Top

Neexaminarea tuturor motivelor invocate şi nerezolvarea capetelor de cerere cu care instanţa a fost investită. Consecinţe. Trimiterea cauzei spre rejudecare

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr.141 din 6 martie 2008
Curtea de Apel Iaşi a admis recursul S.C. „P.” S.R.L. Muntenii de Sus, jud. Vaslui, contra sentinţei civile nr.334/F din 6 noiembrie 2007 a Tribunalului Vaslui – judecător sindic, pe care a casat-o şi a trimis cauza spre rejudecare, la aceeaşi instanţă.
Totodată a respins recursul S.C. „P.” S.R.L. Muntenii de Sus, jud. Vaslui, contra încheierii din 27 noiembrie 2007 a Tribunalului Vaslui, pe care o menţine.
A respins cererea de suspendare a sentinţei recurate, fiind rămasă fără obiect.
S-a reţinut că, într-adevăr, instanţa de fond, Tribunalul Vaslui – judecător sindic nu a analizat corespunzător aspectele referitoare la prematuritatea cererii creditoarei de intrare în faliment faţă de împrejurarea că s-a dispus suspendarea în temeiul art.244 C.pr.civ. până la soluţionarea irevocabilă a dosarului nr.2855 care avea o înrâurire hotărâtoare asupra acestei cauze.
Suspendarea a avut loc la 4 decembrie 2003, repunerea pe rol a avut loc la 4 septembrie 2007, la cererea creditoarei, iar dosarul pentru care s-a suspendat cauza s-a soluţionat la 31 mai 2007.
Aşa fiind, dosarul a stat în nelucrare timp de aproape patru ani. La data suspendării societatea se afla în stadiul de reorganizare pe bază de plan confirmat de Tribunalul Vaslui, pe o perioadă de 1 an, conform sentinţei civile nr.108/F din 3 aprilie 2001, care a început să curgă de la 2 octombrie 2001, când s-a respins recursul creditoarei prin decizia nr.371/2001 a Curţii de Apel Iaşi, perioadă prelungită cu încă un an, adică în total doi ani, prin sentinţa civilă nr.86/F din 26 iunie 2003.
Această ultimă sentinţă a fost atacată de ambele părţi făcând obiectul dosarului nr.3842/2003 al Curţii de Apel Iaşi, suspendat la 20 octombrie 2003, încât perioada de prelungire al planului nu a mai intrat în funcţiune.
Repunându-se pe rol dosarul, s-a pronunţat decizia nr.209/2006, când s-au respins recursurile declarate de ambele părţi şi s-a menţinut sentinţa civilă nr.86/F/2003, prin care s-a respins cererea de intrare în faliment şi s-a prelungit termenul planului de reorganizare la o perioadă maximă.
Din cele de mai sus, rezultă cu prisosinţă că instanţa de fond nu a avut în vedere motivele invocate care au făcut obiectul întâmpinării depuse la dosar de recurentul de faţă, dacă le-ar fi examinat ar fi ajuns la o concluzie justă cu privire la adevăratele raporturi dintre părţi şi a modului cum operează principiile legale privind suspendarea şi repunerea pe rol, în contextul în care exista un plan de reorganizare confirmat de judecătorul sindic, cât şi pe plan ierarhic în exercitarea căilor de atac. O analiză motivată a celor menţionate în precedent ar fi format convingerea că cele reţinute de instanţă se justifică sau sunt infirmate în contextul celor susţinute de recurentă cu trimitere la hotărârile care au fost adoptate în cauză, cu influenţă asupra soluţiei corecte în prezenta cauză.
Pentru motivele arătate s-a admis recursul, a fost casată sentinţa civilă nr.334/F din 6 noiembrie 2007 a Tribunalului Vaslui – judecător sindic şi s-a trimis cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă – Tribunalul Vaslui – judecător sindic. Cu ocazia rejudecării vor fi avute în vedere şi toate celelalte motive de recurs invocate de S.C. „P.” S.R.L. Muntenii de Sus, jud. Vaslui.
Recursul declarat de S.C. „P.” S.R.L. Muntenii de Sus, jud. Vaslui împotriva încheierii din 27 noiembrie 2007 a Tribunalului Vaslui a fost respins, întrucât cererea de revizuire nu a fost adresată corect, urmând a se soluţiona distinct prin repartizare aleatorie la un complet competent, primind un număr diferit, obiectul şi cauza fiind diferite.

Etichete: