Top

Casarea în totalitate a sentinţei prin care s-a dispus atât închiderea procedurii falimentului cât şi antrenarea răspunderii patrimoniale este necesară chiar dacă recursurile promovate au avut ca obiect doar partea din hotărâre referitoare la antrenarea

Prin sentinţa comercială nr. 501/03.11.2006, pronunţată de judecătorul-sindic în dosarul nr. 122/LJ/2003 al Tribunalului Galaţi, s-a admis cererea formulată de lichidatorul judiciar S.C. R S.R.L. Galaţi, privind aprobarea raportului final şi închiderea procedurii falimentului debitoarei S.C. B S.A.

În temeiul art. 132 alin. 2 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, s-a dispus închiderea procedurii falimentului debitoarei S.C. B S.A. Galaţi şi radierea societăţii debitoare din registrul comerţului.

În temeiul art. 136 din Legea nr. 85/2006 s-a descărcat judecătorul-sindic, lichidatorul judiciar şi toate persoanele care i-au asistat de orice îndatoriri şi responsabilităţi.

S-au respins, ca nefondate, cererile creditoarelor AFP şi S.C. E S.R.L. Galaţi de antrenare a răspunderii patrimoniale a administratorului debitoarei S.C. B S.A. Galaţi, B.P.

În temeiul art. 135 din legea insolvenţei, s-a dispus notificarea hotărârii creditorilor, Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Galaţi, Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Galaţi pentru efectuarea menţiunilor de închidere a procedurii şi de radiere, precum şi publicarea în buletinul procedurilor de insolvenţă.

Pentru a hotărî astfel, judecătorul-sindic a reţinut că prin încheierea din 21.03.2005, judecătorul-sindic a dispus începerea procedurii falimentului faţă de debitoarea S.C. B S.A. Galaţi şi a desemnat lichidator judiciar pe S.C. R S.R.L. Galaţi iar la termenul de judecată din data de 02.11.2006, lichidatorul judiciar a învederat instanţei că nu înţelege să solicite antrenarea răspunderii patrimoniale.

Totodată, a constatat că societatea nu mai are în patrimoniu bunuri mobile sau imobile care ar putea fi valorificate şi nici disponibilităţi băneşti pentru acoperirea debitelor, situaţie în care, în temeiul disp. art. 132 alin. 2 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, a dispus închiderea procedurii falimentului debitoarei S.C. B S.A. Galaţi, cu toate consecinţele ce decurg din aceasta.

Împotriva acestei hotărâri, în termen legal, au formulat recurs creditoarele S.C. E S.R.L. şi AFP Galaţi, înregistrate sub nr. 527/44/2007 la Curtea de Apel Galaţi.

Recurentele-creditoare au criticat hotărârea pronunţată de judecătorul-sindic pentru nelegalitate şi netemeinicie.

Creditoarea S.C. S.R.L. a motivat următoarele:

Hotărârea recurată este nemotivată sub aspectul soluţiei de respingere a cererii de angajare a răspunderii patrimoniale a administratorului B.P., încălcându-se astfel disp. art. 261 alin. 1 C.pr.civ.

În aceste condiţii, recurenta creditoare arată că este în imposibilitate a aduce critici hotărârii recurate cât timp lipseşte motivarea soluţiei de respingere a cererii de angajare a răspunderii patrimoniale.

În drept, a invocat disp. art. 261 alin. 1 C.pr.civ., art. 304 pct. 7 şi 9 C.pr.civ., art. 12 şi art. 138 lit. b şi d din Legea nr. 85/2006.

Recurenta-creditoare AFP Galaţi a criticat hotărârea judecătorului sindic sub aspectul lipsei motivelor de fapt şi de drept care au format convingerea instanţei în pronunţarea soluţiei de respingere a cererii de angajare patrimonială.

Se arată că, în hotărârea criticată, motivarea nu cuprinde motivele care au format convingerea instanţei, după cum nu cuprinde nici considerente de natură a înlătura susţinerile recurentei A.F.P., hotărârea fiind vădit nemotivată.

Solicită admiterea recursului, modificarea hotărârii pronunţată de instanţa de fond în ceea ce priveşte angajarea răspunderii patrimoniale a intimatului-pârât B.P. şi obligarea acestuia la plata sumei de 53,809 lei RON către bugetul consolidat al statului.

Analizând recursurile prin prisma motivelor invocate, dar şi sub toate aspectele în cond. art. 3041 C.pr.civ., Curtea reţine următoarele:

Recurentele-creditoare AFPGalaţi şi S.C. E S.R.L. au formulat cereri pentru angajarea răspunderii patrimoniale a fostului administrator al societăţii debitoare B. P., cereri depuse la dosarul instanţei de fond la data de 21.09.2005 şi respectiv 10.10.2005 (filele 222, 223 şi 224).

Raportul final a fost întocmit şi depus la dosarul cauzei de către lichidatorul judiciar S.C. R S.R.L., la termenul din 16.09.2005.

Prin sentinţa recurată judecătorul-sindic respinge cererile de angajare răspundere patrimonială ca nefondate, potrivit dispozitivului hotărârii, însă lipsesc în totalitate considerentele de fapt şi de drept care au stat la baza soluţiei adoptate.

Lipsa considerentelor care au stat la baza hotărârii pronunţate aduce atingere drepturilor şi intereselor legitime ale părţilor, care sunt puse în imposibilitatea de a exercita în mod eficient calea de atac prevăzută de lege şi dreptul la apărare câtă vreme hotărârea recurată nu cuprinde motivele de fapt şi de drept care au format convingerea instanţei, cum şi cele pentru care s-au înlăturat cererile părţilor.

În aceste condiţii, nu se poate realiza nici controlul judiciar asupra hotărârii dată cu nerespectarea disp. art. 261 alin. 1 pct. 3 şi 5 C.pr.civ., ceea ce atrage nulitatea hotărârii în condiţiile art. 105 alin. 2 teza I C.pr.civ.

Menţiunea din considerente referitoare la faptul că lichidatorul judiciar, la termenul din 02.11.2006, a învederat instanţei că nu înţelege să solicite antrenarea răspunderii patrimoniale este fără relevanţă în absenţa vreunei referiri la cererile de antrenare a răspunderii patrimoniale a fostului administrator, situaţie care este echivalentă cu soluţionarea procesului fără a intra în cercetarea fondului.

Faţă de considerentele reţinute, recursurile creditoarelor S.C. E S.R.L., AFP Galaţi au fost considerate întemeiate, în temeiul art. 312 alin. 2, 3 şi 5 C.pr.civ. Pe cale de consecinţă, a casat hotărârea instanţei de fond şi a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeaşi instanţă.

Casarea în totalitate a sentinţei recurate este necesară deoarece procedura soluţionării cererii de antrenare răspundere patrimonială, este parte integrantă din procedura insolvenţei şi nu poate avea loc după închiderea procedurii speciale, aşa cum rezultă din economia Legii privind procedura insolvenţei (art. 140, art. 141, art. 142).

După închiderea procedurii s-a deschis numai posibilitatea punerii în executare a hotărârilor pronunţate în temeiul art. 138 din Lege.

În rejudecare, judecătorul-sindic va soluţiona cererile de antrenare răspundere patrimonială chiar dacă acestea sunt promovate de doi creditori, persoane cărora noul act normativ care reglementează procedura insolvenţei, Legea nr. 85/2006, nu le mai recunoaşte legitimare procesuală activă.

Aceasta deoarece, în cuprinsul Legii nr. 85/2006, legiuitorul nu a prevăzut şi dispoziţii tranzitorii referitoare la rezolvarea conflictelor în timp, respectiv care este situaţia acţiunilor în antrenare răspundere promovate sub imperiul legii vechi.

În această situaţie, potrivit art. 725 alin. 4 C.pr.civ., actul de procedură îndeplinit, înainte de intrarea în vigoare a legii noi, rămâne supus dispoziţiilor legii vechi. Prin urmare, cererile de chemare în judecată formulate de creditorii S.C. E S.R.L. şi AFP Galaţi sub imperiul Legii nr. 64/1995 republicată şi modificată, acte de procedură prin care a fost sesizat judecătorul sindic, rămân valabile de vreme ce au respectat dispoziţiile legii sub imperiul căreia au fost îndeplinite.

Etichete: