Top

CIVIL. Plangere contraventionala- admitere, pentru nerespectarea prevederilor art. 32 al. 2 din OG 2/2001, ceea ce echivaleaza cu restrictionarea dreptului de acces liber la justitie si la un proces echitabil, in termen rezonabil

Prin plângerea înregistrată la institutia intimată si inaintată pe rolul Judecătoriei Buzau, petenta SC SA a solicitat in contradictoriu cu intimata Direcţia Regională de Drumuri si Poduri, din cadrul Companiei Naţionale de Autostrăzi si Drumuri Naţionale din România SA , anularea procesului verbal de constatare a contraventiei emis de subunitatea intimatei-Secţia de Drumuri Naţionale, prin care a fost sancţionată cu amendă in cuantum de 2000 RON.
In motivarea plângerii , petenta a arătat că a incheiat cu utilizatorul SC SRL cu sediul in Piteşti, contractul de leasing, având ca obiect închirierea autotractorului marca MAN cu număr de identificare şi număr de inmatriculare, astfel că, deşi vehiculul era in proprietatea sa, dreptul de folosinţă şi posesie aparţinea utilizatorului, care, fiind operator de transport trebuia sancţionat pentru fapta menţionată în procesul verbal de contraventie.
In conditiile arătate, petenta a invocat nulitatea absoluta a procesului verbal de contraventie întrucât a fost sanţionată o altă persoană decât contravenientul, precizând că, potrivit legislatiei în vigoare şi actului constitutiv ea nu este operator de transport ci doar finanţează anumite bunuri mobile, pe care le transmite utilizatorilor-operatori de transport, în sistem leasing.
Concluzionând , petenta solicita anularea procesului verbal mentionat si exonerarea de plata amenzii contraventionale aplicate.
In drept, cererea a fost intemeiată pe dispozitiile , indicate generic, ale O.G. nr. 2/ 2001 privind regimul juridic al contraventiilor.
In temeiul art.112 Cod pr.civila au fost depuse la dosar copii de pe procesul verbal de contestat , dovada de confirmare de primire, contract de leasing, cartea de identitate a vehiculului, tichet de cântărire-măsurare.
Plângerea împotriva procesului verbal de constatare şi sancţionare a contraventiei este scutita de taxa judiciară de timbru in temeiul art.36 din OG nr.2/2001 si de plata timbrului judiciar conform art.1 alin.2 din OG nr. 32/1995.
Odată cu înaintarea plângerii la instanţă, prin adresă, intimata a lăsat la aprecierea înstantei respingerea plângerii contraventionale, cu consecinta mentinerii procesului verbal, fără a formula întâmpinare.
Petenta a depus la dosar , la termenul de judecată fixat, concluzii scrise.
Instanta a incuviintat proba cu inscrisurile anexate plângerii .
In urma verificării cerute de art. 34 din OG nr. 2/2001, instanta, constată că plângerea a fost formulată in termenul legal de 15 zile de la data comunicării procesului verbal de contraventie.
Analizând inscrisurile aflate la dosar, instanta retine urmatoarele:
La data de 2.08.2005, SC SA a fost sancţionată prin procesul verbal cu amendă în suma de 2000 RON pentru faptul că autovehiculul de tip, cu nr. de inmatriculare şi semiremorca, in urma măsuratorilor efectuate conform tichetului de cântarire-măsurare , a depasit masa pe osii( indicate in actul de constatare).
Fapta mentionata a fost constatată de un agent constatator –angajat al SDN, pe raza localitatii Spătaru, DN 2, judetul Buzau.
Conform prevederilor art.34 din O.G. nr.2/2001, instanta investită cu soluţionarea plângerii analizează legalitatea şi temeinicia procesului verbal de contraventie şi hotărăşte asupra sancţiunii.
Fără a mai intra in analiza procesului verbal sub cele trei aspecte mentionate mai sus, instanţa va anula procesul verbal, pentru motivele pe care le va prezenta în cele ce urmează.
Independent de conţinutul procesului verbal de constatare şi sancţionare a contraventiei , de legalitatea şi temeinicia lui, procedura care îl insoţeste şi care urmează întocmirii lui trebuie analizată distinct , iar instanţa trebuie să verifice dacă drepturile persoanei sancţionate contraventional au fost respectate si nu au fost supuse arbitrariului agentului constatator.
In acest sens, se observă că legiuitorul , urmărind garantarea şi respectarea dreptului persoanei sancţionate de a lua cunoştinţă şi de a formula obiecţiuni la cele consemnate de agentul constatator , a prevazut sub sancţiunea nulităţii exprese , mentiunile de la art.16 alin.7 şi art.17 din OG nr . 2/2001. Ulterior întocmirii procesului verbal , se prevede obligativitatea semnării lui de către persoana sancţionată ori de martori. In situatia în care contravenientul nu este prezent sau refuza să semneze procesul verbal, comunicarea acestuia se face de către agentul constatator in termen de cel mult o luna de la data incheierii( art.26 alin.3 din OG nr. 2/2001 ), nerespectarea acestei obligaţii, atrăgând sancţiunea prescriptiei executarii sancţiunii aplicate, în conditiile art. 14 alin.1 din acelasi act normativ.
Articolul 31 alin.1 prevede că impotriva procesului verbal de constatare a contraventiei se poate face plângere în termen de 15 zile de la data inmânării sau comunicării acestuia.
Potrivit art.32 alin.2 , plângerea împreună cu dosarul cauzei se trimit de indata judecătoriei în a cărei circumscriptie a fost săvârsita contraventia. In cauză de faţă, instanta observă că plângerea a fost inregistrată la intimata, iar instantei i-a fost trimisă şi inregistrată pe rol.
Deşi nu se prevede expres nici o sancţiune pentru nerespectarea acestei prevederi legale , incălcarea acestei norme nu poate rămâne nesancţionată.
Pentru valabilitatea procesului verbal nu este suficient să fie respectate conditiile referitoare la forma sau continutul acestui act ce se cere a fi indeplinite si conditii exterioare, pentru nerespectarea cărora intervine nulitatea neconditionata.
In cazul de faţă, instanta observă că prin netrimiterea plângerii de indată spre solutionare instantei competente, ci după mai mult de doi ani de la formularea plângerii, petenta a fost vătămată în dreptul de acces liber la justiţie şi la un proces echitabil într-un termen rezonabil, prevazute de art.21 din Constituţia României şi de art. 6 din Conventia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale.
Faţă de textele de lege menţionate, instanta consideră că petentei i s-a restricţionat în mod nelegal accesul liber la justiţie, timp de mai mult de 2 ani, situatia juridică , asupra căreia îşi exprimase voinţa de a statua o instanta independenta , fiind incertă în acest interval de timp.
Ar fi inechitabil ca după o perioadă atât de indelungată să se reactiveze o sancţiune, fie ea chiar legală şi temeinică, suspendată timp de 2 ani si 5 luni.
După aceasta perioadă de timp nici petenta nu şi-ar mai putea face apărările aşa cum ar fi putut la scurt timp de la sancţionarea sa, nici sancţiunea nu şi-ar mai gasi raţiunea, astfel că executarea ei nu mai apare ca necesară.
De asemenea , potrivit art.35 din OG nr.2/ 2001 privind regimul juridic al contraventiilor plângerile impotriva proceselor verbale de constatare si sancţionare a contraventiilor se solutioneaza cu precădere, astfel că , şi din acest punct de vedere , intimata a impiedicat realizarea dreptului petentei la soluţionarea plângerii sale.
In concluzie, instanta apreciază că nerespectarea procedurii de inaintare a plângerii pe rolul instantei într-un termen rezonabil, trebuie sancţionată cu anularea procesului verbal contestat.
De asemenea trebuie menţionat si că ,prin decizia Curtea Constituţională a constatat neconstituţionalitatea art.32 alin.1 din OG nr.2/2001 si , cu toate că această decizie nu are incidenta directa în cauză, producându-şi efectele pentru viitor, instanta apreciază că hotărârea respectivă a survenit tocmai pe fondul acestor încălcări ale dreptului de acces liber la justitie.
Odată constatată aceasta incalcare flagrantă a dreptului petentei, aceasta nu poate rămâne fără urmări, sancţiunea fiind nulitatea procesului verbal pentru nerespectarea unei conditii, exterioare şi ulterioare incheierii procesului verbal.
Pentru considerentele expuse, in stanţa urmeaza sa admita plângerea si , in consecintă, să anuleze procesul verbal contestat, totodată exonerând petenta de plata amenzii aplicate in cuantum de 2000 lei.

Etichete: