Top

Proces funciar

SENTINTA CIVILA NR.812
Sedinta publica de la 24 Martie 2008

Asupra cererii de fata,
Prin plangerea adresata instantei petentii ___________, in contradictoriu cu Comisia Judeteana pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privata asupra Terenurilor _____ a solicitat anularea hotararii nr.1614/2006 emisa de intimata si reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 1 ha teren agricol situat pe raza comunei _____, pe vechiul amplasament.
In motivarea plangerii, arata petentii ca autorul acestora a detinut pe raza localitatii o suprafata totala de 5 ha, iar din aceasta suprafata s-a reconstituit dreptul de proprietate doar pentru 2,7 ha si nici unul dintre aceste terenuri nu se afla amplasat pe terenul de 1 ha solicitat prin prezenta cerere.
In drept, au fost invocate disp.Legii 18/1991, iar in dovedirea cererii s-a solicitat administrarea probei cu inscrisuri, martori si expertize.
Prin adresa nr.1006/13.03.2007 Primaria comunei _____ inainteaza la dosar o serie de inscrisuri constand in: referat emis de comisia locala, anexa 3, titluri de proprietate, cerere de inscriere in G.A.C., extras de pe registrul agricol si precizari asupra suprafetelor de teren reconstituite in favoarea petentilor.
De asemenea, au fost atasate la dosar actele care au stat la baza emiterii hotararii atacate, constand in cereri, declaratii, hotararea nr.196/30.11.2005 emisa de Comisia locala _____ si referat emis de aceeasi comisie, dovada de comunicare a hotararii nr.1614/2006.
In cauza a fost administrata proba testimoniala fiind audiati martorii _______ si cu expertiza topografica avand ca obiectiv identificarea suprafetei de teren in discutie.
In cauza s-a dispus si efectuarea unui supliment la raportul de expertiza vizand identificarea suprafetelor de teren care au fost reconstituite prin titlurile de proprietate nr.________.
La termenul de judecata din data de _____ intimata a depus la dosar actele care au stat la baza emiterii titlurilor de proprietate mentionate anterior.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarea situatie de fapt:
Prin hotararea nr.196/30.11.2005 Comisia Locala pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privata asupra Terenurilor _____ a respins cererea petentilor vizand reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 1 ha teren, motivat de faptul ca nu se face dovada proprietatii, iar declaratiile de martori depuse sunt neconcludente fata de inscrisurile existente in arhiva Primariei _____. De asemenea se retine ca suprafata solicitata a fost reconstituita potrivit Legii 18/1991.
Prin hotararea atacata intimata a validat propunerea comisiei comunale retinand ca suprafata de teren solicitata a fost reconstituita potrivit Legii 18/1991.
Din inscrisurile existente la dosar reiese faptul ca in favoarea numitilor ____, in calitate de descendenti ai lui _____ s-a reconstituit dreptul de proprietate prin titlurile de proprietate ____, pentru suprafetele de 1,15 ha, respectiv 1,25 ha situate in localitatile ___, respectiv ____.
Prin Titlul de proprietate ____ s-a reconstituit in favoarea numitei ____ dreptul de proprietate asupra unei suprafete de 1,75 ha teren aflat in localitatea _____.
De asemenea, in favoarea lui _____ s-a dispus constituirea dreptului de proprietate asupra unei suprafete de 1 ha teren situat in localitatea _____, prin Titlul de proprietate nr. _____, iar in favoarea petentei _____ s-a dispus constituirea dreptului de proprietate asupra suprafetei de 0,5 ha.
Din inscrisurile aflate la dosar reiese faptul ca petentii solicita reconstituirea dreptului de proprietate asupra unei suprafete de 1 ha, in calitate de mostenitorii ai autorului _____.
Din extrasul din registrul agricol aflat la fila 32 reiese ca la nivelul anului 1956, _____ impreuna cu familia sa figurau inscrisi cu suprafata de 5 ha teren, fiind evidentiat si locul situarii acesteia.
Conform extrasului din registrul agricol al com ____, ____, bunicul petentilor si tatal lui ______, figura inscris cu suprafata de 3, 65 ha , cu evidentierea locului unde erau amplasate loturile care compuneau aceasta suprafata (filele ___). De asemenea, din inscrisul aflat la fila __ se observa ca ____ a formulat Cerere de inscriere in GAC pentru suprafata de 1,25 ha.
Potrivit art. 8,11 si 14 din legea 18/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, suprafata adusa in cooperativa agricola de productie este cea care rezulta din: actele de proprietate, cartea funciara, cadastru, cererile de inscriere in cooperativa, registrul agricol de la data intrarii in cooperativa, evidentele cooperativei sau, in lipsa acestora, din orice alte probe, inclusiv declaratii de martori si terenurile cooperativelor agricole de productie situate in extravilanul localitatilor devin proprietatea cooperatorilor sau, dupa caz, a mostenitorilor acestora, corespunzator suprafetelor aduse sau preluate in orice mod, in patrimoniul cooperativei.
Astfel cum prevad dispozitiile art. 6 al.1 ind.2 din legea 1/2000 consemnarile efectuate intre anii 1945 si 1990 in registrele agricole, cererile de intrare in fostele cooperative agricole de productie, documentele existente la arhivele statului referitoare la proprietatea terenurilor, neinsotite de titlurile de proprietate, au valoare declarativa cu privire la proprietate.
Din declaratiile martorilor audiati in cauza reiese faptul ca autorul petentilor, numitul ____ a stapanit pana in momentul preluarii de catre stat suprafata de aproximativ 5 ha teren, iar parte din aceasta suprafata se afla la iesirea din localitatea ____ , in sensul de deplasare catre ____, aceasta ultima suprafata fiind partial folosita de petenta ____.
Raportand considerente retinute de Comisia Judeteana pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor ____, la respingerea cererii formulata de petenti, respectiv ca intreaga suprafata de teren a fost reconstituita in temeiul legilor fondului funciar, la situatia de fapt, astfel cum aceasta reiese din ansamblul probator existent la dosar, se observa ca nu a fost reconstituit in totalitate dreptul de proprietate vizand pe autorul _____, astfel incat se apreciaza plangerea formulata ca intemeiata.
Relativ la amplasament, desi se mentioneaza faptul ca terenul era situat in localitatea ______, nu au fost depuse schite ale vechiului amplasament si nu s-a facut dovada faptului ca amplasamentul solicitat este acelasi, prin raportare la data mentiunilor din inscrisurile depuse in sustinere si configuratia actuala a terenurilor.
Avand in vedere considerentele expuse, se apreciaza plangerea formulata ca intemeiata, urmand a se dispune anularea in parte a hotararii 1614/28.09.2006, numai in ceea ce priveste cererea petentilor _____ si reconstituirea dreptului de proprietate asupra suprafetei de 1ha teren situat in extravilanul localitatii _______ in favoarea acestora, in fizic sau prin acordarea de despagubiri.
Vazand si dispozitiile art. 274 c.cproc civ

Etichete: