Top

Recurs.Plângere contravenţională

Dosar nr. 4051/327/2008

DECIZIA CIVILA Nr. 139

Sedinta publica de la 13 Februarie 2009

Asupra recursului civil de fata;

Prin plângerea introdusa pe rolul Judecatoriei Tulcea la data 25.08.2008 si înregistrata sub numarul 4051/327/2008 petenta S.C. … S.R.L. a solicitat anularea procesului verbal constatare si sanctionare a contraventiilor seria 37 nr. 5025 din data de 07.08.2008 ca nelegal si netemeinic.

Prin sentinta civila nr.3204/24 nov.2008 Judecatoria Tulcea a admis plângerea contraventionala formulata de petenta si a anulat procesul verbal seria 37 nr. 5025 din data de 07.08.2008 în ceea ce priveste fapta contraventionala de prevazuta de art. 2 alin. 2 lit. b din Legea 130/1999 (pct. 2 din procesul verbal).

A redus amenda contraventionala aplicata pentru fapta prevazuta de art. 2 alin. 2 din Hotarârea Guvernului nr. 161/2006 (pct. 1 din procesul verbal) de la suma de 4000 lei la suma de 2000 lei.

Pentru a se pronunta astfel, prima instanta a retinut urmatoarele:

Prin procesul-verbal de contraventie seria 37 nr. 5025 încheiat la data de 07.08.2008, de catre intimata Inspectoratul Teritorial de Munca Tulcea, petenta a fost sanctionata cu amenda contraventionala în cuantum de 8000 lei pentru savârsirea faptei prevazute de art. 2 alin. 2 si art. 8 alin. 1 lit. a din H.G. 161/2006 si art. 2 alin. 2 lit. b si art. 7 din Legea 130/1999 si sanctionate de art. 8 alin. 2 din H.G. 161/2006 si art. 7 din Legea 130/1999.

S-a retinut în sarcina petentei faptul ca, în data de 7.08.2008 în localitatea Tulcea, la sediul ITM Tulcea, ora 8,30, angajatorul a savârsit urmatoarea contraventie – nu a înfiintat registrul general de evidenta a salariatilor în forma electronica fapta prevazuta de art. 2 alin. 2 din H. G. 161/2006 în termenul prevazut de lege.

De asemenea, s-a mai retinut faptul ca, în data de 26.02.2008 la sediul ITM Tulcea, ora 8, 30, angajatorul a savârsit urmatoarea contraventie – nu a înregistrat în termenul legal prevazut de lege dovada calculului a drepturilor salariale pe luna ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie 2008, fapta prev. de art. 2 alin. 2 lit. b din Legea 130/1999.

Fiind învestita, potrivit art. 34 alin. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu verificarea legalitatii si temeiniciei procesului-verbal, instanta a constatat urmatoarele:

Sub aspectul legalitatii procesului-verbal, instanta a retinut ca acesta a fost întocmit cu respectarea dispozitiilor prevazute de art. 17 din O.G. nr. 2/2001 cuprinzând toate mentiunile prevazute de lege sub sanctiunea nulitatii absolute.

Cu privire la sustinerea petentei în ceea ce priveste lipsa calitatii procesual pasive a lui … motivat de faptul ca acesta nu este reprezentantul societatii, nici salariatul societatii, întrucât începând cu data de 1.03.2007 i-a încetat contractul individual de munca, instanta a retinut ca acest motiv de nulitate virtuala nu poate duce la anularea procesului verbal de contraventie.

Astfel, în art. 16 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 alin. 6 se prevede faptul ca în situatia în care contravenientul este persoana juridica în procesul-verbal se vor face mentiuni cu privire la denumirea, sediul, numarul de înmatriculare în registrul comertului si codul fiscal ale acesteia, precum si datele de identificare a persoanei care o reprezinta. Sanctiunea anularii procesului verbal de contraventie intervine în caz de nulitate virtuala doar în situatia în care petenta invoca si dovedeste o vatamare.

Desi se invoca o eroare cu privire la datele de identificare a reprezentantului societatii, aceasta împrejurare nu i-a produs petentei o vatamare care sa nu poata fi complinita ulterior de instanta.

Instanta a mai retinut si faptul ca procesul verbal a fost încheiat în lipsa petentei iar contravenienta este S.C. … S.R.L., aceasta fiind sanctionata de intimata iar nu reprezentantul societatii.

Cu privire la sustinerea petentei în sensul ca agentul constatator a întocmit doar un singur proces verbal de contraventie pentru fapte diferite, savârsite calendaristic în etape diferite, instanta a retinut ca acest procedeu este legal si este permis de art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001.

Acest articol impune ca, în cazul în care agentul constatator descopera, cu aceeasi ocazie, faptul ca o persoana a comis mai multe contraventii, care nu au fost constate anterior prin alte acte constatatoare, sa încheie un singur proces verbal de contraventie prin care sa constate si sa sanctioneze toate faptele, aplicând însa un regim sanctionator special si anume sistemul cumulului aritmetic.

Cu privire la sustinerea petentei în sensul ca locul savârsirii faptei nu corespunde realitatii, instanta a retinut ca aceasta este neîntemeiata întrucât agentul constatator a retinut în mod corect ca ambele fapte au fost savârsite la sediul Inspectoratului Teritorial de Munca Tulcea.

Instanta a mai retinut si faptul ca sanctiunea nerespectarii obligatiei de a trece în mod corect în procesul verbal locul savârsirii faptei contraventionale este nulitatea virtuala a procesului verbal, nulitate ce urmeaza regimul juridic stabilit de art. 105 Cod procedura civila, contravenienta trebuind sa dovedeasca ca lipsa mentiunii locului exact din procesul verbal i-a cauzat o vatamare.

Ori, în cauza desi contravenienta invoca acest aspect nu invoca si nu dovedeste vatamarea ce i-a fost cauzata.

Cu privire la sustinerea petentei în sensul ca încadrarea juridica a faptei retinute la punctul 1 al procesului verbal de contraventie este gresita, cele consemnate de agentul constatator întrunind elementele constitutive ale contraventiei prevazute si sanctionate de art. 4 alin. 1 din Hotarârea Guvernului nr. 161/2006 instanta a retinut ca si aceasta este neîntemeiata.

Astfel, agentul constatator a constatat neînfiintarea registrului general de evidenta a salariatilor în forma electronica în termenul legal si a considerat ca fapta este prevazuta de art. 2 alin. 2 din Hotarârea Guvernului nr. 161/2006, care prevede ca fiecare angajator are obligatia de a înfiinta un registru general de evidenta a salariatilor […] si de a-l prezenta inspectorilor de munca, la solicitarea acestora.

Art. 4 alin. 1 din Hotarârea Guvernului nr. 161/2006 prevede ca angajatorii au obligatia de a transmite registrul în forma electronica la inspectoratul teritorial de munca în a carui raza teritoriala îsi au sediul sau domiciliul, dupa caz, în termen de 20 de zile de la data angajarii primului salariat.

Instanta, retinând si faptul ca potrivit art. 3 din Hotarârea Guvernului nr. 161/2006, registrul la care se face referire în art. 2 se întocmeste în forma electronica, considera ca, raportat la descrierea faptei contraventionale încadrarea juridica a faptei este corecta.

Mai mult, potrivit art. 8 alin. 1 lit. a din Hotarârea Guvernului nr. 161/2006 constituie contraventie neînfiintarea registrului si/sau netransmiterea acestuia în forma electronica la inspectoratul teritorial de munca în termenele si forma prevazute de prezenta hotarâre si se sanctioneaza conform art. 8 alin. 2 cu amenda de la 2.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON).

Prin urmare, întrucât atât fapta prevazuta de art. 2 alin. 2 cât si cea prevazuta de art. 4 alin. 1 din Hotarârea Guvernului nr. 161/2006 sunt sanctionate cu amenda în aceleasi limite, si având în vedere faptul ca gresita încadrarea a faptei este o nulitate virtuala prevazuta de art. 16 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, ce poate duce la anularea procesului verbal doar în eventualitatea cauzarii unei vatamari, instanta a retinut faptul ca petentei nu i s-ar fi cauzat nici o vatamare nici chiar în situatia unei încadrari juridice gresite.

Cu privire la sustinerea petentei în sensul ca în procesul verbal la rubrica martori se mentioneaza numele unui alt inspector de munca respectiv Dumitrache Gavrila, instanta a retinut ca este neîntemeiata întrucât din fisa postului (f. 37), rezulta ca acesta este consilier si nu are atributia de a constata si sanctiona fapte contraventionale.

Sub aspectul temeiniciei procesului-verbal, instanta a retinut urmatoarele:

Cu privire la fapta retinuta de agentul constatator la punctul 2 al procesului verbal, respectiv neînregistrarea în termenul legal prevazut de lege dovada calculului a drepturilor salariale pe luna ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie 2008 instanta a retinut ca nu este aplicabila institutia prescriptiei aplicarii sanctiunii amenzii contraventionale întrucât fapta descrisa este una omisiva, în cazul careia data savârsirii coincide cu data constatarii faptei contraventionale.

Cu toate acestea, în cauza agentul constatator a mentionat în mod expres data savârsirii faptei ca fiind 26 februarie 2008, desi a înteles sa sanctioneze neînregistrarea în termenul legal prevazut de lege dovada calculului a drepturilor salariale pe luna ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie 2008.

Prin urmare, agentul constatator nu avea cum sa constate la data de 26 februarie 2008 savârsirea unei fapte contraventionale viitoare, respectiv nedepunerea actelor pentru lunile februarie, martie, aprilie, mai, iunie 2008.

Pe cale de consecinta, instanta a constatat faptul ca contraventia descrisa la punctul 2 este netemeinica si urmeaza a anula procesul verbal cu privire la aceasta fapta.

Cu privire la fapta retinuta de agentul constatator la punctul 2 al procesului verbal, respectiv neînfiintarea registrului general de evidenta a salariatilor în forma electronica în termenul legal prevazut de lege, instanta a apreciat ca situatia de fapt retinuta în procesul verbal atacat corespunde realitatii.

Instanta a constatat ca, pe de o parte, ca potrivit art. 1169 Cod civil cel ce face o propunere în fata instantei trebuie sa o dovedeasca, iar pe de alta parte, ca procesul-verbal de constatarea a contraventiei face dovada deplina cu privire la starea de fapt si de drept retinuta însa pâna la proba contrara.

În cauza, petenta nu a administrat o proba concludenta din care sa rezulte netemeinicia sustinerilor agentului constatator. Mai mult, având cuvântul pe fondul cauzei, aparatorul petentei a precizat ca desi registrul general de evidenta a salariatilor exista la momentul constatarii faptei contraventionale, el a fost înfiintat în forma electronica ulterior savârsirii faptei contraventionale.

Cu privire la individualizarea sanctiunii pentru aceasta fapta, instanta a avut în vedere ca, potrivit dispozitiilor art. 5 alin. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, sanctiunea stabilita trebuie sa fie proportionala cu gradul de pericol social al faptei savârsite.

Vazând dispozitiile art. 8 alin. 2 din Hotarârea Guvernului nr. 161/2006 ce reglementeaza limitele amenzii contraventionale pentru contraventia prevazuta de art. 2 alin. 2 din Hotarârea Guvernului nr. 161/2006 (pct. 1 din procesul verbal), fata de împrejurarile savârsirii contraventiei, de gradul de pericol social al acesteia si având vedere faptul ca S.C. Comapan S.R.L. are 4 angajati, instanta a procedat la reindividualizarea sanctiunii, si a redus cuantumului amenzii de la suma de 4000 lei la suma de 2000 lei.

Împotriva acestei sentinte civile, în termen legal a formulat recurs ITM Tulcea, recurs pe care nu l-a motivat si nici nu s-a prezentat în fata instantei pentru a-l sustine oral asa cum sunt prevederile art.34 al.2 din OG nr.2/2001.

Verificând legalitatea si temeinicia sentintei civile recurate din oficiu, se constata ca prima instanta, pe baza unei juste analize a probelor dosarului a pronuntat o sentinta temeinica si legala potrivit urmatoarelor considerente.

Prin procesul verbal de contraventie seria 37 nr.5025 din 7 aug.2008 încheiat de ITM Tulcea, petenta a fost sanctionata cu amenda contraventionala în cuantum de 8000 lei, pentru savârsirea faptei prev.de art.2 alin.2 si art.8 al.1 lit.a din HG nr.161/2006 privind întocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor si art.2 al.2 lit.”b” si art.7 din Legea 130/1999 privind unele masuri de protectie a persoanelor încadrate în munca.

Corect a retinut prima instanta ca procesul verbal de contraventie a fost întocmit cu respectarea dispozitiilor prev.de art.17 din OG nr.2/2001, cuprinzând toate mentiunile prevazute de lege sub sanctiunea nulitatii absolute.

Însa, sub aspectul temeiniciei, cu privire la fapta retinuta la pct.2 din procesul verbal corect a apreciat instanta de fond ca agentul constatator nu avea cum sa constate la data de 26 febr.2008 savârsirea unei fapte contraventionale viitoare, respectiv nedepunerea actelor pentru lunile februarie, martie, aprilie, mai si iunie 2008.

Corect a analizat prima instanta si cu privire la individualizarea sanctiunii având în vedere prevederile OG nr.2/2001 în sensul ca sanctiunea aplicata trebuie sa fie proportionala cu gradul de pericol social al faptei savârsite.

Astfel, potrivit art.21 al.3 din OG nr.2/2001, sanctiunea se aplica în limitele prevazute de actul normativ si trebuie sa fie proportionala cu gradul de pericol social al faptei savârsite, tinându-se seama de împrejurarile în care a fost savârsita fapta, de modul si mijloacele de savârsire a acesteia, de scopul urmarit, de urmarea produsa, precum si de circumstantele personale ale contravenientului.

Fata de aceste considerente, vazând si dispozitiile legale mentionate mai sus, urmeaza a respinge recursul, ca nefundat si a mentine sentinta atacata ca legala si temeinica.

Etichete: