanzare cumparare ,evidentele agricole , instanta a retinut ca reclamantii au dovedit pe deplin , ca suprafata in litigiu , se cuvenea a le fi reconstituita .

Astfel martorii audiati la propunerea acestora , vecini ai terenului in litigiu au relatat ca terenul in cauza a apartinut defunctului IG ,ca acesta inainte de cooperativizare era împrejmuit , ca dupa 1990 acesta a fost folosit de mostenitorii defunctului IG,ca acestia sunt recunoscuti ca proprietari ai terenului in cauza .

Instanta, va inlatura declaratiile martorilor audiati la propunerea parâtei , intrucat martorul PC este mult prea tanar pentru a stii care a fost situatia terenului in litigiu inainte de cooperativizare ,iar in ceea ce priveste declaratia martorului PV , instanta a retinut ca acesta este in vadita contradictie cu declaratiile martorilor audiati la propunerea reclamantilor si intemeiata pe fapte pe care putin probabil ca le-a putut percepe si , si le mai poate aduce aminte de la varsta de 8-12 ani .

Martorul DG a aratat ca niciodata proprietatea lui CV nu s-a invecinat cu proprietatea parintilor sai , ci doar cu proprietatea lui IG, pe o parte si pe cealalta parte cu proprietatea fratelui sau DD, intrucat acesta ca si familia paratei au cumparat teren de la RI .

Comparand vecinatatile inscrise in actul depus la dosar de catre reclamanti , instanta a retinut ca la Nord terenul cumparat de la numita TG se invecina cu proprietatea lui IG si CC , pe o latura , la Est cu IT , la Sud cu VC si la Vest cu drum comunal .

Din declaratiile martorilor instanta a retinut ca numitul ,CC este socrul lui DV -tatal martorului DG si al lui DD.

Martorul CD a aratat ca terenul lui IG se invecina la rasarit cu TI pe o latura cu terenul lui VD, iar pe cealalta latura cu terenul familiei C.

Din declaratiile martorilor rezulta fara echivoc ca terenul dovandit de IG in anul 1956 avea amplasamentul evidentiat de expert in raportul de expertiza depus la dosar , iar acest teren se invecina pe latura de sud cu proprietatea C.

Sustinerile paratei cu privire la dovada dreptului de proprietate asupra suprafatei de 5269 m.p. sunt contradictorii,intrucat in prezenta actiune a inteles sa invoce ca dovada a existentei dreptului actul de vanzare -cumparare din anul 1899 , iar in actiune in revedicare promovata in cursul anul 2007 impotriva reclamantilor s-a prevalat de actul de vanzare cumparare datat 17.04.1926.

A mai retinut instanta ca intre actele enumerate in continutul cererii formulate la 20.03.1991 nu se regaseste contractul de vanzare cumparare incheiat in anul 1899 , iar in evidentele agricole autorul sau a figurat doar cu o suprafata de 0,12 ha teren situat in vatra satului , teren cu care s-a inscris in C.A.P. defuncta CA,teren care s-a invecinat cu terenul revendicat si stapinit in prezent de reclamanti .

A sustinut parata, ca reclamantii in calitate de mostenitori ai defunctului IG nu au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru aceasta suprafata , insa din cererile aflate la dosar, instanta a retinut ca acestia au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafatele de teren detinute de autorul lor in vatra satului , fara sa se poata determina din copiile xerox inaintate daca au precizat intinderea acestor suprafete , însa aceasta rezulta din copia rolului agricol si din cererile de intrare in C.A.P. si mai mult decat atat erau in posesia terenului inca din anul 1990 si trebuia sa le fie atribuit in temeiul dispozitiilor art. 25 din Legea 18 /1991 , care statueaza ca loturile atribuite in folosinta unor membri cooperatorii in gardinile din intravilan a fostilor proprietari revin de drept in proprietatea detinatorului initial sau a mostenitorilor acestora .

A retinut instanta , iar parata a recunoscut faptul ca terenul anterior anului 1990 s-a aflat in folosinta altor persoane , iar dupa acest an a intrat in posesia reclamantilor care stapinesc si in prezent .

Apararea paratei,ca terenul in litigiu nu a fost solicitat de reclamanti pentru a le fi reconstituit , este neintemeiata atata timp cat Comisia Locala la reconstituirea dreptului de proprietate persoanele indreptatite trebuia sa aiba in vedere evidentele agricole , in care se regăseste aceasta suprafata , iar din referatul intocmit pe spatele cererii formulate de Iordache Liviu se preiau datele din registrul agricol si este evidentiata o suprafata de 0,43 ha in vatra satului .

A mai aratat parata ca actiunea reclamantilor apare ca lipsita de interes in conditiile in care li s-a reconstituit intreaga suprafata de teren la care aveau dreptul, însa din copia rolului agricol al defunctului IG rezulta ca acesta avea in proprietate in anul 1962 o suprafata de 9,52 ha , iar prin titlul de proprietate s-a reconstituit mostenitorilor sai,dreptul de proprietate pentru o suprafata de 8,07 ha , ca suprafata de 0,32 ha aparare evidentiata distinct in rolul agricol , iar mostenitorii defunctului trebuiau sa beneficieze de reconstituirea dreptului de proprietate pentru aceasta pe vechiul amplasment evidentiat in actul de vanzare cumparare din 1956 si de posesia actuala .

Parata a aratat ca terenul revendicat de reclamanti este terenul descris în contractul de vanzare datat 1899 plecand tocmai de la vecinatati , insa nu este in masura sa precizeze ce s-a intimplat cu acest teren de la data dobandirii 1899 si pana in 1962 ,de ce acesta apare intr-un act de proprietate ulterior actului invocat , cu aceiasi forta probanta in privinta dreptului si de ce nu se regaseste in evidenta agricola a autorilor sai si in cererile de inscriere in C.A.P., precum si in cererea formulata in baza Legii 18/1991 .

A arartat parata ca terenul nu a fost inscris in evidentele agricole pentru a se evita plata impozitelor ce s-ar fi datorat pentru acesta , insa aceasta sustinere nu poate fi retinuta , fiind o simpla aparare des intilnita in astfel de litigii .

Inscrisurile depuse la dosar de catre parata nu fac decat dovada ca in anul 1899 strabunicul sau- CC a avut in patriomoniu aceasta suprafata si nu reiese din niciunul dintre aceste inscrisuri, ca aceasta suprafata a intrat in patrimoniul tatalui sau CV.

Dispozitiile art.8 din Legea 18 /1991 statueaza ca reconstituirea se face pentru suprafata adusa in cooperativa , iar suprafata în litigiu a intrat in patrimoniul C.A.P. prin preluare din patriomoniul defunctului IG.

Prin concluziile in fond parata a aratat ca exluderea acestei suprafete din titlul sau o prejudiciaza avand in vedere ca trebuia sa beneficieze de o suprafata de 3,17 ha insa evidenta agricola arata ca in anul 1961 familia sa avea in proprietate doar 2,72 ha teren si nu 3,17 ha cat i s-a reconstiuit , iar mama sa s-a inscris in C.A.P. cu 2,62 ha ( mai putin 0,1 ha ) ce reprezinta curtea casei .

De asemenea, parata a aratat ca reclamantii nu pot cere anularea titlului sau de proprietate in conditiile in care nu au contestat reconstituirea facuta prin propriul titlul.

Instanta a retinut însa ca titlul reclamantilor este eliberat ulterior titlului paratei si fata de faptul ca suprafata de 3228 m.p. fusese deja inclusa in titlul acesteia nu puteau contesta titlul ce li s-a eliberat,singura posibilitate pentru recunoasterea dreptului lor asupra suprafetei in cauza inclusa in titlul paratei fiind actiunea in constatare a nulitatii absolute partiale a acestui titlul , actiunea intemeiata pe dispozitiile art.27 al.2 din Legea 18 /1991 , care prevad ca in cazul in care s-a emis titlul de proprietate in mod abuziv altor persoane decat fosti proprietari, iar acestia detineau la acel moment adeverinte de proprietate si erau in posesia terenului , Comisiile de Fond Funciar vor revoca titlurile emise cu incalcare legii daca acestea nu a intrat in circuitul civil .

Din adresa aflata la dosar, instanta a retinut ca reclamantii au solicitat Comisiei Locale sa procedeze la anularea titlului paratei pe cale administrativa , însa Comisia Locala le-a adus la cunostinta faptul ca acest titlu de proprietate a intrat in circuitul civil ,intrucat parata a instrainat terenuri evidentiate in acesta , astfel ca reclamantii au promovat prezenta actiune avand din vedere teza a II a a textului de lege invocat mai sus , solicitand instantei de judecata in temeiul prevederilor art.III din Legea 169 /1997 constatarea nulitatii absolute a titlului , pentru suprafata de 3228 m.p.

In consecinta , fata de cele de mai sus , retinand ca paratei NE i s-a reconstiuit neleagal dreptul de proprietate pentru suprafata dobandita de defunctul IG prin contractul de vanzare cumpare incheiat in anul 1956 suprafata determinata de expertul OM ca avand o intindere de 3349 m.p. ( diferenta de 21 m.p. fiind tolerata , acceptata la masuratoare determinata de lipsa de precizie a masuratorilor efectuate la momentul cumpararii , avand in vedere ca pentru această suprafata titlul paratei este afectat de motivul de nulitate absoluta reglementatat de dispozitiile art.III al.1 lit a , pct.ii , instanta va admite ca întemeiata actiunea .

Va dispune anularea partiala a titlului de proprietate emis pe numele defunctului CD.V pentru suprafata de 3349 m.p,. teren.

Va dispune reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 3349 m.p. teren in favoarea reclamantilor si emiterea unui nou titlu pentru aceasta suprafata , urmand ca in temeiul art. 36 din HG 890/2005 cele doua comisii sa intocmeasca documentatia necesara si sa elibereze un nou titlul de proprietate reclamantilor pentru aceasta suprafata, in numele autorilor lor , inscrisi in titlul de proprietate.

In ceea ce priveste capatul de cerere prin care reclamantii au solicitat sa se constate dreptul lor indiviz asupra suprafetei in litigiu , instanta a apreciat ca acest capăt nu mai poate fi pus in discutie , intrucat prin solutia data celorlalte doua capete de cerere , reclamantilor li s-a recunoscut calitatea de mostenitori – coindivizari asupra suprafetei de 3349 m.p. urmand ca pentru realizarea dreptului fiecareia sa se procedeze potrivit dreptului comun in materie de succesiuni .

Conform art.274 C.pr.civ. instanta va obliga paratele sa plateasca reclamantilor suma de 1000 lei ( reprezentand onorariu expert si onorariu avocat ).

Tags: