Top

Revocarea suspendării condiţionate pentru neexecutarea obligaţiilor civile

REVOCAREA SUSPENDĂRII CNDIŢIONATE A EXECUTĂRII PEDEPSEI NU SE VA DISPUNE ÎN SITUAŢIA ÎN CARE CELCNDAMNAT DOVEDEŞTE CĂ NU A AVUT PUTINŢA A ÎNDEPLINI ACELE BLIGAŢII

Prin sentinţa penală nr. 136/03.12.2008 instanţa a respins ca nefondată cererea de revocare a suspendării condiţionate a executării pedepsei de 1 an aplicată inculpatului D N prin sentinţa penală nr.70/24.05.2007 a Judecătoriei Însurăţei.

Prin cererea formulată, petenta E I a solicitat revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei de 1 ( un) an închisoare aplicată inculpatului D N, prin sentinţa penală nr.70/24.05.2007 a Judecătoriei Însurăţei.

În motivarea cererii, petenta a arătat că prin respectiva sentinţă inculpatul D N a fost obligat şi la plata sumei de 2500 lei cu titlu de despăgubiri civile – daune materiale, din care, până la data introducerii acestei cererii la instanţă petenta a reuşit doar recuperarea sumei de 1800 lei, prin intermediul executorului judecătoresc.

În susţinerea cererii, petenta a depus la dosarul cauzei copia sentinţei penale nr.70/24.05.2007 şi copia procesului verbal de executare întocmit în dosarul de executare silită.

La termenul de judecată din 29 octombrie 2008 , prezent în instanţă, condamnatul a depus o notă de precizări prin care învederează instanţei că nu este încadrat în muncă, nu realizează venituri, plăteşte în mod regulat pensia de întreţinere lunară pentru cei doi copii minori, care i-au fost încredinţaţi spre creştere şi educare petentei prin hotărâre judecătorească şi că, în plus mai are în întreţinere şi pe minora S A, născută din relaţia sa de concubinaj cu numita S D aşa cum s-a constatat prin sentinţa civilă nr.485/07.10.2008 pronunţată de Judecătoria Însurăţei, care a constatat că el este tatăl minorei.

Condamnatul solicită respingerea cererii petentei, deoarece nu realizează venituri, munceşte alături de tatăl său care îl ajută să plătească pensia de întreţinere la care a fost obligat de instanţă, întrucât petenta, fosta sa soţie este dispusă oricând să facă plângere penală împotriva sa pentru săvârşirea faptei de abandon de familie.

Mai mult, acesta precizează că din suma datorată a achitat suma de 1300 lei, dar are chitanţă numai pentru 700 lei, întrucât diferenţa de 600 lei i-a înmânat-o secretarei executorului judecătoresc care i-a spus că îi va tăia chitanţă când va mai achita şi altă sumă, motiv pentru care solicită să fie ataşat prezentei cauze şi dosarul de executare pentru a se vedea că nu din rea credinţă nu a achitat integral suma de 2500 lei la care l-a obligat instanţa.

În susţinerea precizărilor sale condamnatul a depus la dosar sentinţa civilă nr.485/07.10.2008 a Judecătoriei Însurăţei.

Ca urmare a solicitărilor instanţei, Administraţia Finanţelor Publice – Însurăţei a comunicat instanţei cu adresa nr…./xx.xx.2008 că D N nu figurează în evidenţele fiscale cu venituri din activităţi autorizate iar date despre bunuri şi imobile pot fi obţinute de la Primăria Însurăţei.

Cu adresa nr. …/xx.xx.2008 Primăria Însurăţei a comunicat instanţei că D N figurează înscris în Registrul agricol volumul …, poziţia …, tip …, deţine 2 porci şi 10 păsări, dar nu deţine teren extravilan.

La dosar a fost depusă şi copia documentului de executare nr. al executorului judecătoresc .

Analizând întregul material probator administrat în cauză, instanţa apreciază că neonorarea integrală a obligaţiilor băneşti la care condamnatul a fost obligat către petenta E I nu se datorează relei credinţe a condamnatului debitor, ci faptului că acesta nu dispune de suficiente venituri nici pentru a-şi onora obligaţiile legale de întreţinere pentru cei doi minori aflaţi în întreţinerea petentei, precum şi a minorei rezultată din relaţia de concubinaj a condamnatului cu numita S D, situaţie în care condamnatul se găseşte în situaţia prev. de art.84 teza ultimă cod penal.

Potrivit art.192 alin.2 cod pr. penală, petenta E I urmează să fie obligată la plata către stat a sumei de 80 lei cu titlu de cheltuieli judiciare.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E ;

Respinge ca nefondată cererea de revocare a suspendării condiţionate a executării pedepsei de 1(un) an închisoare aplicată condamnatului D N prin sentinţa penală nr.70/24.05.2007 a Judecătoriei Însurăţei.

În baza art.192 alin.2 C.pr.pen. obligă petenta E I la plata sumei de 80 lei cheltuieli judiciare către stat.

Cu recurs în termen de 10 zile de la pronunţare cu condamnatul DN şi de la comunicare cu petenta E I.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 03 decembrie 2008.

Etichete: