Top

Divort

SENTINŢA CIVILĂ NR.367 Şedinţa publică de la 03.02.2009 La data de …………., s-a înregistrat pe rolul Judecătoriei Tulcea, sub nr……….., cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta ……………, domiciliată în ………….. în contradictoriu cu pârâtul ………….., domiciliat în ………….., solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa, să dispună desfacerea căsătoriei încheiate la data de ………. şi înregistrată sub nr. ……… în Registrul stării civile al ……….., păstrarea de către reclamantă a numelui dobândit prin căsătorie, să i se încredinţeze reclamantei, spre creştere şi educare minorul ………, născut la data de ……….. şi obligarea pârâtului la plata unei pensii de întreţinere în favoarea minorului. În motivarea cererii, reclamanta a arătat că s-a căsătorit cu pârâtul la data de ………., căsătorie din care a rezultat minorul ………., născut la ……….. A arătat reclamanta, că nu mai este posibilă continuarea căsătoriei, neînţelegerile datorându-se refuzului pârâtului de a-şi căuta un loc de muncă stabil, mulţumindu-se să lucreze ca zilier, din venitul său, contribuind cu o sumă foarte mică la întreţinerea familiei. La dosarul cauzei s-au depus înscrisuri iar în drept au fost invocate dispoziţiile art. 38, 40 şi 42 din Codul Familiei. La cererea reclamantei instanţa a administrat proba testimonială, fiind audiată martora …………. Pârâtul, nu a formulat întâmpinare, însă prezent în instanţă, la termenul de judecată din ………., a arătat că este de acord cu acţiunea. Din oficiu, instanţa a dispus efectuarea unei anchete sociale la domiciliul părţilor, referatul întocmit fiind înaintat la dosarul cauzei la data de ……….. (fila 16 din dosarul cauzei). A fost audiat minorul ………., ocazie cu care acesta şi-a manifestat dorinţa de a rămâne cu mama sa. Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele: Părţile s-au căsătorit la data de …….., din căsătoria lor rezultând minorul ………., născut la data de ………….. Din probele administrate în cauză rezultă, fără putinţă de tăgadă, că raporturile dintre soţi sunt grav vătămate, continuarea căsătoriei lor fiind imposibilă din motive imputabile ambelor părţi. În atare situaţie având în vedere dispoziţiile art.38 C.familiei. instanţa va dispune desfacerea căsătoriei din culpa ambilor soţi. Motivele care au determinat adoptarea acestei soluţii nu vor fi însă precizate având în vedere dispoziţiile art.617 alin.2 C.pr.civ. şi solicitarea ambelor părţi în acest sens. În conformitate cu dispoziţiile art.40 C.Fam. instanţa va lua act de înţelegerea părţilor cu privire la păstrarea numelui dobândit prin căsătorie de către reclamantă. În ceea ce-l priveşte pe minorul ……………, ţinând seama de concluziile referatului de anchetă socială, de vârsta minorului, şi nu în ultimul rând de opţiunea acestuia şi de înţelegerea părţilor în acest sens, instanţa apreciază că este în interesul minorului să fie încredinţat spre creştere şi educare mamei reclamant,e care dispune de condiţiile materiale dar şi morale necesare pentru a-i asigura dezvoltarea fizică şi intelectuală corespunzătoare. Pe cale de consecinţa, pârâtul va fi obligat să-i plătească minorului pensie de întreţinere în sumă de 170 lei lunar, începând cu data introducerii cererii, 17.11.2008, şi până la majoratul minorului. Red.jud.SG/11.02.2009 Tehnored.gref.AB/2ex/13.02.2009 Com. 3ex-16.02.2009 (1ex-rec, 1 ex-pârât, 1 ex- aut.tut.) Pt. conformitate, grefier,

Etichete: