Top

Fond funciar

Prin sentinta civila nr.864/27.01.2009 pronuntata în dosarul nr.13689/180/ 2008 al Judecatoriei Bacau, s-a respins, ca neîntemeiata actiunea formulata de reclamanta Viscrianu I.Anica în contradictoriu cu pârâtele Comisia Locala pentru aplicarea legilor fondului funciar a comunei Sarata si Comisia Judeteana Bacau, pentru reconstituirea nulitatii partiale a T.P. nr.222175/1996 în sensul completarii suprafetei reconstituite cu suprafata de 1000 mp teren intravilan si de asemenea obligarea Comisiilor la întocmirea documentatiei si respectiv la emiterea unui nou titlu de proprietate pentru suprafata în litigiu.

Pentru a pronunta aceasta sentinta, instanta de fond a retinut ca reclamantei i s-a emis TP nr. 222175/1996, în calitate de mostenitoare a defunctului V.I., pentru suprafata de 4,739 ha teren extravilan. A aratat instanta de fond ca reclamanta a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate de 4,73 ha suprafata cu care autoarea sa a figurat în registrul agricol si pentru suprafata solicitata i s-a eliberat deja TP. Din înscrisurile depuse la dosar instanta a retinut ca nu exista dovada formularii unei cereri de reconstituire sau constituire pentru suprafata de 1000 mp teren aferent casei, astfel încât, fata de dispozitiile art.8 alin2 si 3 si art.11 Legea 18/1991, actiunea a fost respinsa deoarece reconstituirea dreptului de proprietate nu a fost ceruta iar fata de dispozitiile sus mentionate reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate nu se face din oficiu ci la cerere. S-a aratat de instanta de fond ca o solicitare a reconstituit dreptul de proprietate direct de instanta nu poate fi primita, reclamanta urmând a parcurge procedura prealabila reglementata de Legea 18/18/1991.

Impotriva acestei sentinte a declarat recurs, în termen legal reclamanta.

Recursul e scutit de plata taxei de timbru conform art.42 Legea 1/2000.

In motivarea recursului, recurenta-reclamanta a aratat ca a solicitat Primariei comunei Sarata emiterea titlului de proprietate pentru toata suprafata dar i s-a emis titlu doar pentru terenul extravilan. A mai sustinut recurenta ca, în mod repetat a cerut emiterea TP dar i s-a comunicat faptul ca atâta vreme cât terenul este aferent casei si l-a stapânit timp de 30 de ani nu e necesar emiterea TP. Aceasta suprafata de teren aferent casei se impunea a fi mentionata în titlul de proprietate si, ca urmare, în mod eronat, instanta a respins cererea privind reconstituirea dreptului de proprietate pentru 1000 mp.

Intimatele legal citate, nu au formulat întâmpinare.

Analizând motivele de recurs invocate si din oficiu, tribunalul retine ca recursul este fondat, raportat la înscrisurile depuse, dupa cum urmeaza:

Din expertiza topo efectuata în cauza rezulta ca recurenta detinea suprafata de 1086 mp teren afarent casei, prin contractul de vânzare cumparare nr. 256/1996 înstrainând câtre fiul sau suprafata de 250 mp. Expertul a aratat ca pentru suprafata de 1086 mp nu s-a emis titlu, terenul fiind aferent constructiilor.

La dosar s-au depus doua cereri distincte care fac trimitere ambele la suprafata de 4,73 ha desi se refera la terenuri situate pe amplasamente diferite.

De asemenea din evidentele comunicate de comisie rezulta ca suprafata solicitata de reclamanta este mai mare de 4,73 ha, în tabelul de la fila 19 fiind mentionat ca aceasta a solicitat 4,92 ha.

Ca urmare, raportat la dispozitiile art.23 alin.1 Legea 18/1991, tribunalul retine ca actiunea, reclamantei este întemeiata, cu atât mai mult cu cât art.23 alin.1 Legea 18/1991, în conditiile caruia ne aflam, consacra un caz de reconstituire a dreptului de proprietate, reconstituirea dreptului de proprietate intervenind ca efect al aplicarii Decretului lege nr.42/1996 iar acest efect este mentinut de art.23 alin.1 Legea 18/1991, titlul având în acest caz doar un efect constatator si recognitiv.

In consecinta, raportat la art.312 cod procedura civila, tribunalul va admite recursul si va dispune reconstituirea pentru suprafata de 836 mp.

Fata de dispozitiile art.274 cod procedura civila, tribunalul va respinge cererea de acordare a cheltuielilor de judecata ca nedovedita.

Etichete: