Top

Contestaţie tabel definitiv consolidat al creanţelor

SENTINTA COMERCIALA NR.205 DATA 25.02.2010 TITLU: Contestaţie tabel definitiv consolidat al creanţelor DOMENII ASOCIATE: FALIMENT REZUMATUL SPETEI: Prin cererea depusă la data 19.01.2010, creditoarea A a formulat contestaţie împotriva tabelului definitiv consolidat rectificativ al debitoarei B prin care a solicitat modificarea acestuia în sensul înscrierii sale cu creanţa în valoare de 202.878 lei la ordinea de preferinţă de la pct.3 conform art.123 din Legea nr.85/2006 şi nu cea de la pct.123 pct.7 şi cu procent de peste 50% din totalul creanţelor. In motivarea cererii întemeiată pe dispoziţiile art.71 şi 123 din Legea nr.85/2006 s-a arătat de contestatoare că a fost executată silit în calitate de debitor ipotecar pentru un împrumut acordat de creditoarea C debitoarei B. Contestatoarea a precizat, că urmare a executarii silite, preţul de 202.878 lei rezultat din vânzarea imobiliară a fost distribuită creditoarei astfel încât are împotriva debitoarei B o acţiune în regres, creanţa fiind garantată şi având acelaşi caracter rezultând dintr-un contract de credit bancar. Intrucât creditoarei C i s-a stins creanţa prin achitare, contestatoarea a considerat că aceasta nu mai are calitate de creditor în cauză, viciind astfel şi procentul său care este mai mare de 46%,. De altfel, în mod greşit a fost înscrisă creditoarea cu majorările şi penalităţile după deschiderea procedurii de faliment. Având în vedere faptul că prin cererea introductivă s-a contestat şi creanţa cu care a fost înscrisă creditoarea C, judecătorul sindic a dispus citarea acesteia pentru a formula apărări. Prin întâmpinarea depusă în termen procedural, intimata C a solicitat respingerea contestaţiei ca nefondată motivat de faptul că înscrierea contestatoarei în tabelul de creanţă a fost făcută corect şi legal în temeiul art.71 din Legea nr.85/2006, urmare a distribuirii sumei rezultată din vânzarea imobilului ipotecat. Intimata a precizat că în tabelul de creanţe a fost trecută la capitolul creditorilor chirografari astfel încât solicitarea contestatoarei de a fi menţionată la creditorii garantaţi nu are suport. De asemenea, s-a menţionat de intimată că de la momentul deschiderii procedurii de insolvenţă banca nu a mai calculat şi nu a mai solicitat plata de dobânzi sau alte costuri, fapt care rezultă din consultarea tabelelor de creanţe depuse de fostul şi actualul lichidator. Debitoarea B, prin lichidator judiciar, nu a depus întâmpinare la dosar insă apărătorul acesteia s-a prezentat în instanţă la termenul din data de 25.02.2010 şi a solicitat respingerea contestaţiei ca nefondată. Examinând prezenta contestaţie prin prisma actelor şi lucrărilor dosarului, a motivelor invocate şi a apărărilor formulate de debitoare precum şi a dispoziţiilor aplicabile în cauză, judecătorul sindic a reţinut următoarele: In cadrul derulării procedurii de faliment a debitoarei B s-a întocmit tabelul definitiv de creanţe în care a fost înscrisă intimata C cu o creanţă de 228.355,77 lei care reprezintă un procent de 57,71% din totalul creanţelor, ordinea de plată fiind cea prevăzută de art.123 pct.7 din Legea nr.85/2006. Ulterior întocmirii acestui tabel, pe calea executării silite demarată de creditoarea C, s-a procedat la distribuirea sumei de 202.878 lei rezultată din vânzarea imobilului aparţinând soţilor A si D şi ipotecat în favoarea băncii pentru restituirea unuia din creditele acordate debitoarei B. Contestatoarea A a formulat la data de 19.11.2009 cerere de înscriere pe tabloul creditorilor pentru suma de 202.878 lei anexând în acest sens copie de pe procesul-verbal încheiat la data de 27.07.2009 şi certificatul de moştenitor nr.111/12.08.2009 întocmit de notarul public din care reiese că este unicul moştenitor al soţului său – D, decedat la data de 24.06.2009. In tabelul definitiv consolidat rectificativ modificat conform prevederile art.71 din Legea nr.85/2006, lichidatorul judiciar a înscris pe contestatoarea A cu suma de 202.878 lei – 49,28% din totalul creanţelor, ordinea de preferinţă prevăzută de art.123 pct.7. In acelaşi tabel, creditoarea C a fost înscrisă cu suma de 25.477,77 lei reprezentând 6,19% din masa credală, ordinea de plată fiind cea prevăzută de art.123 pct.7 din Legea nr.85/2006. Potrivit art.71 alin. 2 din Legea nr.85/2006 „un creditor sau un fidejusor, care este îndreptăţit la restituire ori la despăgubire din partea debitorului pentru suma plătită, va fi trecut în tabelul de creanţe cu suma pe care a plătit-o creditorului. In acest caz, creditorul comun are dreptul de a cere să i se plătească, până la achitarea integrală a creanţei sale, cota cuvenită codebitorului sau fidejusorului, rămânând creditor al acestuia doar pentru suma neachitată”. Judecătorul sindic a observat că în speţa dedusă judecăţii contestatoarea a fost înscrisă cu suma de 202.878 lei reprezentând preţul de vânzare al imobilului – proprietatea sa, ipotecat pentru garantarea restituirii unuia din creditele acordate de bancă debitoarei, sumă ce se concretizează în procentul de 49,28 % din totalul pasivului B, acela de 411.678,22 lei. Referitor la ordinea de preferinţă, s-a constatat de judecătorul sindic că în mod corect a fost trecută creanţa contestatoarei în categoria creditorilor chirografari – art.123 pct.7 din Legea nr.85/2006, aceeaşi categorie în care fusese menţionată şi creanţa intimatei C în tabelul definitiv consolidate. Susţinerea contestatoarei privind aplicabilitatea prevederilor art.123 pct.3 din Legea nr.85/2006 nu a fost considerata reală întrucât în această categorie sunt incluse „creanţele reprezentând creditele cu dobânzile şi cheltuielile aferente acordate de instituţii de credit după deschiderea procedurii precum şi creanţele rezultate din continuarea activităţii debitorului după deschiderea procedurii”. Or, creanţa contestatoarei care s-a subrogat în dreptul intimatei C pentru suma de 202.878 lei provine dintr-un credit bancar acordat debitoarei anterior deschiderii procedurii de insolvenţă şi ca atare nu poate fi menţionată în tabel la ordinea de plată conform art.123 pct.3 din Legea nr.85/2006. Cât priveşte creanţa de 25.477,77 lei cu care a fost înscrisă intimata C în tabelul definitiv consolidat rectificativ judecătorul sindic a observat că aceasta reprezintă creanţa iniţială de 228.355,77 lei cuprinsă în tabelul definitiv consolidat din care s-a scăzut suma de 202.878 lei ce a fost achitată prin vânzarea imobilului ipotecat şi nu au fost aplicate dobânzi sau penalităţi după deschiderea procedurii de faliment. De altfel, creanţa intimatei de 228.355,77 lei a fost supusă verificării la momentul întocmirii tabelelor preliminar şi definitiv de creanţă, lichidatorul judiciar analizând înscrisurile anexate cererii, părţile interesate având posibilitatea să formuleze contestaţie. Această sumă provine dintr-un alt credit acordat debitoarei B a cărei restituire nu a mai fost garantată iar contestatoarea nu poate fi înscrisă în tabel cu întreaga sumă care i se cuvine intimatei, aceasta având dreptul să participe în continuare la procedura concursuală pentru recuperarea creanţei de 25.477,77 lei. Având în vedere considerentele expuse mai sus şi dispoziţiile legale menţionate, judecătorul sindic a apreciat că prezenta contestaţie este nefondată şi a respins-o ca atare. Ca parte căzută în pretenţii, în temeiul art.274 c.pr.civ., contestatoarea A a fost obligată la plata către intimata-debitoare B a cheltuielilor de judecată efectuată de aceasta în cursul judecăţii cererii (onorariul de apărător).

Etichete: