Top

Plangere contraventionala

SENTINŢA CIVILĂ NR. 373

S-a luat în examinare în vederea pronunţării, plângerea contravenţională formulată de petentul…..în contradictoriu cu ….. şi împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei din ……

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din 29 ianuarie 2009, susţinerile părţilor fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

În vederea deliberării, instanţa a amânat pronunţarea cauzei la această dată şi a hotărât următoarele:

JUDECATORIA,

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, instanţa constată următoarele:

Prin plângerea înregistrată pe rolul Judecătoriei Tulcea la data de 17.11.2008, sub nr. ….., petentul …….. a solicitat instanţei, în contradictoriu cu …….., anularea procesului-verbal nr. …….

În motivarea în fapt, petentul a arătat că a fost sancţionat contravenţional prin procesul-verbal contestat, reţinându-se în sarcina sa că animalele sale ar fi păşunat în mod sistematic în fondul forestier, împrejurările în care s-a produs fapta fiind menţionată în procesele de colaborare nr. ……….Petentul susţine că procesul verbal este netemeinic şi nelegal, faţă de dispoziţiile OG nr. 2/ 2001.

În drept au fost invocate prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.

În dovedirea plângerii s-au depus, în copie, procesul-verbal de constatare a contravenţiei( f. 3 ).

În data de 03.02.2009 petentul a depus concluzii scrise.

Intimata nu a depus întâmpinare în cauza , iar la cererea instanţei a depus procesul-verbal de constatare a contravenţiei (f.17), procesul verbal nr. …….încheiat în urma acţiunii de identificare a animalelor împreună cu organele de poliţie locale( f. 11 ), adresa nr. …… prin care se solicită identificarea proprietarilor ale căror animale păşunează ilegal( f. 12 ), adresa nr. ………

În probaţiune, în temeiul art. 167 C.proc.civ. raportat la art.34 din O.G. nr. 2/2001, instanţa a încuviinţat proba cu înscrisuri, fiind depuse în acest sens: procesul-verbal de constatare a contravenţiei (f.17), procesul verbal nr…… 04.09.2008 încheiat în urma acţiunii de identificare a animalelor împreună cu organele de poliţie locale( f. 11 ), adresa nr. ….. către DSV Tulcea prin care se solicită identificarea proprietarilor ale căror animale păşunează ilegal( f. 12 ), adresa nr. …… prin care DSV Tulcea răspunde (f. 13), adresa nr. …….. către Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor prin care se solicită datele proprietarilor în cauză (f.14), adresa nr. ….. prin care au fost comunicate datele numitului ……

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul-verbal nr. nr. ….., a fost sancţionat petentul …… întrucât la de 03.09.2008, la locul numit ……, a păşunat sistematic în fond forestier, iar la acţiunea de identificare a crotalilor au participat şi forţele de poliţie, încheindu-se proces verbal de colaborare nr. …… şi ……. reţinându-se săvârşirea contravenţiei prevăzută de art. 1 lit. h din Legea nr.31/ 2000. Pentru această faptă petentului i s-a aplicat o amendă în cuantum de 1000 lei.

În soluţionarea plângerii contravenţionale trebuie observate prevederile art. 34 din O.G. nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, potrivit cărora instanţa sesizată cu soluţionarea unei plângeri contravenţionale verifică legalitatea şi temeinicia procesului-verbal, scop în care ascultă pe cel care a făcut plângerea contravenţională şi pe celelalte persoane citate, dacă aceştia s-au prezentat şi administrează orice alte probe prevăzute de lege.

Având în vedere că prin decizia pronunţată în cauza Anghel c. România, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a înlăturat prezumţia deplină, absolută, irefragrabilă de legalitate a unui proces verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei şi pentru a acorda în mod real, efectiv petentului dreptul la un proces echitabil instanţa apreciază că se pot administra probe în înţelesul dispoziţiilor Codului de procedură civilă, pentru a exista posibilitatea părţilor litigante de a dovedi pe de o parte că starea de fapt este alta decât cea reţinută în procesul verbal atacat, în cazul petentului contraveniente, respectiv că starea de fapt este cea reţinută de agentul constatator, în cazul intimatului.

Cercetând procesul-verbal de constatare a contravenţiei sub aspectul legalităţii întocmirii şi observând înscrisurile depuse la dosarul cauzei, instanţa constată că procesul-verbal nr. ……. încheiat de intimată cuprinde toate menţiunile prevăzute de art. 17 din O.G. nr. 2/2001 sub sancţiunea nulităţii absolute.

Prin concluziile scrise depuse de petent, acesta a arătat că fapta a fost descrisă sumar şi nu sunt îndeplinite condiţiile de la art. 16 din OG nr. 2/ 2001 şi anume: ocupaţia şi locul de muncă ale contravenientului; descrierea faptei contravenţionale cu indicarea datei, orei şi locului în care a fost săvârşită.

În ceea ce priveşte, fapta, aceasta este descrisă în procesul verbal şi indică în mod clar şi neechivoc acţiunea care constituie faptă contravenţională.

De asemenea este arătată data comiterii, 03.09.2008 şi locul, incinta Păpădia. Lipsa orei din procesul verbal nu este sancţionată cu nulitatea absolută, iar această lipsă nu a produs nicio pagubă petentului care să atragă nulitatea.

La fel lipsa anumitor date privind persoana făptuitorului, cum ar fi ocupaţia şi locul de muncă, acestea fiind sancţionate cu nulitatea relativă, iar petentul nu a demonstrat nicio vătămare. De asemenea procesul verbal îndeplineşte cerinţele art. 19 alin. 3 din OG nr. 2/ 2001, arătându-se că încheierea actului s-a făcut fără martori deoarece fapta s-a săvârşit într-un loc izolat.

Relativ la temeinicia procesului-verbal de constatare a contravenţiei, instanţa va avea în vedere dispoziţiile art. 1 alin.1 lit. h din Legea nr.31/ 2000 care prevede că reprezintă contravenţie „păşunatul animalelor domestice pe terenurile din fondul forestier naţional”. În urma efectuării unui control pentru identificarea animalelor care păşunează în fondul forestier au fost identificate în zona …… aproximativ 50 de bovine, putând fi citite numai o parte din crotaliere aşa cum rezultă din procesul verbal nr. 2852/ 04.09.2008 încheiat în urma acţiunii de identificare a animalelor împreună cu organele de poliţie locale( f. 11 ). Dintre acestea, bovinele având crotaliile seria nr. …… au fost identificate de către DSV …. prin adresa nr. …. ( f. 13) ca aparţinând petentului ……….

În urma adresei nr. …… către Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor prin care se solicită datele proprietarilor în cauză ( f. 14 ) s-au aflat datele de identitate ale petentului aşa cum rezultă din adresa nr. ……. Agentul constatator nu avea obligaţia de a prinde animalele care păşunau fără aprobare legală, iar cel care a întocmit procesul verbal avea calitatea de agent constatator al contravenţiei. Din aceste date rezultă că două bovine ale petentului au fost descoperite, în urma controlului efectuat pentru identificarea animalelor, că păşunau în fondul forestier.

Fapta se încadrează în textul art. 1 lit. h din Legea nr.31/ 2000 , care prevede că reprezintă contravenţie „păşunatul animalelor domestice pe terenurile din fondul forestier naţional”.

În ceea ce priveşte individualizarea sancţiunii contravenţionale, instanţa va avea în vedere dispoziţiile 21 alin.3 din OG nr. 5/ 2001 :” sancţiunea se aplică în limitele prevăzute de actul normativ şi trebuie să fie proporţională cu gradul de pericol social al faptei săvârşite, ţinându-se seama de împrejurările în care a fost săvârşită fapta, de modul şi mijloacele de săvârşire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă, precum şi de circumstanţele personale ale contravenientului şi de celelalte date înscrise în procesul-verbal”.

Instanţa constată că, faţă de dispoziţiile art. 1 alin. 1 din Legea nr. 31/ 2000 în ceea ce priveşte limitele sancţiunii( amendă de la 1000-3000 lei), prin procesul verbal s-a aplicat minimul prevăzut de lege pentru fapta săvârşită, 1000 lei ceea ce reprezintă o corectă individualizare a sancţiunii.

Având în vedere considerentele reţinute anterior instanţa apreciază ca fiind neîntemeiate susţinerile din cuprinsul plângerii contravenţionale şi, pe cale de consecinţa, faţă de prevederile art. 34 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, urmează a respinge plângerea formulată de petentul ……… şi a menţine procesul-verbal nr. ……….. ca fiind legal si temeinic.

Etichete: