Top

Proces funciar

Dosar nr.5753/327/2007

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

DECIZIA CIVILĂ NR.53

Şedinţa publică din data de 22 ianuarie 2009

Asupra recursului civil de faţă;

Prin plângerea adresată Judecătoriei Tulcea, înregistrată sub nr. 5753/327/2007, petenta IA în contradictoriu cu intimatele Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Tulcea şi Comisia Municipală pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Tulcea a solicitat anularea hotărârii nr. 1866/23.11.2006 emisă de intimata Comisia Judeţeană şi reconstituirea dreptului de proprietate asupra unei suprafeţe de 20 ha teren situat în Tulcea, pe vechiul amplasament.

În motivarea plângerii arată petenta că potrivit legii 18/1991, în favoarea sa şi a fratelui său a fost reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafaţa de 22,750 ha teren, însă în ceea ce priveşte operaţiunea de punere în posesie, aceasta s-a efectuat pe alte amplasamente şi pe terenuri de o calitate inferioară, cu un grad de fertilitate foarte scăzut,astfel încât nu a semnat de primire procesele verbale de punere în posesie.

Relativ la amplasament, arată petenta că din suprafaţa de 22,750 ha , 5 ha se află potrivit actelor pe care le deţine de o parte şi de alta a şoselei dinspre Câşla spre Tulcea la km 2, teren care actualmente este intravilan.

Soluţionând cauza, Judecătoria Tulcea, prin sentinţa civilă nr.1580 din 09 iunie 2008 a respins plângerea, ca nefondată.

Pentru a se pronunţa astfel, prima instanţă a reţinut că, astfel cum se poate observa, prin Titlurile de proprietate nr. 750024/04.06.2001, 75025/ 04.06.2001, respectiv 87.311/30.08.2002 în favoarea petentei şi a lui TD a fost reconstituit dreptul de proprietate asupra unei suprafeţe totale de 22,750 ha teren arabil, extravilan situat în Tulcea.

Referitor la criticile petentei, se constată că acestea vizează aspecte referitoare operaţiunea de punere în posesie cu suprafaţa de 20 de ha, reconstituită, care urma a se efectua pe un amplasament ce a fost refuzat de şi nu aspecte vizând recunoaşterea dreptului de proprietate.

Relativ la suprafaţa de teren în discuţie, se constată că aceasta a fost reconstituită prin Hotărârea Comisiei Judeţene nr.1767/1/11.10.1991, urmare a formulării la data de 19.03.1991 a cererii nr. 5082 de către TD şi Ionescu Anghelina , situaţie în care erau incidente dispoziţiile art.13 din legea 18/1991, în vigoare la acea dată, potrivit cu care „ atribuirea efectivă a terenurilor se face, în zona colinară, de regulă, pe vechile amplasamente, iar în zonele de câmpie, pe sole stabilite de comisie şi nu neapărat pe vechile amplasamente ale proprietăţii, în cadrul perimetrelor actuale ale cooperativelor”.

Potrivit art. 2 din cuprinsul aceleiaşi hotărâri titularii sau moştenitorii acestora, prevăzută în tabelul nominal anexat la hotărâre, au dobândit calitatea de acţionari la SC AN , urmând a li se elibera acţiuni proporţional cu suprafaţa de teren arabil trecută în proprietatea statului, fără a depăşi valoarea a 10 ha teren de familie, în echivalent arabil, pentru petentă şi TD , fiind emise Deciziile 4721 şi 4722/11.10.1991.

Din ansamblul probator administrat în cauză, rezultă că dreptul de proprietate pentru suprafaţa menţionată a fost în favoarea petentei în condiţiile arătate, astfel că în mod corect au fost emise hotărârile în discuţie.

Împotriva acestei sentinţe civile a declarat recurs în termen legal reclamanta Ionescu Angela, criticând-o ca fiind nelegală şi netemeinică.

A arătat recurenta că a solicitat primei instanţe să dispună reconstituirea dreptului de proprietate asupra suprafeţelor de teren de 20 ha. care fac obiectul titlurilor de proprietate nr.75024/04.06.2001 şi nr.75025/04.06.2001 pe vechile amplasamente mai ales pentru suprafaţa de 5 ha. din zona Km.2, şoseaua Tulcea – Câşla.

A mai arătat recurenta că referirea primei instanţe la incidenţa în speţă ca temei legal al Hot.nr.1767/1991 a dispoz.art.13 paragraful 2 din Legea 18/1991 este greşită deoarece Hot.nr.1767/1991 a fost emisă când recurentei şi fratelui acesteia li s-a confirmat calitatea de acţionar.

Ori, Hot.nr.1767/11 oct.1991 nu intră în discuţie în speţă, deoarece recurenta, a atacat Hot.nr.1866/2006, prin care s-a respins cererea formulată în temeiul Legii 247/2005 şi prin care reclamanta şi fratele acesteia a solicitat celor două comisii să revină asupra contestaţiilor formulate cu ocazia aplicării Legii nr.1/2000 prin care au cerut ca retrocedarea terenurilor agricole să se facă conform acestei legi, acesta fiind primul act normativ care a permis retrocedarea terenurilor către persoanele fizice cărora li s-a stabilit calitatea de acţionar.

Comisia Municipală Tulcea cu adresa nr.1297/2854/26.09.2006 a solicitat Agenţiei Domeniilor Statului Tulcea să analizeze cererea petenţilor sub aspectul posibilităţii reconstituirii dreptului de proprietate asupra acestora pe vechile amplasamente, însă nu i s-a găsit o rezolvare favorabilă.

În aceste condiţii, recurenta a solicitat primei instanţe admiterea probei cu expertiza topografică.

A mai arătat recurenta că titlurile de proprietate le-au fost înmânate însă nu a semnat procesele verbale de punere în posesie.

Examinând hotărârea atacată în raport de criticile aduse acesteia tribunalul reţine că recursul este întemeiat.

Dreptul de proprietate al recurentei a fost reconstituit integral prin titlurile de proprietate nr.87311/30.08.2002 – 2 ha. şi 7500 mp., nr.75024/04.06.2001 – 10 ha. şi nr.75025/04.06.2001 – 10 ha.

Recurenta şi numitul TD au avut calitatea de acţionari şi ulterior locatori la S.C.A.Nufăru SA.

Aceasta solicită suprafeţele de teren asupra cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate prin titlurile de proprietate menţionate mai sus să se facă pe vechile amplasamente.

Potrivit art.2 alin.(1) din Legea 1/2000, în aplicarea prevederilor prezentei legi reconstituirea dreptului de proprietate se face pe vechile amplasamente, dacă acestea nu au fost atribuite legal altor persoane. Comisiile de aplicare a legilor fondului funciar, de comun acord cu proprietarii, pot comasa terenurile care urmează să fie retrocedate într-un singur amplasament.

Potrivit art.2 alin.2 alin. (2) din aceeaşi lege: Drepturile dobândite cu respectarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, pentru care au fost eliberate adeverinţe de proprietate, proces-verbal de punere în posesie sau titlu de proprietate, rămân valabile fără nici o altă confirmare.

Potrivit art.30 alin.(2) din HG nr.890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi a modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesia proprietarilor suprafaţa de teren de până la 10 ha. de familie, transformată în acţiuni proporţional în echivalent arabil, stabilită în conformitate cu prevederile art. 36 din Legea nr. 18/1991, nemodificată, va fi retrocedată în natură conform Legii nr. 1/2000. În cazul în care proprietarii deposedaţi au deţinut suprafeţe mai mari, acestora li se vor retroceda terenuri până la limita a 50 ha.

Potrivit art.39 alin.1 din HG nr.890/2005 Reconstituirea dreptului de proprietate se face pe vechile amplasamente, dacă acestea nu au fost atribuite legal altor persoane.

În acest scop se va solicita persoanelor care au depus cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate în termen legal, schiţa amplasamentului cu terenul deţinut sau orice alte informaţii din care să rezulte identificarea vechiului amplasament solicitat.

Pentru terenurile agricole comisiile locale împreună cu oficiile judeţene de cadastru şi publicitate imobiliară, pe baza analizei documentaţiilor prezentate la alin. (2), stabilesc dacă vechiul amplasament nu a fost atribuit legal altor persoane şi poate fi retrocedat, delimitându-se pe planul de situaţie terenurile solicitate conform prevederilor Legii nr. 1/2000, cu modificările ulterioare.

Potrivit art.47 al.1 din HG nr.,890/2005 În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (7) din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare şi conform art. 9 şi 10 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 626/2001, cu modificările şi completările ulterioare, terenurile care fac obiectul retrocedării drepturilor proprietarilor, conform Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, se vor preda pe bază de protocol comisiilor locale, în vederea eliberării titlurilor de proprietate şi punerii în posesie a celor îndreptăţiţi, în cel mult 30 zile de la comunicarea hotărârii însoţită de documentaţia care a stat la baza acesteia.

Faţă de solicitarea reclamantei IA de a I se reconstitui dreptul de proprietate pe vechiul amplasament şi având în vedere textul de lege arătat mai sus, Tribunalul reţine că în speţă se impunea administrarea probei cu expertiza tehnică topografică, probă pe care recurenta a solicitat instanţei de fond să o încuviinţeze şi care în mod greşit nu a fost admisă.

În recurs, la solicitarea instanţei Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor a comunicat copia titlurilor de proprietate emise pentru suprafeţele de teren amplasate în parcelele 266, 267, 258, 259, 260, 261, 262, 265, 190, 291 şi 292, parcele pe care recurenta a susţinut că s-ar situa terenul cu privire la care i-a fost reconstituit dreptul de proprietate.

În aceste condiţii, se impune admiterea recursului, casarea hotărârii atacate şi trimiterea cauzei spre rejudecare primei instanţe pentru administrarea probei cu expertiza topografică, care în raport de înscrisurile depuse la dosarul cauzei şi eventual şi de alte probe a căror administrare va fi considerată necesară şi utilă soluţionării cauzei se va identifica vechiul amplasament al terenului cu privire la care s-a reconstituit dreptul de proprietate pe numele petentei recurente şi a fratelui său, dacă acest amplasament este liber, dacă s-a reconstituit pe acesta dreptul de proprietate pe numele altor persoane.

Etichete: