Top

Divort

SENTINŢA CIVILĂ NR. 663 din 02 martie 2009

Deliberând asupra cauzei civile de fata, constată următoarele:

Prin acţiunea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub numărul …/327/2008 la data de 07 octombrie 2008, reclamanta .. Stana Stela a chemat în judecată pe pârâtul .. Petru, solicitând instanţei ca prin hotărârea ce se va pronunţa în contradictoriu şi cu Autoritatea Tutelară din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea, să se dispună desfacerea căsătoriei părţilor, încheiată la data de 03 octombrie 1986, revenirea reclamantei la numele purtat anterior încheierii căsătoriei, respectiv acela de Bănuţ, încredinţarea către sine spre creştere şi educare a minorei … Diana, născut la .. şi obligarea pârâtului la plata unei pensii lunare de întreţinere în favoarea minorei, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că s-au căsătorit la data de 03 octombrie 1986 iar în data de 21 februarie 1991 s-a născut fiica lor Diana. Arată reclamanta că pârâtul a plecat să muncească în Italia în urmă cu 5 ani, iar de mai bine de un an de zile nu ştie nimic despre el şi nu le-a trimis bani.

În drept au fost invocate disp. art.37 alin.2, art.40 Cod familie

În dovedirea cererii, reclamantul a depus la dosar certificatul de căsătorie în original, şi certificatul de naştere al minorei.

Acţiunea a fost legal timbrată cu suma de 39 lei taxă judiciară de timbru, conform art. 7 lit. a din Legea nr. 146/1997, şi cu suma de 0,3 lei timbru judiciar, potrivit art.3 alin.1 din Ordonanţa Guvernului nr. 32/1995.

Pârâtul legal citat nu a formulat întâmpinare.

În dovedirea acţiunii reclamanta a solicitat încuviinţarea probei cu martori probă în cadrul căreia au fost audiaţi martorii Bănuţ Magdalena şi Bănuţ Bogdan.

În combaterea acţiunii pârâtul a solicitat încuviinţarea probei cu martori, fiind audiat martorul Pintilie Ciprian.

Reclamanta a depus la dosarul cauzei în data de 06 februarie 2009 o cerere completatoare prin care solicita în baza art.42 alin. 3 Cod familie, obligarea pârâtului de a contribui la cheltuielile de creştere, învăţătură,educare şi pregătire profesională a fiicei sale … Diana conform art.94 Cod familie, până la terminarea studiilor.

Relativ la această cerere instanţa din oficiu a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei … Stana Stela.

S-au depus la dosar referatele de anchetă socială efectuate la domiciliile părţilor.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

La data de 03 octombrie 1986 a fost încheiată căsătoria parţilor, din această căsătorie a rezultata minora … Diana, născută la …., care actualmente este majoră.

Potrivit art. 38 alin. 1 Cod familiei, “instanţa poate desface căsătoria prin divorţ atunci când, datorită unor motive temeinice, raporturile dintre soţi sunt grav vătămate şi continuarea căsătoriei nu mai este posibilă”. Din depoziţia martorilor audiaţi în cauză se reţine că părţile sunt despărţite în fapt de câţiva ani de zile de când pârâtul a plecat să muncească în Italia, însă în ultimii doi ani de zile nu s-a mai întors în ţară şi deşi reclamanta a încercat să ia legătura cu el, pârâtul a respins-o. din depoziţia martorilor a mai rezultat că de la data promovării acţiunii de divorţ pârâtul a prestat întreţinere fiicei rezultate din relaţia celor doi, fapt probat de altfel şi cu înscrisurile depuse în cauză prin care s-a făcut dovada că pârâtul a trimis bani în ţară pentru întreţinerea numitei … Diana

Având în vedere că relaţiile de familie sunt grav şi iremediabil vătămate şi raportat la dispoziţiile art.38 cod fam., va admite acţiunea şi va dispune desfacerea căsătoriei din vina pârâtului.

Pe cale de consecinţă, având în vedere dispoziţiile art. 40 alin. 3 Cod fam., instanţa va dispune revenirea reclamantei la numele purtat anterior încheierii căsătoriei, acela de ….

Cu privire la excepţia calităţii procesuale active a reclamantei în ceea ce priveşte cererea având ca obiect obligarea pârâtului la plata pensiei de întreţinere în favoarea numitei … Diana, instanţa o va admite întrucât actualmente … Diana este majoră şi dacă se află în continuarea studiilor, numai ea însăşi va putea introduce o cerere cu acest obiect.

Cum fiica părţilor a devenit între timp majoră, nu se mai pune problema încredinţării acesteia vreunuia dintre părinţi şi nici problema unei pensii de întreţinere datorată de către pârât în considerarea faptului că pârâtul a contribuit pe toată perioada procesului de divorţ la întreţinerea fiicei lor.

În temeiul art.274 Cod proc. Civ, va fi obligat pârâtul la plata sumei de 1039,3 lei către reclamantă cu titlu de cheltuieli de judecată.

Etichete: