Top

Majorare pensie intretinere

SENTINŢA CIVILĂ NR. 775

Şedinţa publică de la 10.03.2009

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei ………, la data de ………., sub nr. ………., reclamanta …………., domiciliată în ………….., a chemat în judecată pe pârâtul ……………, domiciliat în …………….., solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună majorarea cuantumului pensiei de întreţinere la care a fost obligat pârâtul, în raport de veniturile pe care acesta le realizează.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că în prezent urmează cursurile Universităţii „……………” ……… – Filiala …….., şi că nu cunoaşte care este ultimul loc de muncă al pârâtului.

În susţinerea acţiunii s-au depus la dosar, în copie, sentinţa civilă nr. ………. şi sentinţa civilă nr. ……….. ale Judecătoriei ………, certificatul de naştere al reclamantei, cupon mandat poştal nr. ……….. şi nr. ……..şi adeverinţa nr. ……… eliberată de Universitatea „……….” ………

Cererea nu este motivată în drept.

Pârâtul, prezent în instanţă, la termenul de judecată din ……., a învederat că nu este acord cu acţiunea, motivat de faptul că în prezent nu beneficiază de un venit permanent şi, mai mult, reclamanta realizează venituri.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin sentinţa civilă nr. ……../…….., pronunţată de Judecătoria …….., pârâtul a fost obligat la plata unei pensii de întreţinere în favoarea reclamantei, în cuantum de ………. lei din venitul său lunar net, cuantum care prin sentinţa civilă nr. …………. pronunţată de aceeaşi instanţă, a fost majorat la ……….. lei.

Potrivit art. 101 din Codul Familiei părinţii sunt datori să îngrijească de copil, ei sunt obligaţi să crească copilul îngrijind de sănătatea şi dezvoltarea lui fizică, de educarea, învăţătura şi pregătirea profesională a acestuia.

Articolul 94 din acelaşi cod, arată că întreţinerea este datorată în raport de nevoia celui care o cere şi de mijloacele celui care urmează a o plăti, instanţa judecătorească putând mări sau micşora după cum se schimbă mijloacele celui care dă întreţinerea sau nevoia celui care o primeşte.

Având în vedere dispoziţiile legale mai sus arătate, se constată că cererea reclamantei de a i se presta întreţinere de către tatăl său este întemeiată, susţinerile acestuia din urmă cum că reclamanta realizează venituri din munca prestată în străinătate nefiind probate.

Relativ la cuantumul obligaţiei de întreţinere, cum în cauza de faţă nu s-a dovedit că debitorul obţine venituri de natură salarială dar nici împrejurarea că acesta se află în imposibilitatea de a obţine câştiguri din muncă, instanţa urmează ca la stabilirea cuantumului pensiei de întreţinere, să ţină seama de nivelul venitului minim pe economie, în prezent de 600 lei.

Faţă de cele mai sus arătate, instanţa va admite cererea reclamantei şi va majora cuantumul pensiei de întreţinere stabilită în sarcina pârâtului în favoarea reclamantei, de la ………. lei lunar la ………. lei lunar, începând cu data introducerii cererii, …….., şi până la terminarea studiilor, dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 25 de ani.

Etichete: