Top

Proces funciar

SENTINTA CIVILA NR.433
Sedinta publica din data de 21 februarie 2008

Asupra actiunii civile de fata :
Prin cererea inregistrata la Judecatoria ____ la 21.08.2007, sub nr. 4494 reclamanta _____ a solicitat instantei desfiintarea hotararii 310/2007 emisa de catre Comisia Judeteana de Fond Funciar ____, precum si reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 50 hectare teren agricol in extravilanul localitatii _______.
In motivare arata petenta ca detine acest teren de la tatal sau _______, care la casatorie i-a acordat zestre suprafata de 100 ha, teren care a fost preluat de Statul Roman, pana in 1945 si apoi in anul 1948 odata cu lichidarea mosierimii.
Mai arata ca in temeiul legilor fondului funciar a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate, ca titulara, a suprafetei de 50 ha. teren, cerere care a fost respinsa de cele doua comisii, motivat de faptul ca a incalcat prevederile Legii nr.1/2000, fara a tine cont de modificarile aduse prin Legea nr.247/2005.
In drept au fost invocate dispozitiile art. 53 al.2 din legea 18/1991, iar in sustinere au fost solicitate probele cu inscrisuri si testimoniala.
Au fost atasate la cerere inscrisuri constand in acte de stare civila, hotarare nr. 3/13.09.1920, Situatia detaliata a suprafetelor si productiei agricole in anul 1940, Extras din matricola botezatilor, Extras din Borderoul proprietatilor si exploatatilor agricole din orasul ____ intocmit potrivit Recensamantului agricol si al populatiei din ianuarie 1948.
La termenul de judecata din data de 01 octombrie 2007 s-au depus, in copie, la dosarul cauzei de catre Comisia Judeteana de Fond Funciar _____ actele care au stat la baza emiterii hotararii nr.310/12.07.2007, respectiv: hotararea nr.1786/2006, contestatie, cereri, declaratie, Extras de pe Situatia mosiilor expropriate pe baza Legii nr.187/1945 si stadiul exproprierilor la data de 23.05.1947, act dotal datat 29.10.1944, acte de stare civila, hotararea nr.55/2006 si referat emis de Comisia Municipala de Fond Funciar ____, adrese, Extras din situatia exproprierilor din jud._____ pe baza Legii din 1945, pe comune si proprietati la 10.10.1945, act de vanzare datat 1927, Extras din situatia imobilelor expropriate in jud. ______, copie de pe tabloul nominal de proprietarii persoane fizice sau juridice, cu proprietati agricole de 50 ha., sau mai mari la 05.07.1948, lasate proprietate respectivilor dupa expropriere si care au facut obiectul exproprierii, schita, Extras din situatia conacelor expropriate in jud._____ pe baza D.L. nr.83/1949 si destinatia data acestor conace.
De asemenea intimata a atasat la dosar actele care au stat la baza emiterii titlurilor de proprietate 85363/10.07.2002 si 88198/18.09.2002.
Examinand actele si lucrarile dosarului, instanta constata ca prin hotararea contestata s-a respins cererea de reconstituire a dreptului de proprietate pentru suprafata de 50 ha. teren arabil, situat extravilanul localitatii ________.
Pentru a dispune aceasta solutie s-a retinut ca dovada proprietatii se face cu Situatia mosiilor expropriate pe baza legii agrare nr.187/1945 si stadiul exproprierilor la data de 23 mai 1947 ,eliberat de Arhivele Nationale potrivit careia numitei _________ i-a fost expropriata suprafata de 81,10 ha din care 48 ha situate pe mereaua ____ si 33,1 ha pe mereaua ____ si Act dotal autentificat cu procesul verbal cu nr. 738/1944 potrivit caruia _______ a primit dota de la autorul ______ o suprafata de 89,565 ha teren din care 56 ha pe mereaua ____ si 33,5 ha pe mereaua _____.
De asemenea, se retine ca potrivit legilor fondului funciar petentei I s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra unei suprafete totale de 50 ha teren, potrivit titlurilor proprietate nr. 85363/2002 respectiv nr. 88198/2002, astfel incat s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafata de 50 de ha teren arabil, ceea ce reprezinta limita maxima prevazuta de art. 39 din legea 18/1991, iar suprafata solicitata excede acestei limite impuse de lege.
Intr-adevar, potrivit art.39 din legea 18/1991, persoanele fizice ale caror terenuri agricole au fost trecute in proprietatea statului prin efectul Decretului nr. 83/1949, precum si al oricaror alte acte normative de expropriere, sau mostenitorii acestora pot cere reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de teren trecuta in proprietatea statului, pana la limita suprafetei prevazute la art. 3 lit. h) din Legea nr. 187/1945(50 de hectare), de familie, indiferent daca reconstituirea urmeaza a se face in mai multe localitati sau de la autori diferiti.
Prin modificarile aduse prin O.U.G 102/2001 (asa cum a fost aceasta aprobata cu modificari de legea 400/2002) la art.3 alin 2 din legea 1/2000,s-a stipulat ca reconstituirea dreptului de proprietate pentru persoanele fizice prevazute la art. 9 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se face pentru diferenta dintre suprafata de 10 ha de familie si cea adusa in cooperativa agricola de productie sau preluata prin legi speciale ori in orice mod de la membrii cooperatori, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat.
Prin urmare,legiuitorul a inteles sa modifice implicit limita de reconstituire a dreptului de proprietate atunci cand solicitarile vizeaza autori deposedati diferiti.
In aceste conditii, instanta constata ca,sub acest aspect, solutia adoptata de parata este nelegala.
In privinta indreptatirii la reconstituire, instanta retine ca cele 50 de hectare reconstituite anterior conform titlurilor de la dosar, reprezinta teren de care a fost deposedat tatal sau, _____, solicitarea din prezenta cauza insa nu vizeaza terenul de 50 hectare de la acest autor, ci este formulata in calitate de titular al dreptului de proprietate asupra suprafetei, de 33,1 ha, astfel cum reiese si din inscrisul aflat la fila __ din dosar.
Fata de aceste considerente, instanta apreciaza cerere ca intemeiata, urmand a se dispune desfiintarea in parte a hotararii atacate, precum si reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 33,1 hectare de teren extravilan in localitatea Tulcea, judetul Tulcea, pe vechiul amplasament, in natura, pe o alta locatie, daca vechiul amplasament nu este liber, prin acordarea de despagubiri daca primele doua variante nu sunt posibile.

Etichete: