Top

Competenţa instanţei de contencios administrativ. Acţiune întemeiată pe dispoziţiunile OG nr.5/2001. Regulator de competenţă

Prin cererea înregistrată la Judecătoria Focşani sub nr. 584/2005, creditoarea SC E. SA Focşani, prin reprezentanţii săi legali, a solicitat în temeiul OG nr. 5/2001 emiterea somaţiei de plată împotriva debitorului D.I. pentru suma de 6.265.134 lei reactualizată în raport cu rata inflaţiei aplicabilă la data plăţii efective, reprezentând preţ energie termică, prestări servicii şi majorări.

Prin sentinţa civilă nr. 614/2005 Judecătoria Focşani a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Vrancea, în temeiul prevederilor art. 2 şi 20 din Legea nr. 326/2001 coroborate cu art. 2 lit. b, şi c, art. 8 alin. 2 şi art. 18 alin. 4 lit. c, din Legea nr. 554/2004.

La Tribunalul Vrancea cauza a fost înregistrată sub nr. 599/C+C/2005.

Prin sentinţa civilă nr. 127/2005 Tribunalul Vrancea a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Judecătoriei Focşani, motivat de faptul că reclamanta nu este o persoană vătămată în sensul art. 1 din Legea nr. 554/2004, lege care nu este aplicabilă în speţă, aceasta indicând de altfel, prin acţiunea formulată, că îşi întemeiază pretenţiile pe dispoziţiile OG nr. 5/2001.

Examinând conflictul negativ de competenţă de faţă, Curtea a constatat că potrivit art. 1 din Legea nr. 554/2004 orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim de către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, se poate adresa instanţei de contencios administrativ, contenciosul administrativ fiind, potrivit art. 2 lit. e, activitatea de soluţionare de către instanţă a litigiilor în care cel puţin una dintre părţi este o autoritate publică, iar conflictul s-a născut fie din emiterea sau încheierea unui act administrativ, fie din nesoluţionarea în termen ori refuzul nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept sau la un interes legitim.

În înţelesul aceleiaşi legi (art. 2 alin. 1 lit. a,), persoană vătămată poate fi orice persoană fizică sau juridică vătămată prin acte administrative, fiind asimilate actelor administrative, potrivit art. 2 alin. 1 lit. c, şi contractele încheiate de autorităţile publice care au ca obiect prestarea serviciilor publice.

Din analiza coroborată a acestor articole rezultă că procedura reglementată de Legea contenciosului administrativ, lege cu caracter special, este menită să apere persoanele fizice sau juridice de abuzurile autorităţilor administrative (şi a acelor asimilate de lege) şi nu poate constitui o cale prin care autoritatea administrativă însăşi să se îndrepte împotriva unei persoane fizice sau juridice, cu excepţia situaţiei în care şi aceasta ar fi tot o autoritate administrativă.

SC E. SA Focşani, creditoare într-o somaţie de plată, nu este persoană vătămată în sensul art. 1 din Legea nr. 554/2004 şi, în acest caz, creanţa sa poate fi realizată prin procedura somaţiei de plată prevăzută de OG nr. 5/2001, nu în contencios administrativ, cu atât mai mult cu cât, în cauza supusă judecăţii, creditoarea însăşi a ales să îşi întemeieze în drept pretenţiile pe prevederile OG nr. 5/2001.

Potrivit art. 2 din OG nr. 5/2001, cererea privind somaţia de plată se depune la instanţa competentă pentru judecarea fondului cauzei în primă instanţă.

Cum cererea are caracter comercial iar valoarea este sub un miliard lei, Curtea a constatat că aparţine Judecători Focşani competenţa de soluţionare a cauzei în temeiul art. 2 pct. 1 lit. a, C. proc. civ.

Etichete: