Top

Plangere contraventionala

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 686

Şedinţa publică de la 03 Martie 2009

INSTANŢA,

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin plângerea contravenţională înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 04.11.2008 sub nr.5322/327/2008, petenta _ în contradictoriu cu intimata _ a solicitat instanţei ca prin hotărârea pe care o va pronunţa să dispună anularea procesului-verbal de contravenţie seria XXX nr. 0185191/21.10.2008, înlăturarea sancţiunii complementare a opririi temporare a activităţii până la înlăturarea deficienţelor constatate, iar în subsidiar înlocuirea sancţiunii amenzii cu avertisment.

În fapt, petenta învederează instanţei faptul că nu s-au respectat dispoziţiile art. 16 din OG 2/2001 la întocmirea procesului-verbal, nefiind consemnate datele de identificare ale reprezentantului legal al societăţii- cerinţă prev. de art. 16 alin.6 teza finală şi care atrage sancţiunea nulităţii procesului verbal, insuficienta descrierea a faptei de a nu fi prezentat registrul unic de control (insuficientă descriere care constă în aceea că nu s-au precizat împrejurările în care nu s-a prezentat registrul, respectiv că reprezentantul legal al societăţii nu a fost de faţă la efectuarea controlului, că registrul unic de control se ţine numai de reprezentantul legal astfel că angajatul în prezenţa căruia s-a făcut controlul nu avea posibilitatea să prezinte registrul şi nici obligaţia de a-l prezenta atâta timp cât nu acesta reprezenta legal societatea) şi a faptei de a fi avut afişate preţuri în formă echivocă (insuficientă descriere) care atrage sancţiunea nulităţii procesului-verbal conform art. 17 din OG 2/2001, lipsa datei de săvârşire a faptei constând în aceea că nu a fost respectat termenul înscris pe bonul de comandă de curăţare şi vopsire a hainei. Mai arată petenta că data săvârşirii faptei de a nu fi respectat termenul înscris pe bonul de comandă s-ar fi săvârşit la data de 12.10.2008, şi nu data de 20.10.2008 aşa cum este înscris în actul de sancţionare.

Mai arată petenta că la primirea comenzii de curăţare şi vopsire a unei haine din piele, angajata societăţii i-a adus la cunoştinţă clientului că este posibil ca serviciul de vopsit haina să nu poată fi realizat până la data înscrisă pe bon, deoarece nu deţin vopsea de culoarea respectivei haine din piele, urmând să facă comandă pentru aprovizionarea cu vopsea de culoare respectivă, or, ca urmare a faptului că societatea a informat clientul că termenul de finalizare s-ar putea să nu fie data de 11.10.2008 şi ca urmare a faptului că clientul a decis în consecinţă şi în deplină cunoştinţă de cauză, lăsând haina în vedere efectuării operaţiunilor solicitate, consideră petenta că nu se poate reţine că au fost clauze nerespectate. Mai mult invocă şi cazul fortuit faţă de fapta de a nu fi respectat termenul de pe bonul de comandă, atâta timp cât procurarea vopselei nu a depins de societatea prestatoare.

În ce priveşte sancţiunea complementară, petenta învederează că nu este indicat temeiul de drept care prevede această sancţiune, că situaţia de fapt reţinută nu se încadrează în nici una din situaţiile limitativ prevăzute de art. 55 pct.2 din OG 21/1992 şi că a fost luată de o persoană necompetentă cu nerespectarea procedurii administrative prev. de art. 57 din acelaşi act normativ, nefiind dispusă prin ordin sau decizie a conducătorului instituţiei sau de o persoană în baza unei împuterniciri.

În drept, petenta invocă disp. art. 62 din OG 21/1992, Legea 252/2003 şi art. 31 din OG 2/2001.

În susţinerea plângerii formulate petenta a depus la dosar în condiţiile art. 138 rap. la art. 112 pct.5 C.pr.civ. înscrisuri, respectiv procesul-verbal seria XXX nr. 0185191/21.10.2008 contestat- f.6-7, bonul de comandă –f.8, lista preţurilor practicate de societatea petentă pentru serviciile prestate- f.9.

În conformitate cu dispoziţiile art.36 din OG nr.2/2001 şi art.15 lit.i din Legea nr.146/1997 plângerea contravenţională este scutită de plata taxei judiciare de timbru.

Intimata, legal citată nu a depus întâmpinare şi nici nu s-a prezentat în faţa instanţei.

La solicitarea instanţei, au precizat prin adresa nr. 534/11.02.2009- f.23 temeiul juridic pentru aplicarea sancţiunii complementare şi competenţa în aplicarea acestei sancţiuni.

La termenul de judecată din data de 20.01.2009 instanţa a încuviinţat pentru petentă proba cu înscrisuri şi proba testimonială cu un martor conform cererii de probatoriu formulată în plângerea contravenţională, pe care urma să îl indice petenta în termenul prev. de art. 186 alin.2 C.pr.civ.

La termenul de judecată din data de 27.01.2009, s-a administrat proba testimonială cu martorul BABUŞCĂ VASILICA, declaraţia acesteia fiind consemnată la fila 20 dosar.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul-verbal de contravenţie seria XXX nr. 0185191/21.10.2008, petenta _ a fost sancţionată cu amendă contravenţională în cuantum de 2.000 lei pentru încălcarea dispoziţiilor art. 3 din Legea 252/2003, de 3.000 lei pentru încălcarea dispoziţiilor art. 7 lit.c alin. 3 din OG 21/1992, şi de 1.000 lei pentru încălcarea dispoziţiilor art. 25 din OG 21/1992, aplicându-i-se o sancţiune rezultantă de 6.000 lei pentru pluralitatea de fapte contravenţionale reţinute. De asemenea, i s-a aplicat şi sancţiunea complementară a opririi temporare a prestării serviciului până la înlăturarea deficienţelor constatate şi consemnate în procesul-verbal.

S-a reţinut în procesul-verbal trei fapte contravenţionale, săvârşite în data de 20.10.2008, ora 12,00, respectiv că:

1. nu s-a prezentat registrul unic de control la controlul efectuat de reprezentanţii ANPC,

2. că nu s-a respectat prevederile înscrise în bonul de comandă, serviciul de curăţare şi vopsire haină din piele nefiind finalizate în data de 11.10.2008

3. şi că nu există preţ afişat pentru vopsit haine din piele într-o formă neechivocă.

Conform art. 34 din OG nr. 2/2001, instanţa analizează legalitatea şi temeinicia procesului-verbal şi hotărăşte asupra sancţiunii aplicate.

Sub aspectul legalităţii procesului-verbal, petenta învederează că în actul de sancţionare nu s-a trecut numele reprezentantului legal al societăţii sancţionate contravenţional, nefiind astfel respectate disp. art. 16 alin. 6 teza finală.

Faţă de această apărare, instanţa reţine că dispoziţia invocată de petentă este prevăzută sub sancţiunea nulităţii relative şi virtuale, astfel că urmează să fie analizată în condiţiile de drept comun prev. de art. 105 alin.2 din C.pr.civ, respectiv dacă nerespectarea a atras o vătămare pentru petentă şi dacă această vătămare nu poate fi înlăturată altfel decât prin anularea procesului-verbal. Petenta nu invocă vătămarea ce i s-a produs şi nici nu o dovedeşte, astfel încât, instanţa urmează să înlăture acest motiv de nulitate ca nefiind întemeiat.

Faţă de apărarea petentei privind insuficienta descriere a faptei de a nu fi prezentat registrul unic de control, instanţa reţine că obligaţia de a păstra registrul unic de control revine prin lege reprezentantului legal, conform art. 5 alin.1 din Legea 252/2003, iar conform aliniatului 2 al aceluiaşi text de lege locul păstrării registrului de control este la sediul social al societăţii. La momentul constatării faptelor contravenţionale, la sediul societăţii nu era prezent reprezentantul legal, registrul unic de control aflându-se în biroul administratorului societăţii la care salariaţii unităţii nu aveau acces în lipsa acestuia, împrejurări de fapt care rezultă din declaraţia martorului BABUŞCĂ VASILICA.

Or, apreciază instanţa că în aceste condiţii de săvârşire nu se poate reţine că există fapta contravenţională de neprezentare a registrului unic de control, motiv de netemeinicie a procesului-verbal dar care decurge din motivul de nelegalitate constând în aceea că descrierea faptei este necorespunzătoare, atrăgând pe cale de consecinţă juridică aplicarea în cauză pentru această faptă a disp. art. 16 raportat la art. 17 C.pr.civ., nulitatea expresă a procesului verbal în partea privitoare la această faptă, nulitate pentru care vătămarea se prezumă, netrebuind a fi dovedită.

Sub aspectul de nelegalitate ce priveşte cea de a treia faptă contravenţională, respectiv nu există preţ afişat pentru vopsit haine din piele într-o formă neechivocă, instanţa reţine din înscrisul de la fila 8 dosar coroborat cu declaraţia martorei audiată în cauză, numita Babuşcă Vasilica ( martor care arată că această listă este cea afişată lângă casa de marcat la loc vizibil şi în această modalitate de prezentare) că sunt prevăzute un număr de 10 preţuri pentru 10 tipuri de haine din piele, astfel că pe fapta reţinută nu există, motiv de netemeinicie a procesului verbal care decurge din motivul de nelegalitate acela că fapta nu este descrisă corespunzător, motiv de nelegalitate ce atrage incidenţa sancţiunii nulităţii exprese în temeiul art. 16 raportat la art. 17 OG 2/2001, vătămarea prezumându-se, netrebuind a fi dovedită.

Sub aspectul motivului de nelegalitate invocat de petentă, acela că pentru fapta constând în nerespectarea prevederile înscrise în bonul de comandă sub aspectul datei de finalizare a serviciul de curăţare şi vopsire haină din piele nu s-a indicat data săvârşirii faptei, instanţa reţine că data de săvârşire a acestei nu poate fi reţinută ca fiind data constatării agentului constatator, fapta nefiind o faptă continuă, pentru a se putea aplica disp. art. 13 alin.2 din OG 2/2001, în aceste condiţii lipsa datei de săvârşire a faptei atrăgând sancţiunea nulităţii exprese în temeiul art. 17 din OG 2/2001.

Pentru aceste considerente, instanţa reţine că procesul-verbal de contravenţie este lovit de nulitate, urmând ca în temeiul art. 34 din OG 2/2001 să admită plângerea şi să anuleze procesul-verbal ca nelegal.

Sub aspectul temeiniciei procesului-verbal, instanţa reţine că petenta a făcut în cauză dovada împrejurărilor în care s-au constatat faptele contravenţionale, respectiv au dovedit cu martorul Babuşcă Vasilica împrejurarea că la data controlului la sediul societăţii nu era prezent reprezentantul legal- administratorul societăţii, astfel că salariata cu funcţie de curăţătoreasă nu a putut obiectiv să prezinte agentului constatator registrul unic de control, atâta timp cât acesta se ţinea în biroul administratorului societăţii şi la acel moment biroul era închis, împrejurări învederate şi probate care permit instanţei să reţină în mod fundamentat că fapta contravenţională nu există.

Din lista de preţuri depusă la doar fila 8 instanţa reţine că petenta practica un număr de 10 preţuri diferite la serviciul de vopsit haine din piele, preţuri diferite în funcţie de obiectele de îmbrăcăminte şi caracteristicile acestor, indicate în aceeaşi listă de preţuri. Mai reţine instanţa din declaraţia martorului audiat că această listă depusă la dosar este cea afişată la sediul societăţii, în dreptul casei de marcat, declaraţie din care instanţa deduce coroborat cu înscrisul de mai sus că fapta de a nu avea afişat preţul pentru vopsit haine din piele într-o formă neechivocă nu există, urmând să reţină şi faţă de această faptă caracterul netemeinic al procesului-verbal în parte cea priveşte această sancţiune.

Din aceeaşi declaraţie a martorului, probă pe care o reţine ca fiind admisibilă în condiţiile art. 1191 alin.3 C.civ. faţă de neopunerea intimatei la administrarea probei cu martori cerută de petentă pentru a dovedi în contra unui înscris, instanţa reţine că între părţi a intervenit o convenţie având ca obiect curăţarea şi vopsirea de către intimată pentru client a unei haine din piele, că s-a stabilit ca dată pentru finalizarea serviciului data de 11.10.2008, condiţie de contractare prevăzută sub condiţia ca petenta să poată procura vopseaua la culoarea hainei. Dar aşa cum rezultă din declaraţia martorei, vopseaua nu a putut fi achiziţionată până la acel termen, astfel că a operat condiţia sub care s-a încheiat contractul de prestări servicii şi la care clientul a achiesat implicit prin lăsarea hainei la petentă în condiţiile precizate de salariata societăţii. Pentru aceste considerente, instanţa urmează ca pe temeinicia procesului-verbal în ce priveşte această faptă contravenţională să reţină că nu există, fiind respectate tocmai condiţiile în care s-a contractat, respectiv că se va efectua serviciul de curăţare şi vopsire dacă petenta reuşeşte să achiziţioneze vopseaua necesară acestui serviciu.

Pentru aceste motive, în temeiul art. 34 din OG 2/2001 urmează să admită plângerea contravenţională şi să anuleze procesul-verbal ca nelegal, să exonereze petenta de plata amenzii contravenţionale şi pe cale de consecinţă să înlăture sancţiunea complementară ca nelegală.

Ia act că petenta renunţă la judecarea capătului de cerere privind cheltuielile de judecată.

Tags: