Top

Contestaţie tabel definitiv consolidat al creanţelor

SENTINTA COMERCIALA NR.205 DATA 25.02.2010 TITLU: Contestaţie tabel definitiv consolidat al creanţelor DOMENII ASOCIATE: FALIMENT REZUMATUL SPETEI: Prin cererea depusă la data 19.01.2010, creditoarea A a formulat contestaţie împotriva tabelului definitiv consolidat rectificativ al debitoarei B prin care a solicitat modificarea acestuia în sensul înscrierii sale cu creanţa în valoare de 202.878 lei la ordinea de preferinţă de la pct.3 conform art.123 din Legea nr.85/2006 şi nu cea de la pct.123 pct.7 şi cu procent de peste 50% din totalul creanţelor. In motivarea cererii întemeiată pe dispoziţiile art.71 şi 123 din Legea nr.85/2006 s-a arătat de contestatoare că a fost executată silit în calitate de debitor ipotecar pentru un împrumut acordat de creditoarea C debitoarei B. Contestatoarea a precizat, că urmare a executarii silite, preţul de 202.878 lei rezultat din vânzarea imobiliară a fost distribuită creditoarei astfel încât are împotriva debitoarei B o acţiune în regres, creanţa fiind garantată şi având acelaşi caracter rezultând dintr-un contract de credit bancar. Intrucât creditoarei C i s-a stins creanţa prin achitare, contestatoarea a considerat că aceasta nu mai are calitate de creditor în cauză, viciind astfel şi procentul său care este mai mare de 46%,. De altfel, în mod greşit a fost înscrisă creditoarea cu majorările şi penalităţile după deschiderea procedurii de faliment. Având în vedere faptul că prin cererea introductivă s-a contestat şi creanţa cu care a fost înscrisă creditoarea C, judecătorul sindic a dispus citarea acesteia pentru a formula apărări. Prin întâmpinarea depusă în termen procedural, intimata C a solicitat respingerea contestaţiei ca nefondată motivat de faptul că înscrierea contestatoarei în tabelul de creanţă a fost făcută corect şi legal în temeiul art.71 din Legea nr.85/2006, urmare a distribuirii sumei rezultată din vânzarea imobilului ipotecat. Intimata a precizat că în tabelul de creanţe a fost trecută la capitolul creditorilor chirografari astfel încât solicitarea contestatoarei de a fi menţionată la creditorii garantaţi nu are suport. De asemenea, s-a menţionat de intimată că de la momentul deschiderii procedurii de insolvenţă banca nu a mai calculat şi nu a mai solicitat plata de dobânzi sau alte costuri, fapt care rezultă din consultarea tabelelor de creanţe depuse de fostul şi actualul lichidator. Debitoarea B, prin lichidator judiciar, nu a depus întâmpinare la dosar insă apărătorul acesteia s-a prezentat în instanţă la termenul din data de 25.02.2010 şi a solicitat respingerea contestaţiei ca nefondată. Examinând prezenta contestaţie prin prisma actelor şi lucrărilor dosarului, a motivelor invocate şi a apărărilor formulate de debitoare precum şi a dispoziţiilor aplicabile în cauză, judecătorul sindic a reţinut următoarele: In cadrul derulării procedurii de faliment a debitoarei B s-a întocmit tabelul definitiv de creanţe în care a fost înscrisă intimata C cu o creanţă de 228.355,77 lei care reprezintă un procent de 57,71% din totalul creanţelor, ordinea de plată fiind cea prevăzută de art.123 pct.7 din Legea nr.85/2006. Ulterior întocmirii acestui tabel, pe calea executării silite demarată de creditoarea C, s-a procedat la distribuirea sumei de 202.878 lei rezultată din vânzarea imobilului aparţinând soţilor A si D şi ipotecat în favoarea băncii pentru restituirea unuia din creditele acordate debitoarei B. Contestatoarea A a formulat la data de 19.11.2009 cerere de înscriere pe tabloul creditorilor pentru suma de 202.878 lei anexând în acest sens copie de pe procesul-verbal încheiat la data de 27.07.2009 şi certificatul de moştenitor nr.111/12.08.2009 întocmit de notarul public din care reiese că este unicul moştenitor al soţului său – D, decedat la data de 24.06.2009. In tabelul definitiv consolidat rectificativ modificat conform prevederile art.71 din Legea nr.85/2006, lichidatorul judiciar a înscris pe contestatoarea A cu suma de 202.878 lei – 49,28% din totalul creanţelor, ordinea de preferinţă prevăzută de art.123 pct.7. In acelaşi tabel, creditoarea C a fost înscrisă cu suma de 25.477,77 lei reprezentând 6,19% din masa credală, ordinea de plată fiind cea prevăzută de art.123 pct.7 din Legea nr.85/2006. Potrivit art.71 alin. 2 din Legea nr.85/2006 „un creditor sau un fidejusor, care este îndreptăţit la restituire ori la despăgubire din partea debitorului pentru suma plătită, va fi trecut în tabelul de creanţe cu suma pe care a plătit-o creditorului. In acest caz, creditorul comun are dreptul de a cere să i se plătească, până la achitarea integrală a creanţei sale, cota cuvenită codebitorului sau fidejusorului, rămânând creditor al acestuia doar pentru suma neachitată”. Judecătorul sindic a observat că în speţa dedusă judecăţii contestatoarea a fost înscrisă cu suma de 202.878 lei reprezentând preţul de vânzare al imobilului – proprietatea sa, ipotecat pentru garantarea restituirii unuia din creditele acordate de bancă debitoarei, sumă ce se concretizează în procentul de 49,28 % din totalul pasivului B, acela de 411.678,22 lei. Referitor la ordinea de preferinţă, s-a constatat de judecătorul sindic că în mod corect a fost trecută creanţa contestatoarei în categoria creditorilor chirografari – art.123 pct.7 din Legea nr.85/2006, aceeaşi categorie în care fusese menţionată şi creanţa intimatei C în tabelul definitiv consolidate. Susţinerea contestatoarei privind aplicabilitatea prevederilor art.123 pct.3 din Legea nr.85/2006 nu a fost considerata reală întrucât în această categorie sunt incluse „creanţele reprezentând creditele cu dobânzile şi cheltuielile aferente acordate de instituţii de credit după deschiderea procedurii precum şi creanţele rezultate din continuarea activităţii debitorului după deschiderea procedurii”. Or, creanţa contestatoarei care s-a subrogat în dreptul intimatei C pentru suma de 202.878 lei provine dintr-un credit bancar acordat debitoarei anterior deschiderii procedurii de insolvenţă şi ca atare nu poate fi menţionată în tabel la ordinea de plată conform art.123 pct.3 din Legea nr.85/2006. Cât priveşte creanţa de 25.477,77 lei cu care a fost înscrisă intimata C în tabelul definitiv consolidat rectificativ judecătorul sindic a observat că aceasta reprezintă creanţa iniţială de 228.355,77 lei cuprinsă în tabelul definitiv consolidat din care s-a scăzut suma de 202.878 lei ce a fost achitată prin vânzarea imobilului ipotecat şi nu au fost aplicate dobânzi sau penalităţi după deschiderea procedurii de faliment. De altfel, creanţa intimatei de 228.355,77 lei a fost supusă verificării la momentul întocmirii tabelelor preliminar şi definitiv de creanţă, lichidatorul judiciar analizând înscrisurile anexate cererii, părţile interesate având posibilitatea să formuleze contestaţie. Această sumă provine dintr-un alt credit acordat debitoarei B a cărei restituire nu a mai fost garantată iar contestatoarea nu poate fi înscrisă în tabel cu întreaga sumă care i se cuvine intimatei, aceasta având dreptul să participe în continuare la procedura concursuală pentru recuperarea creanţei de 25.477,77 lei. Având în vedere considerentele expuse mai sus şi dispoziţiile legale menţionate, judecătorul sindic a apreciat că prezenta contestaţie este nefondată şi a respins-o ca atare. Ca parte căzută în pretenţii, în temeiul art.274 c.pr.civ., contestatoarea A a fost obligată la plata către intimata-debitoare B a cheltuielilor de judecată efectuată de aceasta în cursul judecăţii cererii (onorariul de apărător).

Etichete:

Contestaţie tabel definitiv consolidat al creanţelor

Prin cererea depusă la Tribunalul Braila, creditoarea A a solicitat judecătorului sindic să ia act de decizia de înlocuire a lichidatorului judiciar al debitoarei B, respectiv a C cu lichidatorul judiciar D, potrivit art.24 raportat la art.19 alin.2/1 din Legea nr.85/2006. Creditoarea a mai solicitat judecătorului sindic să dispună încetarea atribuţiilor C şi desemnarea D, cu păstrarea aceleiaşi remuneratii stabilită prin sentinţa nr.686/16.10.2008.

La termenul din data de 26.02.2009 creditoarea a depus şi decizia nr.142/29.01.2009 privind înlocuirea lichidatorului judiciar precum şi dovezile de publicare a acesteia în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă.

Ulterior formulării acestei cereri, lichidatorul judiciar D a întocmit tabelul definitiv consolidat de creanţe modificat pe care l-a depus la dosar la data de 13.02.2009.

Impotriva acestui tabel, creditoarea A a formulat contestatie arătând că este nelegal modificat întrucât lichidatorul judiciar nu a avut nici un temei să o elimine din tabelul creditorilor.

Astfel, a susţinut creditoarea, este real că a demarat procedura executării silite a imobilului apartinând persoanelor fizice X şi Y ipotecate în vederea realizării creantei sale, însă aceştia au formulat contestatie la executare şi nu s-a încasat efectiv suma de bani provenită din vânzarea la licitatie. Mai mult, a precizat creditoarea, executarea silită a fost suspendată de instanţă prin Incheierea din data de 10.11.2008 astfel încât nu s-a mai întocmit nici un act în acel dosar şi în consecinţă nu s-a procedat la distribuirea sumei obţinută în urma vânzării la licitatie a imobilului, de toate aceste aspecte având cunoştinţă lichidatorul judiciar care a fost citat în cauza respectivă în calitate de reprezentant al debitoarei B. Aşa fiind, creditoarea a opinat că se impune modificarea tabelului contestat în sensul menţionării sale ca în celelalte tabele anterior întocmite.

In şedinţă publică, la termenul din data de 26.02.2009, creditoarea prin reprezentantul legal a precizat că înţelege să conteste creanta creditorilor X şi Y întrucât aceştia au fost trecuţi în tabel în locul său.

Prin întâmpinarea formulată de lichidatorul judiciar s-a arătat că cererea creditoarei nu este semnată de reprezentantii săi legali potrivit art.32 coroborat cu art.133 alin.1 din codul de procedură civilă şi nu cuprinde creanţa contestată. Lichidatorul judiciar a precizat că măsura luată în temeiul art.75 din Legea nr.85/2006 este corectă întrucât a luat cunoştinţă în cadrul dosarului nr. 11012/196/2008 al Judecătoriei Brăila că executorul bancar al creditoarei a vândut la licitatie imobilul proprietatea soţilor X şi Y. In aceste condiţii, A se îndestulează în urma încasării preţului din vânzarea prin licitatie publică şi nu mai are calitate de creditoare în procedura de faliment , în locul său fiind trecuţi soţii X şi Y care, potrivit art.71 din legea insolvenţei, sunt îndreptăţiţi la restituire sau despăgubire din partea debitoarei B pentru suma plătită.

La termenul din data de 12 martie 2009 creditoarea A a depus cerere completatoare prin care a aratat ca îşi însuşeşte contestatia introductivă iar lichidatorul judiciar a precizat că înţelege să renunţe la exceptia privind nulitatea cererii.

In vederea soluţionării cererilor s-au citat membrii Comitetului Creditorilor precum şi intimatii X şi Y însă nu s-a formulat întâmpinare în cauză pentru precizarea poziţiei procesuale.

Lichidatorul judiciar a mai arătat că A nu are calitate de a formula contestatia şi cererea de înlocuire a sa întrucât nu are personalitate juridică.

Analizând această excepţie invocată de lichidatorul judiciar, judecătorul sindic observă că aceasta este neîntemeiată întrucât potrivit art.1 alin.1 din Hotărârea Consiliului de Administratie din 27.01.2005 „sucursalele A sunt unităţi operationale care efectuează, în nume propriu, dar pe seama A, activităţile prevăzute în actul constitutiv al centralei, în baza prezentului mandat” iar conform art.4 alin.8 din acelaşi act „în exercitarea mandatului primit, sucursalele prin reprezentantii lor legali sau mandatarii acestora, vor putea reprezenta sucursala în faţa instanţelor competente sau a unor institutii ale statului, pentru valorificarea oricăror drepturi ce le revin ca efect al derulării operatiunilor juridice autorizate a fi desfăşurate în sucursala pentru urmărirea debitorilor şi executarea silită a garantiilor instituite pentru garantarea creditelor acordate de bancă şi în celelalte cauze în care sucursala este parte”.

Aşa fiind, Sucursala Brăila are mandat general pentru a efectua orice operatiune juridică în nume propriu dar pe seama A, astfel încât are capacitate procesuală pentru a sta în proces şi de a formula cererile deduse judecăţii.

Analizând contestatia la tabelul definitiv consolidat de creanţe modificat al debitoarei B prin prisma actelor şi lucrărilor dosarului, a motivelor invocate de creditoare, a apărărilor formulate de debitoare prin lichidatorul judiciar precum şi a dispoziţiilor aplicabile în cauză, judecătorul sindic reţine următoarele :

In cadrul derulării procedurii de faliment a debitoarei B deschisă prin sentinta nr.686/16.10.2009, creditoarea A a depus declaratie de creanţă şi a fost trecută în tabelul definitiv consolidat la poziţia 12 potrivit art.123 alin.7 din lege cu suma de 228.355,77 lei (drept de vot 55,47%).

Ulterior la data de 13.02.2009 lichidatorul judiciar a modificat tabelul definitiv de creanţe în care a trecut în locul creditoarei A pe creditorii X şi Y, măsură dispusă de acesta în baza art.75 din Legea nr.85/2006, aceasta fiind singura diferenţă faţă de tabelul definitiv.

Judecătorul sindic va observa că lichidatorul judiciar a procedat la această înlocuire în mod nelegal întrucât prevederile art.71 din Legea nr.85/2006 nu erau aplicabile în cauză în momentul modificării tabelului contestat.

Astfel, este real că în cadrul executării silite a garantiilor reale pentru returnarea creditului acordat debitoarei A prin executorul bancar s-a vândut la licitatie imobilul – proprietatea soţilor X şi Y însă aceştia au formulat contestatie la executare şi cerere de suspendare a executării, ambele admise de Judecătoria Brăila, potrivit înscrisurilor depuse la dosar.

Mai mult, conform art.569 din codul de procedură civilă, eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executare nu se putea face decât după trecerea unui termen de 15 zile de la data depunerii sumei.

Or, în cauză se observă că licitatia de vânzare a imobilului şi adjudecarea acestuia a avut loc la data de 7.11.2008 iar prin Încheierea executorie din data de 10.11.2008 pronunţată în dosarul nr…/196/2008 al Judecătoriei Brăila s-a dispus suspendarea executării silite. Această suspendare a fost prelungită ulterior prin Incheierea din data de 11.12.2008 din dosarul nr…./196/2008 până la soluţionarea contestatiei la executare care a fost admisă prin sentinţa civilă nr.7851/30.12.2008 a Judecătoriei Brăila, dispunându-se totodată şi anularea publicatiei de vânzare nr.1056/6.10.2008, încetarea executării începută în dosarul nr.288/2008 asupra constructiei C5 precum şi lămurirea titlurilor executorii în sensul că bunul imobil asupra căruia se poate face executarea este format doar din terenul de 459,81 mp şi constructia de pe acesta.

In acest mod, creditoarea nu a avut posibilitatea legală de a proceda la distribuirea şi încasarea banilor rezultati din vânzarea imobilului iar lichidatorul judiciar cunoştea toate aceste aspecte întrucât a fost citat în cadrul contestatiei la executare în calitate de reprezentant al debitoarei. Totodată, s-a observat că pana la soluţionarea irevocabilă a acestei cereri, suma respectivă nu poate fi folosită în nici un mod dat fiind soluţia de anulare a formelor de executare.

Aşa fiind, creditoarea A nu recuperase creanţa menţionată în declaratia sa şi trecută în tabelul definitiv nici la momentul modificării acestuia sau în cursul soluţionării contestatiei iar lichidatorul judiciar nu avea nici un motiv să considere altfel şi să procedeze la înlocuirea creditoarei cu soţii X şi Y.

De altfel, acestia nici nu au formulat nici o cerere în acest sens, modificarea tabelului fiind efectuată din oficiu de lichidatorul judiciar.

Având în vedere cele expuse mai sus, judecătorul sindic a apreciat că prezenta contestatie este fondată şi o va admite ca atare. Pe cale de consecinţă, a dispus anularea tabelului definitiv consolidat de creanţe modificat întocmit la data de 13.02.2009 având în vedere şi faptul că singura diferenţă faţă de tabelul anterior este înlocuirea creditoarei A cu soţii X şi Y precum şi sumele aferente şi dreptul de vot.

In cadrul soluţionării cererii de înlocuire a lichidatorului judiciar formulată de creditoarea A judecătorul sindic a constatat că excepţia lipsei calităţii procesuale active este neîntemeiată şi a fost respinsă ca atare întrucât temeiul juridic nu îl constituie art.22 şi art 24 din Legea nr. 85/2006 ci art.19 alin.2/1din acelaşi act normativ.

Aşa fiind, cererea nu trebuia formulată de comitetul creditorilor ci de creditorul majoritar iar Banca Transilvania SA Sucursala Brăila are această calitate ca urmare a admiterii contestatiei la tabelul definitiv de creanţe modificat, dreptul său de vot fiind de 55,47%.

Trebuie precizat şi faptul că la data formulării acestei cereri – 3.02.2009 A avea calitate de creditor majoritar, înlocuirea acesteia producându-se la data de 13.02.2009 .

Cât priveşte excepţia lipsei obiectului cererii, judecătorul sindic a observat că aceasta reprezinta de fapt excepţia lipsei calităţii procesuale active, motivarea fiind aceea că A nu mai are calitatea de creditoare în opinia lichidatorului judiciar, obiectul cererii fiind acela de înlocuire a lichidatorului care subzistă şi analizat în continuare.

Potrivit art.19 alin.2/1 din Legea nr.85/2006 „creditorul care deţine cel putin 50% din valoarea totală a creantelor poate să decidă fără consultarea adunării creditorilor desemnarea unui lichidator în locul lichidatorului provizoriu şi să îi stabilească remuneratia”.

S-a reţinut că, aşa cum s-a arătat mai sus, A este creditor majoritar iar decizia de înlocuire a fost publicată în Buletinul procedurilor de insolvenţă la data de 13.02.2009 şi nu a fost contestată potrivit art.19 alin.3 din Legea nr.85/2006 de nici unul din creditori.

In consecinţă, în temeiul art.11 lit.d şi art.19 alin.4 din Legea nr 85/2006, judecătorul sindic a admis prezenta cerere, a confirmat pe lichidatorul judiciar desemnat de creditorul majoritar, respectiv pe D, a dispus încetarea atribuţiilor lichidatorului judiciar B desemnat prin sentinta nr.686/6.10.2008 a Tribunalului Brăila.

In ceea ce priveşte retribuţia lichidatorului judiciar B judecătorul sindic a observat că acesta nu a depus la dosar nici o cerere care să cuprindă cuantumul şi modalitatea de calcul astfel că nu va dispune în acest sens insa dreptul sau va putea fi exercitat pana la finalul procedurii.

Etichete:

Contestaţie tabel definitiv consolidat al creanţelor

Prin contestaţia formulată de creditoarea SC RB SA, înregistrată la această instanţă sub nr. … aceasta a solicitat anularea măsurii luate de către lichidatorul judiciar privind înlăturarea integrală din tabelul definitiv consolidat al creanţei sale şi în consecinţă refacerea acestuia în sensul înscrierii creanţei sale în sumă de 866.466,49 lei. În motivarea contestaţiei formulate, contestatoarea susţine că în tabelul definitiv de creanţe nu se mai regăseşte, lichidatorul judiciar înlăturând-o motivat de faptul că SC RB SA s-a îndestulat în procent de 100% prin valorificarea garanţiei reale imobiliare prin executare silită, garanţie ce viza imobile proprietatea garantului ipotecar SC PI şi nu a debitorului aflat în insolvenţă. Ori, în opinia contestatoarei, în tabelul de creanţe trebuia menţinută creanţa sa însă numai pentru suma rămasă de achitat şi pe care aceasta nu a încasat-o efectiv – respectiv dobânzile, majorările, penalităţile de întârziere care s-au calculat în continuare faţă de codebitor, garant solidar cu debitorul. În acest sens contestatoarea-creditoare invocă dispoziţiile art. 41 alin.1 din Legea 85/2006 care operează numai faţă de debitorul contra căruia s-a deschis procedura, dar nu şi faţă de codebitori, granţi solidari care nu sunt supuşi acestei proceduri. Astfel, în urma valorificării garanţiei s-a obţinut preţul de 1.132.600 lei care a şi fost distribuit de către executorul bancar la data de 2.03.2009. Însă, urmare a calculării accesoriilor la creanţă după data deschiderii procedurii de insolvenţă, valoarea acesteia era de 1.999.066,49 lei, astfel că după distribuirea sumelor obţinute din valorificarea imobilului garantului ipotecar, în evidenţa băncii a rămas o creanţă în sumă de 866.466,49 lei reprezentând credit restant şi cu care solicită înscrierea în tabelul definitiv consolidat al creanţelor. Legal citat şi prezent în instanţă lichidatorul judiciar SC SQ SPRL Bacău a depus întâmpinare solicitând respingerea contestaţiei ca nefondată, motivat de faptul că executarea silită a fost încheiată, preţul distribuit fiind încasat de către creditoare la data de 2.03.2009. În condiţiile în care suma de 866.466,49 lei reprezentând credit restant nu a făcut obiectul declaraţiei de creanţă, lichidatorul judiciar apreciază că prezenta contestaţie reprezintă o cerere de înscriere în tabelul creditorilor şi nu o contestaţie în sensul legii 85/2006. Chiar şi în aceste condiţii cererea apare ca nefondată întrucât termenul limită pentru depunerea creanţelor a fost 21.02.2009. Pentru aceste considerente a solicitat respingerea contestaţiei. Judecătorul sindic analizând susţinerile scrise şi orale ale părţilor prin prisma înscrisurilor depuse la dosar precum şi a dispoziţiilor art. 41 din Legea 85/2006 constată că pretenţiile contestatoarei sunt fondate pentru următoarele considerente: Deschiderea procedurii are efecte diferite asupra curgerii dobânzilor, majorărilor, penalităţilor precum şi asupra oricăror alt fel de cheltuieli privind creanţele născute anterior datei deschiderii procedurii. Legea stabileşte ca data a încetării curgerii dobânzilor, majorărilor şi penalităţilor data deschiderii procedurii în ideea că procedura insolvenţei trebuie să aplice un tratament egal creditorilor din aceeaşi categorie pentru a fi evitată disproporţia dintre creanţele acestora, disproportie care s-ar putea realiza prin acumularea inegală de accesorii. Cu toate acestea dispoziţiile art. 41 din Legea 85/2006 precizează că sistarea curgerii accesoriilor operează doar în cazul creanţelor chirografare negarantate sau asupra părţilor negarantate din creanţele garantate. Cum în speţă creanţa creditoarei contestatare este garantată fiind înscrisă în tabelul creanţelor ca atare, aceasta este purtătoare de dobânzi, majorări, penalităţi sau orice alte costuri. Prin urmare, contestatoarea este în drept să-şi calculeze toate aceste accesorii cu care să fie înscrisă în tabelul creditorilor, fiind îndreptăţită la distribuiri până la achitarea integrală a acestora. Aşa fiind, admiţând contestaţia formulată judecătorul sindic dispune înscrierea creanţei contestatoarei în sumă de 866.466,49 lei în tabelul definitiv de creanţe ca şi creanţă garantată.

Etichete: