Top

Inlocuirea sanctiunii amenzii cu sanctiunea avertismentului.

Domeniu:Civil Tip:sentinta NR/Data:318/05.03.2010

Autor:Judecatoria Adjud Contraventii

Inlocuirea sanctiunii amenzii cu sanctiunea avertismentului.Alta speta.

Prin plangerea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 28.12.2009, petenta S.C. X S.R.L. a solicitat in contradictoriu cu intimatul INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA VRANCEA, anularea procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor nr. 3049/10.12.2009 si in subsidiar inlocuirea amenzii in cuantum de 1500 lei cu sanctiunea avertismentului.

In motivarea plangerii, petenta a aratat ca procesul-verbal este netemeinic intrucat pana la data de 01.12.2009 salariatul A.D. a fost angajat anterior la S.C. Z SRL, iar prin decizia nr.65/01.12.2009 raporturile de munca au incetat si a fost incheiat contractul de munca nr.4 cu societatea petenta, inregistrat la ITM Vrancea sub nr. 1131/11.12.2009.

In dovedirea plangerii, petenta a solicitat proba cu inscrisuri si proba cu martorul A.D. si a depus la dosar copia procesului-verbal contestat, copia contractului individual de munca inregistrat la ITM Vrancea sub nr. 1131/11.12.2009 si copia contractului individual de munca inregistrat la ITM Vrancea sub nr. B66580/22.03.2007.

In drept, nu au fost invocate dispozitii legale.

Plangerea este scutita de taxa judiciara de timbru si timbru judiciar conform art.36 din O.G. nr.2/2001.

Intimatul a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea plangerii ca neintemeiata si mentinerea procesului-verbal contestat, aratand ca la data incheierii procesului-verbal, petenta nu a prezentat forma scrisa a contractului individual de munca pentru salariatul A.D. Daca acest contract ar fi fost incheiat, petenta l-ar fi prezentat la data incheierii procesului-verbal, insa petenta s-a prezentat la sediul ITM Vrancea fara a fi in posesia contractului, intrucat acesta nu exista in materialitatea lui. Referitor la cuantumul amenzii, a aratat ca sanctiunea aplicata se incadreaza in limita minima legala de 1500 lei.

In drept, a invocat dispozitiile art.115-118 Cod proc.civila.

In cauza a fost administrata proba cu inscrisuri si proba cu martorul A.D., a carui declaratie a fost consemnata si atasata la dosar (f.19).

Analizand materialul probator administrat in cauza, instanta a retinut ca prin procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor nr. 3049/10.12.2009, ca petenta a fost sanctionata contraventional cu amenda in cuantum de 1500 lei pentru savarsirea contraventiei prevazuta de art. 276 alin.1 lit. e din Legea nr.53/2003 –Codul munci (f.5-6).

In procesul-verbal s-a retinut ca la data de 08.12.2009 ora 12.20 s-a efectuat un control de specialitate pe raza mun. Adjud la societatile cu obiect de activitate taximetrie si la acest moment a fost identificat lucrand numitul A.D., care presta activitatea de taximetrie pe autoturismul cu nr. de inmatriculare B-74-GJD, apartinand societatii petente. Din verificarea documentelor prezentate de angajator a rezultat ca numitul A. D. a fost salariatul S.C. Z SRL, activitatea acestuia incetand la data de 01.12.2009 conform deciziei nr.65/01.12.2009. Intrucat la data de 10.12.2009 angajatorul nu a prezentat la ITM Vrancea nicio decizie de detasare si nici un contract de munca incheiat in forma scrisa pentru numitul A. D., rezultand ca petenta l-a primit la munca pe acesta fara forme legale de angajare, fiind incalcate dispozitiile art.16 alin.1 din Legea nr.53/2001.

Constatand, conform art.34 alin.1 din O.G. nr.2/2001 ca plangerea contraventionala a fost introdusa in termenul legal, instanta a retinut ca procesul-verbal cuprinde mentiunile obligatorii prevăzute sub sanctiunea nulitatii de art.16 si art. 17 din O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare si nu contine nici alte vicii de forma care sa atraga anularea.

Sub aspectul temeiniciei, din interpretarea sistematică a prevederilor art.16 şi art.34 din O.G.nr.2/2001 şi în conformitate cu art.6 CEDO, rezultă că procesul-verbal de contravenţie, în măsura în care cuprinde constatările personale ale agentului constatator, are forţă probantă prin el însuşi şi constituie o dovadă a situaţiei de fapt reţinută şi a vinovăţiei contestatorului cât timp acesta din urmă nu este în măsură să prezinte o probă contrară.

Din contractul individual de munca inregistrat la ITM Vrancea sub nr. B66580/22.03.2007 rezulta ca salariatul A.D. a fost angajat la data de 01.03.2007 la societatea S.C. Z SRL in functia de conducator auto(f.18), iar la data de 01.12.2009 raporturile de munca cu aceasta societate au incetat prin decizia nr.65/01.12.2009, aspect mentionat in procesul-verbal si necontestat de petenta.

Martorul A. D., audiat in cauza (f.19), a declarat ca a semnat contractul de munca inainte de controlul inspectorilor ITM, dar a spus acestora ca nu stie nimic despre contractul de munca in cadrul societatii petente. Afirmatia martorului in sensul ca a semnat contractul de munca inainte de controlul inspectorilor ITM nu este confirmata insa de celelalte probe administrate in cauza.

Din contractul individual de munca inregistrat la ITM Vrancea sub nr. 1131/11.12.2009 (f.3-4) rezulta cu certitudine doar data inregistrarii la ITM a contractului, nu si data incheierii in forma scrisa a acestuia.

Daca contractul exista la data intocmirii procesului-verbal (10.12.2009), acesta ar fi fost prezentat agentului constatator la acea data, situatie in care nu s-ar mai fi dispus sanctionarea petentei pentru contraventia retinuta in procesul-verbal.

Insa petenta nu a prezentat la control acest contract individual de munca si nici nu precizat motivul pentru care nu a putut pune la dispozitia agentului constatator acest inscris, la data de 10.12.2009, la sediul ITM Vrancea.

Potrivit art.16 alin.1 din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, angajatorul are obligatia de a incheia, in forma scrisa, contractul individual de munca, anterior inceperii raporturilor de munca.

Intrucat la data controlului, societatea petenta nu a prezentat contractul individual de munca incheiat cu salariatul A.D., instanta a retinut ca petenta nu a respectat dispozitiile art.16 alin.1 din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, astfel incat, in mod corect s-a retinut in sarcina acesteia savarsirea contraventiei prevazuta de art.276 alin.1 lit.e din acelasi act normativ.

Cu toate acestea, în baza art.5 alin.5 din O.G. nr.2/2001, instanţa trebuie să se raporteze, în aprecierea legalităţii sancţiunii contravenţionale aplicate, la gradul de pericol social al faptei săvârşite.

Astfel, potrivit art. 21 alin. 3 din O.G. nr.2/2001, sancţiunea trebuie să fie proporţională cu gradul de pericol social al faptei săvârşite, ţinându-se seama de împrejurările în care a fost săvârşită fapta, de modul şi mijloacele de săvârşire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă, precum şi de circumstanţele personale ale contravenientului şi de celelalte date înscrise în procesul-verbal.

Prin urmare, la aprecierea gradului de pericol social al faptei, instanta a avut in vedere imprejurarea ca petenta s-a conformat imediat dispozitiilor legale si a incheiat contract individual de munca pe perioada nedeterminata cu salariatul A. D., contract inregistrat la ITM Vrancea, in termen legal, sub nr. 1131/11.12.2009 (f.3-4).

In aceste imprejurari, retinand si faptul ca in durata contractului de munca inregistrat la ITM Vrancea, a fost inclusa si perioada in care salariatul respectiv a lucrat fara forme legale, instanta a apreciat ca fapta petentei nu a produs urmari grave si a adus o atingere minima ordinii si valorilor sociale ocrotite prin sanctionarea contraventiei, iar scopul preventiv al sanctiunii contraventionale poate fi atins si fara aplicarea unei amenzi contraventionale.

Fata de considerentele expuse, în baza art.34 din O.G. nr.2/2001 aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, instanţa a admis în parte plângerea şi a înlocuit sancţiunea amenzii in cuantum de 1500 lei aplicata prin procesul-verbal nr. 3049/10.12.2009 pentru savarsirea contraventiei prevazuta de art.276 alin.1 lit.e din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, cu sancţiunea avertismentului, atragand atentia petentei asupra necesitatii respectarii dispozitiilor Legii nr.53/2003- Codul muncii.

Etichete:

Inlocuirea sanctiunii amenzii cu sanctiunea avertismentului

Domeniu:Civil Tip:sentinta NR/Data:167/29.01.2010 Autor:Judecatoria Adjud

Contraventii. Inlocuirea sanctiunii amenzii cu sanctiunea avertismentului.

Prin plangerea inregistrata pe rolul Judecatoriei Adjud la data de 07.12.2009, petenta S.C. X S.R.L. a solicitat in contradictoriu cu intimata AUTORITATEA RUTIERA ROMANA –A.R.R. – Agentia Vrancea, inlocuirea sanctiunii amenzii in cuantum de 4000 lei aplicata prin procesul-verbal seria AIR nr. 0143167/19.11.2009 cu sanctiunea avertismentului.

In motivarea plangerii, petenta a aratat ca a depus diligentele necesare in vederea reinnoirii avizelor medicale ale conducatorilor auto, astfel cum prevede O.U.G. nr.109/2005. A mai aratat ca s-a conformat dispozitiilor legale, motiv pentru care sanctiunea aplicata prin procesul-verbal este vadit disproportionata fata de gradul de pericol social redus al faptei.

In dovedirea plangerii, petenta a solicitat proba cu inscrisuri si a depus la dosar copia procesului-verbal contestat.

In drept au fost invocate dispozitiile O.G. nr.2/2001 si O.U.G nr.109/2005.

Intimata a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea plangerii ca nefondata, aratand in esenta ca petenta a utilizat pentru transportul rutier de marfa conducatori auto care nu erau avizati din punct de vedere medical pentru a conduce vehicule supuse O.U.G. nr.109/2005, incalcand in mod vadit si cu buna stiinta dispozitiile legale si imperative in acest sens. Procesul-verbal a fost intocmit cu respectarea dispozitiilor O.G. nr.2/2001, iar solicitarea petentei de a fi inlocuita amenda contraventionala cu avertismentul este nefondata, gravitatea faptei fiind indiscutabila in conditiile in care nu a prezentat dovada ca acei conducatori auto erau apti din punct de vedere medical pentru a ocupa o functie ce concura la siguranta rutiera.

In dovedirea sustinerilor din intampinare, petenta a depus la dosar copia procesului-verbal contestat si nota de constatare.

In drept au fost invocate dispozitiile art. 115-118 Cod proc.civila, O.G. nr. 2/2001, O.U.G. nr. 109/2005, Ordin MTCT nr. 1892/2006.

La data de 08.01.2010, petenta a depus la dosar prin serviciul registratura, concluzii scrise prin care a reluat motivele expuse in cuprinsul plangerii, a invocat gradul de pericol scazut al faptei savarsite si faptul ca societatea se afla la prima abatere de acest fel, solicitand inlocuirea sanctiunii amenzii cu sanctiunea avertismentului.

In cauza a fost administrata proba cu inscrisuri.

Analizand materialul probator administrat in cauza, instanta a retinut ca prin procesul-verbal seria AIR nr. 0143167/19.11.2009 petenta a fost sanctionata contraventional cu amenda in cuantum de 4000 lei pentru savarsirea contraventiei prevazuta de art. 58 lit.m si sanctionata de art. 59 alin.1 lit.b din O.U.G. nr.109/2005 privind transporturile rutiere, modificata si aprobata prin Legea nr. 102/2006 (f.5).

In procesul-verbal s-a retinut ca in urma controlului efectuat in data de 13.11.2009 la sediul operatorului de transport S.C. X S.R.L. pe tema inspectarii legislatiei in vigoare referitoare la transporturile rutiere, s-a constatat ca societatea petenta utilizeaza conducatori auto fara ca acestia sa detina avize medicale valabile.

Analizand din oficiu legalitatea procesului-verbal seria AIR nr. 0143167/19.11.2009, instanta a retinut ca acesta cuprinde mentiunile obligatorii prevăzute sub sanctiunea nulitatii de art.16 si art. 17 din O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor si nu contine nici alte vicii de forma care sa atraga anularea.

Sub aspectul temeiniciei procesului-verbal, din interpretarea sistematică a prevederilor art.16 şi art.34 din O.G.nr.2/2001 şi în conformitate cu art.6 CEDO, rezultă că procesul-verbal de contravenţie, în măsura în care cuprinde constatările personale ale agentului constatator, are forţă probantă prin el însuşi şi constituie o dovadă a situaţiei de fapt reţinută şi a vinovăţiei contestatorului cât timp acesta din urmă nu este în măsură să prezinte o probă contrară.

Potrivit art.58 lit.m din O.U.G. nr.109/2005 constituie contraventie “ utilizarea de catre intreprindere sau de catre operatorul de transport a unor conducatori auto fara contract de munca, aviz medical, aviz psihologic sau certificat de competenta profesionala”.

Petenta nu a contestat situatia de fapt retinuta in procesul-verbal si nu a facut dovada contrara acesteia, imprejurari fata de care, instanta a apreciat ca sanctionarea petentei conform art. 58 lit.m si art. 59 alin.1 lit.b din O.U.G. nr.109/2005 este legala.

Cu privire la individualizarea sanctiunii aplicate in speta, instanta a retinut ca pentru contraventia prevazuta de art.58 lit.m din O.U.G. nr.109/2005, amenda contraventionala este cuprinsa intre 4000 si 5000 lei.

Petentei i-a fost aplicata sanctiunea minima prevazuta de art. 59 alin.1 lit.b din O.U.G. nr.109/2005, respectiv amenda in cuantum de 4000 lei.

In ceea ce priveste solicitarea petentei de inlocuire a sanctiunii amenzii aplicate cu sanctiunea avertismentului, s-a retinut ca, desi petenta a aratat in cuprinsul plangerii ca a efectuat diligentele necesare pentru obtinerea avizelor medicale, aceasta nu a depus la dosar dovada acestor demersuri sau copiile avizelor medicale obtinute, instanta aflandu-se astfel in imposibilitatea de a verifica daca petenta s-a conformat dispozitiilor legale.

Retinand totodata ca fapta de a utiliza conducatori auto fara avize medicale valabile prezinta un grad de pericol social ridicat pentru siguranta circulatiei rutiere, instanta a apreciat ca minimul amenzii aplicat petentei este proportional cu gradul de pericol social al faptei si nu se impune inlocuirea amenzii cu sanctiunea avertismentului.

In consecinta, constatând legalitatea si temeinicia procesului-verbal seria AIR nr. 0143167/19.11.2009, în baza art. 34 din O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare, instanta a respins plângerea ca neîntemeiată si a mentinut procesul-verbal contestat.

Etichete: