Top

Acţiune constatare

Dosar nr. 923/179/2008

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

DECIZIA CIVILĂ NR.69

Şedinţa publică din data de 28 ianuarie 2009

Pe rol judecarea recursului civil declarat de recurent RD , cu domiciliul în com. …………….., împotriva sentinţei civile nr.726 din 02 octombrie 2008, pronunţată de Judecătoria Babadag.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă recurentul, personal, lipsă fiind intimaţii.

Procedura de citare este legal îndeplinită, conform art.87 şi urm. Cod pr.civ.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează că recursul este declarat în termen, motivat, timbrat cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 5 lei, conform chitanţei nr.1028225 din data de 05.11.2008, depusă la fila nr.4 din dosar, şi timbru judiciar în sumă de 0,50 lei, după care:

Recurentul depune la dosar înscrisuri.

Faţă de declaraţia părţii prezente că nu mai are cereri de formulat şi nici explicaţii de dat pentru completarea cercetării judecătoreşti, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul în recurs.

Recurentul, având cuvântul în recurs, arată că a fost chemat în judecată de către intimaţii care au solicitat pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de act de proprietate, acte pe care intimaţii le-au obţinut şi cu care a fost de acord.

Arată însă că, nu este de acord cu expertiza tehnică se efectuată în cauză de către expert Rozalia Morfi, pentru că acestea nu reflectă realitatea.

Totodată, susţine că, executorul judecătoresc a intrat pe domeniul său, i-a luat grădina şi o parte din magazie.

De asemenea, arată că a formulat o cerere, pe care nu ştie dacă a depus-o în termen, prin care solicită modificarea hotărârii în parte.

Faţă de cele menţionate şi, având în vedere şi motivele arătate în cererea de recurs, solicită admiterea recursului aşa cum a fost formulat.

TRIBUNALUL,

Asupra recursului civil de faţă;

Prin cererea înregistrată la Judecătoria Babadag sub nr.923/179/2008 din 20.08.2008 reclamantul RD a solicitat revizuirea sentinţei civile nr.83/20 febr.2008 pronunţată de Judecătoria Babadag în dosarul nr.396/179/2007.

În drept, revizuientul a invocat dispoz.art.322 pct.2 C.proc.civ. arătând că, instanţa de fond a dat mai mult decât s-a cerut reclamanţilor şi nu s-a pronunţat şi asupra lucrului cerut de el şi atestat de schiţa cadastrală efectuată de expert GV, respectiv schiţa 2 b.

În motivarea cererii, revizuientul a arătat că prin sentinţa civilă nr.83/20.02.2008 pronunţată de Judecătoria Babadag, instanţa nu a luat în considerare măsurătorile cadastrale depuse de către acesta la dosarul cauzei, menţionând că expertul GV, care a fost la faţa locului la data de 2 dec.2007 a efectuat măsurători conform cu schiţa cadastrală reală semnată de C D., cumpărătoarea casei.

A mai arătat revizuientul că solicită să se dispună anularea expertizei tehnice efectuate de expert Morfi Rozalia deoarece nu este în concordanţă cu cea depusă de el la dosar.

Solicită să i se admită cererea de revizuire şi să se rejudece cauza, deoarece executorul judecătoresc pune în executare sentinţa civilă a cărei revizuire se cere şi în mod sigur îi va demola intrarea în casă.

La data de 04.09.2008 , revizuentul a depus la dosarul cauzei note scrise , la care s-a ataşat şi adeverinţa nr. 4224/02.09.2008 emisă de Primăria comunei X , note prin care arată că la data de 13 mai 2005 a încheiat cu intimata un contract de vânzare cumpărare , acest antecontract fiind autentificat sub nr. 469 din 13 mai 2005 la BNP NOTAR Dorina din Babadag.

A mai arătat revizuentul că în baza acestui antecontract aveau dreptul de a se pune imediat în posesie ceea ce a şi făcut , nedându-i posibilitatea de a lua din curte foarte multe lucruri ce au rămas acolo , după cum urmează : sobă teracotă , în valoare de 4.500.000 lei ;boltă de vie 7 ml – 3,50 ml cu valoare de 5.000.000 lei ; scară de fier 6 m lungime 70 cm. lăţime în valoare de 3.000.000 lei , poartă mică de intrare în curte în valoare de 2.000.000 lei , duş wc. De vară l-au demolat în valoare de 2.500.000 lei , impozite plătite la Consiliu pe anii 2005-2006-2007 şi anul 2008 în valoare de 3.000.000 lei şi multe alte lucruri pe care le-a vândut pe nimic.

A mai arătat revizuentul că nu crede că d-na notar NOTAR a procedat corect mai ales că are un jurământ depus şi ar fi fost de dorit să-i fi citit şi lui înainte de a fi semnat acel antecontract , întrucât înţelegerea a fost ca cei 265.000.000 lei constituia acont la casa vândută care face 551.880.000 lei adică 55.188 Ron după certificatul de atestare fiscală depus la dosar , însă d-na NOTAR D, a specificat că a fost integral achitat costul casei – casa cu etaj 94 mp locuibil + garaj 19 mp , funcţionabil , 393 mp pământ arabil.

Mai menţionează revizuentul că expertul juridic Leonida G. Vicenţiu a fost la faţa locului şi a efectuat expertiza cadastrală pusă de el la dosar, aceasta s-a făcut conform actelor semnate la notar de numita C D la încheierea antecontractului şi de el şi de d-na notar .

În această expertiză efectuată de ing. Leonida G. Vicenţiu precizează – situaţie la încheierea precontractului – schiţa cadastrală 2 b. în aceasta există toarte cotele şi măsurătorile perimetrului vândut şi cu cine anume se învecinează .

Desigur agreează această schiţă cadastrală pentru că reflectă situaţia existentă la faţa locului şi care solicită a-i fi aprobată ca fiind cea care corespunde cu schiţele cadastrale semnate la Notariat şi în care se face precizarea că face parte integrantă din vânzarea casei şi a terenului.

Solicită de asemenea ca instanţa să îl pună în posesie atât a lucrurilor cât şi a terenului , lucrurile rămase în posesie , reprezintă pentru el o valoare destul de mare şi solicită să-i fie restituite ,pentru că ele există în curte , numai în cazul care nu vrea să i le înapoieze să i le plătească deşi el le vrea înapoi , măcar pe cele pe care nu au apucat să le vândă – în curte se mai găseşte bolta de vie – poarta mică – scara de fier ( care nici nu este a lui şi va trebui să o plătească) şi soba de teracotă.

La termenul de judecată din data de 02 oct.2008 Judecătoria Babadag a invocat din oficiu excepţia tardivităţii introducerii cererii de revizuire, excepţie pe care a admis-o.

A reţinut prima instanţă că revizuientul a invocat în drept dispoz.art.322 pct.2 C.proc.civ., iar potrivit art.324 alin.1 pct.1 C.proc.civ. termenul de revizuire este de o lună şi se va socoti, în cazurile prevăzute de art.322 pct.1,2 şi 7 alin.1, de la comunicarea hotărârilor definitive, iar când hotărârile au fost date de instanţa de recurs după evocarea fondului, de la pronunţare.

Articolul 377 alin.1 pct.1 cod pr.civilă , stipulează că sunt hotărâri definitive hotărârile date în primă instanţă potrivit legii , fără drept de apel.

Analizând sentinţa civilă nr. 83/20.02.2008 a cărei revizuire se solicită , instanţa a constatat că aceasta a fost pronunţată la data de 20.02.2008 şi comunicată revizuentului RD la data de 11.03.2008.

Cererea de revizuire a fost înregistrată pe rolul instanţei la data de 20.08.2008 cu mult peste termenul de o lună stipulat de art.324 alin.1 pct.1 cod pr.civilă.

Împotriva sentinţei civile nr.726/2008 a Judecătoriei Babadag, a formulat recurs revizuientul RD , criticând-o ca fiind nelegală şi netemeinic ă.

A susţinut în esenţă revizuientul că, prin acţiunea ce a făcut obiectul dosarului nr.396/179/2007 al Judecătoriei Babadag a fost chemat în judecată de către reclamanţii C D şi C C pentru ca instanţa să pronunţe o hotărâre prin care să constate că între reclamanţi şi revizuient a intervenit vânzarea-cumpărarea imobilului casă de locuit şi teren în suprafaţă de 393 mp. situat în com.X, str.B nr.63,jud.Tulcea conform antecontractului de vânzare-cumpărare aut.sub nr.469/13 mai 2005 de Biroul Notarului Public NOTARBabadag.

Revizuientul recunoaşte şi este de acord că între părţi a intervenit acest antecontract de vânzare-cumpărare, însă Judecătoria Babadag, prin sentinţa civilă nr.83/2008 nu a ţinut cont de schiţa 2 b întocmită de expertul GV, care menţionează toate datele rezultate urmare măsurătorilor efectuate de la data de 2 dec.2008, şi care corespunde cu cea pe care o semnează notarul NOTAR Dorina, care a autentificat antecontractul intervenit între părţi, revizuientul în calitate de proprietar şi cumpărătoare.

Această schiţă se află la dosarul cauzei, ea făcând parte din actul aut.sub nr.469/13 mai 2005, însă prima inst6anţă nu a luat-o în considerare, pronunţând sentinţa civilă nr.83/2008 pe baza expertizei efectuate de expert Morfi Rozalia.

Pe data de 23 oct.2008, executorul judecătoresc s-a prezentat la faţa locului pentru a pune în executare sentinţa civilă nr.83/2008 şi a mutat gardul existent.

Mai mult, i s-a cerut să plătească şi cheltuielile pe care cumpărătorii intimaţi le-au făcut cu executarea silită, cheltuieli pe care recurentul nu poate să le plătească.

Examinând hotărârea atacată, instanţa reţine următoarele:

Prin cererea înregistrată la Judecătoria Babadag sub nr.396/179/10.04.2007, reclamanţii C D şi C C au chemat în judecată pe pârâtul RD , solicitând pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti prin care să se constate vânzarea-cumpărarea imobilului compus din suprafaţa de 393 mp. şi construcţiile C1 – locuinţă P+1 , construită din cărămidă şi BCA , acoperită cu ţiglă şi azbociment , formată la parter din 2 camere şi hol , iar la etaj două camere , balcon şi terasă , în suprafaţă construită de 46,82 m.p. , C2 – garaj , în suprafaţă construită de 19 m.p. , imobil situat în comuna X , str.B , nr.63 , jud.Tulcea , cu cheltuieli de judecată .

În motivarea acţiunii au învederat că au încheiat cu pârâtul , la data de 13 mai 2005 antecontractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 469 / 13.05.2005 la BNP NOTARdin Babadag , jud.Tulcea , acesta obligându-se a le înstrăina imobilul sus menţionat , preţul vânzării fiind de 265.000.000 lei ROL , plata preţului făcându-se integral la data încheierii antecontractului de vânzare-cumpărare .

S-a susţinut că pârâtul s-a obligat prin antecontractul de vânzare-cumpărare încheiat ca până la data de 13 mai 2006 să facă demersurile necesare pentru încheierea contractului în formă autentică , însă acesta nu a înţeles să se conformeze obligaţiei asumate şi deşi s-a procedat la notificarea sa prin executorul judecătoresc , conform notificării emise la data de 4 septembrie 2006, demersurile au rămas fără rezultat .

S-a susţinut totodată că de la încheierea antecontractului de vânzare-cumpărare au intrat în posesia imobilului şi îl folosesc şi în prezent , fără a fi tulburaţi de nimeni .

Soluţionând cauza, Judecătoria Babadag, prin sentinţa civilă nr.83/2008 a respins excepţiile de inadmisibilitate a acţiunii şi exercitare abuzivă a drepturilor procesuale invocate de pârâtul RD ca nefondate, a admis acţiunea şi a constatat intervenită între părţi vânzarea-cumpărarea imobilului compus din 393 mp. şi construcţiile C1 – locuinţă P+1, construită din cărămidă, şi BCA, acoperită cu ţiglă şi azbociment , formată la parter din două camere şi hol , iar la etaj din două camere , balcon, terasă, în suprafaţă construită de 46,82 m.p. , C2 – garaj în suprafaţă construită de 19 m.p. , imobil situat în comuna X , str.B , nr.63 , jud.Tulcea şi individualizat în expertiza tehnică întocmită de expert Morfi Rozalia, în varianta nr.2 , anexă la raportul de expertiză – schiţă parte integrantă la prezenta hotărâre .

S-a mai dispus că sentinţa pronunţată va ţine loc de act de proprietate.

Conform dovezii existente la fila 121 din dosarul nr.396/179/2007, sent.civ.nr.83/20 febr.2008 a Judecătoriei Babadag a fost comunicată revizuientului la data de 11 martie 2008.

Împotriva acestei sentinţe civile au declarat recurs atât reclamanţii C D şi C C, cât şi pârâtul RD .

Prin decizia civilă nr.494 din 13.06.2008 pronunţată de Tribunalul Tulcea a respins recursul declarat de RD ca nefundat, a admis recursul declarat de reclamanţii C D şi C C şi a modificat în parte sentinţa recurată în sensul l-a obligat pârâtul RD , să plătească reclamanţilor suma de 1201,2 cu titlu de cheltuieli de judecată efectuate la instanţa de fond.

Au fost menţinute restul dispoziţiilor sentinţei atacate şi l-a obligat pe recurentul intimat Rişcu Dumitru să plătească reclamanţilor recurenţi C D şi C C la plata sumei de 10,3 lei cheltuieli de judecată efectuate în recurs.

Revizuientul şi-a întemeiat cererea de revizuire pe dispoz.art.322 pct.2 C.proc.civ potrivit cu care revizuirea unei hotărâri rămase definitive în instanţa de apel sau prin neapelare, precum şi a unei hotărâri dată de o instanţă de recurs atunci când invocă fondul, şi poate cere dacă s-a pronunţat asupra unor lucruri care nu s-au cerut sau nu s-a pronunţat asupra unui lucru cerut, ori s-a dat mai mult decât s-a cerut.

Aşa cum a reţinut şi prima instanţă se constată că potrivit art.324 alin.(1), pct.(1) C.proc.civ. în cazurile prevăzute de art.322 pct.1,2 şi 7 alin.1, termenul de revizuire este de o lună şi se socoteşte de la comunicarea hotărârilor definitive, iar când hotărârile au fost date de instanţa de recurs după evocarea fondului de la pronunţare.

Potrivit art.377 alin.(1) pct.(1) C.prc.civ. sunt hotărâri definitive hotărârile date în primă instanţă, potrivit legii, fără drept de apel.

Acţiunea cu care a fost investită Judecătoria Babadag în dosarul nr.396/179/2007, este o acţiune evaluabilă în bani, valoarea obiectului acesteia fiind până la 1 miliard lei inclusiv, situaţie în care în conformitate cu art.2821 alin.(1) C.proc.civ., sentinţa civilă nr.83/20.02.2008 pronunţată în cauză este definitivă, fiind supusă numai căii de atac a recursului.

Cum sentinţa civilă nr.83/2008 a fost comunicată revizuientului la data de 11.03.2008, iar cererea de revizuire formulată de revizuient a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Babadag la data de 20.08.2008, după împlinirea termenului de o lună prevăzut de art.324 alin.1 pct.1 C.proc.civ., în mod corect prima instanţă a respins cererea de revizuire ca tardiv introdusă.

Aşa fiind, urmează a respinge recursul ca nefondat şi a păstra ca legală şi temeinică hotărârea atacată.

Etichete: