Top

Ordonanta de plata

SENTINŢA CIVILĂ NR. 460

S-a luat în examinare în vederea pronunţării, cererea având ca obiect ordonanţă de plată (OUG 119/2007) formulată de creditoarea S.C. ………. S.R.L., ., în contradictoriu cu debitoarea S.C. …….. S.R.L

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de 5 februarie 2009, susţinerile părţilor fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

În vederea deliberării, instanţa a amânat pronunţarea cauzei la această dată şi a hotărât următoarele:

JUDECĂTORIA:

Deliberând asupra prezentei cauze, constată următoarele:

Prin cererea formulată pe calea ordonanţei de plată la data de 27.01.2009 şi înregistrată pe rolul Judecătoriei Tulcea sub nr…../ 327/ 2009 creditoarea SC . SRL a solicitat instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să oblige debitoarea SC ……SRL să achite creditoarei următoarele sume: 1999, 36 lei contravaloare marfă, 310, 18 lei penalităţi de întârziere şi 50.50 lei cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii se arată că, în fapt, între SC …… SRL în calitate de vânzătoare şi SC ……… SRL în calitate de cumpărătoare s-au desfăşurat raporturi comerciale, în temeiul cărora au fost livrate produse alimentare şi s-au emis facturile fiscale ataşate la dosar.

În drept, creditoarea si-a intemeiat cererea pe disp. OUG 119/2007 privind procedura ordonanţa de plata.

Debitoarea SC ……… SRL nu a depus la dosar întampinare şi nu s-a prezentat în instanta prin reprezentant spre a-si exprima poziţia procesuală faţă de cererea creditoarei, desi a fost legal citată in acest sens.

În dovedirea cererii creditoarea a depus la dosar urmatoarele înscrisuri: contractul de vânzare-cumpărare din 04.04.2008 ( f. 7-8 ), facturi fiscale (f.4-6).

Cererea este legal timbrată.

Analizand actele si lucrările dosarului, instanta reţine următoarele: În fapt, în cadrul relaţiilor comerciale dintre părţi creditoarea SC …….. SRL a vândut debitoarei SC ……. SRL diverse produse alimentare emiţându-se în acest sens facturile depuse la dosar rezultând un total de 1999, 36 lei.

În ceea ce priveşte penalităţile de întârziere, în contract, părţile au stipulate că neîndeplinirea obligaţiilor contractuale atrage plata penalităţilor de întârziere în cuantum de 0,1% pe zi de întârziere după scadenţă pe o perioadă egală cu jumătate din termenul de plată, iar peste această perioadă 0,2% pentru fiecare zi de întârziere calculată la valoarea rămasă la plată, fără a fi necesară vreo notificare.

Creanţa este certă în condiţiile art.379 alin.3 C.proc.civ, existenţa ei fiind neîndoielnică aşa cum rezultă din facturile fiscale acceptate de debitoare prin semnătură şi stampilă.

Creanţa este lichidă potrivit art. 379 alin.4 C.proc.civ. având un cuantum precis determinat.

Creanţa este exigibilă, fiind ajunsă la scadenţă în raport cu fiecare factură în parte .

Instanţa a avut în vedere şi dispoziţiile art.7 alin. 4 din OUG 119/ 2007, care prevăd că în cazul nedepunerii întâmpinării, instanţa poate considera aceasta ca o recunoaştere a pretenţiilor creditorului.

În soluţionarea cererii instanţa va avea în vedere că potrivit dispoziţiilor art.2 alin.1 din O.U.G. nr. 119/ 2007 privind ordonanţa de plata, această procedură se aplică creanţelor certe, lichide şi exigibile ce reprezintă obligaţii de plată a unor sume de bani care rezultă din contracte comerciale

Fata de cele expuse,instanţa reţinând că, în speţă, creditoarea este titulara unui drept de creanţă împotriva debitoarei, creanţa fiind reprezentată de debitul principal de 1999, 36 lei şi 310, 18 lei penalităţi de întârziere,creanţa fiind certă ,lichidă şi exigibilă şi probată în condiţiile art.46 C.com. corelativă obligaţiei acestei din urmă de a plăti suma menţionată în cererea modificatoare, obligaţie pe care debitoarea nu a executat-o, urmează a admite cererea de faţă.

Conform art.274 C.pr.civ. faţă de soluţia de admitere a cererii instanţa urmează a dispune obligarea debitoarei SC …….. SRL, aflată în culpă procesuală la plata cheltuielilor de judecată reprezentate de taxă judiciară de timbru şi timbrul judiciar în cuantum de 39,30 lei către creditoarea SC ……… SRL.

Etichete: