Top

Legea 112/1995

DOSAR CIVIL NR. 2719/212/2009

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA CONSTANŢA

SECTIA CIVILĂ

SENTINTA CIVILA NR. 10801

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN 19.06.2009

Pe rol, soluţionarea cauzei civile având ca obiect actiune in raspundere contractuala, formulata de reclamant PMcu domiciliul in CONSTANTA, în contradictoriu cu pârât SRMFcu sediul in Bucureşti

Dezbaterile asupra fondului au avut loc în şedinţa publică din data de 15.06.2009. Susţinerile părţilor au fost consemnate în încheierea de şedinţa din acea data, incheiere ce face corp comun cu prezenta hotărâre pentru când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera a dispus amânarea pronunţării la data de 19.06.2009, când s-a dat următoarea soluţie.

I N S T A N T A

Deliberand asupra cauzei civile de fata constata urmatoarele:

Prin cererea formulata la data de 4.02.2009 si inregistrata pe rolul instantei sub nr.2719/212/2009 reclamanta PMin contradictoriu cu SRMF a solicitat ,in principal obligarea paratului la plata echivalentului pretului de circulatie al imobilului situate in Constanta, care a format obiectul contractului de vanzare-cumparare 27526/20.11.1996 si in subsidiar obligarea paratului la restitutirea pretului de vanzare a imobilului actualizat cu indicia de inflatie in perioada cuprinsa intre data predarii sumei-20.11.1996 si data executarii hotararii judecatoresti, cu cheltuieli de judecata.

In motivarea cererii, reclamanta a aratat ca la data de 20.11.1996 a dobandit prin contractual de vanzare-cumparare nr.17526 de la RAEDPP Constanta in temeiul Legii nr.112/1995. Prin decizia civila nr.92/C/22.05.2006 pronuntata de Curtea de Apel Constanta ,irevocabila, s-a admis actiunea in revendicare si a fost obligata sa lase in deplina proprietate si posesie imobilul .

In probatiune a solicitat proba cu inscrisuri si expertiza tehnice si expertiza contabila.

In drept, cererea a fost intemeiata pe dispoz.art.1337 si 1344 Cod civil , art.48 si 50 din Leg.10/2001.

In temeiul art.50 din Leg.10/2001 actiunea este scutita de plata taxei judiciare de timbre.

In sustinerea cererii au fost depuse urmatoarele inscrisuri: contract de vanzare-cumparare nr.27526, contract de rate, act additional la contract, fisa tehnica si de calcul.

La termenul din data de 16.03.2009 au fost incuviintate proba cu inscrisuri si expertiza tehnica imobiliara.

La termenul din data de 27.04.2009 parata SRMF a formulat intampinare prin care, pe cale de exceptie a invocate lipsa calitatii procesual passive aSRMF In motivarea exceptiei s-au invocate dispoz.art.25 din Decretul nr.31/1954 potrivit carora “statul este persoana juridical si este reprezentat MF in justitie in raporturile in care participa nemijlocit, in nume propriu ca subiect de drepturi si obligatii”. Se mai arata ca , conform art.50 alin3 din Leg.10/2001 restituirea pretului actualizat se face de catreMFP , iar faptul ca statul este reprezentat in justitie prin MFP nu inseamna ca cele doua entitati se

In drept, intampinare a fost intemeiata pe dispoz.art.115 si urm.Cod pr.civ.

La data de 28.05.2009, prin serviciul registratura a fost depus raportul de expertiza tehnica ( filele 30-39).

Analizand cererea dedusa judecatii prin prisma probatoriului administrat in cauza si avand in vedere dispozitiile legale incidente in cauza, instanta retine urmatoarele:

Potrivit art.137 alin.1 Cod proc.civila instanta se va pronunta mai intai asupra exceptiilor de procedura, precum si asupra celor de fond care fac de prisos, in totul sau in parte, cercetarea in fond a pricinii.

Asupra exceptiei lipsei calitatii procesual active SRMF ,invocate de parat prin intampinare, instanta retine ca aceasta este neintemeiata din urmatoarele considerente:

Potrivit art.25 din Decretul nr.31/1954 privitor la persoanele fizice si persoanele juridice “ statul este persoana juridica in raporturile in care participa nemijlocit ,in nume propriu,ca subiect de drepturi si obligatii.El participa in astfel de raporturi prin MF Vanzarea imobilelor trecute in patrimonial Statului in perioada 6.03.1945-22.12.1989 s-a facut de catre Statul Roman prin intermediul intreprinderii specializate care nu a actionat decat in calitate de mandatar al Statului, calitate in care a obtinut un commission de 1% din pretul incasat. Faptul ca art.50 alin.3 din Leg.10/2001 prevede ca restituirea pretului se face de catre MEFnu poate duce la concluzia ca acesta ar avea calitate procesuala pasiva si nu Statul. Raportul juridic ce rezulta din actul de vanzare-cumparare s-a legat intre Statul Roman si cumparator , in consecinta obligatia de restituire a pretului nu poate reveni decat Statului Roman in calitatea de vanzator al imobilului . Faptul ca plata efectiva se face prin intermediul MFnu schimba calitatea procesual pasiva ce rezulta din raportului juridic initial.

Pe fondul cauzei instanta retine urmatoarele:

La data de 20.11.1996 reclamanta a dobandit prin contractul de vanzare-cumparare nr.27526, incheiat in temeiul Legii nr.112/1995 apartamentul situat in Constanta, str.E Varga, nr.3, et.I., cu plata in rate pe termen de 5 ani.

Prin decizia civila nr.92/C/22.05.2006 pronuntata de Curtea de Apel Constanta reclamanta din prezenta cauza a fost obligate sa lase in deplina proprietate si posesie imobilul cumparat anterior, fostilor proprietari-reclamanti in actiunea in revendicare.

Potrivit art.1337 Cod civil vanzatorul este de drept obligat a raspunde catre cumparator de evictiunea totala sau partial a lucrului vandut. Cum la data incheierii contractului de vanzare-cumparare, respective 20.11.1996 ,ambele parti au fost de buna credinta si cumparatorul nu a cunoscut imprejurarea ca nu trateaza cu adevaratul proprietar, potrivit art.1341 pct.4 si 1344 C.civ. cumparatorul este indreptatit la diferenta dintre pretul de achizitionare si valoarea actuala a imobilului.

In conformitate cu art. 501 din Leg.10/2001. – „(1) Proprietarii ale caror contracte de vanzare-cumparare, incheiate cu respectarea prevederilor Legii nr. 112/1995, cu modificarile ulterioare, au fost desfiintate prin hotarari judecatoresti definitive si irevocabile au dreptul la restituirea pretului de piata al imobilelor, stabilit conform standardelor internationale de evaluare.

(2) Valoarea despagubirilor prevazute la alin. (1) se stabileste prin expertiza.”

Prin expertiza tehnica efectuata in cauza ( filele 31-38) de expert tehnic judiciar ing.Bescuca Dumitru, s-a constatat ca valoarea de piata a imobilului situat in Constanta, este de 23.700 lei.

Dand eficienta juridica considerentelor anterior expuse, instanta va admite actiunea formulata de reclamanta si va obliga SRMF la plata catre reclamanta a sumei de 23.700 lei reprezentand valoarea de circulatie a imobilului.

In temeiul art.274 Cod proc.civ. constatand culpa procesuala, va obliga parata la plata cheltuielilor de judecata in cuantum de 400 lei reprezentand onorariu expertiza.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Respinge ca neintemeiata exceptia lipsei calitatii procesual pasive a SRMF Admite actiunea formulata de reclamanta PMcu domiciliul ales la avocat IP in contradictoriu cu SRMF cu sediul in Bucuresti..

Obliga Statul Roman prin MFP la plata catre reclamanta a sumei de 23.700 lei reprezentand valoarea de circulatie a imobilului din Constanta, Obliga parata la plata cheltuielilor de judecata in cuantum de 400 lei, reprezentand onorariu expertiza.

Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica, azi 19.06.2009

Thred.E.C,/4 ex/5.10.2009

Etichete:

Obligatia de a face. Legea nr. 112/1995. Calitatea procesuala pasiva

Tip: Sentinţă civilă
Nr./Dată: 12840 (06.11.2008)
Autor: Judecatoria Iasi
Domenii asociate: primari, primării

Prin sentinta civila nr. 12840 din 6 noiembrie 2008, Judecatoria Iasi a respins, ca fiind introdusa impotriva unei persoane fara calitate procesuala pasiva, cererea prin care reclamanta BAI a chemat în judecata pârâtul Municipiul Iasi, prin Primar, solicitând ca acesta sa fie obligat sa-i atribuie în proprietate suprafata de teren aferenta imobilului de locuit, proprietatea sa; reclamanta si-a motivat cererea prin faptul ca autoarea sa a fost chiriasa în imobilul de locuit din Iasi, str. Spital Pascanu nr. 6 din anul 1983 si în continuare a fost ea, prin acest contract având închiriata atât locuinta cât si terenul în suprafata de 686 m.p., în anul 1997 cumparand locuinta închiriata si suprafata de 81 m.p. aferenti constructiei.
Pentru a pronunta aceasta solutie, instanta, analizand prioritar exceptia lipsei calitatii procesuale pasive (invocata prin intampinare), a admis-o, invocand urmatoarele considererente:
În conformitate cu prevederile legale în vigoare (care s-au succedat în timp, ultimul fiind art. 9 si art. 33 din HG 11/1997), în situatiile de vânzare a apartamentelor catre chiriasi se dobândeste si dreptul de proprietate asupra terenului aferent, conditii în care ei trebuia sa i se fi vândut întreaga suprafata de teren de 686 m.p. aferenta constructie si nu doar 81 m.p., ca fiind doar suprafata de sub constructie.
Calitatea procesuala pasiva presupune existenta unei identitati între persoana chemata în judecata ( pârâtul) si cel care este subiect pasiv în raportul juridic dedus judecatii . Cu alte cuvinte, calitatea procesuala este titlul legal care îndreptateste o persoana sa fie parte în procesul civil .
Astfel, în cazul situatiilor juridice pentru a caror realizare calea justitiei este obligatorie, calitatea procesuala activa apartine celui ce se poate prevala de acest interes, iar calitatea procesuala pasiva apartine celui fata de care se poate realiza interesul respectiv. Reclamantul, fiind cel care porneste actiunea, trebuie sa justifice atât calitatea procesuala activa , cat si pe cea pasiva.
Calitatea procesuala se analizeaza în cerinta existentei unei identitati între persoana reclamantului si persoana celui care este titularul dreptului subiectiv dedus în justitie, precum si în conditia unei identitati între persoana pârâtului si persoana celui obligat în raportul de drept substantial.
Or, în cauza, raportat la art. 26 alin. 3 din Lg. 112/1995 suprafetele de teren preluate de stat sau de alte persoane juridice, aflate la 22 dec. 1989 în posesia acestora si care depasesc suprafata aferenta constructiilor, ramân în proprietatea statului, conditii în care calitatea procesuala ar reveni statului român, prin reprezentantul sau legal.

Etichete: , , , ,